Toekomst voor vele domeinbewoners onzekerDovnload 54.9 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte54.9 Kb.

Video Mundi nummer 3

Het maandblad van Domein Parkstad december 2002Archon bezoekt Primogenraad

TOEKOMST VOOR VELE DOMEINBEWONERS ONZEKER
Het verloop van de tweede bijeenkomst in het Elysium van Guillaume de Nice heeft het bestuur van het Domein geschokt. Het buitensporige geweld dat de Elysium-bezoekers in deze nacht tegen elkaar hebben gebruikt, kent geen precedent. Het Domein lijkt, zo kort na haar oprichting, al roemloos ten onder te gaan aan een zelfzuchtige en gewelddadige populatie.
De eerste Elysiumbijeenkomst eind september werd al gekenschetst door een ernstig incident met een uiterst agressieve indringer. Naar aanleiding hiervan, en de gevolgen van onbezonnen acties van Domeinbewoners, leidend tot brand in het Elysium en de onnodige dood van twee kin-journalisten, heeft de Keeper van het Elysium de veiligheidsmaatregelen verscherpt.

Maar het mocht niet baten. Tijdens de bijeenkomst van oktober werd Status genegeerd, werden kindred voor de ogen van de camera’s in elkaar geslagen, met bijlen bekogeld of zelfs in brand gestoken, werden in het Elysium Disciplines gebruikt, en werd men opgeschrikt door een openlijke poging tot recrutering door de Heerlense Anarchs.De Primogenraad heeft daags na de bijeenkomst een spoedvergadering belegd. Al eerder werd besloten dat enkel trouwe aanhangers der Camarilla nog welkom zijn in dit Domein. Gezien het feit dat zelfs deze maatregel klaarblijkelijk niet voldoende bescherming bood tegen het breken van iedere willekeurige Traditie, werden in deze vergadering drastischere maatregelen voorgesteld. Ik druk de tekst van de vergadering integraal af gezien de grote importantie van de genomen besluiten voor elke bewoner van dit Domein.

HET WORDT U AANGERADEN HET NU VOLGENDE AANDACHTIG TE LEZEN!
Germans: “Mijne dames en heren, het schijnt dat ons bezoek aan het Elysium geen indruk heeft gemaakt. Men is vrolijk verder gegaan met het overtreden van alle fatsoensnormen. Wil iemand hier iets over zeggen?”

Florentina: “Ma'shar vertelde mij dat er vooral problemen waren met die Juramenta.”

Barnstein: “U bedoelt het voormalige lid van clan Tremere... dat nu duidelijk bij de Clan zit waar hij thuis hoort...”

Napoleon: “Meneer Juramenta wil graag Scorch worden, waar hij me zeer geschikt voor lijkt. Valentino zegt...”

Big G: “Scorch? Die vent moet gesloopt worden. Hij is een gevaar voor ons Domein!”

Zwarte Kapitein: “Ik heb de Keeper gezegd dat hij niet meer over zich moet laten lopen. Als hij dat niet had gedaan, was dit sujet al opgeruimd.”

Giuseppe: “Maar is dat niet extreem? Ik bedoel... hij is nog maar een fledgling!”

Napoleon: “En bovendien een lid van mijn Clan!”

Florentina: “Die Keeper moet overigens veel meer gebruik gaan maken van zijn Status.”

Barnstein: “Ja mijnheer Afgezant der Nosferatu, zoudt u uw Keeper op zijn Status kunnen wijzen! Hij heeft potjandorie meer Status dan u of ik!”

Zwarte Kapitein: “Natuurlijk, hij is reeds berispt, en heeft ons daarna geholpen bij het herleiden van de problemen van bewuste zaterdag. Wie is er verantwoordelijk voor die Juramenta?”

Napoleon: “Meneer Juramenta valt onder bescherming van mijn clanwhip Valentino, zoals alle nieuwe clanleden."

Big G: “Dus die Lasombra van jullie is verantwoordelijk voor de daden van Juramenta!?”

Napoleon: “Lasombra?”

Big G: “Hou me niet voor de gek, Malkavian, zijn toverkunstjes waren overduidelijk!”

Lehmann: “Dan zijn mijn vermoedens toch inderdaad bevestigd...”

Germans: “Ik vind het persoonlijk niet te tolereren dat we dit soort acties toestaan.”

Florentina: “Hoor je dat Giuseppe, schat? Er zit een Lasombra in ons Domein!”

Giuseppe: “Een Lasombra! Mijnheer Napoleon, enige uitleg is wel op zijn plaats?”

Napoleon: “Mijnheer Domitiaan is net zo zeer lid van de Camarilla als u en ik. Zoals u weet kunnen mensen van Sect veranderen, nietwaar mijnheer Lehmann?”

Lehmann: “Uhm... inderdaad zijn er voorbeelden bekend van Lasombra die aanhangers van de Camarilla zijn. Wellicht is een test op zijn plaats?”

Big G: “Ja, die Valentino sloopt die Juramenta. Doet hij het niet, dan flikker ik hem het zonnetje in. Ik denk dat u mijn bericht wel aan uw Lasombra kan overdragen mijnheer Napoleon?”

Barnstein: “Hierin kan ik mij vinden, want die meneer Valentino zint mij ook niet bepaald.”

Big G: “Bovendien vertelden mijn clangenoten mij dat er een Anarch in het Elysium is geweest die heeft zitten recru- uh, werven!”

Zwarte Kapitein: “Anarch? Wat is hier aan de hand? Meneer Napoleon, zou Jack of Spades daar geen zorg voor dragen?”

Napoleon: “Waarom krijg ik in hemelsnaam van al jullie rotzooi de schu-”
De deur gaat open en een enorme Brujah stapt naar binnen, twee enorme zwaarden op zijn rug.
Julius: “Mensen, ik geloof dat jullie Domein weer in verval raakt, en dat al binnen twee maanden...”

Giuseppe: “Uhm... hallo, meneer de Archon.”

Germans: “Goed je weer te zien, Julius.”

Julius: “Ik zal deze wanorde niet tolereren! Volgende maand zitten hier enkel nog trouwe Camarilla-leden, of anders ruim ik jullie zooitje incompetente imbecielen op en importeer ik geschiktere leiders. Begrepen?!”

Germans: “Wat stel je voor? Is een loyaliteitstest misschien een idee? Dat hebben we ook toegepast in Ak...”

Julius: “Kijk, dat is nou eens een slim plan. Beter dan alle Gangrel in Clan Malkavian te stoppen. Geen enkele andere Clan zou zoiets stoms doen. De helft van jullie kan aura’s lezen, doe er dan iets mee.”

Germans: “Mensen, wees gewaarschuwd dat enkelen van jullie clanleden die test wellicht niet zullen halen!”

Napoleon: “Onze Clan bevat geen Gangrel, want die blaffen de hele tijd zo.”

Barnstein: “Alle leden van mijn Clan zijn loyaal!”

Big G: “Ahum!”

Napoleon: “Ahum! Mag ik u erop wijzen dat Valentino overduidelijk een vuurbal over zich heen voelde gaan tijdens het duel? Heel oneerlijk en-”

Florentina: “Gatsie, Gangrel in mijn Clan, daar ben ik echt niet voor in de stemming... is een prostituee niet al erg genoeg?”

Lehmann: “Wat mij brengt bij een vraag. Florentina, kun je aan je childe zeggen dat hij moet ophouden met het leveren van onsmakelijke kopij aan mijn krant! Dat is geen goed voorbeeld voor de anderen.”

Florentina: “De zaken van mijn childe zijn niet de mijne en als u als hoofdredacteur dat soort artikels plaatst is dat uw verantwoording.”

Lehmann: “Uw childe Diomedes meende zijn ranzige artikeltjes geplaatst te krijgen door te dreigen mij Status af te nemen! Hij schijnt niet op de hoogte te zijn van het feit dat i-”
Julius klieft met een zwaard een tafel in tweeën.
Julius: “We hadden ‘t over jullie incompetentie!”

Florentina (kijkt naar de tafel): “Ma’shar beheerst het Status-spel wel goed, vindt u niet? Meer impact dan barbaarse Brujah methoden...”

Lehmann: “Naar mijn mening is dit incident exemplarisch voor de moraal in dit Domein. Ik heb mijn clangenoten, allen zeer trouw Camarilla, gevraagd de anderen een goed voorbeeld...”

Julius: “Nou meneer de Ventrue, de trouw van leden van jouw Clan is bij iedereen welbekend.”

Lehmann: “Mag ik u er dan op attenderen dat we ook worden bedreigd door Brujah Anarchs?”

Julius: “Je speelt met vuur, Duitsertje!”

Big G: “...barbaarse Brujah methoden!?”

Giuseppe: “Florentina bedoelde het niet...”

Florentina: “Ik bedoelde het wel dege-”

Julius: “Nu is het genoeg! Jullie lossen dit probleem op of ik los jullie op, begrepen?”
Julius verlaat het vertrek voordat iemand maar antwoord kan geven. De deur wordt zo hard dicht geslagen dat hij aan de overliggende muur plakt.
Florentina: “Wat ik zei... barbaarse methoden!”

Napoleon: “Zo zie je maar, blaffende honden bijten soms toch wel. Generatie negen.”

Germans: “Ook al lag mijn plan anders, het blijkt niet mogelijk om dit Domein zomaar fatsoenlijk draaiend te houden. Aan het werk dus.”

Barnstein (die de deur net heeft ontweken): “Dus er wordt een loyaliteitstest gedaan?”

Germans: “Inderdaad, en Giuseppe, jij en ik gaan dat doen!”

Florentina: “Als Ma´shar kan helpen, Giusepje, hoef jij niet al die aura’s te lezen.”

Giuseppe: “Wat een goed idee!”

Germans: “Geen gesodemieter! Hij is de Prins! Hij zal doen wat hij moet doen! De loyaliteitstest zal gelden voor alle inwoners van dit Domein, u allen incluis. Iedereen die niet is getest, is niet langer geaccepteerd. Iedereen die faalt, kan vertrekken. Is dat duidelijk?”

Florentina: “Je hoeft mijn Giuseppe niet zo af te peigeren! Slavendrijver, je doet alsof jij de prins bent, jij... (een tirade waar niemand meer tussen komt besluit de vergadering.)

De boodschap, beste mede-Domein-bewoners, lijkt mij duidelijk. Herhaalde inspanningen van onze kant ten spijt, blijken de Parkstadse kindred niet in staat tot zelfregulering. Het ideaal van een tolerant en fris nieuw Domein is binnen twee maanden weggevaagd door infiltratie van subversieve elementen.

U begrijpt dat u allen helaas binnenkort aan een nauwgezet onderzoek zult worden onderworpen. Wees hierop voorbereid.
Ludwig Lehmann
Clanwhipschap verdient navolging

Met het oog op de grote problemen waarin dit Domein alweer verkeert, zijn wij druk in de weer de infrastructuur van het leiderschap op peil te krijgen. Zoals u allen behoort te weten is een Clanwhip hiervoor een middel. De Clanwhip fungeert als spreekbuis van de neonates van haar Clan, en is bovendien verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe Clanleden – een functie die zijn nut inmiddels door afwezigheid heeft bewezen.

Clan Malkavian had al vanaf het allereerste begin beschikking over een eigen Clanwhip, de heer Valentino Domitiaan. Sinds vorige maand heeft ook Clan Ventrue haar eigen toegewijde Clanwhip gevonden in mevrouw Sophia Mountbatten. Binnen mijn eigen Clan bestaat er nochtans een eervolle vacature, graag zou ik van mijn clanleden vernemen wie deze zou willen vervullen. Wat de overige drie Clans betreft kan ik slechts zeggen dat het u ten zeerste wordt aangeraden tot een verkiezing over te gaan.
Florentina de Haevelandt-Schönblum du Lac Head of Harpies, Primogen der Toreador

Valentino Domitiaan getest

Op aandringen van de Primogenraad is de loyaliteit van de heer Valentino Domitiaan met grote spoed door mijzelf en mijnheer Germans getest.

De heer Domitiaan, oorspronkelijk afkomstig van Clan Lasombra maar tegenwoordig behorend bij Clan Malkavian, onderging de test geheel vrijwillig, en het doet ons deugd u te melden dat hij zonder enige twijfel geslaagd is. Wij hopen dat dit voor u allemaal zal gelden.
Giuseppe Antonio Morali

Prince van Domein Parkstad

Lot Léon Juramenta onzeker

L.L. – Nu zijn nieuwe Sire glansrijk is geslaagd voor de loyaliteitstest, is de toekomst voor Léon Juramenta wellicht niet meer zo kort als wij voorheen dachten. Van de Primogens hebben alleen de heer Greywulf en de heer Barnstein zich openlijk uitgesproken voor een terdoodveroordeling. Aangezien enkel de Prins zo’n Bloodhunt kan afkondigen, ziet het ernaar uit dat men de resultaten van de loyaliteitstest wil afwachten, alvorens een beslissing te nemen.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om de heer Juramenta er met klem op te wijzen dat hij nog maar één kans heeft. Of minder...
Malkavian: “Caitiff niet welkom”

L.L. – Tot verbazing van de overige leden van de Primogenraad kwam Clan Malkavian met een duidelijk standpunt omtrent het al of niet opnemen van Caitiff in de Clan. Een brief van de hand van mejuffrouw Celia Wellington maakte duidelijk dat men “niet de binnen de Camarilla blijkbaar traditionele verantwoordelijkheid wenst te dragen voor door andere Clans uitgestotenen.”

Deze beslissing raakt vooral de enkele in het Domein rondtrekkende Gangrel, die tot voor kort nog uitzicht hadden op opname in wat in de wandelgangen reeds “Het Franse Leger” is gaan heten. Hoe het nu verder moet met de Gangrel is niet duidelijk, wellicht dat de aankomende loyaliteitstest de vastberaden Malkavians van gedachten zal doen veranderen.Advertentie
Kerst-uitverkoop bij

Harries Auto Paleis

Wegens over compleet nu in de aanbieding. Zwarte BMW 5-serie sedans, zo goed als nieuw. Allemaal met getint kogelwerend glas.

In verband met het groot aantal van deze voertuigen in onze voorraad, geven wij er nu 20% korting op. Hiervoor moet u wel geen problemen hebben met de letters PvO op uw hoofdsteunen.
Nu slechts € 15.000, en wij zijn speciaal geopend tot 3 uur na zonsondergang.
Slapeloze dagen voor Clan Tremere

L.L. – Clan Tremere beleeft reeds enige maanden regelmatig een slapeloze dag vanwege de mysterieuze geluiden die van onder de kelder van de Chantry lijken op te stijgen.

“Wij hebben de bron van deze overlast momenteel in onderzoek,” aldus Arnold Janssen, gerespecteerd lid van de Clan. “Er bestaan vermoedens dat de geluiden voortkomen uit werkzaamheden in de nabijgelegen bibliotheek der Nosferatu, maar waarom de Nosferatu overdag bouwwerkzaamheden verrichten in nota bene de bibliotheek, is ons niet geheel duidelijk.”

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte en wensen Clan Tremere veel rust toe.Drive by shootings een plaag

Van onze verslaggever
Heerlen – was het al bijna een half jaar rustig in de onderwereld van de Parkstad, dan is dat nu afgelopen. Het machtsvacuüm dat is ontstaan na de miraculeuze verdwijning van de heer Overschie, en het daardoor uiteen vallen van de Parkstadse Maffia, lijkt nu te worden opgevuld.


Een kogelregen trof een huis langs de N281 in Heerlen.

Foto ingestuurd door de heer P. van Dongen.
Verschillende personen in de onderwereld worden systematisch afgemaakt. Hun plaatsvervanger staat al direct klaar, precies zoals het was voordat de strikte en gecontroleerde organisatie van de heer Overschie de macht greep. Er is vooralsnog geen kopstuk achter deze bloedige aanslagen ontdekt, en gezien de willekeur van onderwereldpersonen die gedood zijn, lijkt het erop dat de aanslagen totaal onafhankelijk van elkaar zijn gepleegd, behalve dat ze allen door drive by shootings worden voltrokken. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar opereert die genoeg had van alle misdaad en nu een nutteloze eenmans-strijd voert.

Slaaptekort: een kwaal van deze tijd?

Dokters spreken pas van een slaapstoornis als iemand door het slechte slapen, overdag niet goed kan werken of denken. De meeste mensen hebben 7-8 uur slaap per nacht nodig. Er zijn mensen die maar 5 uur per nacht nodig hebben en er zijn er ook die 9-10 uur nodig hebben.


Hoe komt het?

De meeste slaapstoornissen komen door drukte of spanningen. Lichamelijke klachten als jeuk, pijn, hoesten, benauwdheid, opvliegers en vaak plassen geven ook stoornissen in de slaap. Soms is ploegendienst of jet lag (tijdsverschil door een vliegreis) de oorzaak. Bij langdurige slaapstoornissen is de oorzaak vaak niet meer terug te vinden. In die situaties houdt men vaak stoornissen doordat men met alle geweld wil slapen, met op de achtergrond de gedachte dat het toch niet zal lukken. Een vicieuze cirkel.


Wat kun je er zelf aan doen?

Natuurlijk moet je proberen de oorzaak weg te nemen. Daarnaast kunnen de volgende maatregelen helpen: donkere frisse slaapkamer met een goed bed; geen dutjes doen overdag; niet werken of studeren tot vlak voor het slapen; vóór het slapen ontspannen, wandelen, warm bad nemen; warme melk vóór het slapen; op bed lichte muziek luisteren of een licht boek lezen; 5 minuten uit bed gaan als je niet kunt slapen! Ook zijn er diverse middelen die een gezonde nachtrust kunnen bevorderen.


Misvatting

Het is niet nodig iedere nacht 8 uur te slapen. Een mens kan best een paar nachten met 5-6 uur slaap vooruit. Dit moet echter niet te lang duren.

My dear, English-speaking, fellow Domain inhabitants, are you still attending your Dutch courses? Your beloved Harpy is watching you with great interest.... please hand over your exam grades before the end of this Elysium gathering. Thanks a lot…Advertentie

Voor al uw professionele foto- en videomateriaal: Philippe van Dongen, 06-SNUFFLIP.


Geachte heer Morali, Prince van domein Parkstad,


BVideo Mundi: BRIEVEN / LEZERSFORUMMMMMMMMBij deze wil ik een verzoek indienen om strenge disciplinaire maatregelen te mogen nemen tegen een lid van mijn clan. De heer Hoen heeft op grove wijze geprobeerd verwarring te stichten in de Primogenraad door mijn persoon te laten opdraaien voor een vermoedelijk plot tegen u. Hier is uiteraard niets van waar. Ik bewonder uw inzet als Prince van dit Domein en weet dat ik dit Domein beter dien als uw trouwe rechterhand en Seneschal. U kunt ten allen tijde van mijn trouw en goede eer verzekerd zijn. Als u het mij toestaat zal ik er zorg voor dragen dat de adder Hoen aan de boezem van de Camarilla geen lang onleven meer beschoren is.


Hoogachtend,
Bartholomeus Greywulf, Comte de Bois de Clement,

Primogen der Brujah, Seneschal Domein Parkstad.

Geachte heer Greywulf,
U bent niet de eerste en ook niet de laatste die ons heeft gewezen op de praktijken van de heer Hoen, die de gehele Clan Brujah op de rand van de afgrond hebben gebracht. Wij suggereren dat u de heer Hoen trakteert op een pannenkoek in bezoekerscentrum Schrieversheide.
Namens de heer Morali, Florentina de Haevelandt

Meneer Hoen,
Clan Brujah heeft besloten de loyaliteitstest af te wachten alvorens bezoekerscentrum Schrieversheide af te huren voor je verjaardagsfeestje. We wensen je veel succes met je proefwerk.
Groetjes,
Je primogen, je weet wel, die die je hebt zitten backstabben door iedereen wijs te maken dat ik Prince wilde worden… laat iedereen deze avond maar eens publiekelijk weten hoe hard je hebt zitten liegen, dan mag je misschien nog eens bij ons langskomen.

Hey Ludwig, did you know that this Camarilla guy visited us recently and was blathering about trying to unite the Camarilla and Anarch Brujah? Well, by now you do. Btw, all you Camarilla people, the Anarchs are usually a very friendly community more than willing to adopt all of your kind, failing all those really hard tests.


Your best neighbourWat meteen verklaart waarom de gemiddelde Anarch niet eens met nieuw nieuws kan komen. Toch bedankt. L.L.

Geachte mevrouw Mountbatten,


Mogen wij u bij deze verzoeken in het vervolg meer aandacht te besteden aan korenwolven, dassen en de vreemdsoortige vierbenige amfibieën die in Zuid-Limburg voorkomen? Wij verwachten van u dat u, als directrice van LD, ons profiel volgt en dus aandacht besteedt aan het nutteloze edoch diverterende dierennieuws in de regio. Dat is waar de moderne post-LPF’er van houdt.
Met dank,

Directie Telegraaf Nederland

Uhm…dit lijkt me geen authentieke brief, maar ik zie geen reden hem daarom niet te plaatsen. Misschien wordt het tijd om het Limburgs Dagblad terug te kopen, Sophia? Of toch liever schrijven over zeggekorfslakjes? L.L.

De redactie van Video Mundi maakt van de gelegenheid gebruik om eenieder prettige, donkere feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen.
Advertentie

Het tijdstip van inslapen en ontwaken (het zoge-naamde dag- en nachtritme) wordt in belangrijke mate gereguleerd door onze inwendige klok, ook wel ‘biologische klok’ genoemd.
Wanneer dit ritme verstoord is, voel je je moe en lusteloos. Melatomatine UltraSnooze® helpt dan de biologische klok weer aan het tikken te krijgen. Je voelt je weer fris en fit.

Melatomatine is nu verkrijgbaar in extra grote gezinsverpakkingen, die zeer van pas kunnen komen als vervelende omstandigheden uw hele gezin enige tijd van haar welverdiende rust hebben beroofd. Vraag ernaar bij uw drogist.


OUT OF CHARACTER GEDEELTE
Gegroet dames en heren,
Zoals elke maand in dit stukje even wat OOC zaken van jullie ST’s. Wat is er nieuw?
Nieuwe storyteller: Wesley

Het belangrijkste is misschien wel dat we een nieuw lid hebben in ons storytellerteam. Please welcome: Wesley, ook wel bekend en gevreesd als Freddy van Richel (bij een enkeling). Nadat hij ons drieën bijna een maand lang gestalked, getreiterd en bedreigd heeft hebben wij zijn verzoek ingewilligd. Je kan dus vanaf nu ook bij hem terecht met je vragen. Verder zal hij naar alle waarschijnlijkheid nieuwe spelers introduceren in het spel als we open gaan spelen. Maar natuurlijk jullie willen geen gezeur over ons storytellerteam, jullie willen info die jullie tegen ons kunnen gebruiken.


Terugrapportages

De hoeveelheid terugrapportages die we van jullie mogen ontvangen, valt eerlijk gezegd een beetje tegen. Een klein groepje spelers stuurt trouw feedback en verdient hiermee 2x zoveel XP als de rest. Denk aan onze strenge regel: als we geen feedback ontvangen, betekent dat dat je karakter de hele maand op zijn of haar kont zit. Of je bijvoorbeeld je influences nog kan aanhouden, valt dan te betwijfelen.


Hoe en wat: boons

We gaan hier nu in op het regeltechnische gedeelte van de boons. Misschien dat er ooit wel iemand dit IC aan jullie wil vertellen.


Boons zijn het geld van de Camarilla. Jij als vampier kan deze dingen natuurlijk goed gebruiken. Er zijn 5 types van de boons en elke is verschillend van ‘macht’. Een boon kan op twee manieren verwijderd worden. De eerste is je boon afbetalen (of nog beter: de ander een nog zwaardere boon aan jou aansmeren). De andere methode is om de boon totaal te negeren. Deze methode is erg slecht voor je naam, status en positie in het domein, want je medevampieren zijn niet zo gebrand op vampieren die een ereschuld teniet doen – bedenk dat iemand zich voor jou in het zweet heeft gewerkt, en misschien zelfs zichzelf in gevaar heeft gebracht.
De eerste boon is de Trivial Boon: deze boon krijg je voor kleine eenmalige diensten, zoals iemand helpen met een discipline (een mortal ondervragen met Auspex) of iemands bodyguard te zijn voor de avond (beste Brujahs, er is dus toch een manier om boons te krijgen ;-)

De tweede boon is een Minor Boon: deze boon krijg je voor een dienst die je enig ongemak bezorgt of waar je tijd voor moet opofferen zoals een ‘vijand’ veilige doorgang geven door je domein, cruciale informatie verstrekken of een dreiging opruimen.

De derde boon is een Major Boon: om dit soort boons te verkrijgen zet men normaal een hoop energie, tijd en of middelen in, zoals iemand een discipline leren of voor iemand een locatie opkopen die als haven kan dienen. Als je iemand deze boon verschuldigd bent dien je je te gedragen alsof deze persoon gelijke status heeft.

De vierde boon is een Blood Boon: deze krijgt men als men zich in een potentieel levensbedreigende situatie plaatst om degene te helpen (daarom dus een blood boon). De ontvanger van deze boon is bereid zijn bloed te vergieten voor de gever. Als je iemand deze boon verschuldigd bent dien je hem te behandelen alsof hij een status hoger is dan jouw karakter.

De vijfde boon is de zwaarste, de Life Boon: je krijgt deze boon als iemand zijn onleven aan je te danken heeft. Door jouw kan de gever van deze boon dus nog leven. Omdat je hem uit de klauwen van een garou hebt gered, of omdat jij jou onleven in de waagschaal hebt gesteld om die persoon te helpen. Ben je iemand een life boon verschuldigd dan dien je hem te behandelen alsof je geen status hebt.
Op weg naar 2003

In 2003 gaan we vrolijk verder, en tot maart verandert er weinig, speltechnisch gezien. De planning is om in maart openbaar te gaan. Daardoor krijgen we waarschijnlijk veel nieuwe spelers erbij, en een vrij wisselende groep. Denk eraan, we willen graag dat mensen het leuk vinden om eens mee te gaan spelen, het is dus niet de bedoeling om keihard te powerplayen tegen mensen die helemaal onbekend zijn met het spel. Integendeel, ze zouden wat begeleiding best kunnen gebruiken. Het leek ons dan ook een aardig plan om te bekijken of er spelers zijn die zich als ‘mentor’ willen gedragen (in game). Per clan zou er één mentor kunnen zijn (bijvoorbeeld de whip) die nieuwelingen in het Domein vertelt wat de bedoeling is, en mensen die op doorreis zijn een zo aangenaam mogelijk verblijf probeert te geven. Lijkt het je wat om je karakter zo’n taak te laten krijgen, laat het ons dan OOC weten, en probeer het vervolgens IC te bereiken. Vanaf volgende maand zullen de primogens waarschijnlijk een vacature openen voor clanmentoren, dus dan kun je erop solliciteren.


Besluiten we met jullie een leuke Kerst toe te wensen, en een goed begin van 2003. We hopen jullie allemaal weer te zien op de eerste sessie van 2003, die gehouden wordt op 25 januari, same place as always, vanaf 19:00 ben je welkom, 20:00 in game.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina