Toelichting bij de jaarrekening 2015Dovnload 17.5 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte17.5 Kb.
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING – 2015

Inleiding
Voor u ligt de jaarrekening van het Gilde van Vrijwillige Molenaars over 2015.

Het Gilde wil dat molens malen en leidt daartoe molenaars op.

In 2015 slaagden 82 kandidaten voor het examen voor het “Getuigschrift Vrijwillig Molenaar”. Er waren 82 afvallers en 149 nieuwe inschrijvingen . Het aantal geslaagde leden nam met 4 % toe tot 1366. De vereniging is financieel gezond. De gemiddelde leeftijd van molenaars is zestig. De helft van de instructeurs is ouder dan 67. Het Gilde moet de komende 10 jaar twee-derde van het molenaarsbestand vervangen. Dat is een geweldige operatie, die vooralsnog voorspoedig verloopt.
De staat van inkomsten en uitgaven 2015 toont een voordelig saldo van

€ 13 k (2014 : € 15 k, k=duizend). Voorgesteld wordt dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is in de voorliggende jaarrekening verwerkt.


De inkomsten van de vereniging waren € 115 k (2014 ; € 111 k). De contributie-inkomsten namen iets toe, vanwege het toenemende aantal leden. De verzekeringspremie-inkomsten daalden iets, omdat de premie is verlaagd.

De uitgaven stegen tot € 102 k (2014 : € 97 k). Dit komt vooral omdat er meer geld in de opleiding wordt geïnvesteerd :
 • Opleidingskosten 2013 : € 34 k

 • Opleidingskosten 2014 ; € 42 k

 • Opleidingskosten 2015 ; € 47 kAdministratieve inrichting
Betaalde rekeningen en declaraties worden geboekt in het jaar waarin zij vallen. Met te verwachten rekeningen wordt naar vermogen rekening gehouden.
Ontvangen, maar nog niet betaalde rekeningen en declaraties staan op de balans onder crediteuren, evenals toegezegde, maar nog niet uitbetaalde afdelingsbijdragen.
Te ontvangen rente over het afgelopen boekjaar staat onder debiteuren op de balans.
Contributie komt binnen tussen december en april en voor nieuwe leden ook door het jaar. Alle binnenkomende bedragen worden geboekt als ontvangen contributie op de balans en vervolgens overgeboekt naar te ontvangen contributie, te ontvangen verzekeringsgelden, entreegelden en overige inkomsten.

Inkomsten
De vereniging ontvangt van haar leden contributie, entreegelden en verzekeringsgelden. In 2015 is € 88 k aan leden-opbrengsten geboekt.

Daarvan was in 2014 € 53 K betaald. In 2015 is € 62 k ontvangen voor 2016. De specificatie van deze inkomsten is als volgt :

 • Contributie € 59 k (2014 : € 53 k)

 • Entreegelden € 11 k (2014 : € 11 k)

 • Verzekeringen € 19 k (2014 : € 24 k)

Naast contributies, entreegelden en verzekeringsgelden heeft de vereniging nog andere baten :
 • Subsdie Rijksdienst Cultureel Erfgoed € 20 k (2014 : € 20 k)

 • Opbrengsten Gildeverzendingen € 3 k (2014 : € 1 k)

 • Rentebaten € 2 k (2014 : € 1 k)

 • Overige inkomsten € 1 k (2014 : € 2 k)

De Opbrengsten Gildeverzendingen fluctueren sterk van jaar tot jaar en stegen in 2015 sterk door de verkoop van gildelogo-artikelen.

Onder overige inkomsten vallen ondermeer de advertentie-inkomsten en de bijdragen voor de molendag. Rentebaten zijn hoger vanwege de overstap naar de ASN bank.
Het totaal aan baten van de vereniging over 2015 bedroeg € 115 k (2014 : € 111 k)

Uitgaven
De uitgaven van de vereniging over 2014 bedroegen € 102 k (2014 : € 97 k)


 • Opleiding € 47 k (2014 : € 42 k)

 • Verzekeringen € 15 k (2014 : € 18 k)

 • Contact met en tussen leden € 25 k (2014 : € 22 k)

 • Algemeen € 15 k (2014 : € 14 k)

De uitgaven voor de opleiding betreffen onder andere de kosten voor lesstof en de opleidingskosten van de afdelingen

De kosten voor lesstof zijn dit jaar € 16 k (2014 ; € 18 k). De lesstof is licht herzien en gedigitaliseerd in de aanloop naar een meer omvangrijke herziening in 2016. Ook zijn materialen voor trainingen valbeveiliging aangeschaft.

Aan afdelingen is een bedrag van € 14 k vergoed (2014 : € 16 k, inclusief € 4 k met betrekking tot eerder jaren). De weercursus van Utrecht en Zuid-Holland is als extra afdelingsbijdrage betaald door het Gilde.

De poging om molengidsinstructeurs op te leiden is mislukt en stopgezet. Er zijn genoeg ander aanbieders en het ligt buiten de kern van het Gilde ; het laten malen van molens en het daartoe opleiden van molenaars.
De uitgaven voor verzekeringen bestaan voor € 15 k (2014 : € 15 k) uit doorbetaalde verzekeringsgelden voor de WA, WA+ en ongevallen-verzekering van de vereniging ten behoeve van haar leden. Aan kosten van verzekeringen werd een bedrag van € 1 k geboekt. (2014 : € 3 k) Dat betreft voornamelijk uitkeringen ter grootte van het eigen risico bij enkele kleinere schades. Het bestuur kan van geval tot geval besluiten dit eigen risico voor rekening van de vereniging te nemen en heeft dat in 2015 in twee gevallen gedaan. Door het verplicht stellen van de WA+ voor leerlingen is de grondslag van deze verzekering verbreed. De premie voor deze verzekering is gedaald. Aan de jarenlange structurele overschotten bij de Gildeverzekeingen is een einde gekomen, ook door het afschaffen van interne doorbelastingen.
Van de uitgaven voor ledencontacten is die voor de Gildebrief de grootste, met € 19 k (2014 : € 18 k) De Gildebrief verscheen dit jaar en vorig jaar 4 keer en in 2013 5 keer. De drukbezochte website vergde € 2 k (2014 : € 2k). De twee leden-vergaderingen kostten € 2 k (2014 ; € 1k)
Veiligheidscoördinator en -coaches, bliksemafleidercontrole, vertrouwenspersoon en beheer- en administratiekosten beliepen tezamen €11 k (2014 € 15 k).
De bestuurskosten waren vorig jaar hoger vanwege de bestuurscrisis in Limburg en door een hoge notarisrekening voor de aanpassing van de statuten. Ook vanwege het ontbreken van drie bestuursleden lagen de bestuurskosten dit jaar lager op € 7 k (2014 ; € 11 k)
De kosten van de bliksemafleidercontrole stegen tot € 3k (2014 : € 1k)

Er werd geinvesteerd in meetapparatuur en in onderling contact.

De kosten van de controles zijn nog voor rekening van het Gilde.

Het is niet ondenkbaar dat hier in de toekomst een bijdrage in de kosten voor worden gevraagd.


Uitgaven aan veiligheidsactiviteiten bleven op een laag niveau ; € 1 k (2014 ; € 1 k). Er waren weinig ontwikkelingen uit het veiligheidsoverleg. Wel is de terugkoppeling uit de incidentenregistratie sterk verbeterd, sinds het Gilde die heeft overgenomen. Nog te weinig mensen maken gebruik van deze mogelijkheid om college-molenaars op gevaarlijke situaties te wijzen.
Er is voor bijna € 10 k aan logoartikelen gekocht, dit ter verhoging van de Gildebekenheid. Er is voor € 2 k aan logoartikelen verkocht. € 3 k is in voorraad genomen en € 5 k zijn uitgedeeld en als kosten genomen. Dat had wel wat minder

gemogen.Balans
De vereniging heeft banktegoeden van € 274 k bij Triodos en ASN Bank (2014 : € 257 k) en debiteuren van € 2 k (2014 ; € 1 k), bestaande uit te ontvangen rente en een dubbel betaalde declaratie
Daar tegenover staan verplichtingen aan crediteuren van € 72 k (2014 : € 62 k)

Deze post omvat € 62 k aan ontvangen contributie 2016 en € 10 k aan rekeningen en declaraties die betrekking hebben op 2015, maar pas in 2016 zijn ontvangen. Op dit punt blijft nog verbetering mogelijk.


De vereniging heeft voorzieningen van € 112 k (2014 : € 114 k) en een algemene reserve van € 95 k (2014 ; 82 k), na toevoeging van het positieve saldo van € 12 k over 2015.

Kasstromen
Het banksaldo van de vereniging nam in het verslagjaar toe met € 17 k

Het exploitatiesaldo bedroeg € 12 k en er waren geen afschrijvingen.


De debiteurenstand nam toe met € 2 k
De crediteurenstand nam toe met € 11 k
€ 1 k van de reserves is aangewend voor de vervaardiging van houtsoortenkistjes en het uitkeren van de Evert Smit biotoopprijs.
De voorraad logoartikelen nam met € 3 k toe.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina