Toelichting op de ontwerpen Op internet treft u twee ontwerptekeningen aanDovnload 37.56 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte37.56 Kb.

Toelichting op de ontwerpen
Op internet treft u twee ontwerptekeningen aan.

  1. Ontwerp kruising ’t Haantje/Lange Kleiweg/Jaagpad

  2. Schetsontwerp tijdelijke ontsluiting Pasgeldlaan – Lange Kleiweg

In dit document worden deze ontwerpen nader toegelicht, met name het ontwerp van de kruising. Eerst wordt ingegaan op de uitgangspunten van het ontwerp. Daarna lichten we toe of en hoe we opmerkingen gemaakt op de vorige informatieavond van 1 juli hebben verwerkt in het ontwerp.


Tenslotte treft u een korte toelichting aan over het schetsontwerp voor de tijdelijke ontsluiting Pasgeldlaan – Lange Kleiweg

Toelichting op het ontwerp kruising ’t Haantje/Lange Kleiweg/Jaagpad
Aan het ontwerp voor de kruising ’t Haantje/Lange Kleiweg/Jaagpad liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten en de wijze waarop deze punten zijn verwerkt in het nieuwe ontwerp, worden hier kort toegelicht.


  1. Bevorderen van veiligheid voor fietsers.

Een van de hoofddoelstellingen voor het ontwerp is het bevorderen van de verkeersveiligheid voor fietsers. De fietsers op de drukke verbinding Jaagpad – Delft willen we een aantrekkelijke en veilige oversteek bieden over de Lange Kleiweg. Fietsers op de verbinding Delft – Lange Kleiweg willen we een duidelijkere plaats geven op de weg. Het ontwerp gaat uit van een aparte fietsoversteek vanaf het Jaagpad over de Lange Kleiweg. In het nieuwe ontwerp is het fietspad aan de Lange Kleiweg verbreed zodat meer ruimte ontstaat om – zonder conflicten- in te voegen op het fietspad. De haakse aansluiting is aangepast, waardoor deze oversteek voor de fietsers goed genomen kan worden. Doordat de hele kruising op een plateau komt te liggen, aanvullende snelheidsremmers worden toegepast, wordt de snelheid van automobilisten teruggedrongen. Bovendien wordt de kruising voor automobilisten overzichtelijker, waarmee ook de zichtbaarheid van fietsers wordt vergroot. Op het eerste stuk Lange Kleiweg richting Rijswijk wordt een rode fietsstrook aangebracht, waardoor fietsers een duidelijkere plaats krijgen op de weg.  1. Compact kruisingsvlak, zo ver mogelijk verwijderd van de brug

Het kruisingsvlak wordt verkleind en zo ver mogelijk van de brug afgelegd, zodat (beperkt) opstelruimte voor de brug ontstaat. Met name de toegang tot het Jaagpad wordt versmald. Door een kleine knik in ’t Haantje komen ’t Haantje en het Jaagpad recht tegenover elkaar te liggen. Omdat ook bussen en andere grotere voertuigen (Vlietzigt) van het Jaagpad gebruik moeten kunnen blijven maken, ligt in de hoek van de inrit een ‘’rammelstrook’’ – grote voertuigen hebben deze ruimte nodig voor het nemen van de bocht.


  1. Verlagen snelheid van het autoverkeer op de kruising

De kruising wordt uitgevoerd in de vorm van een plateau, met aan vier zijden drempels. De asfaltverharding op de Lange Kleiweg wordt onderbroken – het plateau wordt uitgevoerd in klinkers. De drempels en klinkerbestrating hebben een snelheidsremmende werking , met name voor het verkeer vanaf de Lange Kleiweg. Bij het aanbrengen van het plateau wordt rekening gehouden met de bus.

Naast het aanbrengen van een kruisingsplateau worden op de Lange Kleiweg ook bij de keerlus en bij de tijdelijke ontsluiting via het Pasgeldlaantje snelheidsremmende maatregelen genomen.
  1. Vergroten zichtbaarheid verkeer vanaf Delft (brug)

Door het aanbrengen van het plateau wordt de hele kruising opgetild. Hierdoor ontstaat beter zicht op de brug en het verkeer dat vanuit Delft nadert. Om de zichtbaarheid te verbeteren worden ook andere maatregelen genomen, zoals het kort houden van de begroeiing. Met de gemeente Delft wordt overlegd wat er aan de kant van Delft gedaan kan worden aan het groen om de zichtbaarheid te verbeteren.


Toelichting naar aanleiding van suggesties informatieavond Drassige Driehoek, 1 juli 2013
In onderstaande tabel zijn in de eerste kolom de suggesties en vragen opgenomen die gesteld zijn op de informatieavond van 1 juli jl. over het voorlopige ontwerp kruising ’t Haantje/ Jaagpad. In de tweede kolom is toegelicht of en hoe we de vraag hebben meegenomen in het nieuwe ontwerp.Suggestie / vraag


Reactie / antwoord


Omdraaien voorrangssituatie op de brug

Het omdraaien van de voorrangssituatie levert voor verkeer vanuit Delft een gevaarlijke situatie op. Verkeer vanuit Delft zal, als de voorrang omgedraaid wordt, ook voorrang moeten verlenen aan verkeer vanuit het Jaagpad en ’t Haantje. Verkeer vanuit Delft kan dit niet overzien.


Plaatsen verkeerslichten, knipperbollen of elektronisch doseersysteem

Verkeerslichten hebben als nadeel dat deze een lange wachttijd opleveren, aangezien het ‘kruisingsvlak’ erg groot is. Op de rustige momenten is het risico dat er door rood licht gereden wordt, erg groot, wat uiteindelijk véél gevaarlijker is dan de huidige situatie. Veel mensen begrijpen de werking van knipperbollen niet goed waardoor er verwarring en daarmee ook gevaar ontstaat.

Een elektronisch doseersysteem is een groot gedeelte van de dag niet nodig, waardoor het risico op negatie groot is.
Op kruispunt Haantje en Jaagpad recht tegenover elkaar plaatsen

Dit is meegenomen in het ontwerp. Het verkleinen van het kruisingsvlak is een van de basisuitgangspunten van het ontwerp. In het ontwerp hebben we het Jaagpad en ’t Haantje zoveel mogelijk recht tegenover elkaar geplaatst.

Een ander uitgangspunt van het ontwerp is dat we de kruising zo ver mogelijk van de brug af willen leggen, zodat enige opstelruimte ontstaat voor de brug. Dit betekent wel dat de verbinding ’t Haantje/Jaagpad enigszins schuin aantakt op de Lange Kleiweg.Meer 50 km borden plaatsen langs de Lange Kleiweg

In Rijswijk worden geen herhalingsborden toegepast. De Lange Kleiweg ligt in de bebouwde kom, waarmee de maximum snelheid wettelijk al op 50 km/h ligt. Op de Lange Kleiweg wordt echter toch regelmatig harder gereden. Om het snelheidsprobleem aan te pakken was in het oude ontwerp een snelheidsremmer voorzien in de vorm van een versmalling ter hoogte van de keerlus. In het nieuwe ontwerp is deze versmalling vervangen door een drempel (die past bij een 50 km-weg), omdat de versmalling verkeerstechnisch niet goed ingepast bleek te kunnen worden.


Meer 30 km borden plaatsen langs de weg (Haantje)

’T Haantje is een 50 kilometer weg, aangezien de maatregelen om een 30 kilometerzone te ondersteunen, niet genomen kunnen worden op ’t Haantje. Vorig jaar zijn er borden en snelheidsdisplays geplaatst om de maximum snelheid duidelijker onder de aandacht van automobilisten te brengen.


Eerder bord plaatsen dat brug verboden is voor vrachtverkeer.


Dit punt wordt meegenomen. Hoewel het plaatsen van dit bord een meerwaarde kan hebben, wordt het probleem ook veroorzaakt doordat sommige navigatiesystemen deze route voor het vrachtverkeer aangeven. Dit is erg lastig te veranderen.


Snoeien groen aan Delftse kant van de brug om beter uitzicht te krijgen

Er is contact opgenomen met de gemeente Delft om dit gezamenlijk op te pakken.


Versmalling Lange Kleiweg opschuiven naar Pasgeldlaantje en daar oversteek maken of daar een drempel maken


Het aanbrengen van een versmalling of drempel bij het Pasgeldlaantje kan een extra maatregel zijn, maar niet ter vervanging van de huidige snelheidsremmer ter hoogte van de keerlus. De afstand van het Pasgeldlaantje tot de kruising te groot om automobilisten over het hele traject langzamer te laten rijden.

De maatregel is wel meegenomen in het ontwerp, als extra snelheidsremmer. Hiervoor is een aanvullende reden: op het Pasgeldlaantje komt een tijdelijke ontsluiting voor het autoverkeer. Deze tijdelijke weg moet op een veilige manier worden aangesloten op de Lange Kleiweg.
Ook voor fietsers mogelijkheid bieden om van nieuw tunneltje gebruik te maken

Ook fietsers kunnen gebruik gaan maken van de toekomstige tunnel onder het spoor.


In ontwerp van nieuwe rondweg meenemen goede verlichting ivm weinig sociale controle ter plaatse.

Dit punt wordt meegenomen in het ontwerp van de nieuwe ontsluitingsweg.


Andere beplanting op de brug dan wel vaker snoeien, klimop aan hek Calvé verwijderen.


De gemeente Rijswijk gaat vaker snoeien en/of ervoor zorgen dat beplanting op de brug aan de Rijswijkse kant niet leidt tot vermindering van het zicht. In overleg met Delft kijken we wat we kunnen doen aan de klimop bij Calvé.


Grasberm aan Delftse kant asfalteren

Deze wens is doorgegeven aan de gemeente Delft.


Afspreken evaluatie na half tot driekwart jaar om te zien of nieuwe opzet bevalt


Afspraak staat.Dit ontwerp is van tijdelijke duur, in 2017 andere ontsluiting situatie kruispunt opnieuw bekijken


Een achterliggende gedachte is dat we een toekomstvast ontwerp willen maken. In de toekomst zal de nieuwe rondweg de functie gaan vervullen voor ontsluiting van het doorgaande verkeer. Het laatste stukje Lange Kleiweg (vanaf rondweg tot kruising ’t Haantje/Jaagpad) zou dan meer het karakter van woonstraat krijgen. Op het moment dat de nieuwe ontsluitingsweg is gerealiseerd, bekijken we opnieuw of de huidige inrichting voldoet aan dit beeld.


Toerit naar kruising aan kant Haantje eerder ophogen


Is meegenomen in het ontwerp

Verrichten nulmeting naar aantal autobewegingen (niet doen in vakantie of op zondagen)


Er is geen extra nulmeting verricht naar het aantal autobewegingen, wel hebben medewerkers van de gemeenten nog een aantal keer geschouwd. De metingen worden nog wel gehouden, meer als referentie voor de toekomst.


Fietspad in bocht van het Jaagpad is in de winter vaak spiegelglad (loopt af).


Wordt meegenomen in de uitvoering

In september terugkoppeling in Drassige Driehoek wat gedaan met suggesties bewoners


Afspraak staat

In uitnodiging voor deze september-bijeenkomst ontwerp meesturen zodat men dit vooraf kan bestuderen.


Ontwerp is terug te vinden op internet

Vluchtheuvel is betere snelheidsremmer dan versmalling


Zie eerder. Het oude ontwerp ging uit van een versmalling ter hoogte van de keerlus op de Lange Kleiweg. Omdat deze versmalling verkeerstechnisch moeilijk in te passen is, is in het nieuwe ontwerp gekozen voor een snelheidsremmer in de vorm van een drempel.


Haakse bocht wegnemen bij aansluiting vanuit Jaagpad op Lange Kleiweg (voor fietsers)


Is meegenomen in het ontwerp.

Een van de grotere aanpassingen in het ontwerp betreft de Haaks Bocht vanuit het Jaagpad op de Lange Kleiweg. Er is bij deze aansluiting te weinig ruimte om een soepele bocht te maken. De risico’s hiervan zijn  1. Ontstaan van conflicten tussen fietsverkeer op de Lange Kleiweg en invoegend fietsverkeer vanuit het Jaagpad.

  2. Door onaantrekkelijke oversteek gaan fietsers vanuit het Jaagpad een andere route kiezen en steken alsnog over op de kruising.

Het nieuwe ontwerp gaat wel uit van een soepele bocht zodat er meer ruimte is voor invoegend fietsverkeer. Deze oplossing is alleen mogelijk als een van de twee bomen wordt gekapt. Er is voldoende ruimte om een aantal meter verder een boom te herplaatsen.


Er zit een stevig hobbel tussen de fietsbrug en het landhoofd


Wordt meegenomen in de uitvoering

Verkeer vanaf het Jaagpad heeft nu geen last van verkeer vanaf ’t Haantje, na aanpassing wel!


Dit is een consequentie van het recht tegen over elkaar leggen van de takken van de kruising. Hier staat wel een veiligheidswinst tegenover.

Komt er een nieuwe verbinding tussen de Pasgeldlaan en de Lange Kleiweg?


Er komt een tijdelijke autoverbinding tussen de Pasgeldlaan en de Lange Kleiweg, zodat de woningen tijdens de verschillende werkzaamheden bereikbaar blijven. Na de werkzaamheden wordt deze tijdelijke verbinding omgevormd tot een net geasfalteerd fietspad.


Aanpassen bruggetje (breder, gat opvullen waardoor ruimte ontstaat voor voetganger)


De gemeente Rijswijk bespreekt op het moment nog met het Waterschap of het mogelijk is de brug zo aan te passen (opvullen gat) dat een voetpad aangelegd wordt aan de Jaagpadkant, zodat ook voor voetgangers een logische looproute ontstaat.


Toelichting schetsontwerp tijdelijke ontsluiting Pasgeldlaan – Lange Kleiweg
De werkzaamheden aan de riolering, de kruising en herinrichting van het Jaagpad zelf zal met zich meebrengen dat het Jaagpad periodes afgesloten zal zijn voor verkeer. Om woningen toch bereikbaar te houden voor hulpdiensten en bewoners zelf is het noodzakelijk om tijdelijk een alternatieve ontsluiting te realiseren.
De optie over het TNO-terrein blijkt niet haalbaar. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om tijdelijk het fietspad vanaf de Lange Kleiweg naar de Pasgeldlaan op te waarderen en tijdelijk geschikt te maken voor autoverkeer. Hiervoor wordt de bestaande verbinding geasfalteerd, verbreed en voorzien van (tijdelijke) verlichting.
Na afronding van de werkzaamheden wordt de tijdelijke weg teruggebracht tot een verlicht geasfalteerd fietspad in twee richtingen.
Op de avond zal dit ontwerp nader worden toegelicht.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina