Thema 2: Naar een referentiekader voor onderwijskundeDovnload 456.5 Kb.
Pagina1/7
Datum23.08.2016
Grootte456.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

THEMA 2: Naar een referentiekader voor onderwijskunde

1. Visies op leren en instructie
 • Visies op leren en instructie:

  • verschillen sterk

   • verschillen in visie heeft dus betrekking op verschillende dimensies.
 • Visies en hun onderlinge verschillen hebben weerslag op:

 1. Variabelen

 2. Processen

 3. Actoren (= stakeholders/belangengroepen en rollen)

   • Gevolg: onderwijskunde wordt beïnvloed door de rolpositie die je inneemt

Bv. Stakeholders bijvoorbeeld stellen zich op volgens hun belangen die op het spel staan bij een probleem.

 • Aggregatieniveau’s:

 1. Microniveau

  • betrekking op een concrete leersituatie

  • Voorbeeld: in de klas, leerkracht/lln in de klas, ouder praat over kind in de klas, ….

 2. Mesoniveau

  • niveau hoger dan de concrete leersituatie

  • betrekking op aanpak, benadering en visie van de school, faculteit, instelling, organisatie, bedrijf, …

  • Voorbeeld: professionalisering van een concrete school, zorgcoördinator op school, ….

 3. Macroniveau

  • heeft betrekking op de manier waarop leren en instructie an sich benaderd wordt.

  • Voorbeeld: onderwijsbeleid van een land/ gemeenschap, regelgever, accrediteringsorgaan, wetgever, …=> De manier waarop actoren een onderwijsproblematiek benaderen, wordt bepaald door het aggregatieniveau en de visie die ze aanhangen. • Referentiekader: bestaat globaal uit 5 dimensies

 1. Actoren

  • (al dan niet) georganiseerde personen of geïnstitutionaliseerde personen

  • bv ouders, lln, vakbonden, schoolbestuur, politiek, …

  • zijn stakeholders/belangengroepen die rollen op zich nemen (lerende, instructieverantwoordelijke, tutor, wetgever, …)

 1. Aggregatieniveaus

 1. Organisatie

  • beschikbare tijd, ruimte geld, infrastructuur, …

  • visies bepalen de verschillen in de organisatie
 1. Didactisch handelen

  • concrete activiteiten die actoren opzetten om leeractiviteiten uit te lokken

  • verschillen volgens de verschillende actoren

 1. Leeractiviteiten

  • leeractiviteiten die de lln moeten vertonen.
=> De actoren en aggregatieniveaus beïnvloeden de andere dimensies (organisatie, didactisch handelen en leeractiviteiten).

2. Het referentiekader

 • Wat?

  • een structuur om theorie en het onderzoek i.v.m. onderwijskundige actoren, processen en variabelen te ordenen.

 • Actoren, processen en variabelen

  • Actoren:

  • zie supra

  • Variabelen:

  • kenmerken, karakteristieken van actoren en/of processen

  • Processen:

  • concrete acties, stappenplannen, activiteiten, …

2.1. Micorniveau

= leren en instructie als concrete activiteit= directe interactie tussen instructieverantwoordelijke en lerende

2.1.1. Ons model

 1. Actoren

  • actoren zijn verantwoordelijk voor specifieke processen:

   • instrucitesactiviteiten/ didactisch handelen

   • leeractiviteiten

  • actoren hebben bepaalde kenmerken

   • bv: leeftijd, vooropleiding, voorkennis, interesse, eigen visies, … 1. Context

  • Context = geheel van instructie-externe variabelen/processen die het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren/doorlopen van instructie beïnvloedt.

  • Bv: vijver in de buurt van school, stadscontext, fabriek in de buurt,.. 1. Leeractiviteiten

  • = een gevolg van instructieactiviteiten

  • wederkerigheid tussen leer- en instructieactiviteiten? 1. Organisatiedimensie

  • bepaalt invulling en samenspel tussen processen en variabelen bij het didactisch handelen en leeractiviteiten.

  • Bv. Uurrooster, grootte van de groep, bibliotheek, … 1. Didactisch handelen/ instructieactiviteiten

(behelst verschillende componenten)

  1. Leerdoelen

  • = concrete observeerbare aanduiding van wat men nastreeft bij instructie

  • geeft aan: - welk gedrag men verwacht van de lerende

- op welke inhoudscategorie dit gedrag betrekking zal hebben

  • = doelstellingen

  1. Leerinhouden/ leerstof

  • = concrete selectie van informatie die de actoren gebruiken in hun leeractiviteiten

  • relatie tussen leerstof en inhoudscategorie van het leerdoel

  1. Instructiestrategie (=didactische werkvorm)

  • = concrete handelingen van de instructieverantwoordelijke waardoor hij leeractiviteit van lerende uitlokt

  1. Media

  • = gematerialiseerde vorm van leerstof/ tools/ middelen die men gebruikt bij de didactische werkvorm.

  1. Toetsing

  • = manier waarop men het bereiken van de doelstellingen controleert.

2.1.2. Het model van Van Gelder, e.a. (1973)

 • Ons model bouwt voort op dit klassieke model dat naar voren kwam in de jaren 70

 • Dit model is opgebouwd adhv volgende componenten:

  • doelstelling

  • beginsituatie

  • leerstof

  • didactische werkvormen + leeractiviteiten

  • onderwijs- en leermiddelen

  • bepaling van de resultaten

 • visualisatie model: zie p. 24

2.1.3. Het model van De Corte, Geerligs, Lagerweij, Peters, Vandenberghe (1976)

 • Uitbreiding van Van Gelder dmv aapassing van de interne structuur

 • Nadruk op groeperingsvormen en organisatievormen

  • Groeperingsvorm =

   • verwijzen naar beslissing van instructieverantwoordelijke om te werken met individuen, groepjes, heterogene/homogene groepen, grote groepen, …

  • Organisatievorm =

   • verwijzen naar beslissing ivw ruimtelijke inrichting, gebruik lokaal, timing, …

2.1.4. Kritische opmerkingen bij de initiële modellen voor het didactisch handelen

Volgende kritiek wijst op de noodzaak van een verdere verfijning van de modellen  • modellen te sterk gericht op centrale rol van instructieverantwoordelijke

  • modellen beperkt tot het microniveau

   • later: benadrukking op directe relatie tussen micro, meso en macroniveau

  • modellen toegespitst op een bepaalde visie op leren.

  • Modellen zijn te lineair.

2.1.5 Het model van Dochy (1992)

 • Doorbreking van een te lineaire opbouw in het didactisch handelen

  • Toetsing wordt op een andere plaats gesitueerd in het model:

   • evaluatie ingepland als een continue activiteit

   • evaluatie niet beperkt tot het einde van de instructie-activiteit

2.2. Mesoniveau

= hoger aggregatieniveau dan het microniveau • Centraal staan:

  • NIET de concrete actoren (lerende en instructieverantwoordelijke

  • WEL organisatie (groepen, teams, instellingen)

 1. Context

  • sterkere rol

  • betrekking op personen en organisaties (gemeentebestuur, verenigingen, bedrijven, regionale economische initiatieven)

 1. Organisatie

  • sterke invloed op samenspel tussen actoren, variabelen en processen

  • Voorbeelden: beschikbare lesuren, aantal instructieverantwoordelijken in de instelling, mediatheekvoorzieningen, leercentrum, lokalen, infrastructuur, financiering, schoolreglement,…

 1. Actoren

  • niet meer betrekking op individuen, maar op teams, groepen, geïnstitutionaliseerde eenheden

  • actoren die het microniveau en de lokale instructie overstijgen

 1. Didactische handelen

  • betrekking op algemene voorzieningen, richtlijnen, keuzes voor materialen

  • Voorbeelden:

  • schoolwerkplan

  • beschikbaarheid van een open werkplan

  • ICT-voorzieningen

  • Naschoolse studieopvang

  • Huiswerkbegeleiding

  • Lespakketten voorgebouwd op mogelijkheden in de lokale gemeenschappen

  • Samenwerking tussen leerkrachten van een bepaald vak2.3. Macroniveau

= hoger aggregatieniveau dan mesoniveau • Centraal staat het niveau van organisaties, beleidsorganen, beleidsmakers, beslissingsnemer, visieontwikkelaars, innovatiedeskundigen,…

 • Grote impact op alle dimensies in het referentiekader

 1. Organisatie

  • Zeer sterke rol!

 1. Context

 1. Didactisch handelen

  • ook belangrijk

  • Voorbeeld:

  • eindtermen (weerslag op het didactisch handelen)

  • nationale examens (niet in België, wel in andere landen)
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina