Tussen enerzijds cultuurcentrum Brugge Sint-Jakobsstraat 20-26 b 8000 BruggeDovnload 134.6 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte134.6 Kb.
Overeenkomst

gebruik Magdalenazaal

Magdalenastraat 27 B-8200 Brugge/Sint-Andries
Tussen

ENERZIJDS

Cultuurcentrum Brugge

Sint-Jakobsstraat 20-26

B 8000 Brugge
(hierna verder genoemd Cultuurcentrum)
En
ANDERZIJDS


Naam :………………………………………………………………………………………………………………...

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………..

GSM:………………………………………………………………………………………………………………….
(hierna verder genoemd de organisator)
Aard van activiteit

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Aanvangsuur en datum opbouw – toegang Magdalenazaal

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Aanvangsuur activiteit (deuren open) + publieksbezetting

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Afsluituur en datum afbraak, ontruiming en volledige opkuis

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….


Handtekeningen beide partijen met vermelding “voor akkoord”Het gebruik van de Magdalenazaal beheerst de 17 pagina’s tellende hierna volgende

algemene voorwaarden” met de daaropvolgend de drie bijbehorende bijlagenWij vragen u deze tekst grondig te lezen, en hierboven voor akkoord te ondertekenen.


Inhoudstabel

I. Algemeen


II. Contracten en waarborg
III. Verplichtingen en voorschriften
A) Elke organisator verbindt zich ertoe…..

 1. Afrekening

 2. Sluitingsuur

IV. Verzekering en schadevergoeding


V. Voorverkoop – Maximumcapaciteit – Promotie


 1. Voorverkoop

 2. Maximumcapaciteit

 3. Promotie

VI. Techniek – Opbouw en afbraak
 1. Techniek

 2. Geluid

 3. Opbouw

 4. Afbraak

 5. Opkuis

VII. Foyer - Bar – Horeca


VIII. Gebouw
IX. Personeel - Artiesten


 1. Personeel

 2. Artiesten

Bijlagen 1. Algemeen

 1. Elk dossier wordt afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 1. In elk geval zal de organisator de richtlijnen van de verantwoordelijke van het Cultuurcentrum strikt opvolgen.
 1. Het College van Burgemeester en Schepenen en het Cultuurcentrum kunnen niet instaan voor permanentie, maar kunnen op gelijk welk tijdstip controle uitoefenen en bij vaststelling van niet-naleving van deze voorwaarden de activiteiten zonder verhaal onmiddellijk stilleggen, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding doet ontstaan voor de organisator. Het Cultuurcentrum behoudt zich in dit geval het recht voor om schadevergoeding te eisen voor de gemaakte kosten van stopzetten, ontruimen, afsluiten en eventuele andere bijkomende elementen.
 1. Het Cultuurcentrum vormt het enige aanspreekpunt voor zaalverhuur.
 1. De activiteiten die door derden worden opgezet in de Magdalenazaal, mogen niet haaks staan op het profiel en de dagelijkse werking. Het Cultuurcentrum speelt op dit vlak, in samenspraak met de andere bevoorrechte gebruikers/structurele partners, dagdagelijks een sturende en coördinerende rol.
 1. De aanvragers worden in vier verschillende categorieën opgedeeld.Tariefcode

Categorie aanvragers

A

Brugse verenigingen al dan niet aangesloten bij de erkende stedelijke adviesraden, Brugse onderwijsinstellingen, Brugse en door de Stad Brugge erkende en/of gesubsidieerde verenigingen.

B

Non-profitorganisaties.

C

Commerciële organisaties, organisatiebureaus, impresariaten.

Basis verbruiksvergoeding : grote zaal (capaciteit 400 man zittend publiek of 900 man staand publiek)
Tariefcode

Categorie aanvragers

Gebruiksvergoeding

A

Brugse socio-culturele verenigingen en Brugse onderwijsinstellingen en Brugse organisaties

250,00 Euro


B

Non-profitorganisaties

800,00 EuroC

Commerciële organisaties, organisatiebureaus, impresariaten, serviceclubs

C 1600,00 Euro

Geen fuiven toegestaan


 1. De organisator verbindt er zich toe met de nodige zorg om te gaan met de zaal en het gebruikte materiaal, alles in de oorspronkelijke staat terug te geven en rekening te houden met de aanwijzingen van de verantwoordelijke van het Cultuurcentrum.
 1. De ondertekenaars verklaren meerderjarig te zijn en de partij waarvoor ze zich sterk maken in rechte te vertegenwoordigen en te binden.
 1. In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zullen uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd zijn.
 1. De bijlagen aan deze overeenkomst maken integraal deel uit van deze overeenkomst.


 1. Contracten en waarborgen

 1. Elke aanvraag om over een bepaalde ruimte binnen de Magdalenazaal te beschikken, moet gericht zijn aan de verhuurverantwoordelijke, Katarina Creyf, 050/44.30.51, Sint-Jakobsstraat 20-26- 8000 Brugge..

Er wordt vermeld: zaal, datum, titel, aard, verloop, naam en adres van de organisatie en de verantwoordelijke, evenals alle bijzonderheden met betrekking tot het gebruik van de zaal.

De organisator waarborgt een ordelijk verloop van de activiteit.
 1. Deze gebruiksovereenkomst geeft recht op het volgende (tenzij anders vermeld in het draaiboek):

 1. het elektriciteits- en waterverbruik en de verwarming

 2. de aanwezigheid van een zaalverantwoordelijke en/of technisch verantwoordelijke bij theatervoorstellingen en concerten

 3. De billijke vergoeding, voor de te spelen muziek, is inbegrepen in de zaalverhuur.
 1. Deze gebruiksovereenkomst is pas definitief na bekrachtiging door het College van Burgemeester en Schepenen aangaande de aanvraag, het ondertekenen van “Overeenkomst gebruik Magdalenazaal” door de beide partijen en het correct geschieden van betalingen, zijnde zaalhuur en dergelijke, zoals verder in deze overeenkomst beschreven.
 1. Deze gebruiksovereenkomst dient binnen de 14 dagen na toewijzing met de handtekening van de verantwoordelijke organisator terugbezorgd te worden.
 1. Gebruik van de Magdalenazaal wordt pas toegestaan wanneer binnen 14 dagen na overhandiging van de desbetreffende factuur (die onmiddellijk wordt opgemaakt en overhandigd), 25% van de totale gebruiksvergoeding gestort wordt. De overige 75% van de verbruiksvergoeding dient ten laatste 14 dagen voor de aanvangsdatum van de eigenlijke activiteit betaald te zijn. Indien de aanvraag tot gebruik binnen de 14 dagen voor aanvang geschiedt, dient de volledige gebruiksvergoeding onmiddellijk betaald te worden.
 1. De verhuurverantwoordelijke moet tijdig en per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht van een annulering.

Tijdig wil zeggen: ten laatste 8 weken vóór de datum van de geplande activiteit.

De annuleringskosten bedragen:Deze som vermindert het recht van het Cultuurcentrum niet om een schadeclaim in te stellen wanneer daartoe grond bestaat.
Het Cultuurcentrum zal evenwel van die mogelijkheid (annuleringskosten van 25% van de totale gebruiksvergoeding bij tijdige annulatie – per aangetekend schrijven – of de totale basisprijs bij niet tijdige verwittiging.) geen gebruik maken indien de organisator op de voorziene datum een voor het Cultuurcentrum aanvaardbare andere organisator voorstelt.


 1. Het is de organisator niet toegelaten, zonder schriftelijk akkoord van het Cultuurcentrum, om het even welke ruimte in de Magdalenazaal in ondergebruik te geven, zijn recht aan derden af te staan en/of onder te verhuren.
 1. Het Cultuurcentrum kan, zonder hiervoor schadeloosstelling verschuldigd te zijn, vroegtijdig een einde aan deze gebruiksovereenkomst maken in geval van overmacht, vreemde oorzaak, en omstandigheden – onafhankelijk van onze wil – die het in gebruik geven van de Magdalenazaal onmogelijk maken. In dat geval zal de organisator hiervan onmiddellijk verwittigd worden.
 1. Het Cultuurcentrum behoudt zich in elk geval het recht voor om een waarborg te eisen (Cfr. II.11). Deze waarborgen moeten integraal betaald zijn voor het in gebruik nemen van de te gebruiken vertrekken.

Bij beschadiging of het niet naleven van in deze overeenkomst gemaakte afspraken, word(t)(en) deze waarborg(en) ingehouden. De organisator krijgt evenwel een afrekening van de kosten in detail binnen de 30 dagen na afloop van de activiteit. Ook het opmaken en verwerken van deze afrekening dient door de organisator te worden vergoed.
 1. Op forfaitaire bedragen worden geen kortingen toegestaan.
 1. Bijkomende vergoedingen
Forfait gebruik op zondag

125,00 EUR

Per bijkomend manuur

25,63 000EUR

(index 01.10.2005)Extra-voorstelling op zelfde dag

Vermindering met 50 %

Extra-speeldag, decor blijft staan

50%

vermindering op het gecodeerd tariefGebruik balletvloer

125,00 EUR

Repetitiedag minder dan 5u/dag

25% van het gecodeerd tarief

Repetitiedag meer dan 5 uur gebruik per dag

50% van het gecodeerd tarief

Annulering gebruik indien minder dan 8 weken voor toegezegde datum

50% van de totale gebruiksvergoeding

Waarborg bij gebruik grote multifunctionele zaal

375,00 EUR

De huurtarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd
Vergadering max. 70 pax voor max. 5 uur/dag

Per bijkomend uur50,00 EUR

10,00 EUR12. Facultatief


 • Onthaalbeambten: 70,89 voor min 3u (index 1.10.2005) op weekdagen en zaterdagen. Op zondagen: 141,78 per persoon voor min 3uur (index 1.10.2005)

 • Ticketverkoop: € 50,00 per voorstelling, exclusief bespreekrecht


 1. Verplichtingen en voorschriftenA. Elke organisator verbindt zich er toe alle nodige vergunningen aan te vragen en in het bijzonder te voldoen aan:


 1. De geldende politiereglementen (bv. leeftijdsgrens, sluitingsuur…). Er dient contact te worden opgenomen met de politie bij dansgelegenheden en concerten met staand publiek . Ook wanneer maar de minste kans bestaat dat er zich organisatorisch moeilijkheden voordoen.

Hiervoor kunt u bellen op het algemeen nummer van de politie:

Sint-Andries tel 050/47.28.25 of mailen naar Sint-Andries.Politie@brugge.be.
 1. De organisator dient zich te houden aan de bepalingen van de milieuvergunning die werd afgeleverd aan de inrichting i.c. Magdalenazaal. De organisator wordt contractueel aansprakelijk gesteld voor het niet-naleven van de vergunningsvoorwaarden (onder meer op het vlak van de geluidsbelasting). Indien het Cultuurcentrum op enige manier zou aansprakelijk gesteld worden in het kader van de niet naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden (administratieve sancties, veiligheidsmaatregel of gerechtelijke procedure), zal zij alle mogelijke kosten verhalen op de organisator die heeft nagelaten zich te houden aan de gestelde voorwaarden.

De organisator dient er eveneens op te letten dat de risico’s van de door hem georganiseerde activiteit voor de externe veiligheid, hinder, effecten op het leefmilieu, op de wateren, de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een absoluut minimum worden beperkt.
 1. Auteursrechten en andere taksen zijn ten laste van de aanvrager en dienen zonder bemiddeling van het stadsbestuur rechtstreeks vereffend te worden.
 1. De geldende wetgeving betreffende gebruik en bezit van drugs.

De organisator zal de nodige maatregelen treffen teneinde gebruik/dealen van drugs in de zaal te voorkomen.

Bij vaststelling of zelfs vermoeden van dealen en/of gebruik van drugs moeten de politiediensten onmiddellijk verwittigd worden.
 1. Rookverbod.
  Dienaangaande wordt verwezen naar het Koninklijk Besluit van 15 mei 1990 (B.S. 13 juni 1990) tot het verbieden van roken in bepaalde openbare plaatsen : “het is verboden te roken in gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor publiek en die deel uitmaken van inrichtingen of gebouwen waar :
  6° vertoningen plaatsvinden,
  7° tentoonstellingen worden georganiseerd”.


 2. In uitzonderlijke gevallen, kan vooraf –mits uitdrukkelijk akkoord van het Cultuurcentrum- de sleutel(s) bekomen worden van de zaal, na ondertekening van een ontvangstbewijs. In voorkomend geval, dient de organisator de inkomdeur afgesloten te houden tot het openingsuur van de deuren vermeld in het draaiboek.
  De organisator, behoudens indien er een verantwoordelijke van het Cultuurcentrum aanwezig is, dient zelf in te staan voor het afsluiten van alle deuren en uitgangen na het einde van de activiteit en nadat het publiek het gebouw verlaten heeft. 3. In overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften, dienen ten allen tijde alle nooduitgangen, met inbegrip van de “laad-en-los”-uitgang vrij te zijn. De organisatoren dienen erop toe te zien dat vrachtwagens, bestelwagens en/of personenwagens onmiddellijk na het uitladen van het nodige materiaal weggezet worden.
  De organisator dient ervoor te zorgen dat de auto’s en vrachtwagens enkel geparkeerd worden op de daartoe voorziene parkeerplaatsen.
 1. De organisator dient zelf in te staan voor een volledige EHBO-koffer met wettelijke inhoud.

B). Afrekening
De afrekening omtrent alle bijkomende kosten i.v.m. het huren van de zaal, dient te gebeuren met de huurverantwoordelijke de eerste werkdag na de georganiseerde activiteit.

C) Sluitingsuur
De organisator verbindt er zich toe het sluitingsuur van 4 uur na te leven, dit wil zeggen dat op dit uur de muziek wordt stilgelegd en de drankverkoop wordt stopgezet zodat al het publiek ten laatste tegen 5 uur in de ochtend het gebouw van de Magdalenazaal verlaten heeft.

 1. Verzekeringen en schadevergoedingen

 1. Volledige of gedeelde aansprakelijkheid als verhuurder of exploitant van de Magdalenazaal kan op geen enkele wijze worden verhaald op personeel van het Cultuurcentrum.
 1. Het stadsbestuur Brugge heeft op het gebied van verzekeringen bij verhuringen infrastructuur bij de N..V. Ethias een brandpolis afgesloten die voorziet in afstand van verhaal t.o.v. de gebruikers of de huurders van de Magdalenazaal.
 1. De organisator is verplicht een polis tijdelijke activiteit te nemen, een verzekering burgerlijke aansprakelijk, rechtsbijstand, die schade aan het gebouw en vaste inboedel dekt en lichamelijke ongevallen is opgenomen. De organisator bezorgt ten laatste 1 dag voor aanvang van de activiteit een kopie van de afgesloten polis aan het Cultuurcentrum
 1. Bij een tentoonstelling staat de organisator in voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen tegen alle risico’s (brand, diefstal en beschadigingen).
 1. De aansprakelijkheid van de organisator loopt voor de hele duurtijd van de activiteit zoals bepaald in het draaiboek.
 1. Een technische storing zal als overmacht beschouwd worden. In dit geval zal het Stadsbestuur en/of het Cultuurcentrum geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de organisator.
 1. Er wordt van uitgegaan dat elk lokaal (en het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt) in prima staat verkeert bij de aanvang van de activiteit. De organisator wordt echter het recht voorbehouden voor de aanvang van de activiteit een staat van zaken op te maken in de door hem gebruikte ruimten, samen met de zaalverantwoordelijke.
 1. Indien na de activiteit schade vastgesteld wordt, zal de organisator bij de eerste uitnodiging van het Cultuurcentrum aanwezig zijn om in gezamenlijk overleg de schade te bepalen. Indien betrokkene dan niet aanwezig is, zal de schade door het Cultuurcentrum zelf worden bepaald. De aldus vastgestelde schade dient, samen met de hierbij gepaard gaande administratieve kosten, voor het volledige bedrag vergoed te worden.
 1. Behoudens zware fout als zaalbeheerder kan het Cultuurcentrum door de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, zowel van contractuele aard als van buitencontractuele aard, of door een misdrijf; de organisator vrijwaart het Cultuurcentrum tegen eventuele schade-eisen van derden die voortvloeien uit het gebruik van de zaal.
 1. De noodverlichting (in de foyer zijn dit de TL-lampen die aan beide uiteinden verbonden zijn met een elektrische kabel) en het brandalarm mogen onder geen beding worden uitgeschakeld. Bij het begin van de activiteit wordt de organisator in kennis gesteld van de werking van het brandalarm. Bij misbruik van het brandalarm wordt een forfaitaire schadevergoeding opgelegd van minimum 125 Euro. Deze vermindert het recht van het Cultuurcentrum niet op een hogere schadeloosstelling indien daartoe grond bestaat.
 1. Bij misbruik van de blusapparatuur wordt een forfaitaire schadevergoeding betaald van minimum 75 Euro. Deze vermindert het recht van het Cultuurcentrum niet op een hogere schadeloosstelling indien daartoe grond bestaat.


 1. Voorverkoop – Maximumcapaciteit – PromotieA) Voorverkoop
Het Cultuurcentrum Brugge heeft recht op tien vrijkaarten bij activiteiten (guestlist van Cultuurcentrum Brugge wordt overhandigd aan de organisator). De organisator houdt deze kaarten geblokkeerd. Indien de vrijkaarten nog niet (of niet volledig) werden opgenomen en de voorstelling bijna uitverkocht is, neemt de organisator contact op met het Cultuurcentrum ter overleg alvorens de resterende vrijkaarten te verkopen.


 1. Dansgelegenheden
  De organisator staat volledig zelf in voor publiciteit, kaartenverkoop en praktische organisatie. De organisator stelt een bewonersbrief op waarvan één kopie naar het Cultuurcentrum-draaiboek, één kopie naar de Politie en één kopie naar de Brandweer tijdig wordt gezonden;.

De organisator ertoe gehouden deze bewonersbrief aan al de bewoners, in een straal van 200m rond de Magdalenazaal, zelf te verspreiden.

In deze bewonersbrief dient vermeld:
 • Aard van de activiteit

 • Aanvangsuur en datum opbouw – toegang Magdalenazaal

 • Aanvangsuur activiteit (deuren open)

 • Sluitingsuur (einduur schenken drank, toegang verlenen tot het gebouw aan publiek en draaien muziek)

 • Afsluituur en datum afbraak, ontruiming en volledige opkuis

 • Telefoonnummer waarop de organisator geheel de duur van de activiteit bereikbaar is

 • Telefoonnummer van de politie van Sint-Andries

Niet-dansgelegenheden


Bij activiteiten georganiseerd in de Magdalenazaal, is er de mogelijkheid hier omtrent een voorverkoop te organiseren in de Stadsschouwburg, met name het bespreekbureau. Voor de aanmaak van de tickets wordt een forfaitaire vergoeding van 50 Euro aangerekend. Per uitgeprint ticket bedraagt het bespreekrecht 0,50 Euro.

De openingsuren van het reservatiekantoor van het Cultuurcentrum (050/44.30.60) zijn van maandag tot en met vrijdag van 13u00 tot 18u00 en zaterdag van 10u00 tot 13u00.B) Maximumcapaciteit


 1. De maximumcapaciteit staanplaatsen bij een volledige lege zaal bedraagt 600 personen. Houd er rekening mee dat iedere inbeslagname van oppervlakte, bar – disco-bar – lichtorgel – meubilair met inbegrip van eventuele bijbehorende passageruimte, … gepaard gaat met het verminderen van de capaciteit. De organisator ziet erop toe dat de maximumcapaciteit niet wordt overschreden. In elk geval zal hij zich houden aan de richtlijnen van de verantwoordelijke van het Cultuurcentrum. 2. De Magdalenazaal beschikt over een tribune met een maximumcapaciteit van 400 zitplaatsen. Losse stoelen mogen, omwille van de brandveiligheid, in geen geval (bij)geplaatst worden.
 1. Een eenzijdige overschrijding van het maximum aantal aanwezigen/toeschouwers door de organisator wordt beschouwd als contractbreuk en kan aanleiding geven tot de onmiddellijke stillegging en ontruiming van de zaal.
 1. De organisator is verplicht één of meerdere meerderjarige verantwoordelijken aan te stellen die instaan voor de ticketcontrole tot het einde van de activiteit.
 1. De organisator is verplicht er op toe te zien dat er geen personen het gebouw betreden via nooddeuren – tenzij dit schriftelijk is aangevraagd en goedgekeurd door het Cultuurcentrum.C) Promotie


 1. Door de organisator kunnen affiches worden gehangen in het gebouw uitsluitend op de voorziene affichageborden. In geen geval mogen affiches worden bevestigd aan muren, ramen, deuren of vestiaire.

 2. Voor voorstellingen kan een affiche worden afgegeven in het secretariaat van het Cultuurcentrum, Sint-Jakobsstraat 20-26, 8000 Brugge, die 3 weken vooraf in de Magdalenazaal zullen worden opgehangen.

 3. Voor het overige heeft het Cultuurcentrum geen enkele promotionele verantwoordelijkheid.

 4. Het is de organisator verboden het Cultuurcentrum-logo te gebruiken voor zijn promotie, wel bij voorkeur de naam Magdalenazaal vermeld, in een door de organisator zelf gekozen lettertype.

 5. Het overzicht van de sponsors (materiaal dat hiervoor wordt aangewend met voorbeelden van de opschriften) dient aan het Cultuurcentrum te worden voorgelegd ten laatste 14 dagen voor de activiteit. Zie tevens rubriek Techniek - Draaiboek


 1. Techniek – Opbouw – AfbraakA) Techniek


 1. Een draaiboek met alle technische en praktische afspraken - plannen, evenals plannen voor inrichting en decoratie worden in samenspraak tussen de organisator en het Cultuurcentrum Brugge vastgelegd ten laatste 14 dagen voor de activiteit.
  • Indien van toepassing dienen volgende punten tevens vermeld te zijn in het draaiboek:

   • Duurtijd van de activiteit (datum en uur begin en einde).

   • Het gebruik van de beschreven lokalen tijdens de afgesproken uren; hierin kan geen wijziging gebracht worden, tenzij na overleg met de verhuurverantwoordelijke

   • Is de activiteit uitsluitend voor privé of vrij toegankelijk?

   • Wilt u de activiteit aangekondigd zien in de maandkalender van het Cultuurcentrum Brugge? Zo ja; onder welke titel, naam organisator en telefoonnummer voor info en/of tickets. Hiervoor dient men ongeveer 2 maanden op voorhand de nodige informatie door te geven.

   • Zijn er sponsoringen overeengekomen (spandoeken, reclamestands,….)? En zo ja, welke?

   • Verwacht aantal bezoekers?

   • Naam Securityfirma met bewijs van “Erkende vergunde onderneming door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Aantal personen, met namen verantwoordelijke en andere personeelsleden Securityploeg? Bewijs van vervulling “Meldingsplicht aan College van Burgemeester en Schepen”.

   • Naam, adres en telefoonnummer van verantwoordelijke firma die instaat voor het licht, geluid en/of de discobar.

   • Naam en telefoonnummer van de persoon die op de activiteit zelf, voor de organisator de verantwoordelijkheid draagt (indien verschillend aan naam contractant).

   • Aanvangsuur technische voorbereidingen. Aankomst artiesten, deuren open voor publiek/gasten, aanvang activiteit concert.

   • Indien van toepassing plan van de inrichting en aankleding van de foyerruimte en/of bar(s)

   • Schriftelijke aanvraag en goedkeuring door Cultuurcentrum consumeren/serveren drank en/of eten in de grote multifunctionele zaal bij activiteiten met zittend publiek

   • Vermelding van de identiteit van de persoon aan wie de uitbating en/of catering wordt toevertrouwd en dit enkel bij schriftelijke toestemming van de foyeruitbater.
 1. Het maximumvermogen van de Magdalenazaal bedraagt 132 KV A. Zwaardere stroomaansluitingen dienen vooraf te worden aangevraagd. Het vermogen, nodig in de andere ruimtes van de Magdalenazaal, moeten tijdig worden doorgegeven aan de toneelmeester van het Cultuurcentrum Brugge.
  Wanneer bij bepaalde activiteiten de beschikbare elektriciteitsvoorziening ontoereikend blijkt en de huur van een externe generator zich opdringt, valt deze kost en de aanvraag voor de noodzakelijke vergunning volledig ten laste van de organisator.
 1. De technische opbouw, uitgezonderd bij dansgelegenheden, gebeurt onder toezicht van ten minste twee Cultuurcentrum-technici en volgens de gemaakte afspraken. (zie rubriek Personeel).
 1. De verantwoordelijke organisator blijft ter plaatse tot na de verwijdering en tot het sluiten van de zaal.
 1. Wanneer de afbraak niet volledig tegen het afgesproken einduur kan gebeuren, kan vooraf eventueel een andere afspraak worden gemaakt. De werkuren voor begeleiding van de afbraak overdag, worden berekend aan 24,63 Euro/uur (index 1.01.2005).
 1. Het Cultuurcentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiaal dat achtergelaten wordt door een organisator: niet voor mogelijke diefstal, noch voor beschadiging.
 1. De organisator dient voor eigen werkmateriaal te zorgen voor de decoratie die hij noodzakelijk acht voor een goede uitbating van de zaal. Het is streng verboden ramen, deuren, paneel of muur te benagelen, te beplakken of te beschilderen. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel worden voorzien. Na voorafgaand schriftelijk akkoord van het Cultuurcentrum, kan alleen op niet-beschilderde muren, enkel- of dubbelzijdige plakband aangebracht worden.
 1. Om veiligheidsredenen is het verboden gemotoriseerde voertuigen in de Magdalenazaal binnen te brengen en/of te gebruiken.


B) Geluid


 1. De organisator is verantwoordelijk voor het geluidsvolume, in acht genomen de specifieke richtlijnen van de verantwoordelijke van het Cultuurcentrum, tegelijk rekening houdend met de hierna vermelde geluidslimieten waarbij de nachtrust van de omwonenden niet mag gestoord worden (neveneffecten van het binnengebeuren, straatlawaai, nachtelijk samentroepen van jongeren op de straat/parking en in het achtergelegen park).
   • Geluidslimieten
    • Binnengeluidslimiet
     • De binnengeluidslimiet voor de grote multifunctionele zaal bedraagt 95 dB(A) voor “gewone muziek” en 90 dB(A) voor “techno” en “house”-muziek

     • Voor alle zalen met uitzondering van de grote – multifunctionele zaal geldt een binnengeluidslimiet van 80dB(A) en een buitengeluidslimiet uitgaande van de Vlarem-criteria omtrent omgevingsgeluid.
    • Omgevingsgeluid
     • Dit criterium geldt zowel voor het muziekgeluid als voor technische installaties.     • Het omgevingsgeluid voor de Magdalenazaal bedraagt het volgende:


      • 45 dB(A) voor de dagperiode (07h00 – 19h00);

      • 40 dB(A) voor de avondperiode (19h00 – 23h00);

      • 35 dB(A) voor de nachtperiode (23h00 – 07h00)
    • Buitengeluidslimiet
     • Voor de buitengeluidslimiet (aangezien muziekgeluid tonische componenten bevat) dient een 5dB strengere eis gehaald te worden waardoor de buitengeluidslimieten voor de Magdalenazaal komen op

      • 40 dB(A) voor de dagperiode (07h00 – 19h00);

      • 35 dB(A) voor de avondperiode (19h00 – 23h00);

      • 30 dB(A) voor de nachtperiode (23h00 – 07h00)
 1. Ramen en deuren moeten gesloten blijven (lawaaioverlast en veiligheid); enkel in hoogdringendheid en/of na schriftelijke aanvraag en goedkeuring van het Cultuurcentrum kan hier omtrent een uitzondering worden gemaakt.
 1. De ventilatie in de grote zaal dient, bij dansgelegenheden, concerten en producties met veel dB’s, tijdens het gehele gebeuren in werking te zijn
 1. Klank en lichtinstallatie
  1. Wanneer de organisator zelf instaat voor licht of geluid of hiervoor een beroep doet op derden moet aan de hieronder beschreven voorwaarden zijn voldaan. De organisator moet de externe licht- en/of geluidsfirma waarmee wordt samengewerkt op de hoogte brengen van de hieronder beschreven voorwaarden:Al het materiaal dat wordt meegebracht moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en VLAREM II. Inzonderheid moeten decor, hout, doeken, enz. brandvertragend behandeld zijn. Elk gebruik van rook, vuur, pyro-effecten, … moet vooraf aangevraagd worden. De verantwoordelijke van het Cultuurcentrum behoudt zich het recht voor om het gebruik hiervan te verbieden, als hij de effecten niet veilig acht. Alles wat wordt opgehangen moet zijn beveiligd (staalkabel, ketting).
Een kopie van deze vigerende wetten ligt ter inzage in het Cultuurcentrum


  1. Dansgelegenheden :

De organisatoren voorzien een eigen geijkte klank- en lichtinstallatie die voldoet aan de wettelijke voorschriften zoals bepaald door de Vlaremreglementering (voor zover dergelijke installatie niet voorzien is in de basisuitrusting van de zaal).

  1. Niet-dansgelegenheden :

Het gebruik van de basisklank- en lichtinstallatie is inbegrepen in de huurprijs van de Magdalenazaal. De organisator dient in te staan voor extra klank- en lichtinstallaties; hierbij moet er telkenmaal worden voor gezorgd dat het gaat om geijkte klank- en lichtinstallaties die voldoen aan de wettelijke voorschriften zoals bepaald door de Vlaremreglementering.

C) Opbouw
De toegang tot de Magdalenazaal met het oog op de opbouw en afbraak van de desbetreffende activiteit wordt in overleg met het Cultuurcentrum afgesproken, die de mogelijkheid onderzoekt aan de hand van de bezetting van de kalender.

D) Afbraak


 1. De organisator is ertoe gehouden om het met het Cultuurcentrum afgesproken dag en uur van definitief verlaten van de Magdalenazaal te respecteren.
 1. Onmiddellijk na de activiteit, de voorstelling of de laatste van een ononderbroken reeks voorstellingen moeten geluidsapparatuur, lichtapparatuur, kostuums, decorstukken en andere voorwerpen die geen eigendom zijn van het Cultuurcentrum, worden verwijderd.
  Definitief verlaten houdt tevens in de volledige opkuis en de volledige ontruiming van personen.
  Bij gebrek aan een specifieke regeling daaromtrent, geldt als algemene regel dat de volledige opbouw dient afgebroken en opgehaald te worden, met inbegrip van de volledige opkuis en ontruiming van personen, ten laatste tegen 12 uur ’s middags van de dag volgend op de dag van de aanvang van de activiteit.
 1. Bij het laden en lossen en handelingen die plaatsvinden buiten het gebouw dient rekening gehouden te worden waarbij de dag- en nachtrust van de omwonenden niet mag gestoord worden. In alle geval dienen motoren stilgelegd te worden, autoradio’s te worden uitgezet en alle hinderlijke geluiden/lawaai te worden vermeden

Bij dansgelegenheden en concerten is het de afspraak (tenzij - schriftelijk aangevraagd – grondig gemotiveerde afwijkingen) dat al de in te laden elementen – rekwisieten in de grote berging worden gestockeerd om dan vanaf 8u00 effectief ingeladen te worden en dit teneinde lawaaihinder te vermijden.E) Opkuis


 1. A) Staand publiek (concerten, dansgelegenheden)

De volledige opkuis van alle gebruikte ruimten en meubilair dient te gebeuren door de organisator, onder voorbehoud dat wanneer de aangestelde verantwoordelijke van het Cultuurcentrum vaststelt dat de opkuis niet naar behoren gebeurde, er beroep wordt gedaan op een extern professioneel schoonmaakbedrijf, of de opkuis gebeurt door de van stad aangesteld schoonmaakpersoneel. De kosten voor het inhuren van een extern professioneel schoonmaakbedrijf of de gepresteerde uren van de door de stad Brugge aangesteld schoonmaakpersoneel worden aangerekend, uurloon 24,63 Euro aan de index van 1 juli 2003. De organisator dient zelf in te staan voor het nodige schoonmaakmateriaal en –produkten
Bij de schoonmaak dient er streng op toegezien te worden dat:

  1. er geen water in de podium-opbergruimte en onder de houten vloer terechtkomt. Indien dit wel het geval is dient de organisator de onderliggende beschadigde elementen intergraal (materiaal + leverings- en plaatsingskosten) te vergoeden aan het Cultuurcentrum.

  2. de zwarte betonnen vloeren enkel met bruine zeep mogen gereinigd worden – niet met detergent.


B) Zittend publiek (podiumkunsten, theater, muziek, dans)
De normale en gebruikelijke opkuis wordt door het bevoegd personeel van de Stad Brugge uitgevoerd, De organisator is evenwel er toe gehouden om zelf in te staan voor de opkuis/reiniging van eerder ongebruikelijk afval gegenereerd door zijn evenement.


 1. Extra schoonmaak en/of kosten herstel van beschadigingen worden integraal aangerekend.
 1. De organisator zal al de door hem gecreëerde vuilnis verwijderen. Het vuilnis moet ofwel zelf worden meegenomen ofwel in officiële vuilniszakken ingepakt worden en op de door de verantwoordelijke aangeduide plaats worden gedeponeerd.

In de officiële vuilniszakken mag enkel restafval worden gedeponeerd (specifieke inhoud zie bijlage 3)


Papier-karton en glas dienen in de desbetreffende containers (op de parking achteraan de Magdalenazaal) gedeponeerd te worden. Let er wel op dat glas niet mag gedeponeerd worden tussen 22u ‘s avonds en 8u ’s morgens ter vrijwaring van de nachtrust van de omwonenden.
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen in officiële PMD zakken te worden gedeponeerd (specifieke inhoud zie bijlage 3).
Indien deze afspraken niet worden nageleefd zullen de verwerkingskosten aan de organisator worden aangerekend.

 1. Foyer - Bar – Horeca
 1. De praktische afspraken dienen te geschieden met Karel Lievens – tel : 050/34.26.94.
 1. Alle drankafname, drankverkoop en catering, zowel voor het publiek, de organisatoren – het personeel als voor de artiesten, dienen te geschieden via de foyeruitbater. Enkel na schriftelijke toestemming van de foyeruitbater kan van deze regeling geheel of gedeeltelijk worden afgezien of afgeweken.
 1. Het staat de organisator vrij te onderhandelen met de foyeruitbater; i.c. Karel Lievens.
 1. Eventuele tijdelijke inrichting en aankleding van de foyerruimte en de bar(s) kan enkel mits goedkeuring van het Cultuurcentrum en de foyeruitbater.

Belangrijk hierbij is dat er rekening dient te worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften en dat de organisator verantwoordelijk blijft voor al de aangewende uitrusting, het materiaal, het meubilair en dergelijke.


Een plan met de opstelling en de inrichting van de desbetreffende ruimte(n), dat tevens in het draaiboek dient te worden vervat, worden in samenspraak tussen de organisator en het Cultuurcentrum en de Foyeruitbater vastgelegd ten laatste 14 dagen voor de activiteit
Aangaande catering is omwille van het brandgevaar het gebruik van “open vuren” niet toegestaan. Desgevallend kan de organisator op eigen initiatief en op eigen kosten een mobiele keuken aanwenden. Deze mobiele keuken dient minstens 6m verwijderd te zijn van het gebouw “de Magdalenazaal” en dit enkel ter hoogte van de aangelegde parkings. Het opwarmen van gerechten in om het even welke ruimte in de Magdalenazaal kan enkel na schriftelijke aanvraag en goedkeuring van het Cultuurcentrum. Dit dient expliciet opgenomen te worden in het draaiboek.


 1. Het consumeren van dranken en/of eten is niet toegestaan in de zalen en de gangen van het gebouw bij activiteiten met zittend publiek; doch is er mogelijkheid tot het plaatsen van bar(s) en/of het serveren/consumeren van drank of eten in de grote – multifunctionele zaal. Dit is echter enkel mogelijk na schriftelijke aanvraag (vermelden in draaiboek) en dient te worden goedgekeurd door de foyeruitbater.
 1. Aan het eind van de voorstelling, dansgelegenheid, evenement, … vindt de afrekening van de drank en/of de catering plaats met de foyeruitbater tenzij voordien anders schriftelijk overeengekomen.


 1. Gebouw

 1. De toegang tot de technische lokalen en de artiestenloges is ten strengste verboden aan niet technisch of niet-artistiek personeel. Indien de loges worden gebruikt, dient de organisator een verantwoordelijke aan te stellen bij de ingang van de loges die hier op toeziet.
 1. Enkel de grote zaal mag gebruikt worden voor dansgelegenheid; in de foyer is er enkel achtergrondmuziek toegestaan of mag er akoestisch muziek gespeeld worden.
 1. De niet te gebruiken ruimten dienen te worden afgesloten. Indien toch gebruikt van deze ruimtes zou worden gemaakt, dienen de richtlijnen aangaande de opkuis en schoonmaak nageleefd te worden, zoniet zal de opkuis van deze ruimte(n) aan de organisator integraal aangerekend worden.
 1. Stroomaansluitingen

  1. Dansgelegenheden : Alle aansluitingen dienen te gebeuren rekening houdend met de verdeling van de belasting der kringen.

  2. Niet-dansgelegenheden : Alle aansluitingen gebeuren door technici van het Cultuurcentrum Brugge. De instructies van de technici in verband met de verdeling van de belasting der kringen dienen opgevolgd te worden.
 1. Er is de mogelijkheid tot het gebruik van telefoon met bijbehorende internetaansluiting mits betaling van de verrichte kosten.
 1. Uitgangen en nooduitgangen dienen in alle omstandigheden vrijgehouden te worden.
 1. Er dient verplicht in een straal van 3 meter rond de brandhaspels een vrije zone gerespecteerd te worden; dat wil zeggen dat binnen deze zone er zich enkel personen mogen bevinden maar geen meubilair, materiaal, objecten en dergelijke.
 1. Brandmeldingknoppen en brandblusapparaten moeten steeds vrij en ten allen tijde zichtbaar en bereikbaar zijn (zie bijlage 2 brand- en evacuatieplan)
 1. De vestiaire heeft een capaciteit van 1.000 kapstokken met bijbehorende nummerplaatjes. Ieder verlies van een nummerplaatje dient vergoed te worden door de organisator ter waarde van de aankoopprijs (incl. Btw).
 1. Het Cultuurcentrum is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van kledingstukken die in bewaring zijn gegeven in de vestiaire.
 1. Het Cultuurcentrum is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade en/of vandalisme aan de voertuigen op de omliggende parkings.IX. Personeel - Artiesten
A) Personeel


 1. Het Cultuurcentrum bepaalt wanneer de aanwezigheid van één of meerdere technici noodzakelijk is.
  Na overleg met de toneelmeester wordt bepaald hoeveel technici van het Cultuurcentrum Brugge aanwezig dienen te zijn.
 1. De aanwezigheid van de technici is vereist vanaf het begin van de opbouw tot het einde van de afbraak. Behoudens afwijkende afspraak hieromtrent goedgekeurd door het Cultuurcentrum, zoals vastgelegd in het draaiboek.
 1. In de basisgebruiksvergoeding zijn bij het gebruik van de grote zaal voor niet-dansgelegenheden, twee technici voor maximum 5 manuur per personeelslid, voorzien.

In alle gevallen wordt voor (bijkomend) technisch personeel van het Cultuurcentrum Brugge en/of bijkomende manuren het tarief van 24,63 EUR (index 1.01.2005) per uur per persoon aangerekend.
 1. Security

  1. Dansgelegenheden

 • De organisatoren worden ertoe gehouden op eigen kosten en verantwoordelijkheid de nodige security te voorzien, die voldoet aan de wettelijke voorschriften.

  1. Niet dansgelegenheden

 • De organisator is verantwoordelijk voor het al dan niet inzetten van een bewakingsdienst (Securityploeg), maar het Cultuurcentrum is vrij de organisator hiertoe te verplichten. Deze bewakingsdienst moet conform zijn aan de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten

  1. De volledige wet (volgens de letter) en een korte praktische samenvatting van deze wet liggen in het Cultuurcentrum ter inzage.
 1. De organisator zorgt zelf (al of niet in samenwerking met de externe firma’s) voor voldoende personeel voor opbouw, afbraak en ontruiming. Al het materiaal moet binnen de afgesproken termijn zijn geleverd en opgehaald.


B) Artiesten

De opvang van de artiesten gebeurt door de organisator.
Bijlagen


 1. Technische fiche Magdalenazaal

 2. Brand- en evacuatieplan

 3. Aan te houden regels IVBO

Het Cultuurcentrum Brugge valt onder de bevoegdheid van Schepen Yves Roose.
Coördinaten Cultuurcentrum Brugge
Adres: Cultuurcentrum Brugge St.-Jakobsstraat 20 8000 Brugge

Tel. 050 44 30 40

Fax 050 44 30 50

Cultuurcentrum@brugge.be
Directie:

Sonia Debal, cultuurfunctionaris-directeurZaalverhuur: aanvragen gebruik, afspraken toegangskaarten, afrekening van de activiteit, opnemen activiteit Cultuurdatabank, publiekcijfers:

Katarina Creyf, administratief hoofdmedewerkster, tel. 050 44 30 51, mailadres: Katarina.Creyf@brugge.be

Pieter Brabant, medewerker zaalverhuur, tel. 050 44 66 21, mailadres: Pieter.Brabant@brugge.be
Techniek: praktische en technische afspraken:

Lieselot Decoster, hoofd techniek, gebouwen en uitbating, tel. 050 44 66 20, mailadres: Lieselot.Decoster@brugge.be

Patrick Maipauw, toneelmeester, tel. 050 44 30 64 – GSM 0472 900 104, mailadres: Patrick.Maipauw@brugge.be

Dominique Berten, technisch verantwoordelijke bij zaalhuur, tel. 050 44 30 64 – GSM 0499 691 037, mailadres: Dominique.Berten@brugge.be.Verantwoordelijke onthaalbeambten (facultatief): zie Overeenkomst gebruik Magdalenazaal: II punt 12

Isabelle Cattoor, tel. 050 44 66 32 – GSM 0499 691 006, mailadres: Isabelle.Cattoor@brugge.beTicketverkoop (facultatief) : zie Overeenkomst gebruik Magdalenazaal: II punt 12

Bespreekbureau stadsschouwburg, tel. 050 44 30 60, mailadres: bespreekbureau@brugge.be

Adres: Adriaan Willaertstraat 2 8000 Brugge

Openingsuren: alleen telefonisch: maandag tot vrijdag: 13u tot 18u en op zaterdag: 10u tot 13u.

Avondkassa in de Magdalenazaal: loket open vanaf 1 uur voor aanvang van de activiteit.


Facultatief:

In&Uit: adres: Concertgebouw ’t Zand 34 8000 Brugge: dagkassa open van maandag tot zondag van 10u tot 18u. Voor informatie rond verkoop tickets: Stefaan Geldhof, ICT-verantwoordelijke, tel 050 44 20 06, mailadres: Stefaan.Geldhof@brugge.be
Uitbating foyer Magdalenazaal:

Karel Lievens

Tel. 050 34 26 94
Adressen:

Magdalenazaal (of MaZ)

Magdalenastraat 27

8200 Brugge
Gemeenteraadsbeslissing 27.01.2004 + Collegebeslissing 07.05.2004 + aanpassing tarieven College 19.01.2007 Pagina /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina