Templates Competentieprofielen op basis van ipma-cp model Overgenomen uit: Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement – Op basis van ncb versie 3 Auteur: Werkgroep ipma-cp modelDovnload 179.5 Kb.
Pagina1/6
Datum14.08.2016
Grootte179.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Templates Competentieprofielen op basis van IPMA-CP model – versie 1.0 © IPMA Nederland / Van Haren Publishing, 2009Templates Competentieprofielen op basis van IPMA-CP model
Overgenomen uit:

Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement – Op basis van NCB versie 3

Auteur: Werkgroep IPMA-CP modelTitel: Templates bij: Competentieprofielen, Certificeringniveaus en Functies bij projectmanagement – Op basis van NCB versie 3


Auteur: IPMA-NL, Werkgroep IPMA-CP model
Uitgever: Van Haren Publishing, Zaltbommel, www.vanharen.net
ISBN: 978 90 8753 132 4
Druk: Eerste druk, eerste oplage, oktober 2009


Templates Competentieprofielen
Functieniveau A - Project- of programmadirecteurIPMA - A

Ondernemen

4. Ondernemerschap 3

Beïnvloeden

8. Sociabiliteit 3

9. Contracteren 3Organiseren

13. Organisatiebewustzijn 3

Managen

18. Visie uitdragen 3

Vertrouwen wekken

22. Verantwoordelijkheid 3

Presteren

25. Vasthoudendheid 3

26. Kwaliteitsgerichtheid 3Relateren

33. Onderhandelen 3

Analyseren

37. Conceptueel denken 2

Transformeren

40. Visie ontwikkelen 3

Veerkracht tonen

45. Flexibiliteit 3


4. Ondernemerschap

Signaleren van businessmogelijkheden, deze zelf actief beïnvloeden en daarbij verantwoorde risico’s durven te nemen.

Niveau 3 Creëren van potentiële zakelijke kansen

 • Zoekt actief naar partnerships en overnames die de eigen business kunnen versterken.

 • Tracht concepten te vinden die synergie hebben met de eigen business en deze kunnen uitbreiden en versterken.

 • Zoekt strategisch naar posities in de markt(en) die in de toekomstige business zouden passen.

 • Is alert op veranderingen in markten en zoekt steeds naar (deel)markten waar de eigen onderneming zich op kan richten.

 • Vertaalt ontwikkelingen in de omgeving in zakelijke mogelijkheden voor de onderneming.

8. Sociabiliteit

Vlot en effectief leggen en onderhouden van contacten met anderen ten dienste van het werk; zich gemakkelijk in allerlei gezelschap begeven.

Niveau 3 Brede invloed uitoefenen via het netwerk van contacten

 • Weet ingangen voor zichzelf te creëren (bijvoorbeeld via netwerk van anderen).

 • Gebruikt het eigen netwerk om beslissingen in de organisatie te beïnvloeden.

 • Bekleedt posities in belangrijke clubs of beroepsverenigingen (commissies, besturen, comités).

 • Brengt mensen met elkaar in contact om bepaalde belangen te behartigen.

 • Onderhoudt relatienetwerken in diverse maatschappelijke sferen.

 • Profileert de eigen organisatie en/of zichzelf bij de keuze van nevenactiviteiten.

9. Contracteren

In commercieel kansrijke situaties systematisch toewerken naar het daadwerkelijk afsluiten van contracten; steeds gericht zijn op het sluiten van bindende overeenkomsten.

Niveau 3 Contracteren van duurzame samenwerking als organisatie

 • Weet contacten met andere partijen op meerdere niveaus te richten op gezamenlijke belangen.

 • Is in staat complexe bestuurlijke onderhandelingsprocessen zo te besturen en faseren dat fricties pas op tafel komen als er haalbare oplossingen in zicht zijn.

 • Is in staat afbreukrisico’s van diverse aard te onderkennen, juist in te schatten en er dekking in de betrokken organisaties voor te vinden.

13. Organisatiebewustzijn

Laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant.

Niveau 3 Effectief omgaan met organisatieverandering

 • Kent de effecten van organisatieverandering op mensen en processen en houdt daarmee rekening.

 • Benut zijn/haar informele relatienetwerk om tijdig te voorzien in welke richting de organisatie zal veranderen.

 • Past contacten en strategieën effectief aan bij verwachte veranderingen in de eigen of klantorganisatie.

 • Anticipeert in de keuze van doelen of projecten op organisatieveranderingen.

 • Is in staat organisatieveranderingen te benutten voor versterking van het eigen onderdeel of de eigen positie.
18. Visie uitdragen

De richting waarin de organisatie zal gaan en de doelen die worden nagestreefd op een aansprekende wijze overbrengen en er draagvlak voor creëren.Niveau 3 Een visie op de organisatie en de omgeving extern uitdragen

 • Weet zijn/haar visie op de ontwikkelingen van markten, bedrijfsomgeving en het project overtuigend naar voren te brengen.

 • Is in staat de toekomst van de organisatie breed te schetsen op een geloofwaardige en aansprekende manier.

 • Weet bij klanten en medewerkers vertrouwen te wekken in het perspectief voor de organisatie.

 • Is in staat de betekenis van lange termijnplannen voor diverse partijen helder en aanvaardbaar te maken.
22. Verantwoordelijkheid

Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.

Niveau 3 Betrouwbaarheid in commitments en posities

 • Gedraagt zich in overeenstemming met de standpunten en posities die hij/zij heeft ingenomen.

 • Blijft een standpunt of partij waaraan hij/zij commitments heeft steunen, ook als het politieke tij verloopt ten gunste van andere keuzen.

 • Neemt in belangrijke kwesties eenzelfde standpunt in, ongeacht de gesprekspartners, en spreekt niet met twee monden.

 • Maakt bij steuntoezeggingen duidelijk waaraan hij/zij zich committeert, bindt zich niet blindelings aan een partij.

 • Communiceert reserves met betrekking tot in te nemen posities van tevoren aan de belanghebbenden, niet achteraf.
25. Vasthoudendheid

Vasthouden aan de gekozen aanpak of opvatting totdat het beoogde doel bereikt is.

Niveau 3 Vasthoudend zijn in strategische planning

 • Houdt vast aan een eenmaal uitgezette koers op langere termijn.

 • Laat zich niet snel door gewijzigde omstandigheden verleiden tot een andere koers.

 • Handhaaft eigen opvattingen, ook bij turbulente veranderingen.

 • Blijft werken aan een strategisch plan, ook als de kans op succes slinkt.

 • Past strategische plannen onder druk cosmetisch aan, zonder werkelijke concessies te doen.
26. Kwaliteitsgerichtheid

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; voortdurend verbeteringen nastreven.

Niveau 3 Kwaliteit organiseren

 • Signaleert de noodzaak tot kwaliteitsverbeteringen in de projectorganisatie en neemt passende actie.

 • Bepleit en bevordert een kwaliteitsgerichte cultuur via acties, opleidingen en dergelijke.

 • Signaleert kansen om kwaliteit te verbeteren via een andere organisatie of logistiek in de procesketen.

 • Bevordert regelmatig onderzoek naar de geleverde kwaliteit bij de klantorganisatie.

 • Streeft naar onderlinge afstemming van standaards voor kwaliteit in de gehele organisatie.

33. Onderhandelen

De belangen van de eigen eenheid of organisatie in directe contacten met gesprekspartners behartigen, zodanig dat met behoud van wederzijds respect gunstige resultaten voor de eigen eenheid of organisatie worden behaald.

Niveau 3 Onderhandelen over strategische posities als projectorganisatie

 • Is in staat een houding van open overleg te combineren met het tonen van kracht en beslistheid.

 • Is in staat stevig tegenwicht te bieden en zo nodig te hercontracteren.

 • Weet korte en lange termijnelementen evenwichtig in te bouwen in de ingenomen positie.

 • Durft als eerste openheid te betrachten over precaire zaken en kiest de goede momenten daarvoor.

 • Kent de cultuur van medespelers en hun wereld.
37. Conceptueel denken

Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door deze in een meer omvattend kader te plaatsen of door verbanden te leggen met andere informatie.

Niveau 2 Problemen in een breder kader plaatsen

 • Kan onsamenhangende informatie structuur geven door de achtergrond toe te lichten.

 • Kan een abstract begrip zo toepassen op een concreet probleem, dat dit er eenvoudiger en duidelijker van wordt.

 • Tilt problemen naar een hoger abstractieniveau indien nodig.

 • Weet de achtergronden van een besluit altijd goed toe te lichten, zodat ieder begrijpt waarom het besluit genomen is.

 • Weet op het oog verschillende zaken onder een noemer te brengen.
40. Visie ontwikkelen

In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.

Niveau 3 Visie ontwikkelen op projectorganisatieoverstijgend niveau

 • Onderkent voor het project en de organisatie waarvoor gewerkt wordt belangrijke ontwikkelingen in de wereld tijdig en signaleert die ook actief.

 • Is in staat om een samenhangende visie op projecten in samenhang met klantsystemen te ontwikkelen.

 • Overziet bij het bepalen van een richting ook de negatieve gevolgen voor andere organisatieonderdelen en bouwt daar maatregelen voor in.

 • Maakt in het neerleggen van een visie duidelijke en expliciete keuzen die controversieel kunnen zijn.

 • Integreert in een strategische visie veel actuele standpunten en invalshoeken.
45. Flexibiliteit

Wanneer zich problemen of kansen voordoen zo nodig de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

Niveau 3 Flexibiliteit van de eigen rol

 • Kan in onderhandelingen met meerdere partijen compleet van tactiek veranderen bij weerstand.

 • Wisselt een leidende en sturende rol als dat nodig is goed af met een luisterende en afwachtende rol.

 • Schakelt gemakkelijk over van de ene rol of positie naar de andere.

 • Gebruikt in belangrijke gesprekken of onderhandelingen de subtiele signalen van anderen om zijn/haar eigen rol te bepalen of bij te stellen.

 • Voelt goed aan in welke rol hij/zij gewaardeerd wordt en maakt daar effectief gebruik van.  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina