Toervereniging De BollenstreekDovnload 10.96 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.96 Kb.


Verslag Algemene Ledenvergadering Toervereniging De Bollenstreek dd. 23 maart 2015.

Afwezig met kennisgeving: Tiny Reeuwijk, Ton van Kampen, dhr. Koeman en Aad Baak.

Aanwezig: 33 toerleden.

De ALV vond gecombineerd plaats met de ALV van de Renvereniging De Bollenstreek. Vanuit het VB werd een algemene toelichting gegeven. Tevens was er een presentatie van het verloop van de financiën van het VB. Ton Selhorst, VZ van het VB, was algemeen voorzitter tijdens de bijeenkomst.

Tussen 20.00 uur en 20.30 was er de ALV van de Renvereniging.

Om 20.30 start de ALV van de Toervereniging.

 1. Opening en mededelingen.

Wnd. voorzitter Maarten van den Nouland opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Er zijn geen mededelingen.

 1. Vaststellen agenda.

Martien van Dijk mist de notulen van de ALV van 17 febr. 2014 op de oorspronkelijke agenda. Afgelopen week is de agenda nog aangepast en is dit punt toegevoegd. Nieuwe agenda ligt op de tafels.

 1. Verslag ALV dd 17 febr. 2014.

Lag ter inzage op tafel en is op het laatste moment nog op de site geplaatst. Wordt door de vergadering goedgekeurd is daarmee vastgesteld.

 1. Bestuursverkiezing.

Rene van Kesteren wordt voorgesteld als kandidaat voor het voorzitterschap van de toervereniging. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord. Rene neemt het woord en dankt voor het vertrouwen. Hij geeft aan veel waardering te hebben voor de bestuursleden en hij bedankt Maarten voor de periode met de dubbelfunctie van wnd. VZ en penningmeester.
Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Maarten van den Nouland. Wordt met algemene stemmen en met instemming van zijn vrouw Coby herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris Gerard Kulk. VZ TB dankt Gerard voor zijn vele werk en zegt toe, onder het overhandigen van een bloemetje, in een kleiner verband nog een keer terug te komen op het aftreden.

 1. Financieel jaarverslag.
  Toelichting door Maarten van den Nouland. Aangekondigde contributieverhoging voor 2015 is niet door hoeven gaan. Er was een reserve van ongeveer de jaaropbrengst contributie. Die is in tact gebleven en zelfs iets gegroeid. Fiets &Geniet en de RBC zorgden voor inkomsten van ongeveer € 4.500.-, maar er is onzekerheid over het verloop daarvan over 2015 én 2016. Om die reden wordt een contributieverhoging voorgesteld van € 5.- voor 2016. Mochten er ook in de 2016 voldoende inkomsten zijn uit deze evenementen en er komen geen tegenvallers zal de contributieverhoging niet worden doorgevoerd. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord. Hans van der Wolf: wat valt er onder de drukkosten? De kosten voor het drukken van het toerboekje. Verder waren er geen vragen.

 2. Verslag commissie kascontrole en aanstellen nieuwe commissie kascontrole.
  Ton Spilker doet verslag. Samen met Ad de Jong heeft hij de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Hij dankt namens de leden de penningmeester en zijn vrouw Coby en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het verslagjaar 2014. De vergadering stemt in met een applaus. Ad de Jong wordt bedankt voor zijn inzet. Ton Spilker en Rob Hoppenbrouwer zijn de nieuwe kascommissie.

 3. Secretarieel jaarververslag.

Is tijdig op de site geplaatst en was zodoende voor de leden beschikbaar. Gerard Kulk noemt staande de vergadering nog de hoogtepunten van het verslagjaar 2014. Er zijn geen vragen, de secretaris wordt bedankt, het verslag is door de vergadering goedgekeurd en daarmee vastgesteld. VZ TB spreekt nog zijn waardering uit voor de aanwezigheid van veel deelnemers van Fiets en Geniet tijdens de bijeenkomst op Oudjaar.

Leden van Verdienste.

VZ TB doet de mededeling dat 2 leden van de toervereniging zullen worden benoemd tot Lid van Verdienste. Dat zijn René van der Spek en Ton Tetteroo. René is niet aanwezig. VZ TB leest de motivatie voor en hij zal zorgen voor overdracht van de oorkonde, het insigne en de bloemen aan René. Vervolgens leest VZ TB de motivatie van het bestuur om Ton Tetteroo tot Lid van Verdienste te benoemen voor. Daarna reikt hij, onder applaus voor Ton, de oorkonde en het insigne uit en overhandigt hij de bloemen.

Rondvraag.

Martien van Dijk vraagt of de verslagen van de vergadering op de site kunnen worden geplaatst. Dit wordt toegezegd.

Sluiting.

VZ TB sluit de vergadering om 21.00 uur.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina