Toelatingsvoorwaarden specifieke LerarenOpleiding (slo) Academiejaar 2014-2015 toelatingsvoorwaarden voor houders van een masterdiplomaDovnload 97.5 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte97.5 Kb.

Interfacultair Departement LerarenOpleiding


TOELATINGSVOORWAARDEN

Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

Academiejaar 2014-2015

TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA

Dit document bevat het overzicht van de specifieke lerarenopleidingen die ingericht worden tijdens het academiejaar 2014-2015 door de Vrije Universiteit Brussel en waarvoor aan de Vrije Universiteit Brussel kan worden ingeschreven.


Aandachtspunten

  • In geval van een masteropleiding of een masterdiploma waarvoor aan de Vrije Universiteit Brussel geen overeenkomstige of aansluitende specifieke lerarenopleiding wordt ingericht, kan de student inschrijven in een vakgebied dat zo nauw mogelijk aansluit bij de door de student gevolgde academische basisopleiding. Hiervoor dient de student een gemotiveerde aanvraag te richten aan de voorzitter van het Interfacultair Departement LerarenOpleiding.
  • Een student die wenst in te stromen in een SLO die niet aansluit bij zijn/haar vooropleiding dient minimum 40 SP van de discipline die aansluit bij de gewenste SLO-richting voor te leggen. Hiervoor dient de student een gemotiveerde aanvraag met een kopie van de creditbewijzen te richten aan de voorzitter van het Interfacultair Departement LerarenOpleiding. Het DB-bestuur beslist over het al dan niet toestaan van de afwijking.
  • Aangezien de onderwijstaal van de SLO het Nederlands is, wordt van studenten met een basisdiploma waarvan de onderwijstaal niet-Nederlands is, een bewijs van de kennis van het Nederlands vereist. Om toegelaten te worden tot de specifieke lerarenopleiding, moeten deze studenten daarom ofwel:

  1. Kunnen bewijzen dat zij minstens 9 jaar Nederlandstalig onderwijs hebben genoten (kopie getuigschriften), ofwel

  2. In het bezit zijn van het ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ en dit voor het toetsingsniveau ‘Profiel Academische Taalvaardigheid’ ofwel niveau C1 volgens het Europees referentiekader.
  • De academische graden van licentiaat, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën,industrieel ingenieur, meester in de kunstendiploma’s, apotheker, arts, tandarts, dierenarts, van gediplomeerde in de aanvullende studiën, van gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën, doctor in de rechten (verleend ten laatste in het academiejaar 1972-1973), doctor in de diergeneeskunde zonder proefschrift of doctor in de genees-, heel-, en verloskunde zonder proefschrift die de universiteiten, de erkende faculteiten voor protestantse godgeleerdheid, de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of de Examencommissies van de Staat voor het universitair onderwijs hebben verleend vóór het academiejaar 2004-2005 zijn gelijkgeschakeld met de graad van de master. De houders van die academische graden zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van master. De Vlaamse regering neemt de aanvullende maatregelen die nodig zijn voor de gelijkschakeling van andere academische of universitaire graden op grond waarvan de houder gerechtigd is tot het voeren van een beschermde titel van hoger onderwijs, met de graad van master.


Overzicht studiegebieden en masteropleidingen die toegang verlenen tot een bepaalde SLO

SLO Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Studiegebied Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (acad.)Master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappenMaster in de wijsbegeerteMaster in de moraalwetenschappen

Studiegebied Politieke en Sociale Wetenschappen (acad.)Master in de politieke wetenschappenMaster in de sociologieMaster in de sociaal-economische wetenschappenMaster in het sociaal werkMaster in de communicatiewetenschappenMaster in de vergelijkende en Europese politiekMaster in de vergelijkende en internationale politiekMaster in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectievenMaster in de EU-studiesMaster in het overheidsmanagement & -beleidMaster in de bedrijfscommunicatieMaster in de filmstudies en de visuele cultuurMaster in de politieke communicatieMaster in het sociaal werk

Studiegebied Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen (acad.)Master in de criminologische wetenschappen

Master in de rechtenStudiegebied Toegepaste Taalkunde (HO)Master in de journalistiek

Studiegebied Geschiedenis (acad.)Master in de geschiedenisMaster in de geschiedenis van de oudheid

Studiegebied Archeologie en Kunstwetenschappen (acad.)Master in de kunstwetenschappen en archeologieMaster in de kunstwetenschappenMaster in de archeologieMaster in de culturele studiesMaster in de musicologie

Studiegebied Architectuur (HO)Master in de architectuurMaster in de interieurarchitectuur

Studiegebied Audiovisuele en Beeldende Kunst (HO)Master in de audiovisuele kunstenMaster in de beeldende kunstenMaster in de conservatie en de restauratieMaster in het productdesign

Studiegebied Productontwikkeling (HO)Master in de productontwikkeling


SLO Taal- en Letterkunde
Studiegebied Taal- en Letterkunde (acad.)Master in de taal- en letterkundeMaster in de vergelijkende moderne letterkundeMaster in de historische taal- en letterkundeMaster in de literatuur van de moderniteitMaster in de taalkundeMaster in de culturele studiesMaster in de westerse literatuur


Studiegebied Toegepaste Taalkunde (HO)Master in het tolkenMaster in het vertalenMaster in de meertalige communicatie


SLO Economische Wetenschappen
Studiegebied Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen (acad.)Master in de algemene economieMaster in de economische wetenschappenMaster in de toegepaste economische wetenschappenMaster in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurMaster in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformaticaMaster in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleidMaster in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskundeMaster in de bedrijfseconomieMaster in de bedrijfskundeMaster in de accountancy en het revisoraatMaster in de beleidseconomieMaster in de economie, het recht en de bedrijfskundeMaster in de organisatie en het managementMaster in de sociaal-economische wetenschappenMaster in het informatiemanagementMaster in het managementMaster in de verzekeringen

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (HO)Master in de bestuurskunde en het publiek managementMaster in de handelswetenschappen


SLO Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Studiegebied Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (acad.)Master in de psychologieMaster in de onderwijskundeMaster in de opleidings- en onderwijswetenschappenMaster in de pedagogische wetenschappenMaster in de educatieve studies

SLO Agogische Wetenschappen
Studiegebied Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (acad.)Master in de agogische wetenschappen


SLO Lichamelijke Opvoeding en BewegingswetenschappenStudiegebied Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (acad.)

Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen


SLO Biomedische, Gezondheids- en RevalidatiewetenschappenStudiegebied Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (acad.)

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Studiegebied Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (HO)Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Studiegebied Biomedische Wetenschappen (acad.)Master in de biomedische wetenschappen

Studiegebied Farmaceutische Wetenschappen (acad.)Master in de farmaceutische zorgMaster in de geneesmiddelenontwikkeling

Studiegebied Geneeskunde (acad.)Master in de geneeskundeMaster in de verpleegkunde en de vroedkunde

Studiegebied Geneeskunde (HO)Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Studiegebied Sociale Gezondheidswetenschappen (acad.)Master in het management en het beleid van de gezondheidszorgMaster in het management, zorg en beleid in de gerontologieMaster in de logopedische en audiologische wetenschappenMaster in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering

Studiegebied Tandheelkunde (acad.)Master in de tandheelkunde


SLO Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen
Studiegebied Wetenschappen (acad.)Master in de wiskundeMaster in de fysica en de sterrenkundeMaster in de fysicaMaster in de chemieMaster in de biologieMaster in de geografieMaster in de geologieMaster in de toegepaste informaticaMaster in de biomoleculaire wetenschappenMaster in de biochemie en de biotechnologieMaster in de bio-informaticaMaster in de wiskundige informaticaMaster in de geomatica en de landmeetkundeMaster in de informaticaMaster in de aardobservatieMaster in de statistiekMaster in de milieutechnologie en milieuwetenschapMaster in de milieuwetenschapMaster in de nanowetenschappen en nanotechnologieMaster in de sterrenkunde

Studiegebied Toegepaste Biologische Wetenschappen (acad.)Master in de bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniekMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: bodem- en waterbeheerMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheerMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologieMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologieMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologieMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologieMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en bosbeheerMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheerMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkundeMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologieMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voedingMaster in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologieMaster in de aardobservatieMaster in de nanowetenschappen en nanotechnologieMaster in de bio-informatica

Studiegebied Toegepaste Wetenschappen (acad.)Master in de ingenieurswetenschappen: architectuurMaster in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoekMaster in de ingenieurswetenschappen: bio-informaticaMaster in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechniekenMaster in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologieMaster in de ingenieurswetenschappen: bouwkundeMaster in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialenMaster in de ingenieurswetenschappen: chemische technologieMaster in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappenMaster in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologieMaster in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniekMaster in de ingenieurswetenschappen: energieMaster in de ingenieurswetenschappen: fotonicaMaster in de ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkundeMaster in de ingenieurswetenschappen: materiaalkundeMaster in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappenMaster in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkundeMaster in de ingenieurswetenschappen: verkeerskundeMaster in de ingenieurswetenschappen: werktuigkundeMaster in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniekMaster in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechniekenMaster in de veiligheidstechniekMaster in de aardobservatie


Studiegebied Biotechniek (HO)Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkundeMaster in de biowetenschappen: voedingsindustrie

Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie (HO)Master in de industriële wetenschappen: biochemieMaster in de industriële wetenschappen: bouwkundeMaster in de industriële wetenschappen: chemieMaster in de industriële wetenschappen: elektromechanicaMaster in de industriële wetenschappen: elektronica-ICTMaster in de industriële wetenschappen: elektrotechniekMaster in de industriële wetenschappen: nucleaire technologieMaster in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpenMaster in de industriële wetenschappen: informaticaMaster in de industriële wetenschappen: kunststofverwerkingMaster in de industriële wetenschappen: milieukundeMaster in de industriële wetenschappen: landmetenMaster in de industriële wetenschappen: textieltechnologieMaster in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie

Studiegebied Nautische Wetenschappen (HO)Master in de Nautische WetenschappenTOELATINGSVOORWAARDEN VOOR KANDIDATEN DIE NOG GEEN HOUDER ZIJN VAN EEN MasterSTERDIPLOMA
Houders van een masterdiploma kunnen zich rechtsreeks inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding. Daarnaast gelden volgende toelatingsvoorwaarden voor kandidaten die nog geen houder zijn van een masterdiploma:


  • Houders van een academisch bachelordiploma kunnen zich inschrijven in de specifieke lerarenopleiding samen met een inschrijving in een masteropleiding.
  • Houders van een professioneel bachelordiploma die inschrijven voor een schakelprogramma met het oog op het volgen van een masteropleiding, kunnen een inschrijving nemen voor de specifieke lerarenopleiding samen met de inschrijving voor het schakelprogramma of samen met de inschrijving voor de masteropleiding.
  • Studenten die op grond van de bepalingen uit het flexibiliseringsdecreet gelijktijdig mogen inschrijven voor een bacheloropleiding en een masteropleiding, kunnen ook een inschrijving nemen voor de specifieke lerarenopleiding

In geval van een gecombineerde inschrijving kan het diploma van leraar pas uitgereikt worden ná het behalen van de mastergraad.Toelatingsvoorwaarden acad.jaar 2014-2015

Rechtstreekse toelating tot de SLO’s /


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina