The First Book of Little Dragon Mu Het eerste boek over draakje MuDovnload 59.19 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte59.19 Kb.
ISBN etc

The First Book of Little Dragon Mu

Het eerste boek over draakje Mu

Mu visits Europe

Mu gaat naar Europa


For Ilenka, Elena, Miguel, Dimitrios, Evanghelis..Homer Wester, Alessandro, Silvia, Francesca, Sigurd, Agnes, Ginta, Valentina, Luiza, Zdavko, Aidan, Eveline, Bing and Ro – their friends, their parents, their children, their grandchildren

Voor Ilenka, Elena, Miguel, Dimitrios, Evanghelis,Homer Wester, Alessandro, Silvia, Francesca, Sigurd, Agnes, Ginta, Valentina, Luiza, Zdavko, Aidan, Eveline, Bing and Ro –hun vriendjes, ouders,kinderen en leinkinderen

.

Little Dragon Mu lived with his mother and his father on a very high mountain inside a very large tree.


Draakje Mu woonde met zijn moeder en vader op een hele hoge berg in een hele hoge boom.

His skin was scaly and shiny blue green. His wings were pink and iridescent and his claws were like ebony.


Zijn huid was schubbig en glanzend blauw-groen. Zijn vleugels waren roze en regenboogkleurig en zijn klauwen hadden de kleur van ebbenhout.

His mother, Ro, was beautiful with her golden skin and purple wings, and his father, Bing, had handsome red wings and a nice spotted skin.


Zijn moeder Ro zag erg prachtig uit met haar goudkleurige huid en paarse vleugels, en zijn vader Bing had schitterende rode vleugels en een mooie gestippelde huid.

Little dragon Mu was a good little dragon. He kept his wings clean and cut his claws all by himself.

Draakje Mu was een heel braaf draakje. Hij poetste zijn vleugels en knipte zijn klauwen helemaal zelf.
He usually ate up his food promptly, unless he really did not like it.

Hij at zijn eten altijd helemaal op, behalve als hij het ècht niet lustte.

Little Dragon Mu had learned not to burn people or set off forest fires with flames from his nostrils.
Draakje Mu had geleerd om geen mensen verbranden of bossen in de brand te steken met de vlammen die uit zijn neusgaten kwamen.

His mother and his father were proud of him and were only a little bit angry when he played in the mud.


Zijn moeder en vader waren heel trots op hem, en maar een klein beetje boos als hij met modder speelde.

Every day Mu took the green school bus to go to school.


Elke dag nam Mu de groene schoolbus naar school.
Little Dragon Mu like to meet his friends at school and play “Brontosaurs” or ‘Saltoposucus’ or sometimes “Tyrannus Rex”.
Het draakje Mu vond het leuk met zijn vriendjes op school “Brontosaurusje” of “Saltoposucusje” te spelen, en soms ook “Tyrannus Rexje”.

Swings were fun because Mu could flap his wings hard and go as high as the sky.


Schommels waren ook leuk want Mu kon hard met zijn vleugels wapperen en dan heel hoog de lucht in gaan.

Little Dragon Mu liked learning Dragonese and he had neat clear claw-writing.

Het draakje Mu vond het leuk om Draaks te leren en hij had een heel netjes klauw-schrift.

He was not quite so good at Dragon arithmetic, and sometimes he mixed up striped lizards and giant blue bottle flies.

Hij was niet zo goed in Draaks rekenen, en soms haalde hij gestreepte hagedissen en reusachtige bromvliegen door elkaar.

He liked geography, and learning about other mountains and seas where dragons of other colours live.


Hij vond aardrijkskunde leuk, en leren over andere bergen en zeeën waar draken met andere kleuren wonen.

But most of all, he liked history.


Maar het meest hield hij van geschiedenis.

He liked learning about the great dragons of the past: brave Thing and the great king Mong. He read about the famous dragoness Tu who saved Dragonia from its enemies with a reptilian strategem.


Hij vond het machtig mooi om alles te weten te komen over beroemde draken van vroeger: Dappere Thing en de machtige koning Mong. He las over las over de beroemde vrouwtjes draak Tu die Draakland van zijn vijanden redde met een reptiliaanse krijgslist.

Mu thought that one day he could be strong and brave like Thing and Mong and quick and intelligent like Tu. He dreamed of a glorious Dragonesque future.

Mu dacht dat hij op een dag ook wel net zo sterk en dapper als Thing en Mong zou zijn, en net zo snel en slim als Tu. Hij droomde van een roemruchte Draakse toekomst.

One day Little Dragon Mu came home to his very big tree and found Ro and Bing packing.

Op een dag kwam Draakje Mu thuis bij zijn grote boom hij zag dat Ro en Bing aan het inpakken waren.

Ro and Bing told Mu that they were going to go for a year to live in a faraway country called Europe.


Ro en Bing vertelden Mu dat ze een jaar lang in een ver land gingen wonen dat Europa heette.


Little Dragon Mu had to look on his school book to find out where that was.

Draakje Mu moest in zijn atlas opzoeken waar dat was.
Ro and Bing locked the tree and the Dragon family left for its new home.

Ro en Bing deden de boom op slot en de Drakenfamilie vertrok naar hun nieuwe huis.


In Europe there were not many trees big enough for the Dragon family to live in, so they rented a house.
In Europa waren niet veel bomen die groot genoeg waren voor de Drakenfamilie om in te wonen. Daarom huurden ze een huis.
Little Dragon Mu had his own room now, it was square instead of tree-shaped and he found it very strange.
Draakje Mu had nu zijn eigen kamer. Die was vierkant in plaats van boomvormig en hij vond het maar vreemd.

At least there was mud in the garden when it rained.

Er was tenminste wel modder in de tuin als het regende.

Now Ro and Bing were not even a little bit angry when Mu played in the mud, because they could see that he was homesick for Dragonia.

Ro en Bing waren helemaal niet meer boos als Mu nu met modder speelde, want zagen wel dat hij heimwee had naar Drakenland.

In Europe Little Dragon Mu went to school in a yellow bus.


In Europa ging Draakje Mu met een gele schoolbus naar school.

His companions came from many different parts of the country.

Zijn klasgenootjes kwamen uit hele verschillende delen van het land.

Luiza and Zdravko came from Bulgaria and Francesca and Alessandro and Silvia from Pisa. Miguel and Elena were a bit from Spain and a bit from Belgium and a bit from Lucca. Ylenka came from Poland and Germany and Georgia. Siggy was born in Iceland. Dimitris came from Greece and Aidan from Ireland. How could they all understand each other?


Luiza en Zdravko kwamen uit Bulgarije en Francesca, Alessandro en Silvia uit Pisa. Miguel en Elena waren een beetje Spaans, een beetje Belgisch en een beetje uit Lucca. Ylenka kwam uit Polen en Duitsland en Georgië. Siggy was geboren in Ijsland. Dimitri kwam uit Griekenland en Aidan uit Ierland en Homer en Wester uit Nederland. Hoe konden ze elkaar allemaal verstaan?

Little Dragon Mu had to study his geography lesson very hard.


Draakje Mu moest heel hard zijn best doen met Aardrijkskunde.

He had to learn to add with pears and apples.


Hij moest leren optellen met peren en appels.

Sometimes he mixed them up too.


Soms maakte hij daar ook een potje van.

He had to learn new letters and words, and soon he found out that his new friends spoke different kinds of European.


Hij moest nieuwe letters en woorden leren, en hij had al snel door dat zijn nieuwe vriendjes allemaal verschillende soorten Europees spraken.

In Dragonia there was only one kind of Dragonese, and every day all the little dragons answered ‘Bo, Kik’ or ‘Bo, Nak’ to their teachers, which meant ‘Yes, Ms Dragon’ or Yes, Mr Dragon’.


In Drakenland was maar een soort Draaks, en elke dag zeiden de kleine draakjes ‘Bo, Kik’ of ‘Bo, Nak’, wat ‘Ja, mevrouw Draak’ en ‘Ja, meneer Draak’ betekende.

But now Mu heard his friends say Sì and Oui and Ne and Ja


Maar nu horde Mu zijn vriendjes Sì en Oui en Ne en Ja zeggen.
And they all meant Bok.

En dat betekende allemaal Bok.


And sometimes they said No and nyet and non and nein and they all meant Ser.


En soms zeiden ze No en Nyet en Non en Nein en Nee en dat betekende allemaal Ser.
In history class too, Little Dragon Mu felt confused.
Van geschiedenis raakte Draakje Mu ook in de war.

In Europe, no one knew about Thing and Mong and the famous dragoness Tu.


Niemand in Europa kende Thing en Mong en de beroemde vrouwtjes-draak Tu.
His classmates had learned about Richard the Lion-hearted, Napoleon and Garibaldi and Columbus and Njal and Alfonso the Wise and Aspazija and Pugachev and King Krum. But Mu had never heard of any of them.
Zijn klasgenootjes hadden geleerd over Richard Leeuwenhart, Napoleon en Garibaldi en Columbus en Njal en Alphons de Wijze en Aspazija en Pugachev en Koning Krum. Maar Mu had nog nooit van ze gehoord.

Sometimes he wept while he played in the mud after school.


Soms huilde hij als hij na school een met modder speelde.

One day, Mu’s friends asked him to tell them about Dragonia. He told them about the tree houses on the high mountain and about the green school buses. He showed them how to write Dragonese and taught them to say ‘Bok’ and even ‘Ser’ which meant no.

He told them about the striped lizards and the bluegreen dragonflies in his arithmetic book. He told them about Thing and Mong and about the legend of the famous dragoness Tu.
Op een dag vroegen Mu ‘s vriendjes om hun over Drakenland te vertellen. Hij vertelde over de boomhuizen op de hoge berg en over groene schoolbussen. Hij liet hun zien hoe je Draaks moest schrijven en leerde hun om ‘Bok’ te zeggen en zelfs ‘Ser’, dat nee betekende.

Hij vertelde over de gestreepte hagedissen en de blauw-groene bromvliegen uit zijn rekenboek. En over Thing en Mong en de legende van de beroemde vrouwtjes draak Tu.


His friends were surprised to find out that there was a world so far away as Dragonia where no one knew about Napoleon and Njal and King Krum. They decided that it would be best if they all learned about each other.


Zijn vriendjes waren heel verbaasd dat er een land zo ver weg bestond als Drakenland, waar niemand ooit had gehoord van Napoleon en Njal en Koning Krum. Ze bedachten dat ze maar het beste alles over elkaar konden leren.

Little Dragon Mu taught his friends to play Brontosaurs and Saltaposoco, and then he showed them how dragons play on swings.


Draakje Mu leerde zijn vriendjes om Brontosaurusje te spelen en Saltaposoco, en toen liet hij hun zien hoe draken met schommels spelen.

Francesca and Ylenka and Silvia and Alessandro and Miguel and Dmitris and Aidan and all Mu’s classmates wished they had beautiful strong pink wings like Little Dragon Mu.


Francesca en Ylenka en Silvia en Alessandro en Miguel en Dmitris en Aidan en Homer en Wester en alle andere klasgenootjes wilden wel dat ze van die mooie sterke roze vleugels hadden als Draakje Mu.

Little Dragon Mu was happy now. At recess the class played ‘brontosaurs’ and ‘cowboys’ and sometimes ‘house’ (and ‘trees’).


Nu was Draakje Mu gelukkig. In de pauze speelde de klas ‘brontosaurusje’ en ‘cowboytje’ en soms ‘huisje’ (en ‘boompje’).

Little Dragon Mu told his friends that when he went home, maybe they could come to see him in his country. Ro and Bing thought it was a very good idea.


Draakje Mu zei tegen zijn vriendjes dat ze hem misschien wel konden komen opzoeken in zijn land als hij weer thuis was. Ro en Bing vonden het een heel goed idee.

But before going back to Dragonia, the Dragon Family decided to spend some time in another part of Europe. Mu said goodbye to his friends and asked them to come to visit him there.
Maar voordat de Drakenfamilie terug ging naar Drakenland gingen ze nog een poosje naar een ander deel van Europa. Mu nam afscheid van zijn vriendjes en vroeg hun om hem daar op bezoek te komen.

In a few months they all visited Mu and everybody had a very good time.


Binnen een paar maanden kwamen ze allemaal op bezoek en ze vonden het fantastisch.

Where did Mu and his family go? Why don’t you guess?


Waar gingen Mu en zijn ouders naartoe? Kun jij het raden?

That will be the next chapter in the life of Little Dragon Mu.


Dat wordt het volgende hoofdstuk in het leven van Draakje Mu.

Would you like to write it?


Wil jij het schrijven?De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina