Tussen oud en nieuwDovnload 187.17 Kb.
Pagina1/10
Datum20.08.2016
Grootte187.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

powerpluswatermarkobject1TUSSEN OUD EN NIEUW
AKTUALISERING NOTA CULTUREEL ERFGOED GEMEENTE RIJSWIJK


Inhoudsopgave.


Inhoudsopgave. 2

Samenvatting 3

5

1. Inleiding 61.1 Een korte geschiedenis. 6

1.2 Het belang van cultureel erfgoed 7

1.3 Waarom een nieuwe erfgoednota? 8

1.4 Opbouw van deze nota 8

9

2. Stand van zaken 93. Archeologie 10

3.1 Motivering 10

3.2 Wettelijk kader 11

3.3 Rolverdeling overheden 13

3.3.1 Het Rijk 13

3.3.2 De provincie 13

3.3.3 De gemeente 14

3.4 DOELSTELLINGEN GEMEENTELIJK BELEID 14

3.4.1 Inbedding in ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie door archeologische waardenkaart. 14

3.4.2 Archeologisch onderzoek in de gemeente Rijswijk 14

3.4.3 Kennis. 17

20


4. Gebouwde Monumenten & Cultuurlandschap 20

4.1 Motivering 20

4.2 Wettelijk kader 21

4.3 Rolverdeling overheden 21

4.3.1 Het Rijk 21

4.3.2 De provincie 22

4.3.3 De gemeente 22

4.4 DOELSTELLINGEN GEMEENTELIJK BELEID. 22

4.4.1 Cultuurhistorie meewegen in de ruimtelijke ordening 22

4.4.2 (Welstands- en) Monumentencommissie 23

4.4.3 De Cultuurhistorische Waarden Kaart 23

4.4.5 Bevorderen van herbestemming 24

4.4.6 Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst. 24

4.4.7 Actief informeren, preadvies & begeleiding 24

4.4.8 Bouwhistorisch onderzoek 24

4.4.9 Instandhoudingssubsidie 25

5. Voorlichting, communicatie en educatie 26

5.1 Publicaties, lezingen en rondleidingen 26

5.2 Zichtbaar maken bouwhistorisch en cultuurlandschappelijk erfgoed. 27

5.3 Open Monumentendag 28

5.4 Monumentenprijs 28

5.5 Educatie en Onderwijs 28

5.6 Social media. 29

29


6. Financiën 30

Bijlage 1 Archeologische Waarden Kaart. 31

Bijlage 2 Cultuurhistorische Waardenkaart. 40

Bijlage 3. Monumentenlijst (gemeentelijke en rijksmonumenten). 44

Samenvatting

Rijswijk is rijk aan cultureel erfgoed. De resten van het verleden beïnvloeden de identiteit van onze stad. Ze dragen eraan bij dat Rijswijk een groene en comfortabele plek is waar mensen plezierig kunnen wonen en werken. Het behoud van deze historische overblijfselen is een wettelijke taak van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de aanwijzing en instandhouding van monumenten, het maken van en de inpassing van erfgoedbeleid in de ruimtelijke instrumenten en het zorg dragen voor de naleving van archeologische wetgeving.


Door de verschuiving van Rijkstaken naar lagere overheden is de gemeente een belangrijke spil geworden in het erfgoedbehoud. Vanuit haar positie heeft ze een goed overzicht van lokale projecten, netwerken, initiatieven en belangen. Daarnaast beschikt zij over een grote lokale kennis van de historie. Het behoeft geen toelichting dat tussen erfgoedbehoud en nieuwe (stads)ontwikkelingen een gezonde spanning bestaat. Als gemeente kunnen we niet alles bewaren en behouden, maar we kunnen ook niet ongestoord bouwen en verstoren. Om de balans (of beter: synergie) tussen beide te behouden moet inzichtelijk worden gemaakt welke historische waarden in een gebied aanwezig zijn, want onbekend maakt onbemind. Door meer bekendheid aan de voorkant van het proces bestaat er minder onduidelijkheid achteraf. Deze nieuwe nota is gemaakt om dit inzichtelijk te maken.
Met deze nota wil de gemeente Rijswijk het volgende bereiken:


 1. Duidelijkheid over de rol- en taakverdeling van de gemeente binnen het erfgoedbehoud

De nota maakt inzichtelijk welke verantwoordelijkheden bij de gemeente liggen in relatie tot het werkveld van de provincie en het Rijk. Er wordt antwoord gegeven op de vraag waarom de gemeente bepaalde keuzes maakt om het cultureel erfgoed te behouden. De gemeente is bijvoorbeeld autonoom in het maken van archeologiebeleid. Hierdoor kan zij scherpe keuzes maken en gemotiveerd afwijken van het rijksbeleid.


 1. Duidelijkheid over het beleid

De nota bevat heldere beleidsuitgangspunten en is uitgebreid met een archeologische en cultuurhistorische waarden/beleidskaart. Hierin is vooraf inzichtelijk gemaakt welke waarden in een gebied te verwachten zijn, zodat projectontwikkelaars hier rekening mee kunnen houden. Waar ruimte is voor vrijstelling van een vergunningsplicht is deze genomen. Maar vooral binnen archeologie is regulering noodzakelijk omdat het onbekend is waar bepaalde historische waarden liggen. De gemeente behoudt liever de mogelijkheid om tijdens het proces te sturen, dan dat ze achteraf moet constateren dat er geen gronden zijn om te sturen. Met de archeologische beleidskaart en de te ontwikkelen archeologische onderzoeksagenda zullen deze scherpe keuzes gemaakt kunnen worden.


 1. Verankeren in ruimtelijke instrumenten.

Een belangrijke beleidsontwikkeling betreft de verankering van cultuurhistorie in ruimtelijke instrumenten. Deze nota geeft aan hoe de gemeente dit zal doen. Het belangrijkste instrument blijft het bestemmingsplan, of indien van toepassing de structuurvisie. Door in de ruimtelijke instrumenten duidelijkheid te verschaffen over de cultuurhistorische waarden in onze gemeente, zal zij als volwaardig afwegingskader worden meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen.


 1. Vergroten van draagvlak

Onbekend maakt onbemind. Om cultureel erfgoed te behouden, moeten we eigenaren, ondernemers, projectontwikkelaars, inwoners en bezoekers betrekken. Enerzijds vraagt dit om informeren (regelmatige informatievoorziening via verschillende kanalen afgestemd op de relatie, waarbij visualisaties en belevingsaspecten heel belangrijk zijn), anderzijds vraagt het om het benutten van kansen om met elkaar in gesprek te gaan. De gemeente wil erfgoed zichtbaar maken door het als uitgangspunt én inspiratiebron te gebruiken. Ze zoekt daarbij waar mogelijk de samenwerking met andere partijen.

In deze nota zijn de volgende concrete beleidsvoornemens geformuleerd:
 • Als onderdeel van de nieuwe nota zullen een nieuwe archeologische en cultuurhistorische waardenkaart worden vastgesteld waarmee cultuurhistorie verankerd zal worden in ruimtelijke instrumenten;

 • Het beleid zal worden aangepast aan de wettelijke eisen;

 • Het beleid zal worden afgestemd met provinciale, landelijke en internationaal beleid.

 • De kennis over de archeologische waarden worden vergroot en zichtbaar en beleefbaar gemaakt;

 • De gemeente gaat cultuurhistorie laten meewegen bij ruimtelijke plannen en in ruimtelijke instrumenten;

 • Waar mogelijk wordt herbestemming bevorderd;

 • Onderzocht wordt of de gemeentelijke monumentenlijst aan aktualisatie toe is.

 • Subsidiemogelijkheden voor monumenteneigenaren houdt de gemeente in stand.

 • De gemeente zorgt voor regelmatige informatievoorziening via verschillende kanalen (waaronder social media), waarbij visualisatie en beleving aandachtspunten zijn. Bovendien benut de gemeente kansen om met betrokkenen het gesprek aan te gaan.

 • De gemeente gaat met partijen samenwerken om cultureel erfgoed beter op de kaart te zetten.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina