Toelichting bij aanvraagformulierDovnload 18.53 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte18.53 Kb.


Toelichting bij aanvraagformulier

Inleiding:

Indien het kind vanuit Nederland ongeoorloofd naar het buitenland is overgebracht of daar wordt achtergehouden, kunt u een verzoek richten tot de Nederlandse Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden om de Centrale autoriteit van het land waar het kind thans verblijft op de hoogte te stellen van de ongeoorloofde overbrenging of achterhouding en de terugkeer van het kind te bewerkstelligen. U dient hiervoor het bijgevoegde aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De Nederlandse Centrale autoriteit zal op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier beoordelen of mogelijk sprake is van kinderontvoering volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Indien daarvan sprake is, zal de Nederlandse Centrale autoriteit bij de Centrale autoriteit van het land waar het kind verblijft, een verzoek indienen tot teruggeleiding van het kind of, als u dat wilt, tot het treffen van een omgangsregeling met het kind. De Nederlandse Centrale autoriteit is dan de verzoekende partij en de buitenlandse Centrale autoriteit de aangezochte partij. In geval het kind is overgebracht naar een staat die geen partij is bij het Haags Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering, dan wel het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en het herstel daarvan, is er in het buitenland geen Centrale autoriteit. Het verzoek wordt dan langs diplomatieke weg gericht tot de aangezochte staat door tussenkomst van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadere informatie over de vraag of het land waarheen uw kind is overgebracht of waar het is achtergehouden, is aangesloten bij het genoemde Haagse Verdrag kunt u vinden op www.hcch.net


De contactgevens van de Nederlandse Centrale autoriteit zijn: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Postbus 20301, 2500 EH ’s-Gravenhage. Faxnummer: +31 70 370 7507.


Telefoonnummer: +31 70 370 6252. Website: www.rijksoverheid.nl/internationale-kinderontvoering
Indien mogelijk verdient het de voorkeur het formulier in de Engelse taal in te vullen.

Het formulier kan alsdan gelijk worden doorgezonden en behoeft geen vertaling meer.
Toelichting over de in te vullen gegevens:


Doel van het verzoek:

Een verzoek aan de Centrale autoriteit kan strekken tot teruggeleiding van een kind of tot vaststelling van een internationale omgangsregeling tussen het kind en een ouder (of andere belanghebbende).
Een teruggeleiding kan aan de orde zijn nadat het kind ongeoorloofd is overgebracht naar het buitenland, dan wel wanneer het in het buitenland wordt achtergehouden en niet terugkeert.
Ongeoorloofd wil zeggen: in strijd met het gezagsrecht over het kind. Strijd met het gezagsrecht doet zich voor wanneer een ouder (of andere persoon) die niet met het ouderlijke gezag over het kind is belast c.q. geen voogdij heeft, het kind naar het buitenland overbrengt of achterhoudt zonder toestemming van de andere ouder. Van strijd met het gezagsrecht is eveneens sprake indien beide ouders het gezamenlijk gezag over het kind uitoefenen en de toestemming van de ene ouder ontbreekt voor de overbrenging of achterhouding van het kind naar/in het buitenland.

NB: Indien het verzoek betrekking heeft op meerdere kinderen dan wordt u verzocht de eerste pagina van dit aanvraagformulier te kopiëren en voor elk kind afzonderlijk in te vullen. Vergeet u dan niet van ieder kind een beschrijving en zo mogelijk een foto bij te voegen. ( waar in het formulier wordt gesproken over ‘het kind’ dient u dan te lezen ‘de kinderen’).

A. Algemene informatie:

Kind: Om de identiteit van het kind vast te stellen en de familierechtelijke betrekkingen tussen kind en zijn ouders aan te tonen, is het noodzakelijk uittreksels uit het geboorteregister van het kind alsmede eventueel de akte van erkenning door de vader, indien deze niet met de moeder gehuwd was ten tijde van de geboorte van het kind, toe te voegen.
Het uittreksel kan worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het kind is geboren en waar het staat ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.

Gewone verblijfplaats: Dit is de plaats waar het kind (vóór zijn overbrenging of achterhouding) zijn hoofdverblijf had. De plaats waar het kind meestal verbleef, naar school ging etc. De plaats waar het sociale middelpunt van het leven van het kind ligt.
De normale verblijfplaats kan blijken uit het uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Burgerservicenummer of Verblijfsdocumentnummer: U wordt verzocht het burgerservicenummer, zoals vermeld in het paspoort of op de identiteitskaart van het kind, in te vullen. Indien het verblijf in Nederland gebaseerd is op een verblijfsdocument, dient u het nummer daarvan hier in te vullen.


Beschrijving en foto: Het betreft de beschrijving van het uiterlijk van het kind waarop het verzoek betrekking heeft. Een foto is vooral van belang wanneer de precieze feitelijke verblijfplaats van het kind niet bekend is en het door de aangezochte autoriteiten moet worden gezocht.
Ouders: Hier dienen de gegevens van zowel de moeder als de vader te worden ingevuld. Bij ‘gewone verblijfplaats’ dient het woonadres te worden ingevuld. Ook wordt u verzocht het burgerservicenummer van u ieder van u, zoals vermeld in het paspoort of op de identiteitskaart, in te vullen. Indien het verblijf in Nederland van (een van) u is gebaseerd op een verblijfsdocument, dient u het nummer daarvan hier in te vullen.

Datum en plaats huwelijk: Uit de gegevens betreffende het huwelijk van de ouders kan veel worden afgeleid met betrekking tot het ouderlijk gezag over het kind. Vermelding van de volledige gegevens en het bijvoegen van een uittreksel uit het Huwelijksregister waaruit het huwelijk van de ouders blijkt, is daarom wenselijk. Een uittreksel kan worden verkregen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken en waar het ingeschreven is in het Huwelijksregister.
Geregistreerd partnerschap of andere samenlevingsvorm: Indien sprake is van een geregistreerd partnerschap of een andere samenlevingsvorm, dienen hier de gegevens hiervan te worden vermeld met datum van registratie van het partnerschap, dan wel de datum van aanvang van de samenlevingsvorm en bijvoeging van documentatie waaruit de registratie of aanvang van de samenlevingsvorm blijkt.
Datum en plaats echtscheiding: Informatie betreffende de eventuele ontbinding van het huwelijk van de ouders is van even groot belang als de informatie betreffende het huwelijk. Een kopie van de beschikking van de rechtbank waarbij de echtscheiding is uitgesproken en een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand is daarom evenzeer wenselijk. Indien tussen de ex-echtgenoten een echtscheidingsconvenant is gesloten is bijvoeging hiervan eveneens aan te raden. Dat geldt ook voor het document waaruit de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap blijkt, indien van toepassing. Voorts is uiteraard ieder ander stuk onmisbaar indien daaruit kan blijken dat het kind niet naar het buitenland mocht worden overgebracht.
Ouderlijk gezag en voogdij: Wanneer het ouderlijk gezag bij beschikking van de rechter is opgedragen aan een van de ouders, een andere persoon of instantie, dient u dat hier aan te geven met de datum van de beschikking. U wordt in dat geval verzocht het document waaruit dit blijkt toe te voegen.

II. Verzoekende persoon of instantie:

Indien de vader of de moeder de verzoekende ouder is kunt u dat eenvoudig aangeven door de “vader” of “moeder” te omcirkelen op het formulier. Indien de verzoekende partij een andere persoon is, wordt u verzocht de gegevens op pagina 5 volledig in te vullen. Indien de verzoekende partij een instantie is, wordt u verzocht de gegevens van deze instantie op pagina 5 en pagina 6 volledig in te vullen.

III. Juridische bijstand:
In het geval u zich bij de verdere procedure tot teruggeleiding van uw kind of het vaststellen van een internationale omgangsregeling met uw kind juridisch laat bijstaan door een advocaat, wordt u verzocht de gegevens van deze advocaat hier in te vullen.
IV. Feitelijke of juridische grond die het verzoek rechtvaardigen:

U kunt hier nader toelichten waarom u meent dat sprake is van het ongeoorloofd meenemen of achterhouden van uw kind.
V. Procedure:

In voorkomend geval kan hier vermeld worden welke andere civiele procedures aanhangig zijn of zijn voorgenomen, zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure of een procedure waarbij wijziging van het ouderlijk gezag over het kind wordt verzocht.
Informatie over een eventuele strafrechtelijke procedure is ook nuttig, met name de vermelding of aangifte is gedaan van ontvoering van het kind. Wanneer dit het geval is wordt u verzocht een kopie van het proces-verbaal van de aangifte bij te voegen.

B. Overige informatie:
VI. Plaats waar het kind vermoedelijk verblijft:


Inlichtingen waar het kind thans (hoogstwaarschijnlijk) feitelijk verblijft zijn van het grootste belang. Immers indien het kind zich niet op het grondgebied van de aangezochte staat bevindt, of aldaar niet wordt gevonden, kan een teruggeleiding niet plaats vinden. Indien het kind bij de vader of de moeder verblijft kunt u ook hier volstaan met het omcirkelen van “vader” of “moeder” op het formulier. Wanneer het kind bij een andere persoon verblijft, wordt u verzocht de gegevens van deze persoon op pagina’s 7 en 8 volledig in te vullen. Indien niet bekend is waar precies het kind zich bevindt, maar wel vaststaat dat het in de aangezochte staat is, is het ten behoeve van de opsporing van het kind noodzakelijk dat zoveel mogelijk gegevens over andere personen worden vermeld die mogelijk aanvullende informatie kunnen verschaffen over de verblijfplaats van het kind, dan wel andere aanknopingspunten voor de opsporing worden verstrekt. Bij het zoeken naar het kind kan een afbeelding of foto van het kind van groot nut zijn.

VII. Het verzoek is gedaan voor de terugkeer van het kind:

Uitgangspunt van de procedure is dat het kind teruggebracht wordt in de situatie voordat het werd meegenomen of achtergehouden, dus bij vader, moeder, een andere persoon of instelling in het land waar het kind zijn gewone verblijf had. U kunt dit eenvoudig aangeven door de betrokken persoon of instantie te omcirkelen.


a. Voorgestelde maatregelen voor de terugkeer van het kind:

De verzoekende ouder kan hier aangegeven op welke wijze hij/zij wenst dat de effectieve teruggeleiding van het kind zal plaats vinden. De ouder kan aangeven dat hij/zij, indien nodig, bereid is het kind te komen ophalen.
b. Gedachten over de wijze waarop het kind en de ontvoerende ouder na terugkeer van het kind contact met elkaar kunnen onderhouden:
De verzoekende ouder kan hier aangeven wat hij/zij voorstelt met betrekking tot het contact tussen het kind en de ontvoerende ouder. Deze informatie kan behulpzaam zijn om de ontvoerende ouder er toe te bewegen het kind te laten terugkeren.
VIII. Plaats datum en omstandigheden van de ongeoorloofde overbrenging of achterhouding van het kind:
U wordt verzocht om hier de gegevens in te vullen betreffende de datum, de plaats en omstandigheden waaronder de ontvoering of achterhouding van het kind. Ook wordt hier de gelegenheid geboden om een nadere toelichting op het gebeurde te geven.

IX. Andere informatie:
Indien u behoefte heeft om overige informatie te verstrekken die van belang kan zijn om een beeld te krijgen van de ontvoering of achterhouding, dan wel die van belang kan zijn voor de teruggeleiding, kunt u deze informatie hier geven.
X. Eventuele weigeringsgronden
Indien u verwacht dat de ouder die het kind heeft overgebracht of heeft achtergehouden, argumenten zal aanvoeren om de teruggeleiding te voorkomen, kunt u dit hier aangeven, evenals welke argumenten dat kunnen zijn.
XI. Lijst van bij te voegen documenten:

Tot slot kan hier voor de duidelijkheid een lijst worden verstrekt van alle bijgevoegde stukken. U kunt hier doorhalen wat niet van toepassing is. De Centrale autoriteit zal de benodigde Nederlandse wets- en verdragsbepalingen bijvoegen.


Volmacht:

De verzoekende ouder dient de buitenlandse Centrale autoriteit volmacht te verlenen namens hem/haar op te treden. Op de stippellijn dient de naam van de aangezochte Staat te worden ingevuld (dit is de staat waarheen het kind is overgebracht of waar het is achtergehouden). Vervolgens dient de verzoekende ouder achtereenvolgens zijn/haar volledige naam in te vullen, zijn/haar geboortedatum, de datum en plaats van ondertekening en tot slot dient de volmacht ondertekend te worden. Graag beide volmachtformulieren in de Nederlandse en Engelse taal invullen en ondertekenen.

Op www.rijksoverheid.nl/internationale-kinderontvoering vindt u ook formulieren waarmee u, in geval uw kind ongeoorloofd is meegenomen naar of is achtergehouden in Nederland, een Nederlandse advocaat kunt machtigen namens u op te treden bij de procedure van teruggeleiding van het kind of het treffen van een internationale omgangsregeling. Indien dit voor u van toepassing is, wordt u verzocht het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier bij het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de ingevulde en ondertekende volmacht te voegen en alles aan de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het ministerie van Veiligheid en Justitie te sturen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina