Technische vragen en antwoorden opiniërend ab 7 juli 2010Dovnload 32.45 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte32.45 Kb.
10IT006816

Technische vragen en antwoorden opiniërend AB 7 juli 2010


Technische vragen CDA-fractie

Agendapunt 3.a Jaarrekening 2009


Vraag:

Waarom is een beroep op CBL-egalisatiereserve nodig van € 1.030.000 bij een positief jaarresultaat 2009 van € 2.577.000?


Antwoord:

Het voordeel behaald met de Cross Border Lease is opgenomen in de egalisatiereserve CBL. Uit deze egalisatiereserve valt volgens bestendige gedragslijn op basis van annuïteiten jaarlijks een bedrag vrij over de looptijd van de lease(1998 tot 2017). Dit om schommelingen in de tarieven te voorkomen.


Vraag:

Wij zien besparingen bij diverse beleidsvelden ( o.a. beleidsvelden 1000, 2000, en 3000)door openstaande vacatures ingevolge de reorganisatie? Wat betekende dit voor de uitvoering van de werkzaamheden (realisering doelen – vervanging – inhuur derden)? Wij zien deze posten namelijk niet gecompenseerd door hogere inhuur van derden of diensten van derden.


Antwoord:

De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2010 en worden betrokken in de herijking van het onderhoudsprogramma. Het betreft onder andere het onderhoud aan watergangen, onderhoud aan actieve kunstwerken en onderhoud vaarwegen. Er heeft geen extra inhuur plaatsgevonden.


Vraag:

Beleidsveld 6002: Het knelpunt capaciteit en handhaving keur komt in de cijfers schrijnend naar voren. Zijn er al maatregelen voorzien om dit in 2010 op te lossen? Heeft dit ook tot extra kosten geleid?


Antwoord:

Het is niet correct om een relatie te leggen tussen het aantal uitgeschreven processen verbaal en het knelpunt wat er is t.a.v. handhaven keur. Het aantal processen verbaal is lager door het toepassen van mediationvaardigheden in 2009, waardoor alsnog aan de schouwverplichting is voldaan. Het capaciteitsvraagstuk is te herleiden naar taken die niet opgepakt kunnen worden als gevolg van onvoldoende beschikbare fte's. Deze liggen met name in de preventieve taken. Op dit moment is er een DB nota `heroriëntatie handhavingsbeleid´ in voorbereiding m.b.t. de handhavingscapaciteit keur. Daarin wordt ingegaan op mogelijke oplossingen en daarmee samenhangende kosten.


Vraag:

Beleidsveld 6502 Is er niet een vergelijkbaar knelpunt bij Handhaven WVO gezien het gerealiseerde voordeel?


Antwoord:

Het voordeel is toegelicht in de jaarrekening (p 126). Bij handhaven WVO is er geen capaciteitsprobleem in dezelfde mate zoals bij handhaven keur.


Vraag:

Beleidsveld 7000 Wat is de verklaring dat Heffen en invorderen zoveel goedkoper is gebleken ondanks dat het nieuwe belastingsysteem nog niet werkt?


Antwoord:

Bij de begroting 2009 waren extra advieskosten opgenomen voor de belastingsamenwerking. In de jaarrekening ontstaat hierdoor een voordeel van € 263.000. Dit komt omdat de betreffende gemeenten ook hebben bijgedragen in de advieskosten voor de belastingsamenwerking.

In de begroting zijn de kapitaallasten voor het nieuwe belastingsysteem verwerkt € 329.000. Omdat de datum ingebruikname is uitgesteld, zijn er geen kapitaallasten opgenomen in de jaarrekening. Dit is de verklaring dat heffen en invorderen goedkoper zijn.

Agendapunt 3.c. Peilbesluit Steenbergen Brabantse Wal


Vraag:

Wij missen in de stukken de tekst van het peilbesluit.


Antwoord:

Blijkbaar is er bij het printen van de bestuursstukken iets fout gegaan. Bij de bestuursstukken op internet is het peilbesluit wel aanwezig. Het peilbesluit zal morgenavond op de tafels klaarliggen.


Vraag:

Naar aanleiding van diverse zienswijzen is de extra beheersmarge vastgesteld op 20 cm in plaats van 10 cm. De vraag is echter of niet juist moet zijn 20 cm marge + 10 cm is maximaal 30 cm marge.

Met andere woorden: is de tekstaanpassing niet juist verkeerd verwerkt?
Antwoord:

De extra beheersmarge betreft de beheersmarge bij dynamisch peilbeheer. Deze is 20 cm, gerekend vanaf het vastgestelde peil, en wordt niet opgeteld bij de beheersmarge bij dagelijks peilbeheer zoals genoemd in art. 2 van het peilbesluit. Zie ook artikel 4a van het peilbesluit.


Vraag:

In de beantwoording van de zienswijze wordt gesteld dat afwateren van landbouwwater op andere wijze dan via het Langewater te kostbaar is. Wat betekent dat concreet? (17 blz. 19).


Antwoord:

Dit betekent concreet dat de natuur niet als geïsoleerd wordt beschouwd en dat dus bij de afweging van het peil van peilvak Langewater zowel met natuurbelangen als landbouwbelangen rekening wordt gehouden en dus het peil niet verhoogd wordt.


Vraag:

Wat betekent het concreet dat in de natuurparels na vaststelling van inrichtingsplan, een verzoek tot wijziging van het peilbesluit kan worden ingediend voor deze gebieden in procedure en tijd ( zie bijlage A)?


Antwoord:

Voor natte natuurparels, en ieder ander plan dat leidt tot wijziging van peilen en/of peilvakken, geldt dat wanneer het inrichtingsplan is vastgesteld een partiële herziening van het peilbesluit wordt gestart. Voor een partiële herziening gelden dezelfde procedure en tijdspad als voor een reguliere herziening van het peilbesluit. Uitgangspunt hierbij is wel dat het inrichtingsplan een voldoende onderbouwing vormt voor het peilbesluit. Eventueel kunnen de procedures van meerdere inrichtingsplannen gebundeld worden tot één partiële herziening van het peilbesluit.


Vraag:

Naar aanleiding van inspraakreactie 14: Is aan de geschetste problematiek met technische maatregelen een duurzame oplossing mogelijk? Zo ja,kan die alsnog opgenomen worden in de maatregelen.


Antwoord:

Inspraakreactie 14 betreft peilvak Rubeerepolder en de bovenstrooms van dit peilvak gelegen Scherminkelwatergang. Sinds de installatie van een opvoerpomp kan het waterschap hier de wateraanvoer garanderen, wat betekent dat het gebied is opgenomen in het peilbesluit. Voorheen waterde het gebied vrij af op peilvak Westland. Deze peilen zijn bepaald op dezelfde manier als gebruikelijk voor peilvakken. Daarbij wordt een belangenafweging gemaakt die in dit geval betekent dat een smalle strook rond de Scherminkelwatergang te maken krijgt met een hoge, maar acceptabele waterstand. Dit wordt niet beschouwd als een problematiek die met technische maatregelen opgelost moet worden maar als een acceptabele situatie.


Agendapunt 3.d. Evaluatie beheerplannen

Vraag:

Hoe zijn de positieve effecten voor reflectie te verklaren door toepassing van het portefeuillemodel?Antwoord:

In de nota wordt gerefereerd aan het bestuursmodel met portefeuillehouders. Twee elementen zijn hierbij positief: enerzijds is de vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur toegenomen met tweewekelijks ruimte voor thematische onderwerpen. Daarnaast is er nu regulier overleg met portefeuillehouders. Vanwege de overlap van verschillende portefeuilles betekent dit in de praktijk dat onderwerpen voor het waterbeheerplan vaker met twee bestuursleden worden voorbesproken.


Vraag:

Genoemd wordt dat er een besparing mogelijk is door de drie plannen voor 2015 in 1 project 7937 te plaatsen. Maar ook nu was er voor de plannen van 2009 al die afstemming in 1 project. Vanwaar is dan de besparing te realiseren?


Antwoord:

De nota heeft ten onrechte de suggestie gewekt dat door het samenvoegen van de verschillende planprocessen een besparing van 250.000,- zou kunnen worden gerealiseerd. De besparing komt juist voort uit de focus in pro actieve aanpak (selectief pro actief) en doordat het KRW proces nu niet meer nieuw is: de "leerkosten" kunnen daarmee dus vervallen.


Agendapunt 3.e. UVK ’s Gravenmoerse Vaart

Vraag:

We missen een kaartje van het gebied met aanduiding van het deeltraject.


Antwoord:

Twee kaartjes zijn als bijlage bijgevoegd.


Vraag:

Er staat dat de vervuiling ontstaan is door sedimenteren van verontreinigd slib. Waar komt dat slib vandaan en is een dergelijke verontreiniging ook op andere vergelijkbare situaties te verwachten?


Antwoord:

Het dichtslibben van een vaart is een natuurlijk proces. Eens in de 7 a 8 jaar dient een vaart uitgebaggerd te worden om op de juiste diepte te blijven. De waterloop is voor het laatst in 1983 gebaggerd. In 1997 is bij waterbodemonderzoek ten behoeve van regulier baggerwerk gebleken dat de vaart tussen de stuw Waspikseweg en stuw Hoge dijk ernstig verontreinigd is (klasse 3 en 4 specie). Uit de waterbodemonderzoeken blijkt dat de waterbodem homogeen verontreinigd is waarbij met name Barium en Chroom de bepalende parameters zijn. De aangetroffen verontreinigde sliblaag in de vaart is met name ontstaan door het sedimenteren van verontreinigd slib. Door een ophoging van (licht) verontreinigd materiaal kan uiteindelijk een sterk vervuilde waterbodem ontstaan. Voor de vaart geldt dat er sprake is van een historische verontreiniging met zware metalen, waarbij m.n. diffuse bronnen een rol hebben gespeeld. Een exact antwoord op de vraag waar het slib vandaan komt (puntbron) is dan ook niet te geven. Mogelijk houdt de aanwezigheid van in het verleden gevestigde leerlooierijen hiermee verband. Echter dit is zeer speculatief. Of een dergelijke verontreiniging op vergelijkbare situaties te verwachten is valt dan ook niet te voorspellen.


Agendapunt 3.f. EVZ Donge om Dongen

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer aan de EVZ, (niet zijnde het fietspad)? Is dat de gemeente en/of het Waterschap?


Antwoord:

Het betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel gemeente als waterschap.

De gemeente is verantwoordelijk voor de 'droge' delen en het waterschap voor de 'natte' delen van de EVZ. In het inrichtingsplan is dat samengevat weergegeven in bijlage 2; in een beheerplan van oktober 2009 is dat op detailniveau uitgewerkt.

Op basis daarvan is in beeld gebracht hoe de kostenverdeling is. Beide partijen hebben daarmee op bestuurlijk niveau ingestemd. Er wordt nog bezien in hoeverre het vanuit pragmatisme wenselijk is, dat één partij het totale onderhoud van de EVZ op zich neemt. Dit zou dan vastgelegd kunnen worden in een beheerovereenkomst.


Vraag:

Betekent het later uitvoeren van fase 2, inderdaad dat de waterloop pas gegraven kan worden als de ontbrekende 60 m verworven is?


Antwoord:

Fase 2 wordt niet later uitgevoerd. Van fase 1 en 2 wordt één bestek gemaakt dat volgens planning dit najaar in één keer aanbesteed en uitgevoerd zal worden.

Indien het bewuste perceel nog niet verworven is, wordt de watergang op de beschikbare gronden wel gegraven, maar nog niet aangetakt op het bestaande watersysteem.

Op het ontbrekende perceel worden uiteraard geen (graaf)werkzaamheden uitgevoerd.

Nadat het perceel in eigendom verworven is, wordt de watergang doorgetrokken en zowel boven- als benedenstrooms aangesloten op het bestaande watergangenstelsel.

De onderhandelingen over aankoop van het perceel verlopen overigens voorspoedig; mogelijk dat het perceel beschikbaar is op het moment dat de uitvoering gestart wordt.Technische vragen VVD-fractie

Agendapunt 3.a Jaarrekening 2009


Vraag:

Naar aanleiding van de Jaarrekening 2009 wil de VVD fractie de vraag stellen of er tot eind 2010 huur betaald wordt voor de kantoorruimte aan Bergschot.


Antwoord:

Ja, voor de resterende maanden dient nog € 735.000,-- huur te worden betaald, waarbij de afspraak is gemaakt dat mocht de verhuurder het pand voor 1 januari 2011 weer verhuurd hebben er vanaf de betreffende datum geen huur meer verschuldigd is door het waterschap.
Agendapunt 3.c. Peilbesluit Steenbergen Brabantse Wal

Vraag:

In de inspraaknotitie nr 10 van H.J. de Winter wordt er gesproken over het buitendijks gebied tegen de Roosendaalse Vliet en de Bolspolderdijk.

In uw antwoord geeft u aan dat deze gronden vrij afwaterend zijn op de Roosendaalse  Vliet. Dit antwoordt geeft u ook als reactie op vragen over de Ontwerpnota Beheerplan 2010-2015.

De VVD fractie is er echter van overtuigd dat u hier een onjuiste weergave geeft van de werkelijke situatie

De buitendijkse gronden van de Grote Bolspolder voeren hun water af naar de lager gelegen polder achter de Bolspolderdijk. Dit is ook van toepassing voor alle buitendijkse gronden ten zuiden van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet.

De VVD fractie wilt van u een duidelijk reactie naar aanleiding van dit meningsverschil. 


Antwoord:

Deze opmerking van de VVD-fractie is terecht. Dit is al geconstateerd en wordt ter vergadering via een erratum gecorrigeerd. Dit erratum zal op de tafels klaarliggen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina