Tribunal de cuentas europeoDovnload 16.73 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte16.73 Kb.


TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEOIL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EUROPESE REKENKAMER

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU

EUROOPA KONTROLLIKODA

CORTE DEI CONTI EUROPEA

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

EUROPEAN COURT OF AUDITORS

EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/05/04

Luxemburg, 17 maart 2005

Persbericht van de Europese Rekenkamer betreffende speciaal verslag nr. 10/2004 over de deconcentratie van het externe steunbeheer van de EG ten gunste van de delegaties van de Commissie i


In mei 2000 kondigde de Commissie aan, het beheer van haar programma voor externe steun ingrijpend te zullen hervormen, met als belangrijkste doelstellingen de externe steun van de EG drastisch te versnellen en te verbeteren, en daarbij te zorgen voor solide financiële procedures. Een hoofdelement van de hervorming bestaat in de omvangrijke deconcentratie van taken en bevoegdheden inzake steunbeheer ten gunste van de delegaties van de Commissie. Als gevolg van deze deconcentratie zijn de delegaties nu verantwoordelijk voor de voorbereiding van projecten, het sluiten van contracten, en de financiële en technische uitvoering; zij hebben hiervoor aanzienlijke extra personele en technische middelen ontvangen. De deconcentratie heeft ook belangrijke consequenties voor de centrale Dienst voor samenwerking EuropeAid (ofwel: EuropeAid) in Brussel, aangezien zijn rol verschuift van rechtstreeks projectbeheer naar toezicht op en ondersteuning van delegaties.

De Rekenkamer heeft de centrale diensten te Brussel alsmede tien delegaties bezocht om te onderzoeken of de Commissie het deconcentratieproces succesvol heeft beheerd en of het gedeconcentreerde beheer bij de delegaties tot de beoogde resultaten begint te leiden.

De deconcentratie van bevoegdheden op het gebied van steunbeheer ten gunste van 78 delegaties hield een ingrijpende hervorming in van de diensten van de Commissie op het gebied van externe steun. De tenuitvoerlegging hiervan   bijna alle delegaties zijn tegen eind van 2004 verzelfstandigd   is een hele prestatie.

Wat betreft het beheer van het deconcentratieproces door de Commissie heeft de Rekenkamer geconstateerd dat de delegaties over het algemeen redelijk goed waren voorbereid op de uitoefening van gedeconcentreerd beheer, maar dat de voorbereiding van de diensten van het hoofdkantoor minder goed was gepland; analyse en overleg ontbraken.

Wat betreft de resultaten van de deconcentratie is het, na minder dan twee jaar van gedeconcentreerd beheer, nog te vroeg om de beoogde verbeteringen te constateren in het tempo en de kwaliteit van de externe steun van de EG. Ook is het moeilijk, de voortgang bij de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen te meten, doordat in een vroeg stadium van het deconcentratieproces een volledige reeks prestatie indicatoren ontbrak.

De verwachte resultaten van de deconcentratie   sneller en beter projectbeheer   zijn tot dusverre beperkt gebleven door problemen bij de werving van personeel met relevante expertise en bij de optimale benutting van deze expertise, moeilijkheden op het hoofdkantoor bij de ondersteuning van de delegaties, vooralsnog ontoereikende financiële informatiesystemen en gecompliceerde procedures.

Het merendeel van de bezochte delegaties vertoont echter tekenen dat het met het gedeconcentreerde beheer de goede kant opgaat wat betreft het bereiken van de beoogde resultaten. De toegenomen capaciteit van de operationele eenheden van de delegaties en de aanwezigheid ter plaatse van personeel van de eenheid Financiën en contracten komen het tempo en de kwaliteit van het projectbeheer ten goede. Dit vergroot het probleemoplossend vermogen binnen de delegatie en leidt tot intensievere contacten met begunstigden en andere belanghebbenden, en tot meer begrip van de lokale omstandigheden, risico's en mogelijkheden. In het kader van de deconcentratie is over het algemeen gezorgd voor solide financiële procedures, maar deze zijn nog niet voldoende ontwikkeld wat betreft het financiële toezicht op de uitvoerende organisaties.

Op grond van haar opmerkingen doet de Rekenkamer de volgende aanbevelingen:

- de Commissie dient geschikte indicatoren in te voeren, die betrekking hebben op de snelheid en de kwaliteit van de steun en waarmee van jaar tot jaar de vorderingen ten opzichte van nader vast te stellen normen worden gemeten;

- de Commissie dient ervoor te zorgen dat haar wervingsprocedures, salarissen en overige arbeidsvoorwaarden personeel aantrekken met de gewenste expertise, teneinde te voorzien in de toegenomen behoefte aan personeel bij haar delegaties;

- de thematische expertise binnen de diensten van het hoofdkantoor moet worden georganiseerd om de delegaties op efficiënte wijze goede kwaliteitsondersteuning te verlenen;

- de toezichthoudende en ondersteunende rol van het hoofdkantoor dient te worden ontwikkeld, met name door de financiële informatiesystemen te verbeteren en te voorzien in de nog steeds actuele behoeften aan opleiding;- teneinde de resultaten van de deconcentratie te optimaliseren, dient de Commissie bijzondere aandacht te blijven besteden aan de vereenvoudiging, harmonisering en verduidelijking van financiële en contractprocedures.

    Speciaal verslag nr. 10/2004:

http://www.eca.eu.int/audit_reports/special_reports/docs/2004/rs10_04nl.pdf

iDit persbericht wil slechts een samenvatting geven. Het door de Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag is beschikbaar op haar internetsite (http://www.eca.eu.int) en zal binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C, verschijnen.


: rapid
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
rapid -> Advies van de Commissie over tijdelijke arbeidstijdverlenging voor arts-assistenten in Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina