Titel les Herrie in de keuken VakgebiedDovnload 152.12 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte152.12 Kb.


Titel les

Herrie in de keuken
Vakgebied

Beeldende vorming
Doelgroep

Onderbouw
Tijdsduur

Meerdere lessenAuteur

Geerteke Snijdersgeerteke_snijders@hotmail.com

Geplaatst d.d.

18 februari 2010


Algemene inleiding.  


None of us is as smart as all of us…
(Joep M.C.G. van Vught.)

Dit citaat uit Vught (2003,1), sluit goed aan bij mijn authentieke situatie. Coöperatief leren, het samenwerken, staat hier centraal. Het is belangrijk dat kinderen ervaren, dat ze door samen te werken van elkaar kunnen leren, met elkaar leren omgaan en elkaar respecteren, om wie ze zijn en wat ze vinden. Hierin speelt ook de plaats die de kinderen later innemen in de maatschappij een rol, je zult vaak samen moeten werken, om iets te kunnen bereiken, want helemaal alleen kom je er niet. In het project "Herrie in de keuken komt steeds weer het coöperatief leren terug. Als iedere leerling afzonderlijk aan de slag was gegaan, hadden we niet zo´n geslaagde voorstelling kunnen maken dan dat wij nu tezamen hebben neergezet!
Leeswijzer.

Dit project bestaat uit zoveel lessen, die samen één voorstelling zijn geworden. Ik heb ervoor gekozen de lessen met coöperatieve werkvormen te verwerken. De andere lessen worden wel genoemd en zijn verder uitgewerkt in de lesvoorbereiding. Ook is er voor iedere les feedback aanwezig en bevatten de meeste lessen een filmpje waarin het eindproduct te zien is. De vakdidactiek is verwerkt in de lesvoorbereidingen en schema´s met betrekking tot het coöperatief leren. In de inleidingen op mijn lessen heb ik de doelen voor de kinderen cursief gedrukt. Tot slot is er afsluitende feedback van vele verschillende partijen en hoop ik, dat ik door de beschrijving van deze situatie, de waardering die uitgesproken is voor het project en de feedback, zal kunnen evenaren.
Sterktezwakteanalyse.

In mijn afstudeerplan en sterktezwakte analyse heb ik beschreven, dat ik een thematisch ontwerp wil uitvoeren waarbij ik de verschillende kunstvakken integreer. Ik laat hierbij zien dat ik kinderen positief kan benaderen en kan aanzetten om hun gevoelens, fantasieën en ideeën op een ander manier te uiten dan met woorden. Daarnaast heb ik gewerkt met coöperatief leren, een hele nieuwe ervaring. Ook heb ik gebruik gemaakt van de sterke kanten bij kinderen en heb ik het sociale klimaat in de groep weten te verbeteren, door samen succeservaringen op te doen, in het proces naar één gezamenlijk eindproduct. 
Relevantie school/ klas.

Op deze school wordt er naar mijn mening te weinig gedaan met de kunstvakken. Er zijn geen vakdocenten of collega´s die kennis hebben of affiniteit hebben met de kunstvakken. Tijdens mijn sollicitatie gesprek werd mij gevraagd waarin ik iets toe kon voegen aan het onderwijs en binnen het team. Mijn antwoord was: Het vormgeven en een beeld geven van kunsteducatie. De school wilde hier graag meer van weten en mij de kans geven om een concreet voorbeeld te geven in de educatie van kunstvakken. Ik vind kunstvakken voor kinderen erg belangrijk. Kinderen moeten zich niet alleen kunnen en leren uiten in woorden, maar ook door middel van dans, drama, muziek of beeldend onderwijs. Probeer je fantasie en je gevoel erin te leggen, of leef je in, in een ander. Verder spelen bij de kunstvakken, de veilige en vertrouwde sfeer een hele belangrijke rol. Je stelt je kwetsbaar en open op en laat zien waar jij voor staat en wat jou ideeën of gevoelens zijn. Als deze veilige en vertrouwde sfeer er niet hangt, zullen er minder goede resultaten zijn. Dit alles heeft te maken met respect voor elkaar en elkaars ideeën.
Doel.

Ik wil kinderen op een andere manier dan met het zingen van liedjes of een simpele handvaardigheidles kennis laten maken met de verschillende kunstvakken. Met behulp van dit kunstproject wil ik het groepsproces en sociale klimaat bevorderen, zodat de twee verschillende groepen één worden en kinderen elkaar gaan accepteren om wie ze zijn en wat ze doen. Ik wil deze doelen bereiken aan de hand van coöperatieve werkvormen.
Relevante competenties SCB 3 Kunstproject coöperatief leren Herrie in de keuken.

 De authentieke situatie kunstproject coöperatief leren: "Herrie in de keuken".  


Op deze school wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan de kunstvakken. Met dit project wil ik de kinderen de kunstvakken op een andere manier laten ervaren, dan het meezingen met een cd of het knutselen van een zon. Ik wil de kinderen laten zien en ervaren dat je de kunstvakken kunt gebruiken om je ideeën en fantasieën kwijt te kunnen, of je gevoel erin kunt leggen. Tijdens onderstaande lessen zullen er een aantal doelen gesteld worden voor de kinderen, waaraan ze op hun eigen niveau kunnen voldoen:
- Het toepassen van verschillende beeldaspecten en productcomponenten.
- Het construeren van muziekinstrumenten.
- Het maken van een grafische notatie.
- Het spelen van een poppenspel met behulp van de verschillende verhaalcomponenten.
- Het ontwerpen en maken van een eigen decor.
- Bewegen op muziek, waarbij je, je inleeft in de rol van een ander.

Dit zijn enkele inhoudelijke doelen die gesteld zijn voor de kinderen. Daarnaast gebruik ik tijdens de uitvoering van het project coöperatieve werkvormen. Deze groep bestaat namelijk uit twee groepen 4, waarin je duidelijke groepjes ziet, maar ook strijd onderling. Deze strijd wil ik wegnemen door kinderen samen te laten werken in verschillende groepjes, waardoor het sociale klimaat verbetert en de kinderen elkaar gaan respecteren om wat ze maken, verzinnen, maar vooral om wie ze zijn.

Om dit te bereiken heb ik gekozen voor een kunstproject, daarbij is een optimaal pedagogisch klimaat van belang. Hier heb ik aan gewerkt met behulp van de Meichenbaum methode (zie authentieke situatie rekenen). In een artikel door van Eerden(2007) stond beschreven hoe je muziek als "cement" kunt gebruiken. Dat iedereen een steentje bij kan dragen op zijn eigen niveau, manier en naar zijn eigen gevoel. Tijdens de kunstlessen is er dus plaats voor iedereen. Dit gaf de doorslag om voor deze uitvoering te kiezen. Hieronder heb ik aan de hand van, van Eerden (2007), mijn visie en verwachtingen beschreven voor deze authentieke situatie.
Visie op het kunstproject aan de hand van het artikel Muzikaal cement door van Eerden

De voorbereiding. 
Allereerst heb ik van Vugt (2003) bestudeerd. Hierdoor wist ik dat de verschillende werkvormen en de 5 basisprincipes met betrekking tot het coöperatief leren, in deze authentieke situatie een belangrijke rol gaan spelen. Vervolgens ben ik begonnen met het bepalen van de beginsituatie in mijn groep 4, om mijn onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het cognitieve niveau, en de leef- en belevingswereld van de kinderen. Deze beginsituatie wilde ik bepalen door het sociale klimaat, het cognitieve niveau en het niveau van de kinderen ten aanzien van het coöperatief leren, in kaart te brengen.

A.  In kaart brengen van het sociale klimaat in de groep.
Om een idee te krijgen van het sociale klimaat in de groep, heb ik in van Vugt (2003) informatie gezocht over het vormen van groepen, het groepsproces. Van Vugt (2003) beschrijft dat het vormen van een groep een dynamisch proces is, waarin de rolverdeling voordurend verandert. Uit onderzoek is gebleken dat een groep een viertal fasen doorloopt: Forming, storming, norming en performing.
Aan de hand van de literatuur over het dynamisch groepsproces, observaties en een sociogram, heb ik een goed beeld gekregen van het sociale klimaat in de groep en het welbevinden van ieder kind. Ook heb ik aan de hand van observaties kunnen vaststellen in welke fase de groep zich bevond voordat we begonnen met het uitvoeren van dit project.
Literatuur Vugt van_ 2003_ Dynamisch groepsproces_ Baarn

Uit het sociogram bleek dat Naud er bij spelen en werken eigenlijk niet bij hoort. Ik denk dat dit ligt aan zijn werktempo en brede fantasie. Toch heeft hij twee goede vrienden in de groep en voelt hij zich niet eenzaam. Verder valt het me op dat lisa en Irma genoemd worden. Deze meiden zijn vriendinnen en hebben genoeg aan elkaar, ze spelen en werken graag samen. Uit mijn observatie tijdens het speelkwartier, samenwerken en het kiezen bij de gym, blijkt dat Bas en Tjeerd in conflict zijn over de leiding. Bij de meiden is het Janneke, die graag de dingen naar haar hand wil zetten, maar geen invloed heeft op de rest van de groep. Daarnaast heb ik het sociogram om te zien welke kinderen goed kunnen samenwerken en spelen, om rekening te houden bij het vormen van de groepen. Uit mijn observaties blijkt dat de jongens nog in conflict zijn en de meiden al twee groepjes hebben gevormd. Hieruit kan ik concluderen, dat de groep zich in de storming fase bevindt. De groeifase waarbij ze op zoek zijn naar de leider van de groep en er nog regelmatig conflicten ontstaan. 


Sociogram Groep 4 spelen en werken augustus 2008

B. Cognitieve niveau van de groep, met betrekking tot de kunstvakken


Om een idee te krijgen op welk niveau ik mijn lessen af moet stemmen, heb ik een handvaardigheidles en muziekles gegeven. Ik heb samen met de kinderen raamdecoraties gemaakt en ze een liedje aangeleerd van The Lion king, omdat we de leeuwengroep zijn. De moeilijkheid hieraan was voor de kinderen dat ze met gitaarbegeleiding moesten zingen en naarmate ze het liedje beter beheerste, liet ik ze gebruik maken van kleine instrumentjes. In Janssens (1999) heb ik een model gevonden, om de beginsituatie voor drama vast te kunnen stellen. Aan de hand  van dit model heb ik uit de lessen kunnen opmaken, dat het voor deze kinderen echt allemaal nieuw is. Naast het zingen van een liedje of het plakken, knippen en prikken van een voorwerp, hadden ze nog geen andere dingen gedaan. Door dit project uit te gaan voeren, hoop ik niet alleen de ogen van kinderen openen, maar ook die van ouders en andere collega´s.

                               

Tijdens deze les ging het voornamelijk om de basale vaardigheden als:


knippen, plakken, inzicht, overtrekken en andere trucjes, die je uit kunt halen bij het knippen van de slee. Ook heb ik gekeken of kinderen volgen of dat ze er toch hun eigen draai aan geven. 
Na afloop waren er duidelijke verschillen tussen de poppetjes wat betreft creativiteit (sommige hadden vlechten) en wat betreft het motorische niveau. Zie daarvoor poppetje rechts.Muziekles lion king 1 september 2008


Voorstelling leeuwenliedje


Beginsituatie drama
C. Het niveau van de groep ten aanzien van het coöperatief leren.
Ook heb ik van Vugt (2003) bestudeerd, om meer te weten te komen over het coöperatief leren. Coöperatief leren is leren, dat plaatsvindt in een (onderwijs) leersituatie waarin de lerende in interactie met een of meer actoren onder gedeelde verantwoordelijkheid een leertaak uitvoert, met een gemeenschappelijk doel of product, dat alle berokkenen willen bereiken of maken. Tijdens het bestuderen van, van Vugt (2003) heb ik steeds een terugkoppeling gemaakt naar mijn eigen authentieke situatie, die staat beschreven in de blauwe vlakken van onderstaand document. 
Vugt van Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs met praktijk koppeling

De kinderen zijn bekend met het coöperatief leren, omdat we werken met tutorlezen, schoudermaatjes, oogmaatjes, binnen en buitenkring en de rondvraag. Hierbij is het belangrijk dat kinderen samenwerken met elkaar, om gezamenlijk de oplossing te vinden en daarbij van elkaar leren. Ook wordt hier een beroep gedaan op de sociale vaardigheden, waarbij ze elkaar leren te respecteren om wie ze zijn. De school staat voor het samen werken, samen leren. De symbolen van de verschillende coöperatieve werkvormen die de leerlingen kennen, hebben we op dit moment achter in de klas hangen. Omdat hier de laatste tijd weinig aandacht aan besteed is en er nogal wat geschoven is met leerkrachten, is het in deze groep wat verwaterd. Om mee te gaan met de visie van de school en om de samenwerkings- en de sociale vaardigheden weer op te halen met betrekking tot het coöperatief leren, leek het mij een goed idee om dit te verwerken in mijn kunstproject "Herrie in de keuken". Ook zal het, het groepsproces en het sociale klimaat ten goede komen.


Voor de kinderen bekende coöperatieve werkvormen.

Nu ik een beeld heb van de beginsituatie, weet ik waartoe de kinderen instaat zijn, wat ik ze nog kan leren en op welke manier ik ze de kunstvakken anders kan laten ervaren. Ik heb een indeling van de lessen en een planning gemaakt voor het gehele project. Ook heb ik een nieuwe opstelling gemaakt om de kennis en verschillende achtergronden van de kinderen goed te verdelen over de groep. Daarnaast heb ik er bewust voor gekozen lessen één voor één voor te bereiden en niet eerder dan dat de les ervoor was uitgevoerd. Zo kan ik reflecteren op mijn lessen en mijn onderwijs steeds opnieuw afstemmen op de groep. Aan de hand van mijn planning heb ik een schema gemaakt voor ouderhulp, waarop ouders konden intekenen om bij de uitvoering van een onderwijsactiviteit te helpen.

Plattegrond groep 4 per 1 januari 2009


Brainstorming- invulling en planning van het project


Intekenlijst voor ouderhulp bij Herrie in de keuken
De uitvoering.
Vanaf 26 januari tot 11 maart 2009 heb ik iedere week een aantal lessen uitgevoerd. U begrijpt dus wel dat ik een keuze heb moeten maken bij de uitwerking van deze authentieke situatie. Ik heb ervoor gekozen om de lessen rondom coöperatief leren uit te werken. Voor iedere activiteit heb ik de vakdidactiek, die tijdens de desbetreffende les centraal staat, samen met het toepassen van het coöperatief leren bijgevoegd. Iedere zelfontworpen les begint met een inleiding, hierin bespreek ik het doel en eventuele vakdidactiek, die in de les voor mij centraal heeft gestaan. Vervolgens laat ik zien, dat ik de zelf ontworpen les samen met de leerlingen heb uitgevoerd en reflecteer ik op mijn activiteiten en doelen. De reflecties staan bij de afsluitende feedback van verschillende partijen. Tot slot zal er voor iedere les een stukje film te zien zijn, zoals gepresenteerd in de voorstelling.

De openingsles. 
Tijdens deze openingsles had ik als doelen de kinderen kennis te laten maken met het thema, een idee krijgen van hun eigen invulling en stonden de vakken taal, drama en muziek centraal. Bij taal was het gericht op stellen en de inleving in het verhaal, voor het vak muziek draaide het om het aanleren van een liedje. Daarnaast wilde ik ervoor zorgen dat ik een pakkende inleiding zou hebben, dat aansluit op de leef- en belevingswereld, zodat de kinderen betrokken zijn bij het thema. Dit heb ik geprobeerd te bereiken, door zelf in de rol te kruipen van een kok en de kinderen mee te laten denken over wat ik de komende weken zou kunnen aanbieden. Doordat de kinderen meedenken over de inhoud van het project, worden ze ook mede eigenaar van het project en het eindproduct.

Vakdidactiek Taal: Stellen uit Huizenga(1998) Hieronder beschrijf ik de didactiek die ik verwerkt heb in mijn openingsles. Ik heb tevens in blauw gekleurde teksten een koppeling gemaakt naar de praktijk. Ook heb ik mijn lesvoorbereiding uitgewerkt in het basismodel dat gebruikt wordt voor het stelonderwijs. Vakdidactiek Stellen met koppeling naar de praktijk
Coöperatieve werkvorm.
Tijdens de openingsles werd de Placemat als coöperatieve werkvorm gebruikt. In onderstaand document kunt u de verschillende doelen en de meerwaarde lezen van deze werkvorm.Coöperatieve werkvorm openingsles: De placemat.

Placemat.

Een uitgebreide verwerking van deze les met het verloop van de les, foto´s, de didactiek met betrekking tot het stellen, hoe ik in de rol kroop van Chef-kok Pannenkoek en een reflectie, staat beschreven in onderstaand document.
Openingsles Herrie in de keuken op 26 januari 2008

Na afloop van de les heb ik een reflectie geschreven op, wat er een volgende keer anders moet gaan, wat ik vond van de coöperatieve werkvorm en hoe ik de tweede les voor me zie. Ook heb ik feedback gevraagd bij Nancy met betrekking tot de verschillende competenties.


Feedback Nancy Openingsles Herrie in de keuken

Reflectie openingsles herrie in de keuken 26-1-2009
Het eindproduct (de voorstelling).
In onderstaand filmpje wordt het eindproduct, dat als afsluiting van de voorstelling is gebruikt, weergegeven. De kinderen bedachten zelf het eind van het verhaal. Dit maakt ze medeverantwoordelijk en ik geef ze de ruimte voor eigen inbreng bij het maken van het eindproduct. Dit fragment is gemaakt op 11-3- 2009 tijdens de voorstelling.
Drama leef je in.....

Als extra stel- activiteit mochten kinderen een gedicht maken met als thema "Herrie in de keuken". Deze gedichten heb ik met taalfouten van de kinderen overgetypt en er zelf een verhaaltje bijgeschreven. In de vorm van een nieuwsbrief zijn de gedichten mee naar huis gegaan. Op deze manier heb ik ouders geïnformeerd over de lesinhoud van dit moment en laten zien wat de kinderen op dit moment bezig houdt.


Gedichten van groep 4 bij herrie in de keuken

Gedichten door de kinderen over herrie in de keuken
Het construeren van muziekinstrumenten.
Tijdens deze les werd er van kosteloos materiaal instrumenten gemaakt. Alvorens er aan begonnen werd, bespraken we hoe het geluid tot stand komt bij een instrument en hadden we het over verschillende instrumenten en hun klankkasten. De kinderen wisten aan het eind van de instructie, waardoor muziek instrumenten geluid maken en dat ze een klankkast nodig hebben, of een ruimte nodig hebben om de lucht te laten trillen. Daarna gingen ze met de verschillende materialen aan de slag, om hun eigen muziek instrument te maken. Tijdens deze les waren er voor de kinderen verschillende lesdoelen namelijk:
- Ze maken kennis met verschillende muziek instrumenten.
- Ze leren hoe een muziekinstrument geluid maakt.
- Het ontwerpen, maken en gebruiken van je eigen muziekinstrument ( technisch proces, zie didactiek.).

Naast de doelen met betrekking tot het vakgebied muziek en techniek, waren er ook nog doelen voor het coöperatief leren namelijk:
- Voorkennis activeren.
- Elkaar informeren over wat je al weet met betrekking tot de verschillende instrumenten.
- Actief naar elkaar luisteren, vragen stellen en in gesprek gaan over de plaat.

Deze doelen heb ik weten te bereiken door kinderen interactief bezig te laten zijn. Vervolgens samen na te denken en te spreken over het geluid van muziekinstrumenten. Met als verwerkingsopdracht je eigen muziekinstrument maken.

Vaan & Marell (1999). Hierin heb ik vakdidactiek voor techniek gevonden waarin ik een koppeling maak naar het technisch proces en de deelvaardigheden voor de kinderen in mijn lessen. Praktische didactiek voor natuuronderwijs met koppeling naar techniek


Coöperatieve werkvorm, Vugt (2003): De werkvorm foto reportage werd gebruikt om de voorkennis van de kinderen te activeren en om ze kennis te laten maken met het onderwerp, met inachtneming van de vijf principes van het coöperatief leren.
Coöperatieve werkvorm bij het construeren van muziekinstrumentenVervolgens heb ik hieronder de les uitgewerkt met foto´s, lesmateriaal, lesvoorbereiding en het lesverloop.
Ook heb ik gereflecteerd op mijn les ten aanzien van de leerdoelen voor de kinderen en kreeg ik feedback van Nancy.Technieklessen 27-28 januari 2009


Reflectie op de les construeren van muziekinstrumenten


Feedback van Nancy muziekinstrumenten
Het ontwerpen van een grafische notatie.
Hoe krijg je kinderen betrokken en gemotiveerd? Door ze op hun zelfgemaakte instrumenten te laten spelen en ze er ook nog een eigen muziekstukje voor te laten ontwerpen. Hier ben ik mee aan de slag gegaan door twee verschillende lessen te geven. De eerste les was een inleidende les, waarbij de kinderen kennis hebben gemaakt met klankeigenschappen, leren luisteren naar muziek en bewust worden van de geluiden om hen heen. Dit begint met een pakkende inleiding, een raadseltje en het zingen van een liedje waar vervolgens bewegingen en de verschillende klankeigenschappen als hoog, laag, lang, kort, snel en langzaam aan gekoppeld worden. Tijdens de tweede les zijn we aan de slag gegaan met deze klankeigenschappen en hebben de kinderen het maken en gebruiken van een grafische notatie geleerd, waarbij ze zelf muziek maken op een eigen instrument. De coöperatieve werkvorm is het maken van een grafische notatie. Waarbij een beroep wordt gedaan op het verdelen en leren van elkaars muzikale kennis, luisteren naar elkaar, elkaar helpen en het waarderen van ieders eigen inbreng, met zijn eigen instrument. Ook heb ik tijdens deze les gebruik gemaakt van van der Lei, Haverkort, Noordam(2004) met betrekking tot de verschillende klankeigenschappen en het noteren van muziek.                                                                                    

In Van der Lei, Haverkort, Noordam(2004) gaat het om het noteren van de muziek en de verschillende klankeigenschappen die ze leren tijdens de komende lessen. Vervolgens verwoord ik hoe ik de vakdidactiek terug laat komen in mijn les.Vakdidactiek Muziek meester_ met koppeling naar praktijk
Coöperatieve werkvorm grafische Notatie, Vugt (2003): Na een les klankeigenschappen, wil ik graag zien of de leerlingen dit ook toe kunnen passen op hun eigen manier. Ze gaan dus in groepjes van 3 leerlingen een eigen muziekstukje maken met de zelfgemaakte instrumenten. Iedereen heeft hetzelfde belang en evenveel verantwoordelijkheid voor een mooi eindresultaat. Coöperatief leren bij het ontwerpen en uitvoeren van een grafische notatie
Samen werken bij het maken van een grafische notatie.

Het les verloop.
Introductie: Tijdens de introductie ben ik begonnen met een raadseltje, dat in het thema past van "Herrie in de keuken". Ik dronk hierbij een kopje thee en ik had ook een oude fluitketel bij me. Ik liet de kinderen het raadseltje oplossen en aan elkaar uitleggen wat een fluitketel is. Vervolgens kregen alle kinderen een werkblad waar de tekst van het raadseltje/ liedje op stond. We begonnen het liedje te zingen met bewegingen erbij. Dit ondersteunt kinderen op een concrete, visuele manier, waardoor ze de tekst sneller kunnen onthouden.

Oriëntatie – informatie fase: We bespraken de verschillende klankeigenschappen van muziek, aan de hand van de vraag: "Hoe kan muziek klinken? " Hier kwamen al gauw verschillende antwoorden als lang, kort, hoog, laag, hard en zacht. Ik speelde het liedje een aantal keren voor op het keyboard, zodat de kinderen de klankeigenschappen van het liedje herkennen. Vervolgens kregen ze de opdracht om voor iedere klankeigenschap een voorwerp te verzinnen uit hun eigen leefwereld. Hiervan maakte ze een tekening in het juiste hokje. Dit is een visuele ondersteuning, waarbij vanuit hun eigen leefwereld wordt gestart, Door dicht bij de kinderen te beginnen zijn ze betrokken en beter gemotiveerd.
                
Ik heb er tijdens deze les bewust voor gekozen de kinderen te laten tekenen bij de verschillende klankeigenschappen. Ik geef ze op deze manier een visueel beeld van het geluid, het is overzichtelijker en in een oogopslag te begrijpen. Het noteren van de muziek wordt uiteindelijk ook gedaan met kleine tekeningetjes.

Instructie - uitvoeringsfase: Het noteren van geluiden hebben we klassikaal gedaan op het bord. Ik vroeg aan de kinderen welke verschillende muzieknotaties de kinderen kennen. Zelf gaven ze aan, dat noten erg lastig zijn. Gelukkig vonden ze een goede oplossing en hebben we samen het voorbeeld gespeeld, om een concreet beeld te geven van de opdracht. Vervolgens heb ik de kinderen in groepjes van drie verdeeld, waarbij ze met hun eigen instrumenten aan de slag gingen, om een grafische notatie te maken.
  
Na de instructie zijn de kinderen zelfstandig aan de slag gegaan. U kunt zien dat ze een eigen versie hebben gemaakt van de instructie, met behulp van het bord en materialen die we in de klas hebben liggen. 

Evaluatie: Aan het eind van de les heb ik met de kinderen geëvalueerd en hebben ze de verschillende muziekstukjes in de groep mogen presenteren. Ook heb ik gevraagd hoe ze de samenwerking vonden gaan. In onderstaand filmpje ziet u een van de presentaties in de klas. De leerling met het drumstel heeft een Doodskopdrumstel gemaakt en de fluit van het meisje heet de champagnefluit.

Dit groepje had er een leerling bij zitten die erg enthousiast en betrokken was en thuis wel vaker iets ontwerpt om te gebruiken. Hij nam nu het voortouw en bedacht samen met de andere groepsleden een muziekstukje.
Presentatie in de groep met hun eigen grafische notatie
 

Hieronder kunt u zien hoe de kinderen de grafische notaties ten gehore hebben gebracht tijdens de voorstelling. U ziet duidelijk verschil in muzikaal niveau als u let op de ritmes.


Presentaties Grafische notatie
Hieronder staan twee lesvoorbereidingen met doelen voor de leerlingen en voor mij, een reflectie op de activiteit met betrekking tot coöperatief leren en feedback. Muziekles grafische notatie


Reflectie op lessen grafische notatie


Feedback Grafische notaties van Nancy Konings
Het ontwerpen en maken van de keukenmonsters.
Voor het vakgebied beeldende vorming heb ik samen met de kinderen keukenmonsters gemaakt. Deze keukenmonsters zijn tot stand gekomen in het ontwerpen en uitvoeren van twee lessen. Tijdens mijn lessen maakte ik gebruik van het directe instructie model en vakdidactiek met betrekking tot de beeldaspecten en productcomponenten uit Onna & Jacobse (2004). De les begon met een brief van Chef- Kok Pannenkoek waarin hij hulp vraagt van de kinderen. Aan de hand van de twee boeken, die bij de brief zaten, werd de koppeling gemaakt naar de twee verschillende productcomponenten, die deze les centraal staan:
- Vorm: Aan de hand van 2 boeken over monsters en draken werden de verschillende kenmerken van hen besproken en in een woordweb gezet. Op deze manier wisten de kinderen wat de kenmerken waren van een monster. Deze input kregen ze tijdens de informatie fase.
- materiaal: Voor deze twee beeldende vorming lessen, hebben de kinderen tijdens de kerstvakantie kosteloos materiaal moeten sparen. Dit was om kinderen in te laten zien dat je veel doosjes en bakjes nog kunt hergebruiken en dat je niet altijd met nieuwe, mooie en dure spullen aan de slag hoeft te gaan.
Naast het centraal staan van het beeldaspect vorm en productcomponent materiaal, leren de kinderen tijdens deze lessen ook omgaan met het maken van een schets. De toepassing van vorm, materiaal en het maken van een schets waren tevens de doelen voor de kinderen. De lesvoorbereiding bevat vakdidactiek, een lesverloop, foto´s, feedback en een reflectie. Lesvoorbereiding met reflectie feedback foto

Het spelen met de keuken monsters.
Tijdens deze les leerden de kinderen de drie verhaalcomponenten toe te passen en vervolgens het eigen geschreven verhaal uit te voeren voor de groep. Voor het tot stand komen van deze dramales, waarbij de kinderen kennis maken met verschillende verhaalcomponenten, heb ik gebruik gemaakt van Janssens (1999). Hierin wordt de leerlijn aangegeven, het ontwerpen van een dramales en het cirkelmodel voor dramatische vorming. Tijdens deze les werd er coöperatief samengewerkt door de kinderen, om een veiligere en vertrouwde situatie te creëren. De kinderen hoeven niet alleen te presenteren voor de groep en zijn zo minder kwetsbaar. Deze veilige en vertrouwde sfeer is juist zo belangrijk tijdens de uitvoering van dit project. Kinderen moeten zich durven laten gaan en hun gevoel, fantasieën en ideeën kunnen uiten, op een andere manier dan met woorden. Ook moeten ze samen tot een eindproduct komen, waarbij ze hun eigen inbreng hebben. Tijdens deze les merkte ik aan de actie en reactie van een kind, dat er een veilige en vertrouwde sfeer is in de groep en dat de kinderen betrokken zijn bij mijn activiteit. Deze reactie heb ik filmisch beschreven en de uitwerking en koppeling naar de praktijk is verwerkt in de lesvoorbereiding. Er is ook feedback aanwezig en er zijn filmpjes met betrekking tot het eindresultaat.

Vakdidactiek drama, Janssens (1999).
In de vakdidactiek van drama heb ik beschreven hoe de drie hoofd- en vijf deelgebieden van het cirkelmodel terug komen. Ook heb ik aan de hand van de kerndoelen en leerlijnen de doelen voor de leerlingen beschreven.Vakdidactiek drama 16-2-2009 uit Janssens Lidwine _1999_ Amsterdam
Coöperatieve werkvorm, Vugt(2003):
In les 1 moesten de kinderen een verhaal schrijven voor hun monsters. Ik heb tijdens deze les, voor de werkvorm, samen een verhaal schrijven gekozen. Met als doel het oefenen van sociale vaardigheden en het verbeteren van het groepsklimaat. Hierbij hing er een prettige sfeer in de groep, waarbij positieve wederzijdse afhankelijkheid aanwezig was.Coöperatief leren met werkvorm een verhaal schrijven
Les 1: Verhaalcomponenten bij een monstervoorstelling.
Ik begon met het voorlezen van het verhaal "Herrie in de keuken"(uit de openingsles). Terwijl ik het verhaal voorlas, moesten de kinderen proberen de drie verhaalcomponenten wie, wat en waar te achterhalen. Ik deed dit om de kinderen actief te laten luisteren. Vanaf nu weten de kinderen, dat ze met deze verhaalcomponenten rekening moeten houden, om een goed lopend stuk te krijgen. Deze verhaalcomponenten en hun betekenis naar het verhaal, had ik op het bord geschreven. We spreken hier van de introductie en oriëntatie fase van de les. Vervolgens kregen de kinderen een werkblad, waar een zelfde schema op afgebeeld stond en de opdracht om samen een verhaal te schrijven met behulp van de drie verhaalcomponenten. De component "Wie" wordt ingevuld door hun eigen monsters. In onderstaand filmisch fragment, geef ik een concreet beeld van de instructie en betrokkenheid. 

Ik pakte twee monsters van de tafel. Waar ik vervolgens samen met de kinderen de verhaalcomponenten voor ging invullen. Ze bedachten het volgende: Drakie en Grijshaardraak gingen verstoppertje spelen in het bos (wie, wat, waar). 
Toen ik het verhaal ging voorspelen werd het muisstil in de groep en de kinderen zaten met open mond te kijken. De betrokkenheid was heel groot. Lonneke zag dat het best lastig is om met twee dieren tegelijk te spelen, ze stond op, liep naar voren en nam een rol over in het verhaal. Ze deed dit geheel naar eigen invulling en paste de drie componenten toe. Toen het verhaal was afgelopen, liet ik haar voor de groep buigen, ik bedankte haar en vroeg of er nog kinderen waren met vragen. Ook had ik al groepjes gemaakt rekeninghoudend met de resultaten van het sociogram. De kinderen gaven aan dat ze dit ook wel eens zelf wilde doen. Ik maakte hierover duidelijke afspraken als: Samen overleggen, dus geen ruzie, tweetallen en één drietal, als de grote wijzer op de 9 staat zijn de groepjes klaar (binnen 2 minuten). Dit werkte goed en de kinderen gingen zonder moeite vlot aan de slag.

Uit bovenstaand fragment, dat bevestigd wordt in de feedback van Nancy, blijkt dat de betrokkenheid erg groot is onder de kinderen en dat er hierdoor ook weinig orde problemen waren. Verder blijkt uit dit stukje, dat er een veilige sfeer hangt, kinderen contact met mij durven te zoeken en op mij vertrouwen. De leerling die spontaan participeerde in mijn voorbeeld aan de klas, is een van de stille leerlingen die soms onzeker is over haar eigen kunnen, maar wel graag wil. Doordat ik de kinderen zelfstandig groepjes laat maken aan de hand van duidelijke afspraken en regels, durf ik de leiding over te dragen aan de kinderen en bepaalde taken aan de verantwoording van de kinderen over te laten. Na het maken van de groepjes, kregen ze 20 minuten tijd om het verhaal te maken en te oefenen. Aan de hand van een gestructureerd werkblad en door een duidelijke en visuele instructie, wisten ze wat er van hen verwacht werd en waren ze een succeservaring rijker. Tijdens de evaluatie bespraken we de verschillende verhaalcomponenten van de groepjes en presenteerde de groepjes hun eigen verhaal.


Op deze foto is een duo bezig met het maken van het spel. Ze overleggen en luisteren naar elkaar.


Op het bord staat de instructie, die ik heb gegeven,  gericht op het werkblad en de 3 w's : wie, wat, waar.Dramales 1 Verhaalcomponenten en poppenspel 16-2-2009

Hierboven is een groepje druk bezig met het maken van het verhaal. Deze meiden hadden als strategie, ieder bedenkt twee regels.

Hieronder staat een filmpje van een tweetal dat samen een verhaal heeft geschreven. Deze meiden zijn erg verlegen en zullen niet gauw op de voorgrond treden. Het feit dat deze kinderen spontaan aanbieden om te presenteren, getuigd van een veilige en vertrouwde sfeer in de groep. Er zijn dus vorderingen in het groepsproces. In het filmpje is te zien, dat er wel degelijk gewerkt is aan de 3 w's en dat er duidelijke verschillen zijn in presenteren en vertellen. De meeste groepjes hebben in dit geval gekozen voor een verteller, waarbij het verhaal wordt uitgebeeld door de monsters en de tweede spelers. Bij een volgende keer in vergelijkbaren situatie, kies ik ervoor om de kinderen de verhaaltjes van buiten te laten leren. Daar zal het een stuk levendiger van worden.
Verhaal met monsters

Nog een dramales en dansles. 

De opening en afsluiting van de voorstelling.
Tijdens een tweede drama les leerden de kinderen zich in te leven in verschillende personen en maakten we de opening en afsluiting van de voorstelling. Het resultaat en verloop worden weergegeven in de filmpjes en de lesvoorbereiding. Dramales 2 inleven in en tableau vivant 17-2-2009

De opening van de voorstelling had ik verwerkt in dramales 2. Tijdens deze les ging het allemaal om het inleven in je rol als een ander persoon, waarbij je rekening moet houden met de aankleding, je lichaam, uitbeelding en voorwerpen die je nodig hebt. De opening bestaat uit twee delen. In het eerste deel moeten de jongens zich inleven in de rol van een Chef- Kok. Aan de hand van het verhaal van Chef- Kok Pannenkoek kruipen ze in deze koksrol. Het verloopt allemaal op rolletjes tot dat de koks naar huis gaan, dan begint het feest. De meiden komen uit het keukenkastje en leven zich tijdens de dans in, in het keukengerei. Doordat de kinderen zo betrokken en gemotiveerd waren, hebben ze zonder hulp en aanwijzingen de opening kunnen uitvoeren, ze wilden gezamenlijk deze voorstelling neerzetten.


Opening van de voorstelling

Ook werd er in dramales 2 aan tableau vivant gewerkt, waarin ook de koppeling zat naar het in de huid kruipen van. Deze drama oefening werd gebruikt als afsluiting. De kinderen laten zien dat ze een voorstelling kunnen neerzetten en daarbij in staat zijn in de huid te kruipen van feestende mensen, opa's, dieren en nog veel meer. Daarna bevriezen ze en het slot wordt verteld door een van de kinderen, het zelfgeschreven einde uit de openingsles.


Afsluiting van de voorstelling

De druppeldans.
Tijdens de gymles heb ik voor een tikspel gekozen, zodat ze hun energie kwijt zijn en ik daarna kan beginnen met een wat rustigere inleiding voor de druppeldans. Bij dit tikspel moeten ze samenwerken en bovendien sluit het aan bij het groepsgevoel. Bij de dans zijn ze met de gehele groep verantwoordelijk voor het eindresultaat. Voor de kinderen is tijdens deze les het doel te bewegen in het juiste ritme, de juiste maat en de passen te linken aan korte variërende muziekstukjes. Ook heeft de druppeldans, de link met het thema keuken, schoonmaken en afwassen. Dit sluit dus geheel aan bij de leef- belevingswereld van de kinderen. Daarnaast heb ik de bewegingsmodules gevolgd en mag ik onder begeleiding van Nancy de les geven.
Dansles druppeldans 17-2-2009 met feedback foto vakdidactiek en reflectie

Voor de aankleding van de druppeldans hebben de kinderen druppelhoedjes gemaakt. Door zelf de muziek aan te voelen en de passen te linken aan de muziek, is te zien op de beelden dat ze de dans zelfstandig uit hebben kunnen voeren.


De druppeldans naar het idee van Maria Speth

Pannenkoekenbakken met ouderhulp.
Tijdens de eerste les is het de bedoeling, dat de kinderen aan de hand van opdrachtenkaartjes, een opdracht in 10 minuten uitvoeren. Een leerling per groepje is voorzitter, zijn taak is, het groepje aansturen, door de opdracht voor te lezen. De les is in circuitvorm met drie opdrachten. Uiteindelijk worden er posters gemaakt, die antwoord geven op de volgende vragen en die tevens de doelen vormen voor de kinderen:
- Wat moet er allemaal in een pannenkoek?
-  Hoe maak ik een pannenkoek?
Ook moeten ze aan de slag met de voorkant van hun projectboekje. Het doel met betrekking tot coöperatief leren is samen antwoord te vinden op de vragen, waarbij iedereen een eigen taak heeft, die goed uitgevoerd moet worden, om samen tot een eindproduct te komen. Voor deze les heb ik Marell & Vaan(1999) gebruikt, om het soort onderwijs te verwoorden op het gebied van OJW. Tijdens de tweede les wordt er met ouderhulp pannenkoeken gebakken en zetten de kinderen de leerstof uit de vorige les om in de praktijk. 
Lesvoorbereiding voorbereiding pannenkoeken bakken OJW 18 -02- 2009 en vakdidactiek ontdekkend  

Coöperatieve werkvorm, van Vugt (2003).
-Groepsonderzoek: De kinderen gaan aan de hand van 2 vragen op onderzoek uit naar de antwoorden. Voor het vinden van deze antwoorden hebben ze 10 minuten de tijd en zijn er twee compacte opdrachten gemaakt. Deze opdrachten worden in groepjes van 4 of 5 gemaakt.
- Er worden ook posters gemaakt aan de hand van de opdrachten. Ieder groepje maakt er hier een tweetal.
Coöperatieve werkvorm bij de voorbereiding en het pannenkoeken bakken

                                 Les 1: Voorbereiding pannenkoeken bakken.
De groep werd verdeeld in 3 verschillende groepjes van 5 leerlingen. In ieder groepje heb ik een voorzitter aangewezen. De andere kinderen luisterden om erachter te komen wat er van hen verwacht werd. Na 10 minuten, sloeg ik met een pollepel op een pan, waarna er doorgedraaid moest worden naar de volgende opdracht. Als kinderen weten wat er van hen verwacht wordt, er weinig tijd is, een interessant onderwerp hebben, dan zijn ze heel betrokken en gaan direct aan de slag. Ze willen laten zien dat ze het kunnen!

Hieronder ziet u de 3 opdrachten die er waren in het circuit van 10 minuten.Opdracht 1: Wat heb ik nodig voor acht pannenkoeken?

Opdracht 2: Hoe maak ik een pannenkoek?

Opdracht 3: Voorkant van het projectboekje.

Tijdens de eerste opdracht moesten ze de juiste ingrediënten zoeken voor de pannenkoek, door te kiezen uit 8 verschillende plaatjes. Deze vormden samen een poster.
Opdracht 1 Wat heb ik nodig voor 8 pannenkoekenDe kinderen moesten de plaatjes van het pannenkoeken bakken temporeel ordenen en op een poster plakken.Opdracht 2: Hoe maak ik een pannenkoekAlle producten en werkbladen die de kinderen gemaakt hebben tijdens het project, zijn gebundeld in een projectboekje. Opdracht 3 Voorkant van je projectboekje
Ter afronding van de les presenteerden de kinderen hun posters en werd er aan de hand van vragen gereflecteerd op de samenwerking.

Les 2: Het pannenkoeken bakken. 
Tijdens deze les had ik voor ieder groepje de ingrediënten klaargezet. Ze moesten het alleen nog afwegen, meten, mixen en bakken. Ook had ik drie ouders gevraagd om te helpen. Iedere ouder begeleidde een groepje en ik liep rond om aan te sturen, kinderen te ondersteunen en waar nodig te corrigeren. Als het beslag klaar was en er was plaats in de keuken (één groepje tegelijk), werden de pannenkoeken gebakken en lekker opgegeten. Was er geen plaats in de keuken dan konden de kinderen net zo als in het pannenkoeken restaurant hun eigen placemat kleuren. Zo ontstonden er geen orde problemen. In het kader van het dikke duimen systeem heb ik opgelet of er kinderen waren die een dikke duim verdienden.
                                                        
Ik heb zelf een reflectie geschreven met betrekking tot de orde en organisatie van deze lessen, omdat het ingewikkelde werkvormen waren met behulp van ouders. Hieronder ook feedback van Nancy en verschillende ouders.Reflectie op het voorbereiden en uitvoeren van pannenkoeken bakken


Feedback ouder 1 naar aanleiding van pannenkoeken bakken


Feedback ouder 2 naar aanleiding van het pannenkoeken bakken


Feedback van Nancy naar aanleiding van les 1 en 2 pannenkoeken
Aan de hand van mijn ervaringen en van Vugt (2003) met betrekking tot het coöperatief leren, beschrijf ik in onderstaand document mijn visie.
Mijn visie coöperatief leren

De Tentoonstelling en voorstelling op woensdag 11-3-2009
Na een aantal weken voorbereiden was het dan zover, vele verschillende eindproducten van de kinderen werden gepresenteerd in één voorstelling. Het doel van de voorstelling en de expositie was voor mij, dat ouders de gelegenheid krijgen om bij mij in de groep te komen kijken en een idee vormen over wat ik tijdens mijn stage met de kinderen heb gedaan. Daarnaast zijn de kinderen erg trots op zichzelf en willen ze heel graag laten zien wat ze allemaal gemaakt hebben. Ook hebben we met ons allen naar dit moment toegeleefd en zijn we alleen daardoor al een veel hechtere groep geworden. Daarnaast wil ik niet alleen de kinderen laten zien wat mijn visie is en op welke manier ik kunstvakken wil onderwijzen, maar ook aan de ouders en mijn collega´s. Naast het vertrouwen van de kinderen, heb ik ook het vertrouwen van de ouders nodig, om als leerkracht goed te kunnen functioneren. Door zoiets neer te zetten, heb je voor iedereen een mijlpaal bereikt. We zijn allemaal een succeservaring rijker, waardoor het vertrouwen en het groepsgevoel is versterkt. Door de ouderhulp, het harde werken van de kinderen en mijn begeleiding hebben we dit samen op de planken kunnen zetten. 

Ter voorbereiding heb ik een uitnodiging en draaiboek gemaakt. Door dit draaiboek bekend te maken weten alle leerlingen, genodigden, de cameraman en collega's waar ze aan toe zijn.  

Brief aan ouders over schorten tijdens voorstelling


Uitnodiging voorstelling herrie in de keuken


Programma en verloop van de voorstelling 11 maart 2009
De uitvoering van de voorstelling.
De dag begon met een inloop voor de ouders en een tentoonstelling van de kinderen met koffie en door de kinderen gebakken koekjes. Tijdens deze inloop vond er een expositie plaats, zodat genodigden konden komen kijken naar alle producten die de kinderen gemaakt hebben gedurende het project. Ik heb bewust voor deze expositie gekozen. De kinderen kunnen vol trots en enthousiasme aan hun ouders laten zien en vertellen wat ze gemaakt hebben. Ik geef ouders hiermee de kans, om op een laagdrempelige manier betrokken te zijn bij het onderwijs en functioneren van hun kind op school. Ook hebben ze de gelegenheid een kijkje te nemen in mijn keuken, op welke manier ik mijn onderwijs inricht. In deze authentieke situatie is dit een van de manieren om de betrokkenheid van de ouders in mijn groep te vergroten. In het filmpje vertellen de kinderen over wat ze gemaakt hebben en laat tevens betrokkenheid en motivatie van de ouders en kinderen zien.
Filmpje expositie van herrie in de keuken.

Aangezien de filmpjes, in de authentieke situatie voor zich spreken en ik een keuze moet maken in mijn uitwerking, ga ik niet dieper op de voorstelling in. Het accent ligt op de activiteiten, die uiteindelijk samengesmolten werden tot één voorstelling. 


              
Foto 1: Boris leest zijn eigen gedicht over "Herrie in de keuken" voor. Het decor op de achtergrond is door de  kinderen gemaakt.
Foto 2: De kinderen dansen hier de druppeldans met hun druppelmutsen.       
Foto 3: Ze spelen en zingen een liedje met hun zelfgemaakte instrument. Het is een liedje uit de openingsles.

Na afloop van het project heb ik gereflecteerd op het gehele project. In deze reflectie blijkt dat ik tijdens mijn stage het meest gegroeid ben in mijn organisatorisch competent zijn. Bij zo'n reeks complexe activiteiten moet je aan zoveel dingen tegelijk denken, dat je organisatorisch steeds sterker wordt en een beter inzicht krijgt. Mijn allergrootste ontdekking was: "Hoe betrekkelijk tijd eigenlijk is". Dit wordt bevestigd in de formulieren van het eindgesprek en de feedback van Nancy. Ook kijk ik terug naar de doelen voor de kinderen, de doelen voor mij, het coöperatief leren en de betrokkenheid van ouders. 
Reflectie op het gehele project

   
                                       Feedback Ouders

Feedback Kinderen

Feedback Nancy

Feedback eindgesprek.

De ouders heb ik na afloop van de voorstelling gevraagd om feedback. Ik kreeg te horen, dat het een goed idee was, kinderen producten te laten hergebruiken en dat er veel kunstvakken in verborgen zaten. Ouders vonden dat we één waren op het podium en dat was precies wat ik met de groep wilde bereiken. Daarnaast gaven ouders aan dat ze veel plezier hebben gehad van de enthousiaste verhalen tijdens de voorbereiding. Ouders hebben genoten van de trots en het plezier van hun kinderen.Feedback van ouders op project Herrie in de keuken
De kinderen hebben ook feedback gegeven op het project. Dit heb ik gedaan aan de hand van een enquête met meerkeuze vragen. De kinderen gaven vooral aan dat ze het project heel erg leuk vonden, het graag nog eens willen doen en dat het samenwerken en de ouderhulp goed is bevallen.Feedback van de kinderen op het project herrie in de keuken.
Nancy sprak na afloop van het project haar waardering uit in onderstaande feedback.Slot feedback Herrie in de keuken door Nancy
Vakinhoudelijke en didactische component: Je bent goed op de hoogte van de leerstof. Met al deze kennis heb je de leerlingen laten ervaren dat er veel in het onderwijs met elkaar te verbinden valt.

Je was voor de leerlingen een bruggen bouwer en voor geen enkele leerling was het een brug te ver.Feedback vakdidactische competent

Moeder: Tjielke heeft erg genoten bij jouw in de klas. Wij vinden je echt een " natuurtalent juf" en hopen dat je na je conservatorium weer terugkomt op de Gerardus- Majella.

Ter afsluiting van deze authentieke situatie beschrijf ik mijn visie over kunst- en cultuureducatie aan de hand van mijn ervaringen met dit kunstproject en het artikel Gollin (2007-2009). In dit artikel wordt het belang van kunst- en cultuureducatie besproken. Ik heb het omvangrijke artikel samengevat en belangrijke delen blauw gekleurd.


Mijn visie op kunst en cultuur educatie

Conclusie 


Mijn hoofddoel was kinderen op een andere manier dan met het zingen van liedjes of een simpele handvaardigheidles kennis laten maken met de verschillende kunstvakken. Met behulp van dit kunstproject wil ik het groepsproces en sociale klimaat bevorderen, zodat de twee verschillende groepen één worden en kinderen elkaar gaan accepteren om wie ze zijn en wat ze doen. Ik wil deze doelen bereiken aan de hand van coöperatieve werkvormen.
Ik heb dit doel wel degelijk weten te bereiken. In de feedback en filmpjes wordt weergegeven dat de kinderen boven zichzelf zijn uitgestegen, zich op een andere, maar positieve manier voor het voetlicht weten te treden. Naast het kennis maken met kunsteducatie was het verbeteren van het sociale klimaat in deze groep ook een belangrijk doel. Ook dit is gelukt, ik zie dat de kinderen anders met elkaar omgaan, dat er niet meer om elkaar gelachen wordt, maar dat ze elkaar respecteren en dat kinderen uit de twee verschillende groepen mengen. Daarnaast was het voor mij ook een sprong in het diepe en wist ik niet goed, hoe ik dit aan moest pakken. Dat ik affiniteit heb met muziek en dat ik na de Pabo graag verder wil in de muziek, gaf mij de extra motivatie om hier iets moois neer te zetten en een herinnering achterlaten op de stageschool, die niet snel vergeten wordt. Ik heb ogen kunnen openen van collega's, ouders en kinderen, wat succes opleverde voor alle partijen. 

Dan wil ik nog even terug komen op mijn eigen ontwikkelingen. De ontwikkelingen van de kinderen zijn goed verlopen en ze zijn boven elkaar uitgestegen doordat ik de brug wist te bouwen, naar de zone van naaste ontwikkeling. Mijn eigen grote ontdekking was toch wel de organisatorische competentie. Dat tijd, maar tijd is en dat je niet te veel moet plannen, maar de tijd moet nemen om jezelf, maar ook de kinderen te laten ontwikkelen. Ook ben ik gegroeid in het organisatorisch competent zijn, door de complexere situaties met coöperatief leren, veel materialen, hulp van ouders en het overleggen met collega's. Er zijn ineens zoveel dingen waar je aan moet denken, dat je de tijd moet nemen om terug te kijken naar wat je al  bereikt hebt, even te genieten en op een rijtje te zetten wat je nog van de kinderen verwacht. Dit is de reden dat er na iedere activiteit een reflectie plaats heeft gevonden. Al met al zijn Nancy, de ouders en de kinderen en vooral ik, zeer tevreden over dit project en blijkt uit alle feedback van verschillende partijen dat we de uitdaging graag opnieuw aangaan, omdat het, het onderwijs verrijkt, de kinderen motiveert, het zorgt voor afwisseling en kinderen zich op een andere manier positief ontwikkelen en leren presenteren.

Literatuurlijst  


- Van Vugt, J.M.C.G. (2003)Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs, Baarn, HB uitgevers.
- Onna van J. en Jacobse A. (2004) Laat maar zien, Groningen, Wolters- Noordhoff.
- Van der Lei R. Haverkort F. Noordam L. (2004)Muziekmeester!, Utrecht/ Zutphen, Thiememeulenhoff.
- Janssens L.(1999) De kunst van het spelen, Amsterdam, Meulenhoff Educatief.
- Heijdanus- de Boer E. en Jagt van de T.(2004) Drama in de hoofdrol, Bussum, Uitgeverij Coutinho.
- Van Eerden H.(2007)Muzikaal cement, Praxis bulletin
- Gollin, R.(2007-2009)Ze hoeven geen kunstenaar te worden, De Volkskrant.
- Huizenga,H. (1998) Stellen en didactiek,Groningen, Wolters- Noordhoff.
- Speth, M. (2005) Dansspetters 'n Reden om te bewegen, Maastricht, RubenL. Oppenheimer. 
- Vaan de E. Marell J.(1999) Praktische didactiek voor natuuronderwijs, Bussum, Uitgeverij Coutinho.
- www.Sociogram.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina