Toelichting bij het gebruik van dit documentDovnload 33.09 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte33.09 Kb.
Aanvraag kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling van sociale zekerheidsbijdragen

Toelichting bij het gebruik van dit document

Zelfstandigen die worstelen met steeds aangroeiende schulden hebben er alle belang bij een aanvraag te doen tot kwijtschelding van verhogingen wegens laattijdige betaling van sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen.


Belangrijk is dat kwijtschelding van verhoging slechts kan toegestaan :

1. na betaling van alle hoofdsommen (voor de bijdragen die je betaalt aan de gerechtsdeurwaarder kan de aanvraag al behandeld worden zonder betaling van de hoofdsom)

2. mits voldoende motivatie in verband met de behartigenswaardigheid, de overmacht of andere redenen die u wenst naar voor te brengen als oorzaak van uw laattijdigheid.
Als uw OCMW deze aanvraag ondersteunt, verhogen uw kansen op kwijtschelding. Laat in zo’n geval niet na hiervan een bewijs toe te voegen aan deze aanvraag.
In bijgaande modelaanvraag zijn een aantal veel voorkomende gevallen weergegeven met aankruisvakjes. Kruis zorgvuldig aan wat op uw situatie van toepassing is.

Maak ernstig werk van de motivering van je aanvraag, het succes van je aanvraag hangt ervan af.
Project ESF 3659


Dit modeldocument is ontwikkeld in het transnationale project “Caring for self-employed talent” van Zenitor vzw, afdeling Tussenstap, met steun van het Europees sociaal fonds en van de Vlaamse overheid. Tussenstap wil met dit project nieuwe dienstverlening ontwikkelen voor personen die het moeilijk hebben om hun zelfstandige activiteit te behouden of weer op te starten.

Copyright : vzw Zenitor. Bij overname door Tussenpersonen steeds de naam Tussenstap en de steun van ESF vermelden.

Disclaimer : Ondernemers gebruiken dit op eigen verantwoordelijkheid.


Plaats: datum :

Vanwege


Voornaam + Naam

Adres


Rijksregisternummer :

Aan het sociaal verzekeringsfonds


Geachte mevrouw, Geachte heer,

Betreft : Aanvraag VERZAKING verhogingen wegens laattijdige betaling (art. 48 A.R.S.) en vraag tot boeking van betalingen op de hoofdsom

Bij deze vraag ik kwijtschelding van de mij door uw fonds aangerekende verhogingen.

Het betreft

U gelieve alle afbetalingen uitsluitend op hoofdsom te boeken, en dus niet op verhogingen wegens laattijdigheid.


Ik verklaar op mijn eer dat :

 • ik de hoofdsom (bijdrage en kosten) reeds volledig betaald heb

 • Ik onder een collectieve schuldenregeling val (bewijs bijvoegen)

 • Effectief steun ontvang van het OCMW (bewijs bijvoegen)

 • Erfgenaam ben in de nalatenschap van de zelfstandige (bewijs bijvoegen)

 • Een dwangbevel ontvangen heb van de deurwaarder betreffende de sociale bijdragen als zelfstandige

Ik verzoek om kwijtschelding van intresten en verhogingen van volgende kwartalen : 1. De kwartalen die via gerechtelijke weg geïnd worden

 2. De kwartalen waarvan de verhogingen betaald werden en die nog niet verjaard zijn

 3. De kwartalen waarvan de hoofdsom betaald is

Bovendien alle kwartalen aangeduid in volgend rooster :

Jaar

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….


Motivering. Ik meen met hoop op goed gevolg te mogen beroep doen op het voordeel voorzien bij ART 48 ARS, aangezien ik


 1. Financiële moeilijkheden heb.

 2. niet over eigendommen beschik.

 3. personen ten laste heb (*)gehad.

 4. Wegens (*)ouderdom/ziekte niet meer in staat ben voltijds te werken.

 5. niet meer kan genieten van vrijstelling van bijdragen omwille van het verstrijken van de aanvraagtermijn

Nota : voormelde motieven zijn slechts voorbeelden. Het is noodzakelijk detail te geven van de persoonlijke situatie (vb grote schuldenlast, slechte betalers, tegenslag, crisis, bedrog, diefstal, brand, werkonbekwaamheid, medische kosten, echtscheiding, zorg voor gezinslid….). Wat niet toepasselijk is moet je schrappen.

Ik houd eraan u te danken voor uw welwillende medewerking.


Met de meeste hoogachting,
(handtekening, voornaam en naam)(* = Schrappen wat niet past)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina