Terugkoppeling adviezen wijkraden en Ontwikkelgroep Lombok Centraal op Voorlopig Stedenbouwkundig Plan ns stations voor Westflank NoordDovnload 45.24 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte45.24 Kb.
Terugkoppeling adviezen wijkraden en Ontwikkelgroep Lombok Centraal op Voorlopig Stedenbouwkundig Plan NS Stations voor Westflank Noord (gepresenteerd in november 2011).


Opmerkingen

Reactie gemeente/NS


Opmerkingen Wijkraad West

 1. Is het mogelijk de menselijke maat en de organische bebouwing langs de Van Sijpesteijnkade te behouden (Motie Viva Van Sijpesteijn)?

Ja: in de plannen zoals door NS Stations gepresenteerd is rekening gehouden met de menselijke maat door de introductie van een plint (die de beleefbaarheid voor voetganger en fietser vanaf straatniveau benadrukt) en een ‘set-back’ ten aanzien van de hoogbouwobjecten. Op de locatie tussen het stadskantoor en de Van Sijpesteijnkade is een groot programma voor kantoren en wonen geprojecteerd. In het Masterplan en Structuurplan is dat ook vastgelegd. Voor de ruimtelijke structuur is aangegeven dat er een opbouw moet zijn met relatief lagere bebouwing aan de rand van het stationsgebied en de grootste schaal naast het stadskantoor. De omvang van het programma maakt het wenselijk om langs de kade al naar een grotere hoogte te gaan dan de huidige kleinschalige bebouwing heeft. En het Rijksmonument te gebruiken als de kleinste in de nieuwe ontwikkeling. Er zal dan een kade ontstaan met bebouwing die forser is dan nu, maar die met veel woningbouw en andere functies langs de straat een nieuw goed verblijfsklimaat kan creëren, en met een menselijke maat.

 1. De plannen sluiten onvoldoende aan op de functie van de Van Sijpesteijnkade als stadscorridor en aan de eisen die diverse plannen voor het Stationsgebied stellen aan de kwaliteit van de plinten.

In het plan van NS is veel aandacht besteed aan de functie van de Van Sijpesteijnkade als belangrijke verbinding tussen stadsdelen. Dit komt tot uitdrukking door de nieuwbouw ook nadrukkelijk de entree te geven aan de straatzijde. Verder worden publieksfuncties langs de kade voorzien. Voor het Rijksmonument wordt gedacht aan horeca.
NB: Voor alle plinten in het stationsgebied geldt dat deze 'geactiveerd' moeten worden. Dat kan met publieksgerichte functies of door de ontsluiting van de bebouwing als middel in te zetten, zoals beschreven in de legenda van de maat- en schalenkaart van het Structuurplan Stationsgebied.

 1. De plannen voldoen niet aan de kwaliteitseisen die zijn verwoord in de Ontwikkelvisie Lombokplein e.o.

De plannen voor de Van Sijpesteijnkade e.o. voldoen naar oordeel van de gemeente wel aan de kwaliteitseisen die in deze Ontwikkelvisie zijn verwoord.

 1. De kwaliteit van de Van Sijpesteijnkade wordt onder meer aangetast door een oprit voor de nooddiensten terwijl die oprit in eerdere plannen niet op de kade zelf maar om de hoek bij de toegang tot de Noordertunnel pas omhoog ging. Eerder is toegezegd dat ook naar andere plaatsen voor die toegang zou worden gezocht.

De inrichting van de Van Sijpesteijnkade wordt conform IPvE/FO uitgevoerd. Hierin is ook de toegang tot het spoor benoemd. Het IPvE/FO is goedgekeurd door de Raad.

Bij het opstellen van het VO voor de openbare ruimte van de kade door de gemeente zal gezocht worden naar de meest wenselijke inpassing van de oprit voor nood- en hulpdiensten vanaf de kade vanuit verkeerskundige, ruimtelijke en financiële optiek. Er worden daarbij afwegingen gemaakt over de kwaliteit en functionaliteit van de Van Sijpesteijnkade. 1. Er zijn verschillende vragen en bezwaren aangedragen over de (bebouwing bij de) Van Sijpesteijn-kade; m.n. kwaliteit expeditiestraat en Forumniveau. De gemeente heeft toegezegd dat die punten in de volgende fase meegenomen zouden worden, maar NS Poort heeft hier niets mee gedaan.

Vormgeving van de inrichting van de expeditiestraat en het Forum daarboven, is een ander traject dat zo parallel mogelijk wordt getrokken bij het opstellen van het plan voor de Westflank-Noord. Gemeente Utrecht is de trekker.

Deze punten komen daarin aan de orde. 1. Volumes en bouwhoogten in het NS Poort plan komen niet overeen met het Masterplan. Door langs de kade gelijk de incidenteel toegestane hoogtes in te vullen in plaats van de basishoogte doet het plan afbreuk aan het uitgangspunt dat vanaf de bevaarbare Leidsche Rijn langzaam een noord-zuid opbouw gemaakt wordt van de schaal small (binnentuin) in Lombok naar extra large rondom het huidge Jaarbeursplein. De toegestane hoogtes zijn volgens de Wijkraad West eerder te hoog dan te laag.

Klopt, maar slechts in zeer beperkte mate en dan puur ingegeven vanuit kwaliteitsoptiek.

Essentie van de schalenkaart is het bereiken van een geleidelijke overgang tussen de verschillende schalen S-M-L-XL. Voor de Sijpensteijnkade betekent dit een overgang van Large naar Medium en van Medium naar Small.

Er wordt op één plek afgeweken van de schalenkaart, namelijk bij het rijksmonument. Daar wordt voorgesteld om juist door het monument een nadrukkelijke plaats te geven in een groot woongebouw, het beschermde pand een prominente positie te geven. Het is de bedoeling daar ook met de functie van het monument op aan te sluiten (geen wonen, maar horeca).


 1. NS Poort heeft niet overtuigend onderbouwd dat ze wel kiezen voor vermindering van het woonprogramma en niet voor vermindering van het kantorenprogramma.

Door NS is gezocht naar een evenwichtig programma van 50% wonen en 50% kantoorvolume. Een en ander binnen afspraken die eerder zijn gemaakt tussen de gemeente en NS.


 1. Het is zeer schadelijk voor de kwaliteit van de hoofdfietsroute, voor de kwaliteit van de Noordertunnel als belangrijke toegang tot het belangrijkste station van Nederland en voor het draagvlak voor De Stek dat NS Poort ondertussen de huizen aan de Van Sijpesteijnkade laat verloederen.

Verloedering of verwaarlozing van panden is nooit een positieve ontwikkeling. Specifiek op deze locatie leidt dat tot een verslechtering van de uitstraling van deze panden in de tijdelijke situatie en daarmee tot een verslechtering van de leefbaarheid en veiligheidsgevoelens. Een aanpak van die verslechtering is daarom gewenst. NS zal samen met de gemeente een beheer- en veiligheidsplan opstellen voor de openbare ruimte en de bebouwing aan de kade.


Opmerkingen Ontwikkelgroep Lombok Centraal

 1. Het ontbreekt aan een visie op functies en activiteiten die in dat gebied komen in hun samenhang en context.

In het Definitief Stedenbouwkundig Plan wordt de invulling van dit publieksprogramma verder uitgewerkt. Inzet is een stevig woningbouwprogramma met publieksgerichte functies op de begane grond aan de kade en een kantorenprogramma in het binnengebied

 1. Het ontbreekt aan een visie op de relatie met de omgeving en de functie en invulling van de openbare ruimte; met name op de openbare ruimte tussen de bebouwing en Leidsche Rijn/ Lombok.
In de plannen voor de Westflank-Noord is de visie gepresenteerd over de inpassing van de bebouwing in haar omgeving, waaronder een beeld op welke wijze de bebouwing langs de gehele Van Sijpesteijnkade zich kan ontwikkelen. Het Stedenbouwkundige Atelier – adviesorgaan van het college -heeft zich positief uitgesproken over deze visie.

In het Definitief Stedenbouwkundig Plan wordt dit verder uitgewerkt. Zie verder antwoord op de vorige vraag 9. 1. Het ontbreekt aan een visie in relatie tot de nog te ontwikkelen blokken in het NH-kwartier en Leidsche blok.
Bij het opstellen van het Voorlopig Stedenbouwkundige Plan is rekening gehouden met hetgeen is vastgelegd in Masterplan, Structuurplan en alle andere concrete plannen in de directe omgeving. Het Voorlopige Stedenbouwkundige Plan blokkeert geen ontwikkelingen in de directe omgeving.


 1. Het ontbreekt aan stedenbouwkundige visie. Het huidige plan is een zwakke architectuurinvulling en onuitgedachte massastudie.
In de plannen voor de Westflank-Noord is een visie gepresenteerd over de toekomstige massaopbouw en de inpassing van de bebouwing in haar omgeving. Het Stedenbouwkundige Atelier – adviesorgaan van het college- heeft zich positief uitgesproken over deze stedenbouwkundige visie.

Ook de Rijksbouwmeester en Spoorbouwmeester hebben zich positief uitgesproken over de nieuwe stedenbouwkundige structuur. De feitelijke architectuur is onderdeel van de uitwerking. Op advies van de Spoorbouwmeester zal de geschiedenis van deze locatie ook onderdeel moeten zijn van de architectuur. Dit kan in vele vormen waarbij in het Definitief Stedenbouwkundige plan door middel van referenties voorbeelden zullen worden benoemd. Zie ook vraag 13.
 1. Er is geen serieus onderzoek gedaan naar inpassing bestaande bebouwing, spelen met rooilijn en terugspringende gevels cq bebouwing, e.d.; dit om de relatie bebouwing omgeving en ook de overgang tussen Lombok en stationsgebied goed vorm te geven; ook de (semi) openbare ruimte tussen de gebouwen op forumniveau blijft onduidelijk en komt niet tegemoet aan eerdere kritiek: obscuur, onuitgewerkt, de sfeer van niemandsland.
Naar mening van de gemeente is door NS serieus onderzoek verricht naar inpassing van (delen van) de Van Sijpesteijnkade hetgeen ook beaamd wordt door het Stedenbouwkundige Atelier.

Daarnaast heeft NS besloten om advies in te winnen bij de Spoorbouwmeester. Deze heeft de NS geadviseerd om bij de architectonische uitwerking volgend op het Stedenbouwkundig Plan, de geschiedenis van de locatie tot een leidend principe te maken. Dat betekent niet het rechtlijnig handhaven van panden en gevels, maar wel dat de toekomstige architecten als opdracht meekrijgen om de geschiedenis van deze locatie weer zichtbaar te maken.


De sfeer en betekenis van de semi-openbare ruimte op forumniveau zal in het Definitief Stedenbouwkundig Plan verder worden uitgewerkt en verduidelijkt; de huidige opzet biedt hiertoe naar de mening van de gemeente goede condities.

 1. Het ontbreekt aan een visie op de noord ingang van het station cq de relatie met de wijk / stad blijft te mager. De ingang van de Noordertunnel wordt niet beter zichtbaar.
Dit is een Voorlopig Stedenbouwkundig Plan. In het Definitief Stedenbouwkundig Plan wordt dit aspect verder uitgewerkt. Zie verder antwoord op de vorige vragen.

 1. Het ontbreekt aan aandacht voor de beleving en bebouwing langs de corridor - de langzaam verkeer verbinding - tussen centrum en west. Langs deze kralenketting hoeft niet alleen maar laagbouw te staan. Wel moet de overgang van de verschillende buurten herkenbaar blijven of vanuit het masterplan bezien; herkenbaar worden!
Dit punt heeft zeer veel aandacht gekregen in het Voorlopige Stedenbouwkundige Plan. Er is een visie gepresenteerd over de inpassing van de bebouwing in haar omgeving, waaronder een beeld op welke wijze de bebouwing langs de gehele Van Sijpesteijnkade zich kan ontwikkelen van relatief laag in de zuidelijke (woon)buurten naar hoog nabij het station. Het Stedenbouwkundige Atelier – adviesorgaan van het college -heeft zich positief uitgesproken over deze visie.
Zie verder antwoord op de vorige vragen.

 1. De motivering van de sloop van de nummers 27 t/m 35 nabij het spoor is tegenstrijdig: die panden zouden om verschillende redenen moeten worden gesloopt, maar die plek wordt vervolgens wel weer (deels) bebouwd?!
De sloop is noodzakelijk om ruimte te creëren voor toegankelijkheid van het spoor voor nood- en hulpdiensten. Een deel van deze vrijkomende ruimte zal benut worden voor de aanlanding van nieuwe woonbebouwing die echter van aard en opzet geheel anders is dan de huidige panden (woontoren tot 90 meter hoog).

 1. We hebben de indruk dat NS poort zich niet verantwoordelijk voelt voor de uitstraling van de huidige situatie. Een verzoek om op korte termijn iets te doen aan het verbeteren van dit historische bebouwingslint is uitgebleven. NS Poort wil eerst kunnen slopen voordat zij willen praten over de kwaliteit van het stationsgebied in de overgangsfase.
NS heeft samen met ProRail en de gemeente de integrale verantwoordelijkheid voor beheers- en veiligheidsvraagstukken voor het gehele stationsgebied waaronder de kade. Onduidelijkheid over de plannen voor de kade – en de termijnen waarop deze worden uitgevoerd – hebben het tot heden onmogelijk gemaakt om een gericht / efficiënt maatregelenpakket uit te voeren. Het Voorlopig Stedenbouwkundige Plan – en de daarin genoemde planning – geeft dit beeld wel. Dit zal in het Definitief Stedenbouwkundige Plan verfijnd worden en zal na vaststelling door de gemeente leidraad zijn voor de verdere ontwikkeling. Dit maakt het mogelijk om met een gericht beheer- en veiligheidsplan te komen voor de openbare ruimte en de bebouwing langs de kade tot moment van sloop.

Ook tijdens de bouw zal NS zorg moeten dragen voor een nette uitstraling van het gebied. 1. Waarom loopt het proces op deze manier en is er deze plotselinge urgentie. NS poort heeft eerst 8 maanden met gemeente overlegd zonder ons hierin te kennen - ook na herhaaldelijke verzoeken van onze kant - en nu is er plotseling haast!?
Gekozen is voor een “robuust” Voorlopig Stedenbouwkundige Plan – waarin alle ruimtelijke, programmatische, contractuele en financiële aspecten integraal zijn gewogen, voordat het plan naar buiten zou worden gebracht. Het opstellen van een dergelijk plan kost gewoon tijd.

Het Voorlopig Stedenbouwkundig Plan is een basis om verder te kunnen gaan met het Definitief Stedenbouwkundig Plan. Verschillende onderwerpen moeten verder worden uitgezocht in het Definitief Stedenbouwkundig Plan. 1. Er kan en moet in dit gebied weloverwogen, adequaat en meer in samenhang gewerkt worden aan functiemenging, vormgeving, bouwhoogtes en gebruik van zowel gebouwen alsook van de nabije openbare ruimte. We willen graag een paar positieve ontwerpen zien, waarin alle harde en zachte voorwaardes gewaarborgd zijn.
Bij de doelstelling van het Masterplan is functiemenging cruciaal om tot een veilig en leefbaar stationsgebied te komen (Structuurplan stationsgebied par. 2.1.2. Leefbaar en veilig).


 1. De paar panden aan de Van Sijpesteijnkade moeten in een breder verband worden gezien. Ze kunnen juist betekenis geven. Maak een stedenbouwkundige visie alvorens een architect te laten tekenen.
De studie voor Westflank Noord is in die zin ook bedoeld. Zie ook beantwoording vraag 13 waarin wordt verwezen naar het advies van de Spoorbouwmeester.

 1. Het plan zou uit moeten gaan van een levendige plint, variatie in de bebouwing en ‘voordeuren aan de straat’ geven de buurt een menselijkere maat en levendigheid.
Het plan gaat uit van een levendige plint aan de kade (zie ook antwoord op vraag 1).

 1. In het plan kan meer rekening gehouden worden met het herstel van de oude waterlinie de Leidsche Rijn met zijn kades. De logica van de oude bebouwing langs de kades (ook verderop stroomafwaarts) kan versterkt worden.
Het herstel van de Leidsche Rijn is een eerste stap. De maatvoering van de Van Sijpensteijnkade moet afgestemd worden op de bebouwing erlangs, rekening houdend met de Sijpensteijntunnel, die op een lager niveau om ruimte vraagt.

 1. Er kan nog intelligenter gediscussieerd worden over het slopen van ‘de rest’. De toegang tot de parkeergelegenheid en de bereikbaarheid voor dienstverlenend verkeer kan ook anders opgelost worden dan het zogenaamd noodzakelijk slopen van 3 tot 5 panden. We hebben respect voor alle noodzakelijke toegangswegen, maar het kan beter dan nu voorgesteld. Waarom geen verbinding door het blok heen? Een ambitieus stedelijk programma heeft ook openbare ruimte nodig. Onderzoek of nieuwe ontsluitingen door de parkeergarage, achter de bebouwing van de Van Sijpesteijnkade mogelijk is. Niet alle voordeuren hoeven dan aan de Van Sijpesteijnkade.
De wereld 'achter' de Van Sijpensteijnkade kenmerkt zich door een zeer complex logistiek systeem van bevoorrading, parkeren en OVT-gerelateerde activiteiten, waarvoor uitvoerig onderzoek heeft plaatsgevonden om tot oplossingen te komen. Daarbij heeft de afstemming met de ruimtelijke inrichting een belangrijke rol gespeeld; dit is ook absoluut noodzakelijk om tot een haalbare ontwikkeling te komen.

 1. Er zijn naast het monument nog meer panden met een bijzondere historische en architectonische waarde. Dit kan ook door NS Poort niet ontkend worden en we vragen dan ook speciale aandacht en invullingsplannen voor deze drie uitzonderlijke panden.
Zie antwoord vorige vragen.

 1. De problemen voor het fietsparkeren kunnen ook op andere wijzen worden opgelost, bijvoorbeeld op de plek waar de parkeergarage op het jaarbeursplein binnenkort wordt gesloopt.
Op de plek waar de huidige parkeergarage wordt gesloopt komt de tijdelijke tramhalte. Daarnaast zullen wel een aantal fietsparkeerplekken komen maar dit is een verplaatsing van rekken die eerst rond de garage stonden. Er wordt nog wel naar andere plekken voor fietsparkeren gezocht.

 1. Er kan alsnog een serieuze tweede variant gemaakt worden met zoveel mogelijk behoud door te werken met overkluizingen (zie bijvoorbeeld Piet Heinkade A’dam).
Zie eerdere antwoorden. De uitgangspunten die hier in het Voorlopige SP zijn opgenomen, bieden afdoende een oplossing aan de complexiteit, en zijn zowel door POS als door het Stedenbouwkundig Atelier positief beoordeeld.


 1. Maak een visie of ‘plan’ dat een beter antwoord geeft op alle vragen en kanttekeningen; overleg over tijdelijk beheer zonder voorwaarden vooraf. Als dit uitblijft, vragen wij het college om een second opinion te laten maken (niet in opdracht van NS poort).
Zie antwoord 26; voor ons ligt nog geen afgerond Definitief Stedenbouwkundig Plan. NS Poort gaat dat medio 2012 afronden. In het VSP worden een aantal principe-uitgangspunten voorgelegd, waaronder behoud panden Sijpesteijnkade. Vanuit het college is er geen reden om een ander plan te laten ontwikkelen. Deze taak heeft de grondeigenaar en direct belanghebbende NS, zoals ook vastligt in een groot aantal contracten met de gemeente en NS.


 1. Laat het opknappen van het ‘uiterlijk’ van de kade en de panden in de overgangsfase niet afhangen van de eventuele sloop. Houd de kade in deze fase uit de wind van ieder mogelijk toekomstig plan, ten behoeve van de veiligheid en de leefbaarheid.
Ook de gemeente vindt het van belang dat de Van Sijpesteijnkade leefbaar en veilig blijft in de overgangsfase en ziet er dan ook op toe dat vanuit beheer wordt gekeken hoe dit gewaarborgd kan worden.

 1. In ieder geval geen sloop zonder concreet en gedragen bouwplan, mét huurder en mét een harde datum voor start bouw. Houd dit gebiedje ook leefbaar in de ‘tussentijd’. Ook op de te bouwen parkeergarage ontstaan mogelijkheden voor tijdelijke situaties ivm de fasering.
In het Voorlopige Stedenbouwkundige Plan staat een planning. Die wordt nog verder uitgewerkt. Hierin staat dat de panden in 2014 gesloopt worden om ruimte te creëren voor nieuwe toegangswegen naar het spoor en stadskantoor en om nieuwe bebouwing mogelijk te maken. NS heeft reeds een sloopvergunning.

De leefbaarheid en uitstraling aan de Van Sijpesteijnkade in alle tussenfasen van planontwikkeling Westflank Noord is voor de gemeente een belangrijk punt. Hier zal in het Definitief Stedenbouwkundig Plan op worden ingegaan.
N.B. Opmerkingen van Hans Dortmund (wijkraad binnenstad) zijn opmerkingen die ook geplaatst zijn door Ontwikkelgroep Lombok Centraal of Wijkraad West, deze worden in bovenstaand schema behandeld.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina