Toelichting bij de ontwerpaanpassing kna 2 m b. t conserverenDovnload 16.42 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte16.42 Kb.
Toelichting bij de ontwerpaanpassing KNA 3.2 m.b.t. conserveren

24 september 2012
Op 10 september 2012 heeft het CCvD Archeologie ingestemd met uitkomsten van het project ‘Eisen aan het conserveren van kwetsbaar vondstmateriaal en monsters’. Het plan van Aanpak voor de uitvoering werd op 12 september 2011 goedgekeurd door het CCvD. De resultaten zijn tot stand gekomen met vele deskundigen en specialisten uit het vak onder begeleiding van een begeleidingscommissie.


Doel van de wijzigingen

Geconstateerd is dat er een belangrijke lacune tijdens het proces van een archeologisch onderzoek en daarmee in het proces van Archeologische Monumentenzorg (AMZ): het gebrek aan minimale (KNA) eisen en kennis aan en over het bemonsteren en het conserveren van kwetsbare vondsten tijdens het veldwerk en de fase van tijdelijke opslag tot aan deponeren. Tevens bestond bij het CCvD vooraf de wens om ook expliciet aandacht te besteden aan het contracteringsaspect daarvan.

De reden is dat veel archeologisch vondstmateriaal vaak al zwak en kwetsbaar is als gevolg van omzettings- en degradatieprocessen in de bodem en dit proces wordt nog eens versterkt zodra een vondst uit zijn context is gehaald tijdens een archeologisch onderzoek. Tijdens opgravingen komt het materiaal immers vanuit het relatief stabiele bodemmilieu onder invloed van de veel veranderlijke atmosfeer te staan. Als gevolg hiervan kan het materiaal beschadigd raken of zelfs verloren gaan als niet de juiste maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Basale eisen voor omgaan met archeologisch vondstmateriaal tijdens opgravingen zijn opgenomen in de KNA 3.2, de veldhandleiding en de de KNA Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. Er is echter een belangrijke lacune tijdens het proces van een archeologisch onderzoek: het gebrek aan minimale (KNA) eisen aan het conserveren van kwetsbare vondsten en monsters na opgraving en voor deponering. Door middel van een grootschalige wijziging van KNA Specificatie OS11 Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten & monsters is het doel de kennis- en de handelingen in het veld te verbeteren, teneinde de informatiewaarde en mogelijk museale waarde waar het een kwetsbare vondst betreft te waarborgen.

Reageren op het ontwerp?

We zijn verheugd u hierbij te kunnen informeren dat de ontwerpherzieningen op de KNA 3.2 van 24 september 2012 tot en met 5 november 2012 ter inzage liggen. Hierbij nodigen we u uit om te reageren op het ontwerp. U kunt reageren op de volgende wijzigingen:
  1. Ontwerpwijziging KNA 3.2 Protocol 4004 Opgraven specificaties OS10 en OS11

  2. Ontwerpwijziging KNA 3.2 Protocol 4001 Programma van Eisen

  3. Ontwerpwijziging KNA 3.2 Bijlage II actoren Conserveringsspecialist

  4. Ontwerpwijziging KNA 3.2 Bijlage IV Verklarende woordenlijst

We verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van het reactieformulier dat u apart kunt downloaden bij de ontwerpwijzigingen.

Deze documenten kunt u inzien op www.sikb.nl vanaf de homepage en onder Richtlijnen & protocollen Archeologie.Werkwijze

Bij dit project is groot aantal materiaal- en conserveringsspecialisten betrokken geweest. Middels bijeenkomsten en individuele interviews hebben zij actief meegedacht en meegeschreven aan de nieuwe specificatie OS11 (bijlage 5c). Actief betrokken waren: Henk van Haaster, Pauline van Rijn, Kirstie Hanninen, Caroline Vermeeren, Silke Lange (BIAX), Roel Lauwerier, Joke Nientker, Laura Koehler, Hans Huisman, Frits Laarman, (RCE), Liesbeth Smits (UvA), Carol van Driel (RUL), Paul Schulten (Archeoplan), Karin Abelskamp (ADC), Ton Lupak, Jo Kempens (Restaura), Ronny Meijers (Museum Kam) en Lara Laken, Kinie Esser, Esther Jansma (RING), Jacob Wallinga, Hans van der Plicht, Eveline Alena, Klaas Vrieling, Wim Kuijper, Liesbeth Smits, Raphaël Panhuysen , Maja d’Hollosy (UvA), Hoppenbrouwers en Stigter.

Voor het aspect Aanbesteden en contracteren zijn de volgende deskundigen betrokken: Karianne Winthagen (Prov. Limburg), Fokko Kortlang (Archaeo), Theo ten Anscher en Marten Verbruggen (RAAP) en Ton Lupak, Jo Kempens (Restaura) e.a.

De begeleidingscommissie bestaat uit: Lisa Wouters, Mirella de Jong (prov. Utrecht), Natasja de Bruin (Erfgoed NB), Alexandra Mars en Ernst Taayke (prov. Drenthe). Sjeng Kusters (prov. Limburg), Anne Hiske Grimme (gem. Leiden), Hulya Halici (ARC), Kinie Esser (Archeoplan) en Susanne Wentink (Het Oversticht),Teksten: Mieke Hissel (Malta Ink), Lisa Wouters en SIKB Programmabureau

Kader :en de resultaten op hoofdlijnen

Conform het Plan van Aanpak dat als basis diende voor de uitvoering waren op hoofdlijnen de volgende uitgangspunten gedefinieerd:  1. set van minimale eisen in de vorm van nieuwe KNA specificaties

 Resultaat: KNA specificaties OS10 Verwerken van vondsten en monsters en OS11 Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten & monsters. OS11 bevat de nieuwe eisen aan het lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en monsters. Tevens

 Resultaat: Voorstel actor conserveringsspecialist. Voorgesteld wordt deze actor op te nemen in KNA bijlage II Actoren, waar relevant is in OS11 verduidelijk hoe de inzet van deze actor bedoeld is.  1. Basis kennis (‘voor de leek’) over conserveren beschikbaar stellen

 Resultaat: Zie KNA specificaties OS11. OS11 bevat de nieuwe eisen en kennis m.b.t. het lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten en monsters.

 Resultaat: Handreiking conserveren: Mooi meegenomen, goed gelicht! Het conserveren van kwetsbaar archeologisch vondstmateriaal. Deze handreiking bevat een aantal aansprekende en rijk geïllustreerde voorbeelden uit de praktijk en praktische checklists. Te bestellen via SIKB.  1. Richtlijnen voor contractering en aanbesteding

 Resultaat: Zie PS07 Referentietabel in het Protocol 4001 PvE. Het doel van de referentietabel als nieuwe specificatie PS07 is het voorzien in een betere opname en onderbouwing in het PvE van de aantallen te verwachten kwetsbare vondsten (en monsters) en deze vervolgens te vertalen naar een beter onderbouwd aantal te conserveren vondsten in de offerte (uitvraag) en ultimo in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De voorwaarde om dit laatste doel te bereiken wordt allereerst gelegd in het PvE. De tabel bevat dus niet een referentiekader voor de te verwachten aantallen te conserveren vondsten, maar biedt voor het bepalen van die aantallen in de offerte wel degelijk een referentiekader. Zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 5d (pag 1 en 23).

 Resultaat: Zie Aangepaste protocol PvE. Geel gemarkeerd zijn de aanpassingen bedoeld om het aspect aanbesteden van te conserveren vondsten en monsters beter te verankeren in het protocol PvE. Dat betekent dat in het PvE gefundeerd ingegaan wordt op de te verwachten omvang van het onderzoek, minimale aantallen te verwachten vondsten, te conserveren materialen et cetera, teneinde te kunnen komen tot een reële begroting in een offerte en aanbestedingstraject. Op basis van 2 opties:

Optie 1: door het opnemen van minimale aantallen te verwachten vondsten en te conserveren vondsten. Bij deze optie is het verplicht de bijlage bij PS05 lijst te verwachten aantallen in te vullen.

Of


Optie 2: het opnemen in het PvE van een stelpost i.c. een bedrag voor het conserveren van vondsten. Dit bedrag is logischerwijze gebaseerd op de aard van de vindplaats en de te verwachten aantallen. Bij deze optie is het niet verplicht de bijlage bij PS05 lijst te verwachten aantallen in te vullen.

De overige wijzingen in blauw zijn doorgevoerd op basis van de eerdere besluiten over (de-)selectie prj 144.  1. Set definities/aanvulling verklarende woordenlijst KNA bestaande uit algemeen gedragen definiëring van in de beroepsgroep gangbare begrippen (zoals bijv. ‘stabiel aanleveren’).

 Resultaat: Zie Ontwerpwijziging Verklarende woordenlijst bestaande en nieuwe definities m.b.t. conservering en conserveringshandelingen.


: upload -> documents -> archeo -> KNA%203.2.%20conserveren
KNA%203.2.%20conserveren -> PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven
KNA%203.2.%20conserveren -> PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven
archeo -> Verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum
archeo -> Heeft u vragen over het (implementeren van) uitwisselingsprotocol 0102 ? Hieronder zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden m b. t het implementeren voor u op een rijtje Vragen over de kosten
archeo -> Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum
archeo -> Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina