Tweedeverblijvers aan de vlaamse kust: toeristen of inwonersDovnload 396.21 Kb.
Pagina1/9
Datum22.08.2016
Grootte396.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN UNIVERSITEIT GENT  VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL  KATHOLIEKE HOGESCHOOL MECHELEN  KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE  ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL  HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN 
XIOS HOGESCHOOL LIMBURG  PLANTIJNHOGESCHOOL PROV. ANTWERPEN

Academiejaar 2006-2007

TWEEDEVERBLIJVERS AAN

DE VLAAMSE KUST:

TOERISTEN OF INWONERS?

CASESTUDIE OOSTDUINKERKE


Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van
Master in het toerisme

door:
Els Roose

(els-roose@scarlet.be)

Promotor:


Dr. Jeroen Bryon
Promotor:
Dr. Jeroen Bryon

Woord vooraf


Voor u ligt een rapport over de mate van integratie van tweedeverblijvers in Oostduinkerke. Dit is het resultaat van enkele maanden intensief onderzoek. De nadruk van het onderzoek ligt op het gedrag en gevoel van tweedeverblijvers, met als zwaartepunt hun positie ten opzichte van toeristen en vaste inwoners. Omdat er nog maar weinig informatie omtrent dit onderwerp beschikbaar is, maakte dit werk het voor mij extra uitdagend.


Hierbij wens ik de personen te danken die mij sterk hebben geholpen bij de voltooiing van deze eindverhandeling.

In de eerste plaats wil ik Dr. Jeroen Bryon bedanken omdat hij bereid was om als promotor van deze eindverhandeling op te treden en mij op die manier de kans heeft gegeven dit boeiende onderwerp te behandelen.

Verder bedank ik graag alle respondenten die bereid waren mee te werken aan dit onderzoek. Hun openheid over het onderwerp, hun spontaniteit en hun raadgevingen hebben me ontzettend geholpen, en hebben het een plezier gemaakt om aan dit eindwerk te werken. Ook wens ik nog alle inwoners, tussenpersonen, lokale handelaars die hebben meegewerkt aan het onderzoek te bedanken voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt om mij te woord te staan.

Verder wil ik ook alle mensen die ik nu niet bij naam genoemd heb, bedanken voor hun directe of indirecte bijdrage.


Tenslotte gaat een speciale dank uit naar mijn ouders, die mij ten volle en op alle mogelijke manieren hebben ondersteund.
Ik wens iedereen veel leesplezier toe met dit rapport.


Inhoudsopgave

Woord vooraf III

Inhoudsopgave IV

Lijst van Tabellen V

Lijst van Figuren V

Inleiding 1

Deel I: Theoretisch kader 4

Deel II: Onderzoeksopzet 20

Deel III: Onderzoeksresultaten 31

Algemeen besluit 70

Aanbevelingen voor verder onderzoek 75

Bijlage 76

Bibliografie 79

Lijst van Tabellen

Tabel 1: Karakteristieken tweede verblijven

Tabel 2: Aantal tweede verblijven in Oostduinkerke volgens land van herkomst

Tabel 3: Aantal tweede verblijven volgens Belgische provincie

Tabel 4: Overzicht respondenten

Tabel 5: Leeftijdscategorieën respondenten
Lijst van Figuren

Figuur 1: Kaart Europa

Figuur 2: Kaart Vlaamse kust

Figuur 3: Kaart Koksijde

Figuur 4: Analyse-tool voor integratiestudie tweedeverblijvers


Inleiding

Everyone goes, at some point, to something called “Our Summer Place”… Whether it is a cottage, cabin, shack, or lodge, or whether it is camp, it is probably near a body of water.”

(Gordon, 1989:6)
Meer korte vakanties op geregelde tijdstippen is dé reistrend van de laatste jaren. Het gaat van een citytrip of shortski tot ‘even uitblazen aan zee’. Gedurende de week is men druk bezet door het werk, tijdens het weekend wil men relaxen, weg van de sleur en de drukte. De vaste tweede verblijfplaats is hierdoor populairder geworden zodat meer en meer mensen beschikken over meer dan één vaste woonplaats.

Administratieve procedures aanvaarden niet dat mensen thuis zijn in meer dan één plaats en bepalen de hoofdverblijfplaats. De term tweedeverblijver is een afgeleid resultaat van deze procedures. Aangezien tweedeverblijvers niet over dezelfde rechten en plichten beschikken in een gemeente als de permanent gevestigde bevolking, met betrekking tot bijvoorbeeld stemrecht, belastingheffing en andere burgerrechten, worden zij administratief niet aanzien als volwaardige leden van de lokale gemeenschap. Niettemin kunnen zij zich thuis voelen in de gemeente en er enkele maanden per jaar verblijven.

Er zijn reeds wereldwijd verschillende onderzoeken uitgevoerd naar motivatie en impact van dit soort toerisme op de lokale bevolking. België is in onderzoek naar tweede verblijven achter gebleven. Tot op heden is er weinig onderzoek gebeurd naar deze belangrijke markt in België. Zo is er een lacune in recente informatie naar de evolutie van het aanbod van tweede verblijven, het profiel en het gedrag van tweede verblijfstoeristen aan de kust, de manier waarop tweedeverblijvers hun omgeving beleven,…

Door de aankoop en het bezit van een tweede verblijf wordt de eigenaar administratief verbonden met de gemeente. De vraag dringt zich op of dit beperkt blijft tot een administratieve formaliteit of betekent dit dat tweedeverblijvers zich verbonden voelen met de tweede verblijfplaats? Voelt de tweedeverblijver zich hierbij nog steeds toerist of eerder inwoner? De relaties die ontstaan met het gemeentebestuur, de dienstensector en de lokale bevolking kunnen de tweedeverblijver onderscheiden van een gewone toerist.

Deze eindverhandeling gaat dieper in op deze vraagstelling. Het hoofddoel is het geven van een exploratieve beschrijving van de mate waarin een tweedeverblijver in Oostduinkerke zich verbonden voelt met de gemeente. De ambitie van deze studie is tevens de aantrekkingskracht van Oostduinkerke als badplaats voor tweedeverblijvers te onderzoeken en bij te dragen aan de kennis van de verschillende motivaties bij aankoop van een tweede verblijf aan de Vlaamse kust. De globale doelstellingen van dit onderzoek zijn dan ook:


 • inzicht krijgen in de verscheidenheid van tweedeverblijvers in Oostduinkerke;

 • inzicht krijgen in de motieven van aankoop van een tweede verblijf;

 • inzicht krijgen in de motieven van aankoop van een tweede verblijf in Oostduinkerke;

 • inzicht krijgen in de activiteiten van tweedeverblijvers in Oostduinkerke tijdens hun verblijf aan zee;

 • inzicht krijgen in het discours dat tweedeverblijvers hanteren als ze over zichzelf vertellen: zien ze zich als toerist, als inwoner of ergens daar tussenin;

 • inzicht krijgen in de aspecten die wijzen op integratie van tweedeverblijvers in Oostduinkerke en

 • inzicht krijgen in de factoren die de mate van integratie van tweedeverblijvers in Oostduinkerke beïnvloeden.

De eindverhandeling start met een theoretisch gedeelte waarin het onderwerp geanalyseerd wordt aan de hand van literatuur. Hier wordt kort ingegaan op definiëring en historiek van tweede verblijven, profiel en gedrag van tweedeverblijvers, motieven van aankoop van een tweede verblijf, alsook op de positionering van tweedeverblijvers tegenover toeristen en inwoners. Tot slot volgt een kort overzicht van de impact van dit soort toerisme op de lokale gemeenschap.


Het tweede deel behandelt de onderzoeksmethode. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: In welke mate zien tweedeverblijvers zich als toeristen of inwoners? Om hierover meer te weten te komen, kunnen we onmogelijk ontsnappen aan een onderzoek naar hun gedrag; bekeken vanuit het perspectief van tweedeverblijvers zelf.

De kernvragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: • Welke verscheidenheid is er in tweedeverblijvers in Oostduinkerke wat hun profiel betreft?

 • Waarom hebben tweedeverblijvers een tweede verblijf in Oostduinkerke?

 • Welke activiteiten ondernemen tweedeverblijvers in Oostduinkerke tijdens hun verblijf aan zee?

 • Welk discours hanteren tweedeverblijvers als ze over zichzelf vertellen: zien zij zich als inwoners, als toeristen of ergens daar tussenin?

 • Welke aspecten wijzen op integratie van tweedeverblijvers in Oostduinkerke?

 • Welke factoren beïnvloeden de mate van integratie van tweedeverblijvers in Oostduinkerke?

Op basis van kwalitatieve diepte-interviews met tweedeverblijvers is getracht de centrale vraag en de onderliggende vragen te beantwoorden. Tevens werden informele gesprekken gehouden met diverse actoren die betrokken zijn in de relaties met tweedeverblijvers. Tenslotte heeft het feit dat ik in Oostduinkerke woon, me de gelegenheid gegeven om tweedeverblijvers te observeren in hun dagelijkse activiteiten, naast inwoners en toeristen.


In een derde deel worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Eerst wordt dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van de tweedeverblijver in Oostduinkerke. In dit onderdeel wordt een antwoord gezocht op het profiel van tweedeverblijvers in Oostduinkerke. De motieven van aankoop van een tweede verblijf in Oostduinkerke worden in kaart gebracht, alsook de activiteiten die tweedeverblijvers in Oostduinkerke tijdens hun verblijf aan zee ondernemen. Vervolgens wordt de integratie van tweedeverblijvers in de lokale gemeenschap bekeken. Hierbij worden een aantal dimensies en factoren doorgelicht, die helpen bepalen in welke mate de tweedeverblijver geïntegreerd is in de lokale gemeenschap.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina