Technische handleidingDovnload 1.34 Mb.
Pagina7/8
Datum20.08.2016
Grootte1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   83.11.RL-11 ( melden RSZ-gebeurtenis )recordtype 2060 : melden RSZ-gebeurtenis

versie 01 : gebruikt vanaf 01.01.2003

nr

lengte

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

recordvolgnummer

4

10

13

Datum

einddatum tewerkstelling

5

188

23

blanco’s

2060-01 “melding RSZ-gebeurtenis” : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : “2060” voor een datarecord RL-11.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4120091: overlappende periode binnen pers-ihs.:


 • met een RL-9 werd reeds begin- en einddatum opgegeven. Deze moet niet opnieuw met een RL-11 gemeld worden.

 • 4120092: annulatie zonder bestaand voorkomen :

 er was reeds een opdracht gemeld. Om een opdracht te beëindigen kan dit niet met een annulatie indiensttreding maar met een RL-4 (beëindigen opdrachtenpakket).
2060-02 “melding RSZ-gebeurtenis” : VERSIENUMMER


Dit veld identificeert het versienummer van de gebruikte recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : 01 voor een datarecord RL-11.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes : • 4020002: Record Type/Versie onbekend :

het versienummer moet “01” zijn. Bij de controle van het versienummer van een recordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht gebruikt, niet de geldigheidsdatum.2060-03 “melding RSZ-gebeurtenis” : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- = ”000001” voor het eerste ( en enige ) RL-11 – record van het bericht.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :


2060-04 “melding RSZ-gebeurtenis” : EINDDATUM TEWERKSTELLINGDit veld geeft de laatste dag van de tewerkstelling weer.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :
Aanwezigheid: VERPLICHT bij gebeurteniscode 21016;

OPTIONEEL bij gebeurteniscode 21017; OPTIONEEL bij gebeurteniscode 21018.Foutcodes :

- 4120086: stopzetting met einddatum :

bij een uitdiensttreding (gebeurteniscode 21018) mag de einddatum niet ingevuld worden. Het is de geldigheidsdatum van het bericht dat aangeeft wanneer de persoon uit dienst gaat.


3.12. RL-12 ( opdrachten hogescholen )recordtype 2101 : opdrachten hogescholen

versie 01 : gebruikt vanaf 01.09.2006

nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

volgnummer bericht

4

10

13

datum

einddatum opdracht

5

1

23

alfanumer.

melding tijdelijk andere opdracht

6

1

24

alfanumer.

wedertewerkstelling

7

1

25

numerisch

code administratieve toestand

8

9

26

decimaal

teller opdracht

9

3

35

numerisch

noemer opdracht

10

8

38

numerisch

ambtcode

11

2

46

numerisch.

ambtswijziging / mandaat

12

8

48

numerisch

detail functie

13

3

56

numerisch

salarisschaal

14

6

59

alfanumer.

geldelijke anciënniteit

15

4

65

alfanumer.

nuttige beroepservaring

16

1

69

alfanumer.

anciënniteit geblokkeerd

17

1

70

alfanumer.

anciënniteit volgende maand ophogen

18

9

71

decimaal

mandaatsvergoeding

19

9

80

decimaal

vast bedrag

20

1

89

alfanumer.

aanduiding indexeren

21

1

90

alfanumer.

recht op vakantiegeld

22

1

91

alfanumer.

recht op EJT

23

11

92

numerisch

stamboeknrummer titularis

24

3

103

numerisch

code opdrachtgebonden DO

25

10

106

datum

einddatum opdrachtgebonden DO

26

9

116

decimaal

teller DO

27

2

125

numerisch

oorsprong omkadering (OOM-code)

28

84

127

blanco's
2101-01 "opdracht hogeschool" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarde : "2101" voor datare­cord RL-12.

 • enkel toegelaten in HS 411
Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 3110008 : geldigheidsdatum te vroeg :

Berichten in hoofdstructuur 411 kunnen maar vanaf 01.09.2006 gemeld worden.

- 4020001 : recordtype / versie niet nume­risch :

re­cord­type moet nume­risch zijn (4 posities) of

versienummer moet numerisch zijn (2 posities).

- 4020002 : recordtype / versie onbekend :

- 4020005 : bericht is leeg :

het be­richt be­vat geen enkel data­re­cord.

- 4020007 : te veel data-records binnen één bericht :

aantal RL-12 records beperkt tot 50.

- 4020009 : ONGELDIG ELEKTRONISCH DOSSIER :

het elektronisch dossier van de hoofdstructuur in nietgeldig op de geldigheidsdatum of er wordt een onbestaand

ambt gemeld;

berichten in HS 411 kunnen maar vanaf 01.09.2006 gemeld worden

- 4120027 : dubbele melding :

binnen het opdrachtenpakket komt een opdracht metdezelfde karakteristieken meerdere malen voor (velden 5,6,7,10,11,12,13,15,16,23,24,27);

een opdracht wordt ten onrechte opgesplitst, bvb er wordt tweemaal (of meer) een opdracht gemeld, éénmaal met en éénmaal zonder opdrachtgebonden dienstonderbreking.;

bij een opgesplitste opdracht moeten de prestatie-uren

voor de afzonderlijke opdrachtlijnen gelijk zijn aan

het totaal aantal uren van de opdracht.

- 4120033 : ‘Stopzetten’ onmogelijk :

voor de opdracht in de operationele databank die moet

'stopgezet' worden, loopt er momenteel nog minstens één

geldige vervangingsopdracht ('stopzetten' gebeurt hetzij

bij 'vervroegen' van de einddatum, hetzij bij een

opdracht die niet meer voorkomt in het opgestuurde

opdrachten-pakket).

- 4120055 : geldigheidsdatum verder dan pensioendatum :

de geldigheidsdatum overschrijdt de geregistreerde

pensioendatum binnen dit leerplan.

- 4130055 : warning: eerder stopgezette opdracht(en) ontbreken:

 er zijn één of meerdere opdrachten automatisch stopgezet op de (geldigheidsdatum - 1 dag) omdat ze niet meer in het nieuwe pakket voorkomen, maar deze opdracht(en) waren eerder al eens stopgezet.

- 4130057 : warning: aut. stopzetting op de pensioendatum :

de opdracht wordt stopgezet op de (pensioendatum – 1

dag) omdat binnen dit leerplan de pensioendatum

geregistreerd staat in de databank.

- 4120045 : stopzetten pakket na fusie: manueel.

- 4180029 : “Herziening” vereist – manuele verwerking.2101-02 "opdracht hogeschool" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te

recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : geldig versienummer


- vanaf september 2006: “01”

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:


- 4020002: Record Type/Versie onbekend versienummer moet 01 zijn.

bij de controle van het versienummer van eenrecordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht

gebruikt, niet de geldigheidsdatum.

- 3110019 : foutief versienummer.

- 4120073 : verschillend versienr. binnen een bericht.

- 4130058 : warning: upgrade schoolsoftw. RL12 nodig!

2101-03 "opdracht hogeschool" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- "000001" voor het eerste RL-12 - record van het be­richt;

- moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het vorig

record binnen het bericht.

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 3110020 : meerdere datarecords uit volgorde.
2101-04 "opdracht hogeschool" : EINDDATUM OPDRACHTDit veld duidt de einddatum (laatste dag) van een op­dracht aan.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :

 • moet gelijk aan of groter dan de begindatum zijn

 • er zijn geen specifieke controles voor ATO1- of ATO2-opdrachten : de einddatum kan in beide gevallen na het einde van het schooljaar vallen en ook einddatum oneindig (31.12.2999) is mogelijk

 • moet 31.12.2999 zijn bij ATO4-opdrachten

 • de einddatum mag niet na de pensioendatum vallen, behalve bij een gastprofessor (ambt 264)


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

moet verschillend zijn van 00.00.0000;

moet vallen na 31.08.2002;

- 4120001 : combinatie BEGINDATUM / EINDDATUM ongeldig :

begindatum (= geldigheidsdatum uit Begin Bericht) moet

kleiner zijn dan Einddatum opdracht.

- 4120055 : geldigheidsdatum verder dan pensioendatum

- 4130042 : warning: einddatum ‘vaste’ < 31.12.2999 :

de einddatum 31.12.2999 wordt geregistreerd.

- 4120076 : einddatum ligt te ver in de toekomst :

datum moet in kalender staan;

gebruik 31.12.2999 om oneindig aan te geven.


2101-05 "opdracht hogeschool" : MELDING TIJDELIJK ANDERE OPDRACHTAanduiding of de opdracht een tijdelijk waarnemen van een andere opdracht is door een personeelslid van een ander niveau of van een andere instelling.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarde :

"J" : het betreft het tijde­lijk waar­nemen van een andere opdracht door een personeelslid van een ander niveau of van een andere instelling.

 • enkel toegelaten bij ATO-code = 1 of 2

 • voor toegelaten combinaties zie de basistabel “combinatie2” op: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.aspAanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waar­den zijn "J" en blanco.

- 4120038 : combinatie THA / RW ongeldig :

THA en W(edertewerkstelling) kunnen niet samen voorkomen.

2101-06 "opdracht hogeschool" : WEDERTEWERKSTELLINGAanduiding dat de opdracht een wedertewerkstelling is.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarde : “W”;

- enkel mogelijk als personeelslid betaald wordt via Kinefonds (OOM-code = “12”).Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waar­den zijn "W" en blan­co.

2101-07 "opdracht hogeschool" : CODE ADMINISTRATIEVE TOESTANDDit veld duidt de administratieve toestand code van de opdracht aan.Lengte : 1 positie Type : NUMERISCH
Personeelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarden :

"1" : tijdelijk in een niet-va­cant ambt

"2" : tijdelijk in een va­cant ambt

"4" : vast benoemd • bij een mandaat (veld 2101-11 = ”03”) zijn enkel ATO “1” en “2” toegelaten
 • voor toegelaten combinaties zie de basistabel “combinatie2” op :

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

 • gel­dige waar­den zijn de vermelde waar­den, geldig

 • tijdens de duurtijd van deze opdracht.

- 4120006 : combinatie gegevens vervanging :

ATO-code moet 1 zijn indien 'stamboeknummer te vervangen persoon' (veld 22) en/of 'type DO te vervangen persoon' (veld 23) ingevuld zijntij - 4120007 : combinatie ATO-code / RW ongeldig :

weder­tewerkstel­ling (veld 06) is en­kel toege­la­ten bij de ATO-co­de = 1 of 2.

- 4120053 : waarde niet correct (stopgezette school) :

enkel ATO-code = “04” toegelaten indien de school is

stopgezet’.

- 4120062 : combinatie ATO/Opdr.kenmerken foutief :

Reaffectatie/wedertewerkstelling (veld 06) is enkel toegelaten bij ATO-code = 1 of 2

Ambtswijziging (veld 2101-11 = 2) is enkel toegelaten bij ATO=1 of 2


2101-08 "opdracht hogeschool" : TELLER OPDRACHTDe teller van de opdracht is het aantal uur dat het personeelslid effectief presteert per week of het percentage van de opdracht.Lengte : 9 posities : 5.3 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • groter dan nul

 • opmerking : voor een gastprofessor (ambtcode 264) die met vast bedrag wordt betaald en die recht heeft op EJT en vakantiegeld, wordt een echte teller doorgegeven (geen 0). In de teller wordt in dit geval het opdrachtspercentage vermeld, in de noemer (veld 09) wordt dan "100" aangegevenAanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes : • 4020003 : ongeldige waarde :

moet groter zijn dan nul.
2101-09 "opdracht hogeschool" : NOEMER OPDRACHTDe noemer van de opdracht en de opdrachtgebonden dienstonderbreking .Lengte : 3 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • moet geldige noemer binnen EPD zijn

 • “100” indien de opdracht in percentage wordt uitgedrukt

 • “038” voor MVD (meester, vak- en dienstpersoneel)

 • “036” of “100” voor OHP (opvoedend hulp personeel)Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes : • 4020003 : ongeldige waarde :

veld noemer is een verplicht veld.
2101-10 "opdracht hogeschool" : AMBTCODEAanduiding van het ambt waarin de opdracht uitgeoefend wordt, inclusief mandaten en gastprofessor.Lengte : 8 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • moet een geldig ingericht ambt/mandaat zijn

 • zie de basistabel “ingerichte ambten” op:

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn waarden uit de basistabel, geldigtijdens de duurtijd van de opdracht rekening houdend met de duur­tijd van de opdracht en de hoofd­struc­tuur.

 • 4120077 : ambt niet geldig voor volledige periode.

 • 4130080 : warning: ingericht ambt wordt stopgezet.

2101-11 "opdracht hogeschool" : AMBTSWIJZIGING / MANDAATAanduiding dat de opdracht een ambtswijziging of een mandaat is.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarden
”02” : ambtswijziging
”03” : mandaat

”05” : afwijkende tewerkstelling

”06” : bevordering

“07” : activiteitsvergoeding (voortzetting activiteiten na pensioen (art 141bis))

- 02, 03, 05 : enkel toegelaten bij ATO 1 en ATO 2
06 : enkel toegelaten bij ATO 4
07 : enkel toegelaten bij ATO 2
- “03” is verplicht in te vullen bij de ambten :

algemeen directeur (ambtcode 225)

departementshoofd (ambtcode 226)

niet decretaal mandaat (ambtcode 265)

- “03” is toegelaten, maar niet verplicht bij ambt :

bibliothecaris (ambtcode 21)


- “07” kan enkel met personeelscategorie 03 en er moet een pensioendatum zijn in de hogeschool. Met “07” kan enkel een vast bedrag (veld 19) ingevuld worden en de aanduiding VG en EJT.
- bij ambtcode 264 (gastprofessor) moet dit veld niet ingevuld worden

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


- 4120059 : combinatie HS/AANSTELLINGSCODE foutief2101-12 "opdracht hogeschool" : DETAIL FUNCTIEAanduiding detail van de functie.Lengte : 8 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarden :

“00000887” : erkend wetenschappelijk onderzoek

“00000889” : studies
 • toegelaten combinaties

  * “00000887” met ambten :assistent (ambtcode 55)

doctor-assistent (ambtcode 232)

werkleider (ambtcode 57)

lector (ambtcode 231)

hoofdlector (ambtcode 228)

* “00000889” met ambten :

assistent (ambtcode 55)

werkleider (ambtcode 57)

docent (ambtcode 68)

hoogleraar (ambtcode 69)

hoofdpraktijklector (ambtcode 227)

hoofdlector (ambtcode 228)

hoofddocent (ambtcode 229)

praktijklector ambtcode 230)

lector (ambtcode 231)

doctor-assistent (ambtcode 232)

gewoon hoogleraar (ambtcode 233)

Detail functie 00000889 (studies) moet altijd gemeld worden met veld 27 (oorsprong omkadering) = “12” (betaald op Kinefonds).
Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


4020003 : ongeldige waarde

het opgegeven detail functie kan niet gecombineerd worden met de opgegeven ambtcode2101-13 "opdracht hogeschool" : SALARISSCHAAL (BAREMA)De salarisschaal waarmee het personeelslid moet worden betaald.Lengte : 3 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- geldige salarisschaal

- verplicht, behalve voor gastprofessoren (ambt 264) die met een vast bedrag betaald worden

- voor een mandaat dat betaald wordt met barema en mandaatsvergoeding, wordt het barema in dit veld doorgegeven

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :2101-14 "opdracht hogeschool" : GELDELIJKE ANCIËNNITEITDe totale geldelijke anciënniteit die het personeelslid heeft opgebouwd, in jaren, maanden en dagen.Lengte : 6 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • te melden als : JJMMDD

 • DD van “00” tot en met “29”

 • MM van “00” tot en met “11”

 • verplicht en alleen toegelaten als er een barema is ingevuld

 • controle op minimumleeftijd barema : de som van de anciënniteit en de minimumleeftijd mag niet groter zijn dan de leeftijd van het personeelslid (als anciënniteit > 0)Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
 • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

2101-15 "opdracht hogeschool" : NUTTIGE BEROEPSERVARINGDe nuttige beroepservaring die de hogeschool heeft erkend voor het personeelslid voor de gemelde opdracht.Lengte : 4 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • te melden als : JJMM

 • MM van “00” tot en met “11”

 • verplicht en alleen toegelaten als er een barema is ingevuld.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
 • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

2101-16 "opdracht hogeschool" : ANCIËNNITEIT GEBLOKKEERDAanduiding dat de anciënniteit geblokkeerd is voor de duur van de gehele opdracht.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarden :

  “ “ : indien barema niet is ingevuld,


  “J”, “N”: Indien barema is ingevuld.

  “J” : Anciënniteit wordt niet verhoogd tijdens de opdracht.


  “N” : Anciënniteit wordt automatisch de eerste van de maand verhoogd.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
2101-17 "opdracht hogeschool" : ANCIËNNITEIT VOLGENDE MAAND OPHOGENAanduiding dat, voor opdrachten die niet op de eerste van de maand beginnen, de anciënniteit de eerste van de maand, volgend op de geldigheidsdatum, moet worden opgehoogd.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


Toegelaten waarden :

“ “ : Indien barema niet is ingevuld of indien veld 16 ="J",


“J”, “N”: indien barema is ingevuld.

J: Indien de opdracht op de eerste van de maand begint of wanneer de anciënniteit de eerste van de volgende maand moet verhoogd worden met 1 maand ,


N: De anciënniteit wordt niet verhoogd op de eerste van de maand volgend op de geldigheidsdatum (na de eerste onvolledige maand is er geen ophoging van de anc., de volgende maanden wel).


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
 • 4020003 : ongeldige waarde

 • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

2101-18 "opdracht hogeschool" : MANDAATSVERGOEDINGHet bedrag in euro van de mandaatsvergoeding.Lengte : 9 posities : 6.2 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :
algemeen directeur (ambtcode 225)

departementshoofd (ambtcode 226)

bibliothecaris (ambtcode 21)

niet decretaal mandaat (ambtcode 265) • de mandaatsvergoeding is een bedrag per maand, voor de uitbetaling wordt rekening gehouden met het aantal gewerkte dagen.


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

2101-19 "opdracht hogeschool" : VAST BEDRAGHet vaste bedrag in euro waarmee een gastprofessor elke maand wordt betaald of het vaste bedrag voor het surplus bij een ambtswijziging van een personeelslid betaald op het Centraal Fonds of het Kinefonds.Lengte : 9 posities : 6.2 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLE (enkel bij gastprofessor)Restricties :
 • enkel mogelijk bij een gastprofessor (ambt 264) als er geen barema is ingevuld of bij een ambtswijziging van een personeelslid betaald op het Centraal Fonds of het Kinefonds;

 • verplicht als geen barema is ingevuld bij het ambt van gastprofessor;

 • het vast bedrag wordt altijd volledig uitbetaald, onafhankelijk van hoeveel dagen het personeelslid heeft gewerkt gedurende de maand.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
 • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

2101-20 "opdracht hogeschool" : AANDUIDING INDEXERINGAanduiding of het bedrag “mandaatsvergoeding” of het “vast bedrag” moet worden geïndexeerd of niet.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarden :
”J” : indexeren
”N” : niet indexeren;

- verplicht indien “mandaatsvergoeding” of “vast bedrag” ingevuld is; anders niet toegelaten.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
 • 4020003 : ongeldige waarde

 • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld
2101-21 "opdracht hogeschool" : RECHT OP VAKANTIEGELDAanduiding of er vakantiegeld moet worden betaald voor gastprofessoren.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarden :
”J”
”N”

- verplicht en enkel toegelaten wanneer een “vast bedrag” betaald wordt (veld 2101-19 niet gelijk aan nul).Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
 • 4020003 : ongeldige waarde

 • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld


2101-22 "opdracht hogeschool" : RECHT OP EJTAanduiding of er eindejaarstoelage (EJT) moet worden betaald voor gastprofessoren.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarden :
”J”
”N”

- verplicht en enkel toegelaten wanneer een “vast bedrag” betaald wordt (veld 2101-19 niet gelijk aan nul).Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :
 • 4020003 : ongeldige waarde

 • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld


2101-23 "opdracht hogeschool" : STAMBOEKNUMMER TITULARISDit veld duidt het personeelslid aan wiens opdracht moet vervangen worden door de gemelde opdracht.
Lengte : 11 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- geldig stamboeknummer

- verschillend van het stamboeknummer waarover het opdrachtenpakket handelt (veld 0005-05 in berichtheader)

- verplicht bij ATO1

- niet toegelaten bij ATO2 of ATO4Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

stamboeknummer moet bestaan;

moet verschillend zijn van het stam­boek­nummer van de

per­soon waar­over dit op­drachtenpak­ket han­delt.

- 4120006 : combinatie gegevens vervanging :

moet ingevuld zijn indien ATO-code = 1.

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.


2101-24 "opdracht hogeschool" : CODE OPDRACHTGEBONDEN DOAanduiding van het type dienstonderbreking waardoor de gemelde opdracht voor een fractie wordt onderbroken.Lengte : 3 positie Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- altijd samen invullen met de velden “einddatum opdrachtgebonden DO” en “teller DO“.

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn waarden uit de basistabel, geldigtijdens de pe­ri­ode van deze opdracht.

de gemelde DO is niet opdrachtgebonden en moet dus met een RL-2 gemeld worden.

- 4120005 : combinatie gegevens deeltijdse DO :

bij een opdrachtgebonden dienstonderbreking moeten “code opdrachtgebonden DO”, “einddatum opdrachtgebonden DO” en “teller DO” samen ingevuld zijn.

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.

2101-25 "opdracht hogeschool" : EINDDATUM OPDRACHTGEBONDEN DOLaatste dag van de opdrachtgebonden dienstonderbreking.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • moet gelijk zijn of vallen na de begindatum (geldigheidsdatum) van de opdracht ;

 • altijd samen invullen met de velden “code opdrachtgebonden DO” en “teller DO“ ;

 • moet gelijk zijn voor alle RL-opdrachten uit het bericht met dezelfde dienstonderbreking.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

de einddatum van de opdrachtgebonden DO mag niet voor de geldigheidsdatum van de opdracht vallen.

- 4120005 : combinatie gegevens deeltijdse DO :

bij een opdrachtgebonden dienstonderbreking moeten “code opdrachtgebonden DO”, “einddatum opdrachtgebonden DO” en “teller DO” samen ingevuld zijn.

- 4120040 : einddatum DO verschillend binnen dezelfde DO:

de einddatum DO moet in elke RL-12 gelijk zijn voorhetzelfde type DO.
2101-26 "opdracht hogeschool" : TELLER DOAanduiding van de teller van het volume waardoor de opdracht door de gemelde dienstonderbreking wordt onderbroken. De noemer is altijd dezelfde als deze van de opdracht (veld 2101-09).Lengte : 9 posities : 5.3 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • altijd samen invullen met de velden “code opdrachtgebonden DO” en “einddatum opdrachtgebonden DO” ;

 • mag niet groter zijn dan het volume van de opdracht

 • moet in dezelfde eenheden gemeld worden als de teller van de opdracht (veld 2101-08) : procenten of uren


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :


- 4020003 : ongeldige waarde :

de teller DO moet kleiner of gelijk zijn aan de teller van de opdracht.

- 4120005 : combinatie gegevens deeltijdse DO :

bij een opdrachtgebonden dienstonderbreking moeten “code opdrachtgebonden DO”, “einddatum opdrachtgebonden DO” en “teller DO” samen ingevuld zijn.

2101-27 "opdracht hogeschool" : OORSPRONG OMKADERING (OOM-code)Aanduiding dat het personeelslid betaald wordt op het Centraal Fonds of het Kinefonds.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :
 • toegelaten waarden :
  “11” betaald op Centraal Fonds
  “12” betaald op het Kinefonds
  “00” in de andere gevallen
 • OOM “11” en OOM “12” zijn enkel mogelijk in HS 411 • OOM “12” is verplicht indien in veld 12 (detail functie) “00000889” (studies) gemeld wordt.


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :


- 4120094 : combinatie ATO/OOM foutief

- 4120097 : combinatie AMBT/OOM foutief

- 4120104 : combinatie SOORT-IM/OOM foutief.
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina