Ts : interprofessioneel akkoord aangaande de suikerherstructureringDovnload 167.14 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte167.14 Kb.


08.01.2008


TS : INTERPROFESSIONEEL AKKOORD AANGAANDE DE SUIKERHERSTRUCTURERING


In het kader van de tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie, die door de EU werd uitgevaardigd in 2006 (Verordening EG nr. 320/2006) en onlangs werd gewijzigd (Verordening EG nr. 1261/2007), hebben de nv Tiense Suikerraffinaderij (TS) en de vzw’s Coördinatiecomités van de bietenplanters van Haspengouw en van Henegouwen het hieronder beschreven interprofessioneel akkoord gesloten.
Dit akkoord wil inzicht bieden in de gevolgen van de Europese herstructureringsregeling voor de aankoop van suikerbieten. Het houdt onder meer rekening met de volgende elementen:

 • het verbeteren van het concurrentievermogen en van de leefbaarheid van de sector zoals beoogd door de Verordening EG nr. 320/2006;

 • de noodzaak, onderstreept door de TS, om vanaf het ogenblik van de inlevering van suikerbietquotum aan het herstructureringsfonds met deze doelstelling rekening te houden;

 • de noodzaak om de productiestructuren van de suikerbietteelt te optimaliseren via een geleidelijke en algemene aanpassing op basis van individuele beslissingen genomen door de producenten, nu de relatieve rendabiliteit van de akkerbouw opnieuw is hersteld en sommige beperkingen bij de activering van de toeslagpremies weldra zullen worden afgeschaft;

 • de noodzaak om de legitieme belangen van de suikerbietplanters te garanderen voor wat de extra Europese premie betreft die kan worden verkregen in 2008 (“top-up”);

 • de bekommernis om de productiemogelijkheden van de TS en van de planters te garanderen gelet op de herstructureringscontext in België.

Bepaalde punten van dit akkoord moeten nog worden vervolledigd, vooral deze die verband houden met de fabriekssluiting van Brugelette.I. TOEPASSING HERSTRUCTURERING OP LANDBOUWNIVEAU
a. algemeen schema voor de aanpassing van de bq1

 1. Mogelijkheid tot prioritaire stopzetting op basis van individuele vrijwillige beslissingen (met Europese steun van 42,92 €/t bieten en inlevering van 100 % van het BQ), voor twee groepen planters:

  • planters gelegen in een zone C (niet-traditionele of verafgelegen productiezone: ongeveer 1,3% van het quotum van de TS);

  • planters met een quotum dat kleiner is dan 200 ton (ongeveer 6 % van het quotum van de TS).

In beide gevallen behouden de stoppende planters hun recht op pulp.

 1. Lineaire quotumreductie, met Europese steun (42,92 €/t bieten), ten belope van het saldo van het quotum dat moet afgestaan worden.

 2. De bovenstaande herstructurering wordt zodanig gerealiseerd dat het aandeel van de regio’s (Vlaanderen/Wallonië) in het globale quotum van de TS ongewijzigd blijft (het saldo dat lineair moet ingeleverd worden -supra 2-, wordt voor elke regio apart berekend, rekening houdend met het prioritair vertrek in elke regio -supra 1-).

 3. Voor een vrije quotamobiliteit (los van een grondoverdracht) die direct tussen planters gebeurt geldt geen beperking (het huidige maximum van 150 ton leveringsrecht wordt afgeschaft).b. bijzondere modaliteiten:

 1. Er bestaan 3 zones:

 • Zone A: bietenzone bij uitstek, met hoge rendementen, op landbouwgronden met een hoog rendementspotentieel (leem- en zandleemstreek). De hoge bietendensiteit laat een rationele logistiek toe. Deze zone stemt ook overeen met de traditionele productiezone voor bieten. Hierin zitten de traditionele bevoorradingszones van de bestaande fabrieken of van de fabrieken die bestaan hebben.

 • Zone B: zone aan de periferie waar de productie op lange termijn in stand kan worden gehouden, maar waar de fabrikant geen uitbreiding wenst ten nadele van zone A.

 • Zone C: de fabrikant wil op termijn een productiestopzetting in deze zone.2
 1. Afbakening van de zones: de lijst met alle gemeenten wordt weergegeven in bijlage.

NB: een bedrijf behoort tot een bepaalde zone vanaf het moment dat het grootste deel van de hoeveelheid akkerland deel uitmaakt van die bepaalde zone. Voor pulp is het de leveringsplaats die bepaalt tot welke zone het bedrijf behoort.


 1. Voorwaarden m.b.t. het prioritair vertrek in 2008 : (quotumafstand aan HF)

 1. Uiterste datum voor de indiening van de formulieren: 01.02.2008.

 2. Quotum dat kleiner is dan 200 ton: de limiet van 200 ton slaat op het basisquotum 2007 (d.w.z. na extra quotum 2006 en vóór preventieve onttrekking 2007).

 3. De planters die stoppen (quotumafstand aan HF) zullen hun recht op pulp behouden zoals de suikerbietplanters, gedurende minimaal 5 jaar, maar aan de reële transportkost (kostprijs berekend vanaf de fabriek van vertrek, op logische wijze aangeduid op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling).

 4. Extra premie voor de Gaume: doordat de TS haar bevoorrading vanuit de Gaume onverwijld en volledig wil stopzetten betaalt zij een premie van 8 €/t. Dit bedrag komt bovenop de Europese premie. Tevens beperkt de TS de vergoeding toegekend voor de transportkosten (infra, 7b).

 5. Eventuele herverwerving van BQ via de mobiliteit:

Het verwerven van BQ via de vrije quotamobiliteit is niet mogelijk gedurende 5 jaar voor een planter die vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn quotum in 2008 in het kader van het systeem van prioritair vertrek (met EU-steun). Dit blijft wel mogelijk in het kader van een grondoverdracht (met een minimum van 300 ton om opnieuw nieuwe planter te worden).

 1. Valorisatie overschotbieten 2007

In geval van prioritair vertrek is er geen overdracht mogelijk van 2007 naar 2008 voor de planters in kwestie; valorisatie van de eventuele overschotten volgens het collectief contract (16 €/t).3

 1. Grondoverdrachten (eventuele akkoorden inzake grondovername, opzegging,…):

De beslissing aangaande vertrek en quotumafstand valt onder de verantwoordelijkheid van de planter. Hij alleen kent zijn eventuele verbintenissen en weet hoe hij die moet nakomen.


 1. Regionalisering van de lineaire korting 2008 (supra, A: Algemeen schema, 3): Voorbeeld

Hyp.: quotumvermindering bij de TS = -18 %.

Prioritair vertrek, TS-Vl: 8 %

Prioritair vertrek, TS-W: 5 %.

 Lineaire korting, TS-Vl: 18-8 / 92 = 10,9 %

Lineaire korting, TS-W: 18-3 / 97 = 15,5 %.


 1. Mobiliteit van de BQ: terminologie die hierna wordt gebruikt.

Voor het gemak worden hieronder bepaalde uitdrukkingen gebruikt die verband houden met verschillende mogelijkheden van mobiliteit, zoals:

 • de Mobiliteit van de BQ via een grondoverdracht4;

 • de Mobiliteit van de BQ los van een grondoverdracht, of nog vrije mobiliteit.5

In geval van mobiliteit los van een grondoverdracht is nog een onderscheid mogelijk tussen:

 • een directe mobiliteit (tussen planters)6;

 • een gecentraliseerd systeem dat ten vroegste gepland is voor de winter 2008-2009 (doelstelling: de transparantie en de ontmoeting van vraag en aanbod vergemakkelijken).
 1. Restricties voor de zone B:

Er zijn alleen restricties voorzien betreffende de quotamobiliteit los van een grondoverdracht:

 • Quotumverhoging via een grondoverdracht: geen verschil ten opzichte van zone A (dezelfde regels als voor zone A).

 • Directe quotumverhoging, los van een grondoverdracht: uitsluitend van de zones C en B naar de zone B, of vanaf de zone A maar binnen een straal van 20 km (in vogelvlucht).

 • Quotumverhoging via een mogelijk gecentraliseerd systeem:

  • voor de planters met een quotum dat kleiner is dan 200 ton en in de mate dat een prioriteit wordt ingevoerd om te kunnen uitbreiden naar 200 ton binnen het kader van het gecentraliseerd systeem (cf. VN 6): mogelijkheid om hiervan gebruik te maken tot in 2010;

  • in de andere gevallen, normaal geen toegang tot een gecentraliseerd systeem om te vermijden dat het quotum wordt verplaatst van de zone A naar de zone B.7
 1. Restricties voor de zone C (Voorwaarden voor de planters van zone C die niet stoppen in 2008):

De voorwaarden betreffen de quotamobiliteit, het laden en het transport van de bieten en het pulptransport.

a) Quotamobiliteit: • Quotumverhoging via grondoverdracht: blijft mogelijk; maar in geval van grond- en quotumovername in de zone A of B, moet het overgenomen quotum geproduceerd worden op de daarmee overeenstemmende gronden; indien door teeltrotatie de planter zijn productie of een deel ervan produceert in de zone C, dan moet hij het laden en het vervoer zelf organiseren.

De quotamobiliteit binnen het kader van een grondoverdracht kan mogelijk nieuwe planters opleveren.

 • Directe quotumverhoging, los van een grondoverdracht: uitsluitend door overname van quotum binnen de zone C (zone C  zone C: OK), voor zover dit geen nieuwe planters oplevert.

 • Quotumverhoging via een mogelijk gecentraliseerd systeem: mogelijkheid uitgesloten om te beletten dat quotum overgaat van de zone A of B naar de zone C.

b) Laden en transport van de bieten:  • Vanaf 2008 zal de TS het laden en het vervoer van bieten vanuit de zone C niet meer organiseren.

  • de TS blijft evenwel de laad- en transportkosten betalen tot in 2014 op basis van het systeem “particulier vervoer” maar alleen in de gebieden van zone C die grenzen of praktisch grenzen aan de zones A of B.

  • In de gebieden van zone C die helemaal niet grenzen aan de zones A of B (meer dan 30 km verwijderd van de grens van de zones A of B; in de praktijk alleen de Gaumestreek) en waar de TS onverwijld een volledige stopzetting wil van haar bevoorrading, zal de TS nog maar gedeeltelijk tussenkomen in de laad- en transportkosten; het barema “particulier vervoer” zal worden verminderd met 4 €/t netto geleverd (= negatieve stimulans). Wel zal de TS bij een volledige stopzetting in 2008 een extra bedrag uitbetalen van 8 €/t nettoquotum (= positieve stimulans). Dit bedrag komt bovenop de Europese premie en dient om in 2008 de beslissing tot vrijwillige stopzetting te vergemakkelijken.

c) Pulptransport:  • Voor de planters die stoppen:

Aan de reële kostprijs (kost berekend vanaf de fabriek van vertrek, op logische wijze aangeduid op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling).

  • Voor de planters die blijven:

Aan de reële kostprijs (kost berekend vanaf de dichtstbijzijnd gelegen fabriek).


 1. Doelstelling: het BQ moet minimaal 200 ton bedragen in 2010

 • Een bietenquotum dat kleiner is dan 200 ton is niet verboden.

 • Prioriteit voor het verwerven van BQ tot 200 ton via een eventueel gecentraliseerd mobiliteitssysteem.

 • Er moet worden meebetaald aan de logistieke kosten vanaf 2010 wanneer het BQ kleiner is dan 200 ton.
 1. Mogelijke tijdelijke regionalisering van de vrije quotamobiliteit

 • Geen regionalisering in geval van mobiliteit met een grondoverdracht.

 • Vrije mobiliteit: een mogelijke regionalisering tijdens de winters 2008-2009 en 2009-2010 (tot het einde van de Europese herstructureringsperiode) zal worden onderzocht.8
 1. Quotamobiliteit
 1. Toepassing van de quotamobiliteit na de lineaire korting 2008:

De quotamobiliteit (met of zonder grondoverdracht) zal tijdens de winter 2007-2008 worden toegepast op basis van het bietenquotum dat de overlater nog overhoudt NA de quotavermindering als gevolg van de Europese suikerherstructurering (dus mobiliteit op basis van het quotum NA de lineaire korting).


 1. Aanpassing van het complementair akkoord Haspengouw (+ Brugelette) omtrent de quotamobiliteit:

  • De uiterste datum voor indiening van de formulieren9 wordt 15 februari 2008. Er worden speciale formulieren uitgewerkt voor de winter 2007-2008 om rekening te houden met de onzekerheid die nog bestaat omtrent de lineaire korting.

  • De limiet van 150 ton voor de vrije quotamobiliteit10 wordt opgeheven vanaf de winter 2007-2008.

  • De toekenning van bietenquotum aan een Nieuwe Planter11 wordt vanaf de winter 2007-2008 onderworpen aan de voorwaarde van een minimumquotum van 300 t, te bereiken in één jaar (één winter) gelet op de versoepeling van de regels voor vrije mobiliteit.

  • De regels in verband met de bietenzones12 worden aangepast om rekening te houden met de verschillende zones A, B en C (supra) en de hierboven vermelde bepalingen in verband met de quotamobiliteit in de desbetreffende zones. De nieuwe bepalingen hebben voorrang op de bestaande bepalingen.

  • De bepalingen die verband houden met de toekenning van het BQ aan landbouwers met geen of weinig BQ13 worden opgeschort voor de winter 2007-2008. Deze bepalingen moeten in de toekomst opnieuw bekeken worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de versoepeling van de regels voor vrije mobiliteit.
 1. Gecentraliseerd systeem voor de vrije quotamobiliteit:

Naast het “direct” systeem tussen planters, zal de mogelijkheid van een “gecentraliseerd” systeem worden onderzocht voor de quotamobiliteit tijdens de winter 2008-2009 om op die manier te zorgen voor een gemakkelijke toegang en transparante voorwaarden. Er zou een prioriteit moeten worden ingevoerd voor het quotum dat kleiner is dan 200 ton.14


 1. Participatie:

Het prioritair toekennen van de beschikbare quota aan de planters die in orde zijn met de participatie blijft van toepassing.

In het geval van planters met meerdere vennootschappen zullen de voorwaarden om beschouwd te worden als zijnde in orde met de participatie worden verduidelijkt.

II. GLOBALE ASPECTEN VAN DE HERSTRUCTURERING
1. Quotuminlevering alleen in 2008

Behoudens een aanzienlijke wijziging van de Europese verordening tegen 31.12.2008 die een dergelijke standpuntswijziging zou rechtvaardigen, verbindt de TS zich ertoe om geen quotum in te leveren in 2009/10, waarvoor geen aanvraag voor steuntoekenning zou zijn ingediend vóór 31.01.2008, conform de mogelijkheid voorzien in de Europese verordening (behoud top-up landbouw in 2009/10 aan deze voorwaarde).


2. Minimale quotuminlevering door de TS in 2008

 • De TS zal haar quotuminlevering zo veel mogelijk beperken met als maximale inlevering de hoeveelheid die noodzakelijk zal blijken om te vermijden dat een quotumkorting zonder vergoeding wordt opgelegd in 2010 op basis van de resultaten van de 1e fase en de eventuele informatie meegedeeld door de Commissie na afloop van de 1e fase.

 • In de mate dat de globale quotuminlevering door België tijdens de 2e fase het zou toelaten, zal de TS proberen om haar quotuminlevering nog te verminderen ten opzichte van de hierboven vermelde hoeveelheid.

III. SLUITING VAN BRUGELETTE


Over de voorwaarden van de sluiting van de fabriek van Brugelette en over de inachtneming van de gevolgen ervan voor de lokale planters moet worden onderhandeld.

IV. ANDERE ZAKEN
 1. Overschotbieten 2007

Al de overschotbieten 2007 (na vrije overdracht en collectief contract voor industriële suiker) zullen normaal gevaloriseerd worden als industriële suiker aan de prijs van 16 €/ton bieten aan 16° Z. Indien nodig, zou deze hoeveelheid evenwel kunnen worden beperkt in functie van de impact die de vrijwillige stopzettingen en quotuminleveringen zouden kunnen hebben op de overdracht.


 1. Maximumpercentage vrije overdracht (12 %)

Het maximumpercentage vrije overdracht wordt bij de TS verhoogd van 10 naar 12 %, vanaf de campagne 2007 en voor de campagnes erna.


 1. Betalingsdata voor de bieten buiten het quotum

De betalingsdatum van het voorschot (50 %) [of eventueel van het totaalbedrag] op de waarde van de buiten het quotum gevaloriseerde bieten wordt aangepast van 31 januari naar 31 maart, en dit vanaf de campagne 2007/08.


 1. Bepaling grondtarra, ontvangstinstallaties,…

De noodzaak van de grondtarrabepaling voor de campagne 2008 wordt in herinnering gebracht.

De beslissingen omtrent de ontvangstinstallaties zou de TS moeten nemen begin 2008.


Brussel, 08.01.2008


Voor de Tiense Suikerraffinaderij,

Voor het Coördinatiecomité van Haspengouw,

Thomas Hubbuch


Guy Paternoster


Jean-Joseph Rigo


Mathieu Vrancken

Voor het Coördinatiecomité van Henegouwen,


Victor Sneessens


Thierry Holvoet


Bijlagen:


1. Lijst met de gemeenten die behoren tot de zone B.


Code postal

Commune


1560

HOEILAART


1600

OUDENAKEN1600

SINT-PIETERS-LEEUW1601

RUISBROEK (BT)1602

VLEZENBEEK1640

SINT-GENESIUS-RODE1650

BEERSEL


1651

LOT


1653

DWORP


1671

ELINGEN


1750

GAASBEEK


1750

LENNIK


1750

SINT-MARTENS-LENNIK1755

GOOIK


1755

KESTER


1755

LEERBEEK


1755

OETINGEN


1760

ROOSDAAL


3020

HERENT


3020

VELTEM


3020

VELTEM-BEISEM3020

WINKSELE


3061

LEEFDAAL


3070

KORTENBERG3071

ERPS-KWERPS3078

EVERBERG


3080

DUISBURG


3080

VOSSEM


3150

HAACHT


3150

TILDONK


3150

WESPELAAR (HAACHT)3620

GELLIK


3620

LANAKEN


3620

LANAKEN-KESSELT3620

LANAKEN-VELDWEZELT3621

LANAKEN-REKEM3630

MAASMECHELEN3630

MEESWIJK-MAASMECHELEN
3631

BOORSEM-MAASMECHELEN
3631

UIKHOVEN-MAASMECHLEN
3790

MOELINGEN3790

MOULAND


3790

VOEREN MOELINGEN3798

‘S GRAVENVOEREN4120

EHEIN


4120

NEUPRE EHEIN4120

ROTHEUX RIMIERE4121

NEUVILLE EN CONDROZ4122

PLAINEVAUX4160

ANTHISNES


4161

VILLERS AUX TOURS4163

TAVIER


4550

NANDRIN


4550

SAINT SEVERIN4550

VILLERS LE TEMPLE4550

YERNEE FRAINEUX4557

ABEE


4557

ABEE SCRY4557

FRAITURE


4557

RAMELOT


4557

SENY


4557

SOHEIT TINLOT4557

TINLOT


4560

BOIS ET BORSU4560

CLAVIER


4560

LES AVINS EN CONDROZ
4560

OCQUIER


4560

PAILHE


4560

TERWAGNE


4570

MARCHIN


4570

VYLE ET THAROUL4577

MODAVE


4577

STREE


4577

VIERSET BARSE4590

ELLEMELLE


4590

OUFFET


4590

WARZEE


4600

VISE


4600

VISE LANAYE4600

VISE LIXHE


4600

VISE RICHELLE4601

SAROLAY


4606

SAINT ANDRE4607

BOMBAYE


4607

DALHEM


4607

DALHEM BERNEAU4607

DALHEM BOMBAYE4607

DALHEM MORTROUX4608

DALHEM NEUFCHATEAU4608

DALHEM WARSAGE4608

NEUFCHATEAU4608

WARSAGE


4670

BLEGNY


4681

HERMALLE S/ARGENTEAU
5353

GOESNES


5354

JALLET


5360

HAMOIS EN CONDROZ5360

NATOYE


5360

SCY (HAMOIS CONDROZ)
5361

MOHIVILLE


5362

ACHET


5363

EMPTINNE


5364

SCHALTIN


5370

BARVAUX CONDROZ5370

BUZIN


5370

FAILON VERLEE5370

FLOSTOY


5370

HAVELANGE5370

JENEFFE


5370

JENEFFE EN CONDROZ5370

MEAN


5370

PORCHERESSE5370

VERLEE


5372

MEAN


5374

MAFFE


5376

MIECRET


5377

BONSIN


5377

SOMME LEUZE5500

ANSEREMME5500

DINANT


5500

DREHANCE


5500

FALMAGNE


5500

FALMIGNOUL5500

FURFOOZ


5501

AWAGNE


5501

LISOGNE


5502

THYNES


5503

SORINNES


5504

FOY NOTRE DAME5520

ANTHEE


5520

ONHAYE


5521

SERVILLE


5522

FALAEN


5523

SOMMIERE


5523

WEILLEN


5524

GERIN


5530

DORINNE


5530

DURNAL


5530

PURNODE


5530

SPONTIN


5530

YVOIR


5537

ANHEE SUR MEUSE5537

BIOUL


5537

DENEE


5537

HAUT LE WASTIA5537

MAREDRET


5540

HASTIERE


5540

HERMETON SUR MEUSE5540

WAULSORT


5542

BLAIMONT


5560

FINNEVAUX


5560

HULSIONNIAUX5560

MESNIL ST BLAISE5561

CELLES (NAM.)5562

CUSTINNE


5580

ROCHEFORT5590

ACHENE


5590

BRAIBANT


5590

CINEY


5590

CONNEUX


5590

HAID SERINCHAMPS5590

LEIGNON


5590

PESSOUX


5590

SOVET


5600

JAMAGNE


5600

JAMIOLLE


5600

MERLEMONT5600

NEUVILLE


5600

PHILIPPEVILLE5600

SAMART


5600

SAUTOUR


5600

SURICE


5600

VILLERS LE GAMBON5600

VODECEE


5620

CORENNE


5620

FLORENNES5620

HEMPTINNE LEZ FLORENNES
5620

MORVILLE


5620

ROSEE


5620

SAINT AUBIN5630

DAUSSOIS


5630

SENZEILLE


5630

SILENRIEUX


5630

VILLERS DEUX EGLISES5646

STAVE


5650

PRY


5650

VOGENEE


5650

WALCOURT


5650

YVES-GOMEZEE5651

THY LE CHATEAU6280

GERPINNES6440

BOUSSU-LEZ-WALCOURT
6440

FROIDCHAPELLE6441

ERPION


6500

BARBENCON6500

LEVAL-CHAUDEVILLE6500

RENLIES


6500

SOLRE SAINT GERY6543

BIENNE-LEZ-HAPPART9400

DENDERWINDEKE59216

SARS POTERIE59440

SAINT-AUBIN59620

SAINT-REMY CHAUSSEE59740

CHOISIES


59740

LEZ-FONTAINE59740

SOLRE-LE-CHATEAU

2. Lijst met de gemeenten die behoren tot de zone C.

De zone C omvat alle gemeenten die geen deel uitmaken van de “bietenzone” van de TS zoals die werd beschreven in het Complementair akkoord Haspengouw (+ Brugelette) omtrent de mobiliteit van de leveringsrechten van 2002 (Bijlage 3).

Behoren onder meer tot de zone C: de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen (met uitzondering van Denderwindeke → zone B) en Luxemburg, evenals het arrondissement Verviers.

Ook de volgende gemeenten worden ingedeeld bij de zone C:

1040 BRUXELLES

1070 ANDERLECHT

1080 BRUSSEL

1700 DILBEEK

1700 SINT-MARTENS-BODEGEM

1700 SINT-ULRIKS-KAPELLE

1703 SCHEPDAAL

1730 ASSE

1730 KOBBEGEM

1730 MOLLEM

1780 WEMMEL

1785 HAMME

1785 MERCHTEM

1800 PEUTIE

1800 VILVOORDE

1820 MELSBROEK

1820 STEENOKKERZEEL

1910 BERG (BT.)

1910 BUKEN

1910 KAMPENHOUT

1930 NOSSEGEM

1930 ZAVENTEM

1932 ST-STEVENS-WOLUWE

1933 STERREBEEK

1950 KRAAINEM

1970 WEZEMBEEK-OPPEM

1980 ZEMST

1981 HOFSTADE (BT.)

1982 ELEWIJT

3600 GENK

3630 VUCHT

3640 KESSENICH

3640 KINROOI

3640 MOLENBEERSEL

3640 OPHOVEN

3650 DILSEN-STOKKEM

3650 ELEN

3650 LANKLAAR

3670 GRUITRODE

3670 MEEUWEN-GRUITRODE

3680 MAASEIK

3680 NEEROETEREN

3680 OPOETEREN

3930 HAMONT-ACHEL

3960 BREE

3960 OPITTER-BREE

4170 COMBLAIN-AU-PONT

4190 MY

4920 HARZE5570 BEAURAING

5580 HAVRENNE

5580 ROCHEFORT

5660 COUVIN

5670 NISMES

5670 OLLOY-SUR-VIROIN

5670 TREIGNES

5680 GIMNEE

5680 MATAGNE-LA-PETITE

5680 NIVERLEE

5680 SOULME

6460 CHIMAY

6462 VAULX-LEZ-CHIMAY

6470 GRANDRIEU

7780 COMINES


1 BQ = Bietenquota (of leveringsrechten voor bieten binnen het quotum), uitgedrukt in ton bieten aan 16°Z.

2 “Zone met een bietenrendement dat meestal lager uitvalt dan het gemiddelde, met een lagere teeltdensiteit of in de nabijheid van grote steden met problemen inzake bereikbaarheid en duurzaamheid van de bietenteelt op lange termijn” (doc. TS, 13.11.2007).

3 Idem voor de planters die hun pensioen nemen en geen opvolger hebben,...

4 cf. Nationale overeenkomst omtrent de mobiliteit van de BQ, gecoördineerde tekst 03.01.2007, art. 26 en 39.

5 cf. Nationale overeenkomst omtrent de mobiliteit van de BQ, gecoördineerde tekst 03.01.2007, art. 27 en 44.

6 Eigenlijk via de Reserve (cf. VN 4).

7 Opnieuw te onderzoeken op het ogenblik dat een gecentraliseerd quotasysteem wordt uitgewerkt (mogelijkheid te overwegen wanneer er nog te veel hoeveelheden worden aangeboden ten opzichte van de vraag afkomstig van zone A?).

8 In geval dat vrije mobiliteit via een gecentraliseerd systeem mogelijk wordt gedurende de winter 2008-2009 (cf. VN 8), zou deze regionalisering tot stand kunnen komen via een vorm van “prioriteit” (vb: verkoop BQ-VL eerst naar VL planters; hetzelfde voor de W planters) binnen een algemeen uit te werken prioriteitskader...

9 Gecoördineerde tekst van 03.01.2007, art. 25.

10 Gecoördineerde tekst van 03.01.2007, art. 18.

11 Gecoördineerde tekst van 03.01.2007, art. 9.

12 Gecoördineerde tekst van 03.01.2007, art. 10,...

13 Gecoördineerde tekst van 03.01.2007, art. 13 en bijlage 2.

14 Dit gecentraliseerd systeem zou kunnen functioneren op basis van een jaarlijks vooraf te bepalen prijs (vb: x €/ton).

Wanneer V > A: prioriteit is mogelijk (bestaand BQ dat kleiner is dan 200 ton ; wedersamenstelling BQ vóór lineaire korting; …)?Wanneer A > V: hetzij prioriteit, hetzij veel eenvoudiger het overschot verdelen over iedereen,… ?

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina