Tussen oud en nieuwDovnload 187.17 Kb.
Pagina10/10
Datum20.08.2016
Grootte187.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Bijlage 2 Cultuurhistorische Waardenkaart.

De Cultuurhistorische waardenkaart markeert een aantal cultuurhistorisch waardevolle en identiteitsbepalende gebieden en structuren in de gemeente Rijswijk. Bij nieuwe projecten en in bestemmingsplannen zal een gedetailleerde cultuurhistorische analyse worden verricht zodat deze waarden beschermd kunnen worden. Hieronder volgt een beknopte beschrijving per gebied of structuur.


Landgoederen (12e -19e eeuw).

De zone Landgoederen vormt een belangrijk deel van het gemeentelijke erfgoed. Ze vertelt het verhaal van de opkomst van middeleeuwse kastelen en buitenplaatsen vanaf 17e tot de 19e eeuw. Het gebied is grotendeels gelegen langs de Van Vredenburchweg, op enkele locaties in de nabijheid van de Vliet en bij het historische centrum. De landgoederen zijn voornamelijk op de strandwal of op de rand hiervan gebouwd. Een landgoed bestaat uit een hoofdgebouw met bijgebouwen en een tuin. Nog bestaande buitenplaatsen zijn o.a. Overvoorde, de Voorde, Te Werve, Den Burgh, Ter Nieuburch (tuin), Welgelegen, Cromvliet, Hoornwijck en Zuidhoorn. In het bestemmingsplan zullen maatregelen worden getroffen om de bestaande kwaliteiten van de landgoederen en de groene buffers in stand te houden. Om de componenten die een buitenplaats maken te beschermen heeft de provincie Zuid-Holland in de Verordening Ruimte zogenaamd landgoedbiotopen aangewezen. Gemeenten zijn verplicht om bij de actualisatie van bestemmingsplannen rekening te houden met de biotopen door beschermende maatregelen te treffen. Daarnaast is dit gebied door de provincie aangewezen als Erfgoedlijn. Dat betekent dat zij tussen 2013 en 2016 projecten zal co-financieren die de cultuurhistorische waarden van de erfgoedlijn versterken.


Historische dorpskern

De historische dorpskern van Rijswijk kent een ontwikkeling vanaf de 12e eeuw. De verhoogde ligging van de strandwal, vormde de basis voor permanente bewoning. Het historisch centrum bezit nog steeds een grote historische waarde. Deze komt voort uit de historische bebouwing en historische inrichting. Deze waarde wordt door bewoners, ondernemers en bezoekers hoog gewaardeerd. In de loop van de tijd zijn er echter ook ontwikkelingen geweest die het historische karakter hebben aangetast. Daarom zal naast het aanwijzen van monumenten, ook meer aandacht zijn voor de historische inrichting van het gebied. In het bestemmingsplan worden maatregelen getroffen om historische kwaliteiten te behouden en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken binnen de historische kaders van het gebied.


Vlietzone

De Vliet (samen met de Trekvliet) vormt naast de Landgoederenzone één van de identiteitsdragers van Rijswijk. De Vliet, vermoedelijk in de 12e eeuw gegraven had als functie om het overtollige water uit de naastgelegen polders af te voeren en kon tevens worden gebruikt om personen of goederen te vervoeren. Vervoer over het water was tot de 19e eeuw veelal comfortabeler dan de bestaande landwegen. Vanaf de 17e eeuw verrezen langs de Vliet buitenplaatsen en kreeg de Vliet tevens een recreatieve waarde. Langs groot gedeelte van de Vlietoevers is de historische inrichting nog steeds aanwezig. Dit is te zien aan de buitenplaatsen, gemalen, het jaagpad en het polderlandschap (Pasgeld, zie ook historische verkaveling). Deze inrichting wordt zeer hoog gewaardeerd door bewoners en toeristen (waaronder recreatie vaart). Daarnaast is de Vliet door de provincie aangewezen als Erfgoedlijn van de provincie. Om de bestaande historische kwaliteiten van de Vliet te bewaken zullen maatregelen worden getroffen om deze waarde in stand te houden. In bestemmingsplannen zal het gebied worden beschermd, daarnaast zullen nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan de effecten op de historische waarden en waar nodig bijgesteld.


Historische verkaveling.

Op een aantal locaties in Rijswijk is de historische polderverkaveling in het landschap nog aanwezig. Met de verstedelijking van Rijswijk komen dergelijke locaties steeds meer onder druk te staan. Het resterende polderlandschap toont de ontginningsgeschiedenis van het Rijswijkse klei- en veengebied en daarmee de agrarische geschiedenis die nog op een paar locaties zichtbaar is. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de gemeente sturen op inpassing en behoud van deze gebieden. In bestemmingsplannen zal zij deze gebieden, waar mogelijk beschermen. Eén van deze gebieden neemt een bijzondere plek in. Dit betreft het poldergebied in de Hoekpolder, langs de Molenwetering. Dit gebied valt binnen een door de provincie Zuid-Holland aangewezen Molenbiotoop. Dit gebied is aangewezen als 500 meter brede bufferzone waar geen hoge bebouwing mag worden gerealiseerd, teneinde de windtoevoer voor de monumentale Schaapweimolen te garanderen. In het bestemmingsplan zijn maatregelen getroffen om de biotoop te beschermen.


Uitbreiding 1850-1900.

Een deel van het historische centrum rondom de Laan Hofrust en het gebied tussen de Haagweg, Lindelaan, Willemstraat en de Herenstraat is aan het einde van de 19e eeuw tot stand gekomen. Veelal op particulier initiatief werden woningen gerealiseerd. Deze eerste stedenbouwkundige uitbreiding van het oude dorp is grotendeels intact en beschikt nog over een grote historische kwaliteit. Deze is gelegen in de individuele ontwerpen van de woningen, die samen de kwaliteit van de wijk bepalen. Een aantal woningen in deze wijk zijn aangewezen tot monument. In het bestemmingsplan zullen maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van het historische straatbeeld te behouden.


Uitbreiding 1900 -1940.

Een groot gebied, rondom het oude centrum van Rijswijk valt onder de vooroorlogse stadsuitbreiding. De wijken die hier onder vallen zijn Oud-Rijswijk, de Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier, Cromvliet en Leeuwendaal. Deze wijken worden gekenmerkt door jonge bouwkunst veelal in Art-nouveau of Neo-Renaissance en of Chaletstijl gebouwd. Ook zijn stijlen herkenbaar als de Haagse- en Amsterdamse School. Ze maken onderdeel van een groter stedenbouwkundig plan dat deels werd gerealiseerd, maar daardoor getuigd het van een grote onderlinge samenhang. In tegenstelling tot de naoorlogse stadsuitbreiding, worden deze gebieden gekenmerkt door de menselijke maat en veel groen. Vanwege de samenhang tussen het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp is het belangrijk om gebiedsgerichte bescherming op te leggen. Daarom zal ook voor deze gebieden in het bestemmingsplan maatregelen worden getroffen om de historische kwaliteit in stand te houden.


Uitbreiding 1945-1960.

Het grootste deel van Rijswijk is na WOII gebouwd. De periode 1945-1960 wordt getypeerd als de wederopbouwperiode. Dit was een periode na WOII waarin het land weer werd opgebouwd na de vernietigingen van de oorlog en waar, anticiperend op een stijgende bevolkingsgroei, nieuwe woningen moesten worden gebouwd. Dit is tevens binnen de architectuurgeschiedenis een periode waarin nieuwe visies en technologische ontwikkelingen de stempel drukte op de nieuwe architectuur een stedenbouw. Deze zijn ook in de Rijswijk herkenbaar. Op de kaart zijn een aantal markante wederopbouwgebieden aangewezen. Naast objecten, is het ook de stedenbouwkundige inrichting die bepalend is voor de kwaliteit van deze wijken. De naoorlogse stedenbouw typeert zich door grote hoge blokken, van herhalende bouwvolumes met daartussen veel gemeenschappelijk groen. De wooneenheden ogen veelal identiek, wat zorgt voor ritme en maatverhouding. In bestemmingsplannen zal gekeken worden hoe de kwaliteit van deze gebieden in stand kan blijven, zonder nieuwe ontwikkelingen uit te sluiten.


Historische landwegen.

In het gebied resteren een aantal belangrijke historische landwegen. Deze wegen zijn lang bepalend geweest voor de bereikbaarheid van Rijswijk en voor de stedenbouwkundige inrichting. Een aantal van deze historische wegen zijn in de kaart aangegeven. In bestemmingsplannen zullen maatregelen worden getroffen om historische wegen te behouden. Enkele historische wegen zijn: Van Vredenburchweg, Herenstraat, Geestbrugweg, Jaagpad, Delftweg, Winston Churchilllaan en het spoortracé.


Historische waterwegen.

In het gebied resteren een aantal belangrijke historische waterwegen. Tot in de negentiende eeuw was transport over water de belangrijkste wijze van vervoer. Naast de Vliet, Zandvaart en Spieringswetering, bestaan er ook nog een aantal oude sloten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de waterhuishouding van het landschap. Deze structuren zullen waar mogelijk worden beschermd en hersteld.
Cultuurhistorische waardenkaart.

Bijlage 3. Monumentenlijst (gemeentelijke en rijksmonumenten).Rijksmonumenten.
20069 Ruysdaelplein 39

20070 Schoolstraat 4

20071 Schoolstraat 6

20072 Schoolstraat 8

20073 Schoolstraat 8

20074 Schoolstraat 10

20075 Schoolstraat 12-14

20076 Schoolstraat 32

20077 Sir Winston Churchilllaan 1009-1009a

20078 Van Vredenburchweg 10

20079 Van Vredenburchweg 12

20080 Van Vredenburchweg 22-24, 24c

20081 Van Vredenburchweg 24a-24b

20082 Van Vredenburchweg 985-987

20084 Van Vredenburchweg 162

20086 Van Vredenburchweg bij 79

506286 Van Vredenburchweg 158

518151 Delftweg 32

518152 Van Vredenburchweg 150 vm.
Complexen

506917 Julialaantje 2 vm. buitenplaats Welgelegen, bestaande uit:

506916 Julialaantje 2

506924 Julialaantje 2a, 4a

506925 Julialaantje bij 4

506926 Julialaantje 4

506927 Julialaantje bij 2

506928 Julialaantje bij 2

506929 Julialaantje bij 4

506930 Julialaantje bij 2
515691 Van Vredenburchweg 105 Recreatiepark en vm. historische buitenplaats

Te Werve, bestaande uit:

515692 Van Vredenburchweg 105

515693 Van Vredenb.weg bij 105

515694 Van Vredenb.weg bij 105

515695 Van Vredenb.weg bij 105

515696 Van Vredenb.weg bij 105

515697 Van Vredenb.weg bij 105

515698 Van Vredenb.weg bij 105

515699 Van Vredenb.weg bij 105

515700 Van Vredenb.weg bij 105

515701 Van Vredenb.weg bij 105
518120 Van Vredenburchweg 67-69 R.K. Kerk H. Bonifacius, bestaande uit:

518121 Van Vredenburchweg 69

518122 Van Vredenburchweg 67
518123 Sir Winston Churchilllaan 231b-233 algemene begraafplaats,

bestaande uit:

518124 S W Chl 233

518125 S W Chl 231c, d, 233

518126 S W Chl bij 233


518132 Beetslaan 251 vm. buitenplaats Cromvliet, bestaande uit:

20039 Beetslaan 251

518133 Beetslaan 251

518132 Beetslaan 251


518127 Lange Kleiweg 100 boerderijcomplex Paulinaburch, bestaande

uit:

518128 Lange Kleiweg 100

518129 Lange Kleiweg 98

518130 Lange Kleiweg bij 100

518131 Lange Kleiweg bij 100
518134 Jaagpad 7 vm. boerderijcomplex Vlietzigt, bestaande uit:

518135 Jaagpad 7

518136 Jaagpad 7

518137 Jaagpad 7


518138 Geestbrugweg 66 woonhuis Leeuwendaal, bestaande uit:

518139 Geestbrugweg 66

518140 Geestbrugweg 66
518141 Haantje 11 boerderijcomplex Breedam, bestaande uit:

518142 Haantje 11

518143 Haantje 11

518144 Haantje 11

518145 Haantje 11

518146 Haantje 11

518147 Haantje 11
518148 Jaagpad 148b, 148c complex watertoren, bestaande uit: (ex GM 01)

518149 Jaagpad 148c

518150 Jaagpad 148b
522873 Van Vredenburchweg 174 historische buitenplaats Overvoorde,

bestaande uit:

522874 Van Vredenbweg 174

522875 Van Vredenbweg bij 174

522876 Van Vredenbweg bij 174

530644 Van Vredenbweg bij 174

Gemeentelijke monumenten.
GM 003 Tollensstraat 2a,b,c

GM 004 Tollensstraat 2d-4

GM 006 Doelenstraat 15

GM 007 Doelenstraat 19

GM 008 Herenstraat 68

GM 009 Laan van Hoornwijck 25-29

GM 011 Haantje 14

GM 012 Herenstraat 24

GM 013 Delftweg 79

GM 014 Herenstraat 40-44

GM 014 Schoolstraat 20

GM 015 Herenstraat 64-66 / Kerkstraat 1

GM 016 Oranjelaan 39

GM 017 Geestbrugweg 68-70

GM 019 Geestbrugweg 2-8/ Oranjelaan 1

GM 020 Geestbrugweg 64

GM 023 Laan Hofrust 1

GM 024 Laan Hofrust 3-5

GM 025 Laan Hofrust 7-9

GM 026 Delftweg 132

GM 028 Delftweg 103

GM 030 Geestbrugkade 27

GM 031 Geestbrugkade 21, 22, 22a

GM 032 Geestbrugkade 23, 24, 25, 26

GM 033 Koninginnelaan 1

GM 034 Van Vredenburchweg 975

GM 035 Van Vredenburchweg 70-72

GM 036 Van Vredenburchweg 83-87

GM 038 Schoolstraat 18

GM 040 Van Vredenburchweg 122-124-126

GM 045 Julialaantje 30

GM 047 Sir W. Churchilllaan 1021-1023

GM 049 Julialaantje 22-24

GM 052 Van Vredenburchweg t.o. 152 brug vm. buitenplaats Hilvoorde

GM 053 Laan te Blotinghe / Julialaantje keermuur brug vm. Huis te Blotinghe

GM 054 Jaagpad (bij gemaal) hekwerk / rolpaal

GM 055 Laan Hofrust bij 2 brug met hek

GM 056 Van Vredenburchweg bij 79 brug

GM 057 Steenplaetsbrug Steenplaetsbrug

GM 058 Huis te Hoornkade / Thierenskade Elzebrug

GM 060 J. Israëlslaan / Frans Halskade Frans Halsbrug

GM 061 Rembrandtkade / Frans Halskade Rembrandtbrug

GM 062 Jaagpad / Pasgeldlaan hekwerk

GM 063 Jaagpad / Thierenskade hekwerk

GM 064 Haagweg 176-180

GM 064 Sniplaan bij 49 fundering Broekmolen


GM 001 A4 segment Hoekpolder archeologische vindplaats (ook: GM 106)

GM 005 Nicolaas Beetslaan 97

GM 023 Kerklaan 26, 28, 38

GM 032/033 Sir W. Churchilllaan 241-243

GM 033 Sir W Churchilllaan 277-279

GM 037 Tollensstraat 8a-10

GM 038 Van Vredenburchweg ong. archeologische vindplaats huis Steenvoorde en Romeinse resten

GM 051 Sionsweg / Spieringswetering Sionsbrug (vm. buitenplaats Sion)


1 Monument en rendement, De invloed van de monumentenstatus op de waarde van een woning, Maart 2004.

2 Monumenten- en Archeologiebeleid Gemeente Rijswijk 2005-2009

3 Ruimtelijke kwaliteit bestaat uit de gebruikswaarde + belevingswaarde + de toekomstwaarde. In de belevingswaarde speelt cultureel erfgoed een belangrijke rol als identiteitsdrager. Tevens heeft cultureel erfgoed een esthetische waarde.

4 Nationaal Restauratiefonds, Investeren in Monumenten 2010, Hoevelaken 2010.

5 In 2008 is de Regeling ministeriële adviesplicht bij aanvragen voor een monumentenvergunning gewijzigd. Alleen in bepaalde gevallen, zoals sloop, reconstructie en herbestemming moet de minister nog om advies worden gevraagd. ‘Normale’ vergunningsaanvragen worden afgehandeld door de monumenten beleidsambtenaar en monumentencommissie van de betreffende gemeente.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina