Treffer Dood… of levenDovnload 67.76 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte67.76 Kb.

Treffer

Dood… of leven

4e jaargang nummer 2


“Ik ben de Heere uw God (, … )  Gij zult niet doodslaan”. Hoe vaak heb je dit al gehoord? Elke zondagmorgen waarschijnlijk. Waarom is dat eigenlijk? Je kent ze toch allang? De tien geboden laten je aan het begin van de dienst zien, wie jij afgelopen week geweest bent. Hoe jij geleefd hebt. Op school, bij je vrienden, in het gezin, op de catechisatie, in je vrije tijd, bij alles wat je gedaan hebt. Deze Treffer gaat over het zesde gebod. Dood… of leven. De titel geeft aan dat dit gebod niet alleen over doodslaan gaat, maar ook over het leven. De Heere wil door het voorlezen van Zijn wet, moordenaars zoals jij en ik tot inkeer brengen. Om zoals de moordenaar aan het kruis de toevlucht te nemen tot Hem, want Hij is het Leven!

 

Namens de redactie, 

Niek Overbeeke


Pagina 3
Dood of leven
IN KLEUR "Yes! Ik heb hem. You are dead, man. Weer een level."
Hoe vaak maken kinderen iemand dood? Op de computer? Hoe meer doden, hoe meer punten. Who's next?

(Bloedrode kleur) Het is maar een spelletje.

Hoe vaak maken jongeren elkaar dood? Niet echt natuurlijk. Maar met woorden, blikken, briefjes?

(Bloedrode kleur) Schelden doet geen pijn.

Hoe vaak maken volwassenen elkaar dood? Met hun ellebogen kunnen ze een collega het leven onmogelijk maken.

(Bloedrode kleur) Eigen schuld. Moet 'ie ook maar niet zo...

Dood en leven, daar gaat het zesde gebod over. Je mag geen einde maken aan het leven van een ander. Een duidelijk gebod, zou je denken. De hele wereld vindt toch dat je elkaar niet mag vermoorden. Toch worden er ontzettend veel moorden gepleegd: een beetje-moorden, bijna-moorden en hele moorden. Op allerlei manieren. Van de meeste moorden komt niemand iets te weten. Die worden nooit bestraft.
"NEE," zegt de Heere. "Gij zult niet doodslaan." Niet. Ook niet een beetje. Op geen enkele manier. De God van het leven stapt over geen enkele moord heen. Het leven van de mens is Hem te veel waard.
Wie Zijn geboden, ook het zesde gebod, houdt, zal leven. Maar de ziel die zondigt, die zal sterven. Kun jij het zesde gebod houden?

Pagina 4

Bijbelstudie


De allereerste doodslag in de geschiedenis gebeurt binnen het gezin. Broers (en zussen) moeten elkaar juist liefhebben, maar als Kaïn ziet dat Abel genade krijgt en hij niet, wordt hij zó kwaad op zijn broer, dat hij hem het licht in de ogen niet meer gunt. De Heere weet dat wel en spreekt Kaïn erop aan: "Waarom ben je eigenlijk zo boos, Kaïn? Daar is toch geen reden voor? Wat Abel heeft, kun jij ook krijgen." Maar Kaïn gaat door in zijn woede. Hij kan Abels aanwezigheid niet meer verdragen en, het lijkt wel of hij erop uit is, hij slaat hem dood. Voor het eerst sterft een mens. Nu worden Gods woorden zichtbaar: Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.
Genesis 4:1-16 weergeven met kanttekeningen (als het teveel wordt, dan in het leidinggevendenblad copieerklaar)
1. Was het offer van Kaïn minder dan dat van Abel?

2. Waarom zag de Heere Abel en zijn offer aan? Zie ook Hebreeën 11:4.

3. Waarom werd Kaïn zo boos? (kanttekening 12, 13, 14, 17)

4. In welke twee stukjes tekst lijkt het of Kaïn bewust van plan was om Abel te doden?

5. Waarom vraagt de Heere aan Kaïn waar zijn broer is; Hij weet het toch allang?

6. Wat roept het bloed van Abel?

7. Heeft Kaïn echt berouw? Hoe weet je dat? (kanttekening 27 en 32)

8. Kaïn is bang voor de doodstraf (vers 14). Waarom krijgt hij die niet? (kanttekening 32)

9. Wanneer lijk jij op Kaïn en wanneer op Abel? Zie 1 Johannes 3:10-15.

10. Wie was volgens Johannes 8:44 de eerste moordenaar?

11. Wat had Kaïn nodig en wat hebben wij nodig? Zie Hebreeën 12:24.

Pagina 5

Moord en doodslag


Kaïn was zo hoogmoedig dat hij over het leven van zijn broer besliste. En zijn nakomeling Lamech gaf helemaal niet meer om een mensenleven: die zou iemand doodslaan om een simpele wond of een buil (Genesis 4:23). Waarom mogen wij elkaar eigenlijk niet doden? Dat is geen vreemde vraag, want er worden verschillende antwoorden op gegeven.
(KOP) Waarom wil God het niet?

Het bijbelse antwoord is, dat de Heere de mens geschapen heeft naar Zijn beeld. De mens was zeer goed, gemaakt om eeuwig te leven, in vrede met elkaar en tot eer van God.

Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Nu moeten alle mensen sterven. Maar alleen de Schepper beslist wanneer; het leven is nog steeds van Hem. Hij geeft ons een bepaalde tijd, genadetijd. En omdat wij een ander die tijd niet mogen afpakken, heeft Hij in Zijn Wet het zesde gebod gegeven.
(KOP) Waarom willen de mensen het niet?

Ook in de Nederlandse wet worden moord ('met voorbedachten rade' zoals dat heet, dus bewust) en doodslag (meer impulsief) verboden. Niet omdat iedereen gelooft in de Schepper, maar om menselijke redenen: als je zelf veilig wilt zijn, moet je ook het leven van een ander niet bedreigen. Veel mensen gaan dus van zichzelf uit, van wat zij voor zichzelf willen en goed vinden.


(KLEUR, NAMELIJK CONCLUSIE) Wie zelf 'bepaalt' wat goed en kwaad is, kan van mening veranderen. En ook wetten en regels liggen dan niet vast. Als je uitgaat van Gods Woord, liggen de normen wel vast. Dan geldt het zesde gebod in alle omstandigheden.

Pagina 6 en 7

Ben ik mijns broeders hoeder?"


DOOD

- haat


- ik eerst

- onverschilligheid

- onteren

- kwetsen

- wrevel

- jaloezie

- ruzie

- hoogmoed- buitensluiten

- negeren


"Loop naar de maan, jij!"

"Ik mag jou niet."

"Heb je háár al gezien?..."

"Psst. Daar heb je 'em. We doen net of hij er niet is."

"Krijg de ...!"
Wat hebben deze uitspraken te maken met het zesde gebod?
Iemand doden kun je doen met daden, maar ook met woorden ('verwensen'), met gebaren, met je ogen ('als blikken konden doden...') of zelfs in je gedachten. Je kunt een ander ook 'dood'-zwijgen, net doen of hij niet bestaat.

Als je zelf weleens zo behandeld bent, dan weet je hoeveel pijn dit kan doen. Dan kun je soms wel 'door de grond zakken'. Daar wil de Heere ons voor bewaren. Hij wil niet dat we elkaar het leven onmogelijk maken.


In vraag 105 en 106 van de Catechismus wordt uitgelegd dat de Heere niet alleen doden verbiedt, maar ook allerlei 'minder erge' daden, zoals elkaar onteren en kwetsen; daar heb je namelijk al het begin van doodslag. Ze hebben dezelfde wortel. Die wortel zit in je hart en heet: haat, nijd, toorn. En zelfs dat telt de Heere al als een moord. Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager (1 Johannes 3 : 15).

KADER met 'tabellen', BIJVOORBEELD IN HET HART VAN DE PAGINA'S ONDERAAN

Kijk wat voor jou geldt en zet een plusje of een minnetje:

+ -


Ik heb nog nooit iemand vermoord.

Ik heb nog nooit iemand dood gewenst.

Ik heb nog nooit iemand gehaat.

Ik heb nog nooit iemand uitgescholden.

Ik heb nog nooit iemand 'doodgezwegen'.

Ik heb nog nooit lelijk over iemand gepraat.

Ik heb nog nooit lelijk over iemand gedacht.
Tel de plusjes en de minnetjes. Zoek nu Lukas 18 op. Welke tekst past het beste bij jou: vers 11 of vers 13? Bid of de Heere je geeft wat in vers 14a staat.

EINDE KADER


(pagina 7)
LEVEN

+ liefde


+ jij ook

+ zorg


+ eren

+ beschermen

+ geduld

+ gunnen


+ vrede

+ nederigheid

+ erbij betrekken

+ oog hebben voor elkaar


(tegenover de kreten op pagina 6 de positieven:)

"Ik ga even buiten afkoelen."

"Ik mag jou wel."

"Wat zie je er goed uit."

"Hé, ben je daar! Kom erbij."

"Waarom doe je dat?"


Wat hebben deze uitspraken te maken met het zesde gebod?
Is het je wel eens opgevallen dat we het niet over het zesde verbod, (VER CURSIEF) maar over het zesde gebod (GE CURSIEF)hebben? Dat betekent dat we er niet alleen uit leren wat niet mag, maar ook wat wel moet. Wat vraagt de Heere dan wel? Hij wil dat wij oog hebben voor elkaar, elkaar liefhebben. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid, andermans schade afkeren en zoveel als mogelijk is, zelfs onze vijanden liefhebben (Heidelbergse Catechismus vraag 107). Elkaar van harte het goede gunnen, zoveel mogelijk veiligheid en bescherming bieden aan elkaar, dat hoort dus ook bij het zesde gebod.

Op de vraag van Kaïn: "Ben ik mijns broeders hoeder?" is het antwoord: ja! Haat is verboden, maar liefde is verplicht. Zorg jij voor die klasgenoot, die iedereen links laat liggen? Ben je blij als een ander een beter cijfer heeft? Kun je slikken als jij achtergesteld wordt? Dat is wel heel moeilijk! Dat komt door die wortel van haat en nijd in je hart.

Niemand kan dit gebod houden, behalve de Heere Jezus. En omdat Hij Zijn eigen leven gegeven heeft, is er vergeving. Ook voor die keer dat je in je drift die ander het liefst had doodgeslagen. Ook voor de abortus die je misschien stiekem hebt laten plegen. Ook voor de haat die in je hart leeft. Zoek die vergeving dan ook bij Hem.
* Op welke manieren kun jij proberen om een goede 'naaste' te zijn?

* Als iemand in het water valt en om hulp roept, ben je dan schuldig als je niet helpt?Pagina 8 en 9

God geeft het leven


Het leven is een wonder. Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke (=indrukwekkende) wijze wonderbaarlijk gemaakt ben (Psalm 139:14). Al kunnen mensen, wetenschappers en doktoren nog zoveel, alleen God geeft het leven. Hij heeft ook jouw leven gegeven en Hij geeft het je elke dag weer. Hij beschermt het leven. Je leven is in Zijn hand. Daar kun je dus niet mee doen wat je wilt. Je moet er zuinig op zijn: gezond leven, jezelf niet in gevaar brengen. En je moet je leven ook weer aan Hem terug kunnen geven. Op Zijn tijd. Want alleen Hij die het leven geeft, kan het ook weer beëindigen.
1. Het leven behoort toe aan de Schepper. Hoe blijkt in jouw leven dat je dat wel of niet beseft?

2. Hoe is jouw leven dagelijks in gevaar?

3. Hoe kun je je eigen leven in gevaar brengen?
4. Steeds minder mensen beseffen dat ons leven in Gods hand is. Ze vinden dat ze het recht hebben om over hun eigen leven te beslissen. En in sommige situaties ook over dat van anderen.

- Een meisje dat verkracht is door een crimineel, verwacht een kind. Ze is bang dat ze niet van dat kind kan houden.

- Een zwaar zieke die niet meer beter wordt, wil niet langer lijden.

- De ouders van een gehandicapt kind dat bijna geen contact kan maken, vinden dat zijn leven geen zin heeft.


a. Wat vind je van deze situaties?

b. Verbiedt het zesde gebod om deze levens te beeïndigen? Zou het dan doodslag zijn?

c. Waarom vinden veel mensen abortus en euthanasie een goede oplossing?

d. Waarom moet elk leven beschermd worden, ook al vindt iemand dat leven misschien 'zinloos'?


Moet het leven alleen beschermd worden als het goed is? Wie bepaalt dat eigenlijk? Dokters, ouders, de persoon zelf? Dat hoeven wij niet te doen. De Heere heeft met ieders leven een doel, al begrijpen wij het niet altijd. Hij vindt elk leven de moeite waard. En Hij weet hoelang het zal duren. Als wij over het leven willen beschikken, dan willen we als God zijn.

Toch moeten we andere mensen niet veroordelen. Er kunnen heel moeilijke situaties zijn. Door ziekte, handicap, verdriet, problemen, pijn. Misschien is jouw eigen leven wel uitzichtsloos en weet je niet hoe je verder moet leven. Of misschien ken je een andere jongere die steeds vaker denkt dat de dood een oplossing is voor zijn problemen. Blijf daar niet mee rondlopen, maar zoek hulp. De dood is geen oplossing.

KNIPSEL

Praten kan Kelly niet. Ook lopen is voor haar onmogelijk: ze is spastisch en heeft misvormde voetjes. Ze herkent nauwelijks mensen en is ernstig verstandelijk gehandicapt. Ze ziet en hoort slecht en huilt vaak: waarschijnlijk heeft ze altijd pijn.Kelly is inmiddels negen jaar oud. Haar ouders vinden dat ze nooit geboren had moeten worden. Als ze geweten hadden dat de baby gehandicapt was, dan zouden ze voor een abortus hebben gekozen. Maar de verloskundige vond een onderzoek tijdens de zwangerschap niet nodig. De rechter vindt dat het ziekenhuis nu voor de opvoeding en verzorging van Kelly moet betalen totdat ze 21 jaar is. Bovendien vindt hij dat het voor Kelly beter was geweest als ze niet geboren was. Hij noemt het leven van Kelly 'wrongful life', dat betekent een onterecht of onrechtvaardig leven.

EINDE KNIPSEL


5. Zou het voor Kelly beter zijn geweest als ze niet geboren was?

6. Wanneer is leven onterecht (dat betekent dat het er niet had moeten zijn)?

7. Iemand schreef over Kelly twee dingen:

- Als een baby waarschijnlijk een ernstige handicap heeft, is abortus "eerder plicht dan een mogelijkheid."

- Als een baby ernstig gehandicapte geboren wordt, moeten de ouders ook nog op de geboortedag kunnen besluiten het leven van hun kind te laten beëindigen.

Wat vind je van deze twee meningen? Is er verschil tussen doden voor en doden vlak na de geboorte?

KNIPSEL

Mijn moeder wil niet meer. Die zit na een herseninfarcten en een ongelooflijk aantal tia's in een rolstoel. Alleen haar rechterhand beweegt nog. Ze heeft moeite met lezen, tv-kijken en praten, maar is geestelijk volkomen helder.Dus zei ze tegen haar huisarts: "Ik wil niet meer. Wat kunt u voor mij doen?" "Niets," zei de huisarts eerlijk. "Ook al zou ik u willen helpen, het mag niet. In de wet staat dat u ondraaglijk moet lijden aan een ongeneeslijke ziekte." "Dan stop ik wel met eten," zei mijn moeder ten einde raad. En dat heeft ze nu gedaan. Ze eet nu al vier dagen niks meer en drinkt zo weinig mogelijk.

Terwijl ik een hond zo uit zijn lijden zou verlossen, zit ik er bij haar machteloos naast en hou haar hand vast.

EINDE KNIPSEL
8. De schrijfster zou willen dat haar moeder door euthanasie "uit haar lijden verlost" werd. Leg uit dat ze dit wil uit liefde.

9. De dokter zegt dat euthanasie bij deze vrouw niet mag. Wat vind je van deze wet?

10. Wat is volgens de schrijfster het verschil tussen haar oude moeder en een hond? En wat is volgens jou het verschil?

11. Wat kan er wel voor deze moeder gedaan worden?Pagina 10

De doodstraf

De dood voor McVeigh (opmaak)

Op 11 juni 2001 om 7 uur 's morgens kreeg de 33-jarige Timothy McVeigh de doodstraf door het toedienen van twee dodelijke injecties, omdat hij op 19 april 1995 een met explosieven volgeladen kleine vrachtwagen onder de arcaden van een federaal gebouw in Oklahoma City tot ontploffing bracht. Bij de aanslag kwamen 168 mensen, onder wie negentien kinderen, om het leven en raakten 500 mensen ernstig tot zeer ernstig gewond en/of verminkt.

Zijn laatste dagen besteedde McVeigh aan het schrijven van brieven, aan overleg met zijn advocaten, aan televisie kijken en aan slapen. Als galgenmaal bestelde hij twee porties ijs. Eén dag voor zijn dood werd hij overgebracht van zijn dodencel naar het zogeheten 'dodenhuis', waar hij de laatste uren van zijn leven doorbracht in een cel zonder ramen, vlak naast de ruimte waar hij ter dood gebracht zou worden. Enkele minuten voor zijn executie kreeg hij het rooms-katholieke sacrament van het laatste oliesel. Daarna werd hij verdoofd in een diepe slaap en kreeg toen chemicaliën ingespoten die eerst de longen en dan het hart stopzetten.

McVeigh had absoluut geen spijt. Hij was zelfs trots op zijn daad van verzet tegen de federale (landelijke) overheid. De kinderen die omkwamen, hebben volgens hem pech gehad. Het was niet zijn bedoeling kinderen te treffen, maar die dingen gebeuren nu eenmaal, vond hij. McVeigh wilde zelf dat zijn executie op televisie te volgen zou zijn. Dat is niet gebeurd. De executie werd wel via een gesloten televisiecircuit gevolgd door ongeveer 300 belangstellenden, waaronder slachtoffers van de aanslag en nabestaanden. Zij hebben volgens de Amerikaanse wet recht op het bijwonen van de executie van de dader. De executie zelf werd bijgewoond door enkele nabestaanden, McVeighs advocaten en enkele journalisten die door het lot werden aangewezen. Timothy McVeigh was de eerste gevangene in 38 jaar die door de federale (landelijke) overheid ter dood gebracht werd.

Vraag: Vind jij deze terechtstelling rechtvaardig? Bedenk met elkaar zoveel argumenten en bespreek of die eerlijk zijn.
Stellingen:

1. Wie een klein meisje vermoord heeft, verdient de doodstraf.

2. De doodstraf schrikt anderen af.

3. De doodstraf helpt niemand: niet de dader, niet het slachtoffer en niet de maatschappij.

4. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden.

5. De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs.

6. Je weet nooit 100% zeker of je de echte schuldige ter dood brengt.

7. Als iemand de doodstraf krijgt, wordt zijn genadetijd afgepakt.

8. Je mag geen kwaad met kwaad vergelden.

9. Onrecht moet rechtgezet worden.

10. Iemand executeren is onmenselijk.
Pagina 11

Doden als plicht


Het zal je maar gebeuren dat je als soldaat de opdracht krijgt: verover dit stuk land. Hoe kan dat nu? Je moet andere mensen, ook uit een ander land, toch liefhebben? Misschien moet je wel mensen doden. En je brengt je eigen leven in gevaar. Mag dat wel?

Het ligt eraan of de oorlog om een goed doel gaat. Dat heet een 'rechtvaardige oorlog'. Als dat zo is, dan draagt de regering het zwaard. Die is verantwoordelijk voor de oorlog. En als soldaat moet je gehoorzamen aan het bevel dat je krijgt. Natuurlijk ben je zo voorzichtig mogelijk, maar als je iemand echt moet doden, dan ben je geen moordenaar. Je doet je plicht. Toch kan je geweten je wel beschuldigen. Want als je maat wordt neergeschoten, word je misschien zó kwaad dat wel gaat moorden uit haat. En je kunt 'wennen' aan het doden: je eerste slachtoffer vergeet je meestal niet. Maar het tiende, daar klim je misschien wel bovenop om goed te kunnen schieten. Oorlog blijft iets vreselijks. Een allerlaatste middel.

VRAAG IN KLEUR Wanneer is een oorlog volgens jou rechtvaardig?

1. Als een land aangevallen wordt en zich verdedigt.

2. Als een land te klein wordt en wil uitbreiden.

3. Als je een dictator weg wilt jagen.

4. Als een land zich bedreigd voelt door een ander land.

5. Als je jouw godsdienst in een ander land wilt brengen.

6. Als een ander zijn godsdienst met geweld in jouw land wil brengen.

7. Als een ander land zijn rijkdommen niet met jou wil delen.


VRAGEN IN KLEUR, NIET NUMMEREN

Was de Tweede Wereldoorlog een rechtvaardige oorlog voor de Duitsers? En voor de geallieerden?

Mocht het verzet verraders doden om de levens van toekomstige slachtoffers te sparen?

Mag je een abortusarts doden om meer abortussen te voorkómen?

Mag je eigenlijk in het leger?

Pagina 12

In wat voor wereld leven wij?

1. Wat vind je van de volgende 'zaken'? Stel dat jij rechter was, wat zou jouw oordeel zijn? Schuldig of niet? Houd rekening met het motief, met de omstandigheden en met de vraag of de dader wel wist wat hij deed.

2. Welke gevallen vind jij voorbeelden van 'zinloos geweld'? Zijn de andere gevallen dan 'zinvol'?

3. In Numeri 35 : 15 staat dat iemand die een ander zonder opzet doodde, naar een vrijstad mocht vluchten. Voor wie zou dat hier gelden?

ARTIKELEN OPMAKEN ALS KRANTENARTIKELEN (OOK DE ACHTERGRONDKLEUR)


1.

Eis: twee jaar cel voor doden overvaller

TILBURG - De 41-jarige juwelier M. P. schoot in februari 2002 in zijn winkel in het centrum van Tilburg een overvaller dood en verwondde daarbij een andere overvaller. De juwelier wilde zijn twee personeelsleden beschermen, die tijdens de overval op de grond moesten gaan liggen en bedreigd werden met een pistool. Nadat hij de ene overvaller, R. C., neergeschoten had, gaf hij hem nog een harde trap tegen het hoofd. Hij vertelde de politie niet dat de neergeschoten overvaller medische hulp nodig had. Deze overleed korte tijd later in een politiecel. De tweede overvaller, de 20-jarige L. C., kon wegkomen. Tegen de juwelier was twee jaar celstraf geëist.

2.

Verdachte van moord in De Marwei voor rechter

LEEUWARDEN - Een gevangene doodde op 29 januari 2003 een medewerkster van gevangenis De Marwei in Leeuwarden. De man maakte met een hamer en een beitel een einde aan het leven van de 51-jarige vrouw die creatieve therapie van de gevangenen begeleidde. De Joegoslaaf, die in 1994 naar Nederland kwam, zegt de gevangenismedewerkster te hebben doodgestoken omdat hij zich door haar bedreigd voelde. De man zei in de veronderstelling te verkeren dat de medewerkster, mee wie hij op de creatieve afdeling was, een giftige stof in zijn koffie had gestopt. De 29-jarige M. heeft bekend dat hij het slachtoffer eerst op het hoofd heeft geslagen met een hamer. Daarna, toen ze waarschijnlijk buiten bewustzijn was, heeft hij haar 32 maal in het lichaam gestoken. De vrouw was als enige begeleider op de zaal aanwezig. De gedetineerde was opgesloten in De Marwei in afwachting van een plaats in een TBS-kliniek. Vorig jaar was hij in Assen veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf en TBS voor poging tot doodslag op zijn vader. Al eerder stak hij zijn moeder neer. Uit het psychiatrisch onderzoek dat daarbij is gedaan, bleek dat de man getraumatiseerd was door zijn Joegoslavisch oorlogsverleden. Tegen hem was TBS met dwangverpleging geëist.

3.

Politieagent veroorzaakt dodelijk ongeval

MIDDELBURG - Politieman L. de V. (35) uit Terneuzen botste op 20 juli 2000 in Terneuzen op een auto, terwijl hij vuurgevaarlijke criminelen achtervolgde.

De polititman voerde geen zwaailicht of sirene, omdat hij de criminelen niet wilde opjutten tot nog gevaarlijker rijgedrag. Omdat volgens V. elke minuut telde, reed hij wel met ongeveer 100 kilometer per uur over de linkerrijbaan van een doorgaande weg. De agent botste op de automobilist voor hem, die plotseling linksaf sloeg. Hij kon daarmee geen rekening hebben gehouden, omdat hij niet wist dat op die plek een mogelijkheid was om linksaf te slaan. Tegen De V. was dood door schuld (aanmerkelijk onvoorzichtig rijden) ten laste gelegd.4.

Jongen (14) reed vrouw dood

WAMEL - Een 34-jarige man uit Geffen heeft de schuld op zich genomen voor een dodelijk ongeval met een tractor in Wamel. Niet hij, maar een veertienjarige jongen blijkt een 69-jarige vrouw uit Wamel te hebben overreden, zo is uit politieonderzoek gebleken.

Direct na het ongeval meldde de Geffenaar zich als veroorzaker van het ongeval. Hij zou met de trekker op het fietspad hebben gereden en de vrouw, die haar hond daar uitliet, niet hebben gezien.

Volgens de politie heeft hij de schuld op zich willen nemen om de jongen te beschermen. Die overreed de vrouw namelijk met een onverlichte tractor. Hij was daarnaast niet in het bezit van een geldig tractorbewijs en reed door na de botsing. De twee reden beiden op zaterdag 28 december met een tractor van Dreumel naar Wamel over het fietspad nadat ze samen aan het werk waren geweest. De veertienjarige reed voorop, de Geffenaar volgde op twintig meter.

De jongen merkte dat hij iemand had aangereden, maar stopte pas een eindje verderop. Hij hield de Geffenaar aan en zei wat er gebeurd was. Deze ging terug en belde politie en ambulance.De politie twijfelde aan de verklaringen van de Geffenaar omdat aan zijn voertuig geen schade werd ontdekt. Bovendien meldde zich een getuige die gezien had dat er twee tractoren achter elkaar reden.De jongen zal zich moeten verantwoorden voor dood door schuld, het verlaten van de plaats van het ongeval en het illegaal besturen van een trekker. De minimumleeftijd voor een tractorrijbewijs is zestien jaar.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina