The Elephant learning in Diversity presenteert: leergang welzijn nieuwe stijl aanleiding en noodzaakDovnload 33.89 Kb.
Datum06.10.2016
Grootte33.89 Kb.
The Elephant learning in Diversity presenteert:

LEERGANG WELZIJN NIEUWE STIJL

Aanleiding en noodzaak

Vooral nu, in tijden van financiële crisis, is het van belang de participatie van mensen te vergroten en juist díe mensen te bereiken, ondersteunen en activeren, die zonder een directe benadering niet worden bereikt. Investeren in het sociale domein is belangrijk, omdat daar in potentie de kracht ligt om burgers meer en beter te laten participeren in de samenleving. Het Programma Welzijn Nieuwe Stijl is een integrale brede benadering - de traditionele welzijnsinstellingen voorbij - gericht op ketensamenwerking en creatief ondernemerschap, vraaggericht en resultaatgestuurd. Ofwel: investeren door met minder meer te realiseren.

Doelen van het programma zijn:


 • 30% van de professionele welzijnswerkers krijgt een adequate bij- en herscholing op basis van de 'acht bakens' die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector, te weten:

 1. gericht op de vraag achter de vraag

 2. gebaseerd op de eigen kracht van de burger

 3. direct er op af

 4. formeel en informeel in optimale verhouding

 5. doordachte balans van collectief en individueel

 6. integraal werken

 7. niet vrijblijvend, maar resultaatgericht

 8. gebaseerd op ruimte voor de professional.

 • Bij100% van de deelnemende gemeenten zijn de te bereiken doelen SMART(I)1 geformuleerd (in relatie tot de lokale maatschappelijke agenda).

 • Bij 75% van de gemeenten bieden aanbieders meer (collectieve) welzijnsarrangementen aan dan in 2009.


Competentieontwikkeling

De uitvoering van de Wmo, resultaatgericht werken en toenemende marktwerking stellen hoge eisen aan uw competenties als professional in de sociale sector. De roep om meer ondernemerschap, deelname in netwerken en proflering van de werksoort vragen om uitbreiding van competenties, zodat u in staat bent antwoord te geven op bestaande en nieuwe vragen bij de uitvoering van werkzaamheden onder de zich veranderende omstandigheden.

De leergang Welzijn Nieuwe Stijl is door The Elephant Learning in Diversity speciaal ontwikkeld voor beleidsmakers, bestuurders en uitvoerende welzijnswerkers toe te rusten op deze beoogde veranderingen. De leergang is gericht op competentieontwikkeling, -verbreding en zelfsturing. Dat wil zeggen: verdere ontwikkeling van uw vermogen als professional om adequaat te handelen (oordelen en beslissingen nemen) in onbekende en onvoorziene werksituaties. Het gaat daarbij om functionaliteit, sensitiviteit en om socialiteit. In de leergang hanteert The Elephant Learning in Diversity duidelijke spelregels voor deelname, persoonlijke feedback en interventies.
Flexibele opzet

De leergang is uiterst flexibel samengesteld en is zowel als geheel als in onderdelen te volgen, kan zowel voor een gemengde als voor een specifieke groep worden ingericht of op maat toegesneden voor een specifieke organisatie.


Intake

Voorafgaand aan de intake ontvangt elke deelnemer een vragenlijst om een beeld te krijgen van ieders huidige functioneren als professional. Het is de bedoeling dat u deze zelf beantwoordt en voorlegt aan twee andere personen die u in uw functioneren kennen (360 graden feedback). Ook stelt The Elephant Learning in Diversity u enkele vragen om een beeld te krijgen van uw persoonlijke leer- en ontwikkelstijl. De intake bestaat verder uit een individueel intakegesprek van 1,5 uur met een van de begeleiders van de leergang om uw leerambities vast te stellen in relatie tot het competentieprofiel welzijn nieuwe stijl.

Bij de intake hoort een overeenkomst met de eigen organisatie, die met uw leidinggevende wordt vastgelegd. Daarmee verbindt uw organisatie zich om de resultaten van de leergang te vertalen naar voor u relevante loopbaaninstrumenten. U zelf committeert zich aan de spelregels rond aanwezigheid, het uitvoeren van opdrachten en respecteren van veiligheid en feedback. Uw leidinggevende geeft aan op welke wijze uw functie zich de komende tijd zal (moeten) ontwikkelen, gegeven de context van de organisatie.
Werkwijze

We werken in een groep van 10 tot 12 personen. Ieder werkt aan de hand van een eigen leersituatie en leervraag. We werken zowel individueel als groepsgewijs aan deze doelstellingen en besteden veel aandacht aan de aansluiting bij en toepasbaarheid binnen de eigen organisatie.

Het competentieprofiel staat centraal in de leergang. De leergang stelt u in staat een individueel portfolio samen te stellen, waarin zichtbaar in kaart wordt gebracht welke van de acht bakens u beheerst, hoe de ontwikkeling is geweest tijdens de periode van de leergang en wat uw niveau en verdere ambitie zijn. Het portfolio functioneert zo als een proeve van bekwaamheid. Het individueel portfolio kan desgewenst worden afgestemd op het loopbaanbeleid van uw organisatie.
Begeleiding

De leergang wordt verzorgd door ervaren trainer-adviseurs onder supervisie van Jumbo Klercq van The Elephant Learning in Diversity . Jumbo Klercq is ruim dertig jaar werkzaam op het gebied van training en advisering in de sociale sector. Hij werkte in het verleden voor Volkshogeschool Ons Erf, Driekant Opleiding & Advies, Odyssee en Stavoor. Jumbo is als coördinator of partner betrokken geweest bij vele Europese projecten volwassenenducatie en participatie, is bestuurslid van de stichting Learn for Life en was vele jaren bestuurslid en vice-voorzitter van de European Association of Education for Adults.PROGRAMMA LEERGANG WELZIJN NIEUWE STIJL

De leergang Welzijn Nieuwe Stijl kent een aantal keuzemodules. Deze kunnen ook los worden gevolgd in combinatie met een intakegesprek. Een module start met minmaal 10 deelnemers.


Module 0: Intake

Vragenlijst voor 360˚feedback – individueel gesprek 1,5 uur – gesprek en overeenkomst met leidinggevende

€ 150,- pp
Module 1: Vraag versus Aanbod

Tweedaagse training waarin vraaggericht werken en het zoeken naar de vraag achter de vraag centraal staan.

€ 495,- pp
Module 2: Van Idee tot Project

Twee losse dagen inclusief praktijkopdracht over ondernemerschap en innovatie.

€ 380,- pp
Module 3: Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Dagbijeenkomst met training en oefening in de nieuwe verhoudingen.

€ 225,- pp
Module 4: Meer met Minder

Individueel gesprek met praktijkopdracht + eendaagse groepsbijeenkomst over bezuinigen in combinatie met vernieuwen.

€ 275,- pp
Module 5: Dichtbij de burger, de burger dichtbij

Tweedaagse training op weg naar een lokaal P-beleid.

€ 495,- pp
Module 6: Resultaatgerichtheid, organiseren en motiveren

Twee losse dagen + praktijkopdracht over sturen op resultaat.

€ 380,- pp
Module 7: Ketens en Netwerken

Individueel gesprek met praktijkopdracht + eendaagse groepsbijeenkomst over het creëren van allianties.

€ 275,- pp
Keuzemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om van dit aanbod gebruik te maken.

De complete leergang is mogelijk wanneer er vanuit vier gemeenten wordt ingeschreven met vier deelnemers (een gemeentelijke beleidsmedewerker, een bestuurder/manager en twee uitvoerden werkers uit een welzijnsinstelling): op deze wijze kan optimaal gebruik gemaakt worden van de verschillen tussen gemeentes, tussen instellingen en tussen verschillende professionele rollen. In dit geval is de prijs voor 4 deelnemers € 9090,- per gemeente of € 2273,- pp
De modules kunnen ook los worden gevolgd in combinatie met een intakegesprek.

Een module start met minimaal 10 deelnemers.


DATA LEERGANG WELZIJN NIEUWE STIJL 2011


0. Intake

Vragenlijst voor 360˚feedback – individueel gesprek 1,5 uur – gesprek en overeenkomst met leidinggevende

maart

€ 150,- pp1. Vraag versus Aanbod

Tweedaagse training waarin vraaggericht werken en het zoeken naar de vraag achter de vraag centraal staan.

06+07 april

€ 495,- pp2. Van Idee tot Project

Twee losse dagen inclusief praktijkopdracht over ondernemerschap en innovatie.

20 april en 10 mei

€ 380,- pp3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Dagbijeenkomst met training en oefening in de nieuwe verhoudingen.


19 mei

€ 225,- pp4. Meer met Minder

Individueel gesprek met praktijkopdracht.

mei/juni


Eendaagse groepsbijeenkomst over bezuinigen in combinatie met vernieuwen.

09 juni

€ 275,- pp5. Dichtbij de burger, de burger dichtbij

Tweedaagse training op weg naar een lokaal P-beleid.

22+23 juni

€ 495,- pp6. Resultaatgerichtheid, organiseren en motiveren

Twee losse dagen + praktijkopdracht over sturen op resultaat.

30 juni en 31 augustus

€ 380,- pp7. Ketens en Netwerken

Individueel gesprek met praktijkopdracht.

augustus/

september

eendaagse groepsbijeenkomst over het creëren van allianties.

28 september

€ 275,- pp

De complete leergang kan op aanvraag medio april 2011 starten, data worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Onder vermelding van Leergang Welzijn Nieuwe Stijl kunt u voor meer informatie terecht bij …..
1 Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Inspirerend.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina