Uganda Argus " a good newspaper is a nation talking to itself."Dovnload 0.61 Mb.
Pagina1/13
Datum23.07.2016
Grootte0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Een discours-historische analyse van ‘de natie’ in het discours van Milton Obote en Uganda Argus


A good newspaper is a nation talking to itself.” – Arthur Miller
Jos Van Steelandt

Promotor: prof. Dr. Baz Lecocq


Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis


academiejaar 2012-2013
Universiteit Gent

Examencommissie Geschiedenis

Academiejaar 2012-2013

Verklaring in verband met de toegankelijkheid van de scriptie

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………...


afgestudeerd als master in de Geschiedenis aan Universiteit Gent in het academiejaar 2012-2013 en auteur van de scriptie met als titel:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
verklaart hierbij dat zij/hij geopteerd heeft voor de hierna aangestipte mogelijkheid in verband met de consultatie van haar/zijn scriptie:

  • de scriptie mag enkel ter beschikking worden gesteld met uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van de auteur (maximumduur van deze beperking: 10 jaar);
  • de scriptie mag ter beschikking worden gesteld van een aanvrager na een wachttijd van … . . jaar (maximum 10 jaar);
  • de scriptie mag nooit ter beschikking worden gesteld van een aanvrager (maximumduur van het verbod: 10 jaar).

Elke gebruiker is te allen tijde verplicht om, wanneer van deze scriptie gebruik wordt gemaakt in het kader van wetenschappelijke en andere publicaties, een correcte en volledige bronverwijzing in de tekst op te nemen.

Gent, ………………………………………(datum)

………………………………………(handtekening)Inhoudsopgave


Voorwoord 1

Verklarende lijst met gebruikte afkortingen

Verklarende woordenlijst van vreemde termen

Lijst met afbeeldingen

1.Inleiding

Apollo Milton Obote

Krantendiscours – Uganda Argus

Vraagstelling

Betoogstructuur

2.Betoog

2.1.Hoofdstuk 1: Theoretische basis, methodologie en historische achtergrond

2.1.1.Theorethische basisBenedict Anderson, Imagined Communities

Pierre Bourdieu, Habitus en strategie

Toepassing op republiek Oeganda, 1962-1970

2.1.2.Methodologie

2.1.2.1.Critical Discourse Analysis

2.1.2.2.Discours-historische benadering van Ruth Wodak

en Martin Reisigl

Perspectivering

Benoeming

Predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

Toepassing van de discours-historische methode

2.1.3.Historische achtergrond Oeganda in vogelvluchtOeganda, einde 19e eeuw tot 1962

Oeganda, politieke context 1962-1971

2.2.Hoofdstuk 2: Analyse 1962-1963

2.2.1.Analyse discours Milton Obote voor de periode 1962-1963

Tekst 1: speech op de partijconferentie in 1962

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

Tekst 2: Onafhankelijkheidsspeech

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

2.2.2.Analyse discours Uganda Argus

voor de periode 1962-1963

Artikel 1: Onafhankelijkheid

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

Artikel 2: ‘Kingdoms Act

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

2.2.3.Synchronische conclusies

2.2.4.Representativiteit van de artikels

2.3.Hoofdstuk 3: Analyse 1968-1970

2.3.1.Analyse discours Milton Obote voor de periode 1968-1970

Tekst 3: ‘The common man’s charter

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

Tekst 4: Speech voor het parlement

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

2.3.2.Analyse discours Uganda Argus voor de periode 1968-1970Artikel 3: Obote’s ‘meet the people-tour

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

Artikel 4: ‘This ‘wonderful document’ but divisions must go’

Perspectivering

Benoeming en predicatie

Argumentatie

Versterking/verzachting

Strategie

2.3.3.Synchronische conclusies

2.3.4. Representativiteit van de artikels

2.4.Hoofdstuk 4: Diachronische conclusies

2.4.1.Milton Obote

2.4.2.Uganda Argus2.4.3.De relatie tussen Obote en Uganda Argus

2.4.4.Conformiteit met theoretische achtergrond

3.Eindconclusie

4.Bibliografie

5.Bijlagen


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina