Thema 1: hoezo dyslexie? College 1: dyslexie in het vo inhoud collegeDovnload 24.46 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte24.46 Kb.
THEMA 1: HOEZO DYSLEXIE?COLLEGE 1: DYSLEXIE IN HET VO
Inhoud college

Lezen speelt in onze talige samenleving een grote rol. Toch bereiken niet alle leerlingen ‘zomaar’ een leesniveau waarmee ze zich in het alledaagse leven kunnen redden. Zijn deze leerlingen dan allemaal dyslectisch? En andersom: zijn alle leerlingen die dit niveau wel halen niet dyslectisch? Dit hoeft zeker niet zo te zijn! Aan de diagnose dyslexie zijn verschillende criteria verbonden. In dit college wordt de term ‘dyslexie’ besproken. De verschillende criteria worden bekeken en de diagnose wordt onder de loep genomen. Ook de gevolgen van dyslexie en de begrippen ‘dyslexieverklaring’, ‘dyslexiepas’ en ‘dyslexiecoach’ komen aan bod.DoelstellingenBasis • De student weet dat functionele geletterdheid voor alle leerlingen van belang is.

 • De student weet wat dyslexie is en welke consequenties dyslexie heeft binnen het voortgezet onderwijs.

 • De student weet op welke wijze de diagnose dyslexie kan worden gesteld en door wie.

 • De student kent de volgende begrippen: dyslexieverklaring, dyslexiepas, dyslexiecoach, comorbiditeit.

 • De student weet wat het Protocol Dyslexie VO inhoudt en wat het nastreeft.


Verdieping


 • De student verdiept zich in de verklarende diagnostiek van dyslexie.


Literatuur en websitesBenodigde materialen bij dit college • Powerpoint ‘Dyslexie in het VO’

 • Henneman, K., Kleijnen, R., & Smits, A. E. H. (2004). Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep. Deel 1: Inleiding en hoofdstuk 2
  [bestellen/downloaden www.masterplandyslexie.nl (klik op: producten  voortgezet onderwijs  Protocol Voortgezet Onderwijs)]

Benodigde materialen bij de aanvullende werkvormen

Aanvullende werkvorm 2:


DVD Hoezo Dyslexie? – Voorlichtingsfilms Dyslexie (2005).
[bestellen www.masterplandyslexie.nl (klik op: producten  beleid en voorlichting  Hoezo Dyslexie? DVD)]

Aanvullende werkvorm 4:


Henneman, K., Kleijnen, R., & Smits, A. E. H. (2004). Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.
’s-Hertogenbosch: KPC Groep. Deel 2: Blz. 4 en 5
[bestellen/downloaden www.masterplandyslexie.nl (klik op: producten  voortgezet onderwijs  Protocol Voortgezet Onderwijs)]

Aanvullende werkvorm 5:


Henneman, K., Kleijnen, R., & Smits, A. E. H. (2004). Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.
’s-Hertogenbosch: KPC Groep. Deel 1: Blz. 24 en 25
[bestellen/downloaden www.masterplandyslexie.nl (klik op: producten  voortgezet onderwijs  Protocol Voortgezet Onderwijs)]

Aanvullende werkvorm 6:


DVD Leerlingen over Dyslexie (2007).
[bestellen www.masterplandyslexie.nl (klik op: producten  beleid en voorlichting  Leerlingen over dyslexie DVD)]


Benodigde materialen bij de verwerkingsopdrachten

Verwerkingsopdracht 1:
Henneman, K., Kleijnen, R., & Smits, A. E. H. (2004). Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.
’s-Hertogenbosch: KPC Groep. Deel 1: Blz. 24 en 25
[bestellen/downloaden www.masterplandyslexie.nl (klik op: producten  voortgezet onderwijs  Protocol Voortgezet Onderwijs)]
Verwerkingsopdracht 5:
Dyslexiepas stageschool
Verwerkingsopdracht 6:
Brochure SDN (zie ‘voor de geïnteresseerde student’)
Verwerkingsopdracht 7:
Bijvoorbeeld informatie NWO (zie ‘voor de geïnteresseerde student’)

Aanvullende werkvormen 1. [dia 2] Laat de studenten vertellen: Wat is dyslexie? Waar denken ze aan bij dyslexie?
  Welke ervaringen hebben zij met dyslexie?.

 2. [dia 2] U kunt een link maken met de dvd Hoezo Dyslexie? – Voorlichtingsfilms Dyslexie. De derde film biedt informatie over dyslexie in het voortgezet onderwijs: Wat is dyslexie? Hoe herkennen we het? Hoe zorgen we ervoor dat dyslexie geen belemmering wordt? [17.55 min.].

 3. [dia 6] Leg de volgende vraag aan de studenten voor: Als je weet dat dit de mogelijke problemen zijn waar leerlingen met dyslexie tegenaan lopen, wat zijn dan volgens jou de struikelblokken binnen jouw vakgebied?

 4. [dia 7] In het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (blz. 4 en 5) staan de verhalen van Esther en Wouter uitgewerkt. Deze verhalen tonen aan dat een lage, maar ook een hoge intelligentie kunnen leiden tot het niet (h)erkennen van dyslexie bij een leerling. Deze voorbeelden kunt u ter illustratie aan de studenten voorlezen.

 5. [dia 25] Kies samen met de studenten enkele consequenties uit het totaaloverzicht. De studenten gaan bij deze consequenties na hoe zij er binnen hun vakgebied voor kunnen zorgen dat de leerling zo min mogelijk last ondervindt van deze consequentie van dyslexie. Inventariseer de antwoorden. Eventueel kunnen de studenten bij verwerkingsopdracht 1 deze opdracht nogmaals, maar dan zelfstandig, uitvoeren.

 6. [dia 33] U kunt een link maken met de dvd Leerlingen over dyslexie. Hierin worden 12 VO leerlingen, die verschillende onderwijsrichtingen volgen, aan het woord gelaten. Zij vertellen over hun dyslexie aan de hand van 10 thema’s. Het thema ‘Tips voor leraren’ [3.00 min.] kan hier bijvoorbeeld getoond worden.


Verwerkingsopdrachten


Basis 1. Lees het stuk over de consequenties van dyslexie voor het volgen van voortgezet onderwijs op blz. 24-25 van het Protocol. Ga bij enkele van deze consequenties na hoe je er binnen jouw vakgebied voor kunt zorgen dat de leerling zo min mogelijk last ondervindt van deze consequentie van dyslexie. 2. Maak een brochure voor ouders en leg daarin op een begrijpelijke wijze uit wat dyslexie is en welke gevolgen het voor een leerling kan hebben. Hierbij kunnen naast de informatie uit het college en het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs aanvullende bronnen geraadpleegd worden (zie onder andere ‘voor de geïnteresseerde lezer’). 3. Voer enkele individuele gesprekken met een of meerdere leerlingen met dyslexie. In deze gesprekken probeer je te achterhalen hoe de leerlingen omgaan met dyslexie en hoe zij hun dyslexie ervaren. Op welk gebied ervaren de leerlingen de meeste problemen? Wat zien de leerlingen graag anders in de dagelijkse gang van zaken op school?

Reflecteer na afloop ook op jouw gedrag als gesprekspartner. Toonde je betrokkenheid, empathie of waardering? Of heb je je afstandelijker opgesteld? Heeft jouw gedrag te maken met jouw attitude ten opzichte van dyslexie? 1. Voer een gesprek met de dyslexiecoach op jouw stageschool en ga na wat er op school gedaan wordt voor de dyslectische leerling. 2. Bekijk de dyslexiepas die op jouw stageschool gebruikt wordt. Wat is jouw mening daarover? Hoe ervaren de leerlingen het werken met de pas? Hoe ervaren de docenten het werken met de pas? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Hoe kan dit verbeterd worden?


Verdieping


 1. Lees de brochure van de Stichting Dyslexie Nederland. Leg vervolgens in jouw eigen woorden uit wat een onderkennende, verklarende en indicerende diagnose inhoudt. Zoek de betekenis van onbekende woorden op en overleg zonodig met een zorgspecialist. 2. De laatste jaren wordt er veelvuldig onderzoek gedaan naar dyslexie als specifieke stoornis in de hersenen en het aandeel van de genen hierin. Inventariseer wat de huidige ideeën zijn.


Voor de geïnteresseerde studentBoeken • Henneman, K., Kleijnen, R., & Smits, A. E. H. (2004). Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
  [bestellen/downloaden www.masterplandyslexie.nl (> producten > voortgezet onderwijs > Protocol Voortgezet Onderwijs)]
  - Bijlage 1 Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid.
  - Bijlage 14 Voorbeeld van een dyslexieverklaring.
  - Bijlage 18 Voorbeeld van een dyslexiepas.

 • Leij, A. van der (2003). Leesproblemen en dyslexie. Beschrijving, verklaring en aanpak (tweede, gewijzigde, druk). Rotterdam: Lemniscaat.

 • Ruijssenaars, A. J. J. M. & Ghesquiẻre, P. (red.). (2002). Dyslexie en dyscalculie. Ernstige problemen in het leren lezen en rekenen. Leuven/Leusden: Acco.

 • Shaywitz, S. (2005). Hulpgids dyslexie. Amsterdam: Nieuwezijds.

Websites • www.masterplandyslexie.nl
  Om een integrale en brede aanpak van hardnekkige lees- en spellingproblemen en dyslexie in het onderwijs te waarborgen voeren KPC groep, Expertisecentrum Nederlands en WSNS Plus sinds 2004 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs het Masterplan Dyslexie uit. Het Masterplan Dyslexie beoogt hulp en begeleiding te bieden aan leerlingen met dyslexie en hardnekkige lees- en spellingproblemen en ondersteuning te geven bij de invoering van een expliciet schoolbeleid voor dyslexie. Hier vindt de student allerlei actuele informatie over dyslexie, het Masterplan, producten van het Masterplan en veelgestelde vragen over dyslexie.

 • www.taalonderwijs.nl/dyslexie
  Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan verbetering van het taalonderwijs. In opdracht van het ministerie van OCW heeft het de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie ontwikkeld en is het betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Protocol Dyslexie VO. Op de site vindt de student informatie over producten, veelgestelde vragen, artikelen en dossiers. Hier vindt de student eveneens het themanummer dyslexie van Remediaal, tijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het vo/bve. De artikelen uit dit tijdschrift kunnen binnen de colleges worden ingezet als studiemateriaal (klik op: dossier  vakkaternen).

 • www.kpcgroep.nl
  KPC groep houdt zich als innovatie-instituut in opdracht van het Ministerie van OCW bezig met onderwijsvernieuwingen en het optimaliseren van leerprocessen. Voor informatie over dyslexie, klik op: ‘dyslexie’.

 • www.stichtingdyslexienederland.nl
  De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) stelt zich als doel om de wetenschappelijke kennis met betrekking tot diagnostiek en behandeling van dyslexie terug te vertalen naar de praktijk. Op de site vindt de student onder andere informatie over de SDN en antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot het downloaden van de SDN brochure, waarin de richtlijnen bij de diagnose dyslexie worden beschreven. Eind 2008 verschijnt er een geheel nieuwe SDN brochure waarin de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkinzichten zijn verwerkt.

 • www.nwo.nl/dyslexie
  Momenteel voert het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) een longitudinaal en interdisciplinair onderzoek uit naar dyslexie: het Dutch Dyslexia Programme. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de site.

 • www.steunpuntdyslexie.nl
  Het Steunpunt Dyslexie richt zich op ouders en biedt hen informatie over dyslexie. Er wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat is dyslexie? Hoe uit dyslexie zich? Wat zijn de bijkomende problemen? Welke regelingen en wetgevingen zijn er voor dyslectici? Welke hulpmiddelen zijn er?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina