Technische bepalingen Beschrijving van de opdrachtDovnload 101.59 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte101.59 Kb.
 1. Technische bepalingen
  1. Beschrijving van de opdracht

Het keuringsorganisme verbindt zich tot:
 • erkend te zijn door het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles op de Werkplaats).

 • het uitvoeren van de wettelijke keuringen en inspecties in overeenstemming met de vigerende wetgeving terzake van de elektrische installaties, in de gebouwen de Vlaamse Gemeenschap. De uitvoerder let hierbij speciaal op alle gebruiken van het gebouw (incl. hinder opvang, maaltijden) en evt. wetgeving. De afdeling Gebouwen heeft het toezicht op de uitvoering van het contract. Alle wettelijke keuringen en inspecties vinden plaats na het geven van een dienstbevel. Bij het dienstbevel wordt gespecificeerd of het een éénmalige keuring betreft of de keuringen uitgevoerd dienen te worden gedurende de looptijd van het contract. Andere medefinanciers kunnen meestappen in het contract via een bijakte.

 • het leveren van de wettelijke verslagen zowel op papier als digitaal en het archiveren in het gebouwen beheersysteem van de afdeling gebouwen.

 • een periodiek keuringsschema, ter goedkeuring voorleggen, aan de leidend ambtenaar van de afdeling gebouwen, waarin de frequenties van de noodzakelijke en de wettelijke controles worden vastgelegd.

 • het, binnen de 10 werkdagen na de keuringsopdracht, ter beschikking stellen van het keuringsverslag aan de afdeling gebouwen en de gebouwverantwoordelijke van de plaats waar de keuring is gebeurd. Dit keuringsverslag is zowel digitaal als op papier ter beschikking.

Naar praktische uitvoering toe zal het keuringsorganisme minstens 5 werkdagen op voorhand contact nemen met de gebouwverantwoordelijke van de site of het gebouw waarop de keuring betrekking heeft.

Tijdens deze contactname zal aan deze gebouwverantwoordelijke medegedeeld worden of tijdens het bezoek installaties buiten spanning gesteld gaan worden, zodat deze gebouwverantwoordelijke deze operatie kan behandelen als een “gepland onderhoud” en de geijkte procedures (i.h.b. verwittiging van betrokken diensten waaronder ICT-verantwoordelijken) kan toepassen.

  1. Algemeenheden

   1. Inleiding

De wettelijke keuringen van de elektrische installaties:

1 - hoogspanning;

2 - laagspanning;

3 - noodverlichting;

4 - branddetectie;

5 - bliksemafleiders;

6 - onafhankelijke noodvoedingen;

7 - andere opdrachten.

8 - andere opdrachten .

8.1 infraroodmetingen (thermografische controle)

8.2 inspectie van de goede werking van de maximarelais ter bescherming van HS-installaties op de maximum stroom

8.3 bepalen van de toestand van het diëlectricum (bepalen van de doorslagspanning op een staal) HS-cabines.

9 - het beheer:

9.1 werkdocumenten;

9.2 Vorming;

9.3 Algemene bijstand bij aanpak correctiemaatregelen.
Volgende wettelijke bepalingen zijn van toepassing op deze keuringen:

1 - voor hoogspanning installaties (volgens het ARAB art.261-262-263 en het AREI art. 272):


  1. keuring voor de indienststelling, of herindienststelling na belangrijke wijziging van de installatie.+ meten van de aardingen.

1.2 jaarlijkse periodieke keuring + meten van de aardingen

Opmerking : de dienstverlener besteedt aandacht aan het verwittigen van de lokale dienst voor controles met uitschakeling van de installatie. Het uitschakelen gebeurt steeds met de nodige voorzorgen om de impact te beperken, i.h.b. de gevolgen van spikes en surges op de netspanning.


2 - voor de laagspanning installaties (volgens het AREI art. 270 en 271):

2.1 keuring voor de indienststelling + aardingen.

2.2 periodieke keuring + aardingen:


   • vijfjaarlijks voor de openbare gebouwen en kinderdagverblijven, hotels;

   • jaarlijks voor de schouwspelzalen;

   • 3 jaarlijks voor hospitalen.

Opmerking : het Bestuur kan in éénzelfde gebouw verschillende regimes van toepassing achten, zoals bijvoorbeeld voor het Consciencegebouw te Brussel welk zowel beschikt over kantoorruimtes als over een auditorium. De keuring van de elektrische laagspanningsinstallatie van het auditorium dient te gebeuren op jaarlijkse basis.
3 - noodverlichting (volgens het ARAB art. 52.11/Codex):

3.1 het conformiteitsonderzoek volgens de geldende normen en de bestaande wetgeving geldend op het ogenblik van het onderzoek.

3.2 periodieke inspectie zal jaarlijks gebeuren. Daar waar mogelijk te combineren met de keuring voor de laagspanning.
4 - branddetectie (volgens het ARAB art. 52.11/Codex):

4.1 het conformiteitsonderzoek volgens de geldende normen,

4.2 periodieke inspectie zal jaarlijks gebeuren. Daar waar mogelijk te combineren met de keuring voor de laagspanning.

5 - bliksemafleiders:

5.1 het conformiteitsonderzoek volgens de norm C18-100 en C18-100/A1

5.2 periodieke inspectie
6 - onafhankelijke noodvoedingen:

6.1 onderzoek naar de veiligheid.


7 - vaste uitrustingen:

7.1 elektrisch veiligheidsonderzoek.


8 - andere opdrachten:

8.1 infrarood metingen (thermografische controle)

8.2 inspectie van de goede werking van de maxima-relais ter bescherming van HS - installaties. op de maximum stroom

8.3 bepalen van de toestand van het diëlectricum (bepalen van de doorslagspanning op een staal) HS - cabines.


9 - het beheer:

9.1 werkdocumenten.

9.2 vorming.

9.3 Algemene bijstand bij aanpak correctiemaatregelen.


   1. Documenten
Betreffende de keuring van de elektrische installaties

Een proces verbaal van onderzoek na iedere keuring vermeldt minstens:   • naam, adres, telefoon, e-mail enz van het keuringsorganisme;

   • administratief adres waar de keuring of inspectie wordt uitgevoerd;

   • gebouwencode bestaande uit 6 karakteristieken;

P voor patrimonium MVG (eigendom)

H voor huurgebouwen MVG

E voor andere MVG (Vb: leasing)

X voor eigendom VOI

R voor huurgebouw VOI

Vb P11007 (zie bijlage A: gebouwenlijst)
   • de nummers van de vereiste erkenningen, verkregen bij het Ministerie van tewerkstelling en Economische Zaken ( ARAB, titel V hoofdstuk I );

   • naam van de onderzoeker;

   • datum en uur van het onderzoek;

   • de aard van de uitgevoerde keuring;

   • de benaming en de omschrijving van de goedgekeurde inrichting en de belangrijkste karakteristieken;

   • een opsomming van de voornaamste inbreuken, met de verwijzing naar de artikels van de toegepaste reglementering;

   • een lijst van de praktische aanbevelingen om de opgesomde inbreuken ongedaan te maken;

   • de resultaten van de uitgevoerde metingen;

   • de codering van het verslag;

   • de omschrijving van de wetteksten en hun artikels, op basis van welke de keuringen gebeuren.Opmaken van opmetingsstaten, lijsten, tabellen, facturen

Alle documenten die aan het bestuur worden overgemaakt zijn zowel op papier als digitaal te leveren.

Het leveren van het opslagmateriaal inclusief alle werkzaamheden om het elektronisch te verwerken met de nodige gegevens zijn ten laste van de aanneming .

Het opladen van de keuringsverslagen op de door het Bestuur beheerde GIP-database (GIP = Gebouwen Informatica Patrimonium, zie verder) gebeurt ten laste van de aanneming. De dienstverlener ontvangt hiertoe een login account en paswoord.

Deze database is consulteerbaar via het Internet, via de browser Internet Explorer, en is onderverdeeld in een aantal rubrieken.

Het opladen gebeurt via een ftp-sessie, op een specifieke directory van deze GIP-database : 04h - Keuringsverslagen.

De documenten worden in pdf-formaat opgeladen – zie ook bijgevoegde screenshots hieronder.

Globale werking na gevalideerde login :

Stap 1 : invoer van gebouwcode of selectie van gebouw via zoekfunctie (provincie, gemeente, straatnaam)

Stap 2 : aanklikken gegevens geselecteerd gebouw

Stap 3 : Veld Algemeen Gegevens

Stap 4 : Veld Veiligheid

Stap 5 : Veld 04h – Keuringsverslagen

Stap 6 : selectie Nieuw en invoer van file (via “Add new file” – selectie file op drager – Toevoegen, na invoer van correct Verslag Nummer)
Ingeval van een site worden de nodige files opgeslagen onder het hoofdgebouw.
Indien er voor een bepaalde installatie geen gebouwcode wordt opgegeven, vervalt deze verplichting t.a.v. de dienstverlener. De dienstverlener dient dan wel het verslag via drager (cd-rom, usb, ..) of per mail te bezorgen aan de door het Bestuur aangeduide contactpersoon voor dit gebouw of voor opvolging van de opdracht.
Codering van de keuringsdocumenten

De keuringsverslagen worden naargelang de aard van de keuring als volgt gecodeerd:


Een eerste groep van 4 cijfers: het jaartal, bvb. 2010
Een tweede groep van 6 karakters: de gebouwencode, bvb P11007
Een derde groep van 4 letters:


   • eerste en tweede letter:

GV voor gelijkvormigheidsonderzoek;

PK voor periodieke keuring;

PI voor periodieke inspectie;

VO voor algemeen veiligheidsonderzoek.

   • derde en vierde letter:

HC voor een hoogspanningsuitrusting;

LH voor laagspanningsuitrusting via eigen HS;

LN voor laagspanningsuitrusting via net;

NV voor noodverlichting;

BL voor bliksemafleiders;

BD voor branddetectie;

AO voor andere opdrachten.
Een vierde groep van 2 cijfers: indien meerdere installaties van eenzelfde type aanwezig zijn in een bepaald gebouw dient per installatie een nummering gegeven te worden (bvb 2 hoogspanningscabines), bvb. 01
Een vijfde groep van 2 cijfers: het volgnummer van het verslag, bvb. 01

Voorbeeld
2010-P10017-PKHC-01-01
Dit is een eerste verslag uit 2010 voor het gebouw P10017, betreffende een periodieke keuring voor hoogspanningsuitrusting via een eigen HS


   1. Opvolgingsapplicatie


De inschrijver dient te beschikken over middelen welke het Bestuur toelaat om de status van de planning op te volgen door middel van een web-based tool.

De kostprijs voor minimaal 2 simultane toegangen tot deze tool is inbegrepen in de prijsvorming.

De inschrijver dient aan te tonen

- hoe deze tool is opgebouwd: de eenvoud van de bediening van deze tool houdt in dat via een minimale vorming (te omschrijven) en met een eenvoudige handleiding (toe te voegen – document 9), een bevoegd medewerker van het Bestuur de nodige bewerkingen voor opvolging kan verrichten

- welke mogelijkheden tot opvolging er geboden worden, i.h.b. naar de online opvolging van de status van de planning .

Minimaal dient deze tool volgende mogelijkheden te voorzien :

- afgeschermde rubriek voor de Vlaamse Overheid, waartoe geen derden toegang hebben en waarin geen gegevens van derden zijn opgenomen

- overzicht van de geplande bezoeken (op basis van adres) en de bijhorende aard van de prestaties, minimaal voor de komende 20 werkdagen.

- overzicht van de uitgevoerde bezoeken (op basis van adres) en de bijhorende aard van de prestaties gedurende minimaal de laatste 20 werkdagen

- welke rapporteringsmogelijkheden geboden worden aan het Bestuur voor globale overwaking van de service levels.

Minimaal dient deze tool volgende mogelijkheden te voorzien :


  • overzicht van al de uitgevoerde keuringen of gelijkvormigheids- of conformiteitscontroles, per gebouw of per site, met opgave van de vervaldatum van het vorige verslag en de opsteller van dit verslag (ingeval de opdracht zou uitgevoerd zijn door een vorige dienstverlener)

  • overzicht van al de gebouwen waarvoor een negatief keuringsadvies is verstrekt gedurende de uitvoering van de opdracht

  • overzicht van de gebouwen waarvoor een negatief gelijkvormigheids- of conformiteitsonderzoek is gebeurd gedurende de uitvoering van de opdracht

  • overzicht van de overige prestaties uitgevoerd door de dienstverlener tijdens de uitvoering van de opdracht

  1. Beschrijvende opmeting van de te keuren inrichtingen
   1. Hoogspanningsinstallaties
Post 1.1 – Gelijkvormigheidsonderzoek voor de indienststelling of herindienststelling


Het gelijkvormigheidsonderzoek van hoogspanningsinstallaties in overeenstemming met het ARAB art. 261-262-263 en het AREI art. 272.
Ieder proces verbaal van een gelijkvormigheidsonderzoek vermeldt tevens naast de voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte handelingen van de eigenaar/beheerder van deze installatie.
Een thermografisch onderzoek volgt op de indienststelling van de hoogspanningsinstallatie.

De prijs van deze onderzoeken is onafhankelijk van het vermogen van deze installatie. Het onderzoek wordt opgenomen in het rapport met de vaststellingen en gebeurt tijdens opstart/inbedrijfname (cf. instructies fabrikant, zoniet 2h)


Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: eenmalig.

Hoeveelheid: per cabine.

Post 1.2 – Periodiek onderzoek


Het periodiek onderzoek van hoogspanning in overeenstemming met het ARAB art. 261-262-263 het AREI art. 272.
Het onderzoek van de hoogspanning installatie houdt tevens in het meten van de stroomsterkte per fase aan de laagspanningskant van de installatie en de verliesstromen.

Alle metingen gebeuren zonder de installatie buiten dienst te stellen.

Het meten van de aardingen betreffende de hoogspanningsinstallatie zijn begrepen in deze post
De gegevens en nauwkeurigheid van de gebruikte meettoestellen worden vermeld op het keuringsverslag + referentie ijkingsverslag.

Het thermografisch onderzoek maakt deel uit van deze dienst en van het keuringsverslag, inclusief interpretatie van de resultaten.


Het keuringsverslag wijst op de mogelijke onevenwichtige belasting en op de mogelijke invloed hiervan bij het thermografisch onderzoek.

Ieder proces-verbaal van een gelijkvormigheidsonderzoek vermeldt tevens naast de voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte handelingen van de eigenaar/beheerder van deze installatie


De prijs van deze onderzoeken is onafhankelijk van het vermogen van deze installatie.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: jaarlijks.

Hoeveelheid: per cabine.

   1. Laagspanningsinstallatie
Post 2.1 – Gelijkvormigheidsonderzoek voor de eerste schijf van 300m²


Het gelijkvormigheidsonderzoek volgens het AREI art. 270 en art. 271.
Het meten van de aarding(en) is begrepen in dit gelijkvormigheidsonderzoek.

Interpretatie van de oppervlakte = inclusief de muren dus “extra muros”

Ieder gelijkvormigheidsonderzoek bevat, voor elk laagspanningsbord, de beschrijving van de controle van de volgende punten:
1. Veiligheidsuitrusting;

de hoofdschakelaar;

de hoofdbeveiliging, en evt aparte beveiligingen;

de voedings- en aankomstkabels;

de dienstspanning;

vermelding van het type net , vb TN-S, …

2. De vertrekken;

benaming, voeding;

de geleider (naam, aantal en sectie);

beveiliging (soort en stroomsterkte).

 1. Isolatie weerstand, de stroom in iedere fase- en nulgeleider en de verliesstroom op ieder bord.

4. Noodverlichting: de controle van de afzonderlijke noodverlichtingkring, of de kringen waar de noodverlichtingtoestellen op aangesloten zijn.


5 Kabels: de kabels buiten het gebouw waarvan een aardsluiting niet de werking van de zekeringen als gevolg heeft, krijgen een bijzondere vermelding.
Een thermografisch onderzoek van de borden van een laagspanningsinstallatie en de verlichtingsniveaus gemeten in "gemeenschappelijke lokalen " zoals gangen trappen enz… maken deel uit van het keuringsverslag.

De verlichtingniveau’s worden bepaald in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen, op het ogenblik van de meting (EN12464). De meting gebeurt per lokaal/werkplek bij maximum verduisterde omstandigheden en wordt in het rapport opgenomen.


De prijs van het gelijkvormigheidsonderzoek van de laagspanning binnen het gebouw wordt als volgt bepaald:

Prijs per gebouw of gebouwencomplex tot maximum 300 m².

Bijkomende prijs per schijf van 300m² .

Het aantal m² vloeroppervlakte volgens het gebouwen beheersysteem.

Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: eenmalig.

Hoeveelheid: per schijf van 300m².

Post 2.2 – Idem voor ieder bijkomende schijf van 300m²
Post 2.3 – Het gelijkvormigheidsonderzoek na uitbreiding van bestaande borden in de elektrische installatie


Het gelijkvormigheidsonderzoek volgens het AREI art. 270 en 271

Idem post 2.1

De prijsbepaling voor een beperkte uitbreiding in een bord of elektrische installatie wordt bepaald per elektrisch bord.
Vermoedelijke hoeveelheid

Gemeten per stukPost 2.4 – Herkeuring na het gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie


Het gelijkvormigheidsonderzoek volgens het AREI art. 270 en 271

Idem post 2.1

Wanneer na een gelijkvormigheidsonderzoek opmerkingen worden geformuleerd die een herkeuring noodzakelijk maken dan zal de prijs bepaald worden als volgt:
Periode: eenmalig

Vermoedelijke hoeveelheid

Gemeten per: schijf van 300m²

Post 2.5 – Idem voor ieder bijkomende schijf van 300m²Post 2.6 – Periodiek controleonderzoek van de laagspanningsinstallatie voor de eerste schijf van 300m²


Volgens het AREI art. 270 en 271.
Het meten van de aarding(en) is begrepen in het periodiek controle onderzoek.
De dienstverlener waarschuwt tijdig de bezetter van het gebouw zodat deze rekening kan houden met eventuele onderbrekingen als gevolg van de keuring.

Het periodiek onderzoek van de laagspanningsinstallatie houdt tevens in het meten van de stroomsterkte per fase en de verliesstromen per bord. De nauwkeurigheid en het gebruikte meettoestel worden vermeld bij de meting.


Ieder gelijkvormigheidsonderzoek of periodieke controle bevat, voor elk laagspanningsbord, de beschrijving van de controle van de volgende punten:

1. Veiligheidsuitrusting;

de hoofdschakelaar;

de hoofdbeveiliging;

de voedings- en aankomstkabels;

de dienstspanning.

2. De vertrekken;

benaming, voeding;

de geleider (naam, aantal en sectie);

beveiliging (soort en stroomsterkte).

3. Isolatie weerstand, de stroom in iedere fase- en nulgeleider en de verliesstroom op ieder bord.
4. Noodverlichting: de controle van de afzonderlijke noodverlichtingkring, of de kringen waar de noodverlichtingtoestellen op aangesloten zijn.
5 Kabels: de kabels buiten het gebouw waarvan een aardsluiting niet de werking van de zekeringen als gevolg heeft, krijgen een bijzondere vermelding.
Het thermografisch onderzoek maakt deel uit van het proces-verbaal

Het proces-verbaal wijst op de mogelijke onevenwichtige fasebelasting of niet goed opgespannen contacten, en op de mogelijke invloed hiervan bij het thermografisch onderzoek.


Een thermografisch onderzoek van de borden van een laagspanningsinstallatie en de verlichtingsniveaus gemeten in "gemeenschappelijke lokalen" zoals gangen trappen enz… maken deel uit van het keuringsverslag.

De verlichtingniveaus worden bepaald in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen, op het ogenblik van de meting.

De prijs van de keuringen van de uitrusting binnen het gebouw worden als volgt bepaald.

Prijs per gebouw of gebouwencomplex tot maximum 300 m².

Bijkomende prijs per schijf van 300 m².

Het aantal m² vloeroppervlakte volgens het gebouwen beheersysteem.

In deze posten zijn niet inbegrepen de overige posten die van de meetstaat deel uitmaken.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: eenmalig.

Hoeveelheid: per schijf van 300m².

Post 2.7 – Idem voor ieder bijkomende schijf van 300m²
Post 2.8 – Tussentijdse periodieke controle na opmerkingen


Volgens het AREI art. 270 en 271

Idem post 2.6


Periode: eenmalig

Vermoedelijke hoeveelheid

Gemeten per: schijf van 300m²

Post 2.9 – Idem voor ieder bijkomende schijf van 300m²

Post 2.10 – Periodieke controle buiten het gebouw


De prijs van de keuringen van kabels die de verbindingen tussen twee gebouwen uitvoeren of tussen een gebouw en een toepassing buiten het gebouw wordt bepaald per kring.

Indien op deze kring toestellen, zoals verlichtingspalen enz. aangesloten zijn, die onderworpen zijn aan een afzonderlijk nazicht, dan worden deze in de prijs van de kring begrepen.


Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per elektrische kring.


Post 2.11 – Aardingen


Normaal zijn bij elk gelijkvormigheidsonderzoek en periodieke controle de aardingen in de prijs van het onderzoek begrepen deze post kan alleen in rekening worden gebracht bij een afzonderlijke opdracht die beperkt is tot de meting van de aarding
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per aarding.

   1. Noodverlichting
Post 3.1 – Gelijkvormigheidsonderzoek


Het conformiteitsonderzoek volgens de geldende normen en wetgevingen van de noodverlichting vermeldt de gemeten verlichtingsniveau’s. De meetresultaten worden vergeleken met de van toepassing zijnde normen.
De prijs voor de controles van de noodverlichting gebeurt per schijf van 10 noodverlichtingtoestellen en is onafhankelijk van de handelingen die nodig zijn om de noodverlichting te activeren (+controle werking na afschakelen circuit in overleg met de gebouwverantwoordelijke).
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per 10 toestellen.


Post 3.2 – Periodieke inspectie van de noodverlichting


De periodieke inspectie van de noodverlichtingen vermeldt het aantal toestellen waarvan hun uitdoving vastgesteld werd binnen een tijdspanne van 30 minuten na hun inwerking stellen.

Bij elk van deze toestellen komt de vermelding “te vervangen”.


Dezelfde controle gebeurt in de tijdspanne 30 minuten - één uur.

Deze toestellen krijgen de vermelding “te bewaken”.


Dezelfde controle gebeurt in de tijdspanne één uur en later.

Deze toestellen krijgen de vermelding “in orde”.


De controle van de noodverlichting houdt tevens de beschrijving in van de toestand van het noodverlichtingtoestel en de plaats waar het zich bevindt.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per 10 toestellen.

   1. Branddetectie en brandmelding
Post 4.1 – Conformiteitsonderzoek


Het conformiteitsonderzoek volgens de geldende normen. Alle detectoren maken deel uit van het conformiteitsonderzoek.
De prijs voor het geheel van de brandmeldingen, detectoren en sirenes gebeuren per schijf van tien toestellen en is onafhankelijk van het soort toestellen of meldingen.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per 10 toestellen.

Post 4.2 – Periodiek controleonderzoek in het gebouw


Alle detectoren maken deel uit van de periodieke inspectie die geschiedt volgens de van toepassing zijnde normen.
De prijs voor het geheel van de brandmeldingen, detectoren en sirenes gebeuren per schijf van tien toestellen en is onafhankelijk van de soort toestellen of meldingen. Inclusief controle van de onderhoudsfiches + types conform exploitatie.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per 10 stuks.

   1. Bliksemafleiders
Post 5.1 – Conformiteitsonderzoek


Het conformiteitsonderzoek volgens de norm C18-100

De prijs wordt bepaald per afdaling en onafhankelijk van het aantal bliksemafleidingspunten.


Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per afdaling.

Post 5.2 – Periodieke inspectie


Visueel nazicht van de continuïteit van de verbindingen en ontladingspunten.

De prijs wordt bepaald per afdaling en onafhankelijk van het aantal bliksemafleidingspunten.


Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per afdaling.

   1. Onafhankelijke noodvoedingen
Post 6.1 – Onderzoek naar de veiligheid


Naast het onderzoek naar de veiligheid van deze installatie gebeurt tevens het onderzoek naar de correcte werking van deze installatie in noodgevallen.

Het Bestuur maakt hierbij geen onderscheid tussen installaties met online noodbatterij en dieselgroep, en installaties met enkel dieselgroep.

Het onderzoeksrapport maakt melding van

Voor de noodbatterijgroep :  • de modus van de batterij, d.i. active online met sinuscontrole, of offline installatie welke bij stroomonderbreking op enkele microseconden garant staat voor batterijvoeding

  • het regime, 230V of 400V

  • de redundantie (indien bekend), d.i. N+1 of geen redundantie

  • de aanwezigheid van een onderhoudscontract en onderhoudsboekje met vermelding van de nazichtbezoekenµ

  • de status van het lokaal waar de batterijen staan opgeslagen, i.h.b. netheid, vochtigheidsgraad, temperatuur, de aanwezigheid van omgevingscontrole

  • de voorziene veiligheidsvoorzieningen, lokaal en met remote melding

  • de ouderdom van de installatie en de batterijen, inbegrepen de gegevens van de batterijen zelf (vb. Eurobat 8)

  • algemeen : opmerkingen aangaande de status van de batterijen, de status van de contacten ...

Voor de dieselgroep :  • het al of niet automatisch opstarten van de noodgroep in geval van stroomonderbreking

  • de voorziene veiligheidsvoorzieningen, lokaal en met remote melding

  • de aanwezigheid van een onderhoudscontract en onderhoudsboekje met vermelding van de nazichtbezoeken

  • de toepassing van frequent uitgevoerde proeven, zowel in offline mode (dus enkel de start van het dieselaggregaat, zonder belasting) als in online mode (start van het dieselaggregaat met belasting)

Uitzondering : de UPS in de datalokalen welke onder beheer van de ICT-diensten vallen. Dit zijn meestal kleine autonome UPS installaties

Het onderzoek omvat ook controle stooktank, evaluatie onderhoud (correctief/preventief) + check jaarlijks test/proefdraaien.


Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per stuk.

   1. Vaste uitrusting
Post 7.1 – Elektrisch veiligheidsonderzoek


Iedere uitrusting vast aan het gebouw, ook al zijn deze uitrustingen via een stekker aan het net verbonden, maakt deel uit van een elektrisch veiligheidsonderzoek.

De prijs wordt bepaald per toestel en is onafhankelijk van de aard van het toestel.


Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per toestel.

   1. Andere opdrachten
Post 8.1 – Thermografisch onderzoek


Infrarode metingen na klachten

Omvang van de controle: • HS – installaties:

Railstelsel, scheidingsschakelaars, vermogenschakelaars, transformatoren, connectoren, condensatorbatterijen, enz.

 • LS – installaties:

Het algemene laagspanningsbord (ALSB), verdeelborden, schakelborden en machineborden.
Het thermografisch onderzoek is in vele gevallen de enige mogelijkheid om gevaarlijke toestanden van de installatie te detecteren, kunnen alleen maar uitgevoerd worden nadat de aangesloten installaties een bepaalde tijd in functie zijn (min 30 min.).
De bedoeling van het thermografisch onderzoek is een visuele beoordeling te maken van het brandrisico tengevolge van oververhitting van bepaalde onderdelen.

De thermische gevoeligheid moet door de bouwer van het toestel gewaarborgd worden voor het waarnemen van temperatuurverschillen van 0,2 °C. bij omgevingstemperatuur.


Het thermografisch onderzoek moet van het digitale type zijn met rechtstreekse invoer in de beheerscomputer.

Het thermografisch onderzoek geeft een globaal beeld van de oppervlakte temperatuur en temperatuursgradiënten.


Het verslag bevat ten minste de naam van de onderzoeker, de identificatie van het toestel, dag en uur van het onderzoek, omgevingstemperatuur, enz.

Elke foto wordt voorzien van volgende meldingen: tijdstip van opname, plaats van opname en het bord of circuit waarop de opname betrekking heeft.

Het verslag bevat een beoordeling, aanbeveling en opmerkingen als gevolg van het infrarood onderzoek.

Het verslag bevat alle gegevens over het toestel, zijn identificatie en zijn instellingen bij het scannen van de foto.


Naast de infrarode foto van het thermografisch onderzoek wordt steeds ter identificatie een gewone foto voorzien.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Hoeveelheid: per elektrisch bord.

Post 8.2 – Inspectie relais


Inspectie van de goede werking van het maximarelais ter bescherming van HS – installaties op de maximumstroom.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Gemeten per: stuk.

Post 8.3 – Diëlectricum


Bepalen van de toestand van het diëlectricum (bepalen van de doorslagspanning op een staal) HS – cabines.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Gemeten per: stuk.

   1. Beheer
Post 9.1 – werkdocumenten


Alle normen ARAB, AREI en alle normen en wetgevingen en richtlijnen worden door de aannemer ter beschikking gesteld en permanent bijgehouden.

Deze documenten dienen in een dossier te worden bijgehouden en moet bij de periodieke werkvergadering aan het bestuur worden overhandigd. De aannemer dient deze informatie toe te lichten en de impact voor het bestuur te verduidelijken.


Totaalprijs

Periode: 5 jaar

Gemeten per: gefactureerde prestatie

Post 9.2 – vorming


Een vormingsessie bestaat uit volgende onderwerpen:

 • Principe van keuringen: volgens het AREI, voor hoog- en laagspanning, periodiciteit van keuringen en de hoogdringendheid van reactie op problemen.

 • Meettoestellen: welke toestellen worden er gebruikt en wat met certificatie?

 • Bevoegdheid van een keuringsorganisme: wat dient door wie te gebeuren?

 • Uitleg van een verslag. Aan de hand van een case-study. Wat met vermelde problemen op een verslag, hoe dienen deze aangepakt te worden.

 • Wat is de reikwijdte van werken en keuringen (wanneer dient er na werken gekeurd te worden?).

 • Wat is niet wettelijk te keuren, maar kan toch nuttig zijn?

 • Wat zijn de eisen van het BVVO (verzekeringen)

 • Aanbevelingen voor personeel van de werkgever, wanneer is een BA4 toepasselijk, ...

 • Visuele waarnemingsmogelijkheden

Deze lijst is niet beperkt tot vermelde onderwerpen.
Per deelnemer zal een syllabus voorzien worden die bestaat uit een kopie van de transparanten en een document met uitleg per onderwerp.

De vormingsessie zal doorgaan bij de Vlaamse overheid.

De duur van deze sessie is ½ dag.
Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Gemeten per: sessie van ½ dag.

Post 9.3 – Algemene bijstand bij aanpak correctiemaatregelen.


Deze post heeft betrekking op de prestaties van de dienstverlener voor ondersteuning aan het Bestuur met betrekking tot de correctiemaatregelen, i.h.b. voor de opmaak van technische bestekken voor het nemen van de nodige correctieve maatregelen. Het Bestuur gaat ervan uit dat het verslag niet steeds volstaat voor de opmaak van een correcte prijsbepaling vanwege een aannemer. Het Bestuur gaat er eveneens van uit dat, i.p.v. het nemen van correctieve maatregelen, een betere omschrijving van de te verrichten prestaties of te gebruiken materialen mogelijk is waardoor de installatie in haar geheel duurzamer wordt, zelfs al houdt dit in dat een aantal prestaties worden opgenomen in het bestek welke wettelijk niet verplicht zijn maar welke de mogelijkheden van het Bestuur voor het beheer en het onderhoud van de installaties kunnen vergemakkelijken, en de risico’s verbonden aan de installaties kunnen beperken.

Dit kan ook omvatten :  • opmaak van een raamcontract of typecontract voor specifieke prestaties t.a.v. hoogspanningsinstallaties, met bijgevoegd selectiecriteria t.a.v. kandidaat-aannemers.

  • opmaak van een raamcontract voor levering van specifieke PBM voor hoogspanningscabines

  • opmaak van een raamcontract voor onderhoud van hoogspanningsuitrustingen en –cabines (incl. reiniging van de muren, verwijdering spinnewebben, reiniging of bewerking van de vloer, ...)

Vermoedelijke hoeveelheid.

Periode: per dienstbevel.

Gemeten per: ½ mandag.   1. PlanningVoorbereidend werk
De dienstverlener stelt vooraf een duidelijke frequentieplanning op en zorgt er voor dat de installaties, waarvoor een dienstbevel werd gegeven, hierin zijn opgenomen. Deze planning dient opgevolgd te kunnen worden via een web-based tool, waarbij het bestuur de mogelijkheid heeft om op in te loggen.
Werkvergadering
Iedere kwartaal wordt er een werkvergadering voorzien, voor de duur van maximum één halve dag op het adres opgegeven door het bestuur van de afdeling gebouwen, die belast is met de uitvoering van dit bestek. In de vergadering worden de punten besproken die op de dagorde worden geplaatst door de betrokken partijen, zoals:

 • bespreking van de planning

 • bespreking/controle van verslagen

 • vorderingstaten voorleggen

 • aflevering van documenten

 • bespreking van problemen bij uitvoering (vb.: contactpersonen, toegang,…)

 • aanpassingen in de wetgeving

De dienstverlener zal van elke werkvergadering een verslag opmaken en deze binnen de week, nadat deze werkvergadering plaatsvond, bezorgen aan de bevoegde personen.Aflevering
De keuringen en verslagen / onderzoeken, vermeld in dit bestek, worden behoudens anders opgegeven zowel per brief als elektronisch verstuurd naar het opdrachtgevend Bestuur, t.a.v. de afdeling gebouwen te Brussel. Het elektronisch versturen geschiedt via de toevoeging van de bestanden in de GIP-database of per mail / drager.
De adresgegevens:

Vlaamse overheid

Agentschap voor Facilitair Management

Afdeling Studie & Advies - Technieken

Boudewijngebouw

Boudewijnlaan 30, bus 60, 5de verdieping, toren BB-1000 Brussel
De emailgegevens worden medegedeeld bij toewijzing van de opdracht.
De verzending gebeurt binnen de 30 werkdagen na het uitvoeren van de analyse-bezoeken. De datum van poststempel geldt ter identificatie van het tijdstip van verzending.

In afspraak met de leidend ambtenaar kan een andere periode afgesproken worden, in geval van gegroepeerde verzending.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina