Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina1/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Ugwalo lukaJohane Bunyane

IMPI ENGCWELE
UThelma H. Jenkins


Okumunyethweyo

Isandulelo 4

Isingeniso 5

Isigaba sokuqala - Ukuwa lohlengo 8

1. Umphefumulo Womuntu ulalela umkhohlisi 8

2. UDiyabhola, inkosana engumcindezeli 15

3. Izikhali zikaDiyabhola 23

4. UNkulunkulu Somandla uthumela inkululeko 32

5. Ukulwa ngaphandle lezesabiso ngaphakathi 45

6. UEmanuweli uyeza egade ibhiza ukuzanqoba 55

7. UDiyabhola uyayangiswa njalo uyaxotshwa 66

8. Uthethelelo lwesikhosini 77

9. Ukungena kukaEmanuweli ngokunqoba 88

10. Ukuthonisiswa kwabakaDiyabhola 96

11. Intokozo yobukhona bukaEmanuweli 104

Isigaba Sesibili - Ukuhlehlela emuva lokubuyiselwa 113

12. Ungaphi, E ungaphi uEmanuweli? 113

13. Ugobe lwesitha 122

14. Izinsizi zokuhlehlela emuva 128

15. UDiyabhola ubuya azuze intuba yokungena 136

16. Ukubuyela kweNkosana elangazelelwayo 148

17. UDiyabhola uyaxotshwa ekucineni 158

18. UEmanuweli ukhuluma kuMphefumulo Womuntu wakhe 167

Isandulelo

Ngemva kweBhayibhili, "UHAMBO LOMHAMBI" lulotshwe nguJOHANE BUNYANE lokhe lungolunye lwezingwalo ezithengwa kakhulu emhlabeni. "IMPI ENGCWELE", omunye umfanekiso itshengisa ukuqhubeka kwengxabano phakathi komuntu loSathane. Isigodlo soMphefumulo Womuntu sihlezi sihlaselwa nguDiyabhola esebenzisa ubuqili, lamacebo asitheleyo lodlakela. Impi inde njalo imbi, kodwa ngokungenela kweNkosana uEmanuweli ukunqoba kwafunyanwa, lanxa kulobuthakathaka lokwehluleka kwemvelo.


UThelma H. Jenkins useveze isilandiso sogwalo lokuqala ngesimo senkulumo yalezinsuku. Lweneka iqiniso lwemibhalo njalo ngesikhathi esifananayo lulandisa inganekwane ehlasimulisa umzimba.


Isingeniso


Isigodlo soMphefumulo Womuntu
Lesisigodlo ngeqiniso nguMphefumulo Womuntu, okwathi ekuqaleni uNkulunkulu wasenza sabangcwele singelacala. Umfanekiso kaBunyane uyatshengisa ngamazwi emifanekiso ukuthi umuntu walahlekelwa njani yisikhundla sakhe sakuqala sokungabilacala ngokulalela izilingo zikaSathane, ukuthi wangena njani ngaphansi kokubuswa nguSathane losizi olwalandelayo, lokuthi iNkosi uJesu Kristu weza njani ukuze ahlenge umuntu ebugqilini bukaSathane, elahla ububi obuphakathi kwakhe esenza inhliziyo iphinde ibe yindawo yokuhlala kaNkulunkulu. Indaba le itshengisa izilandelamuva ezimbi losizi lokufulathela iNKOSI lobubele bukaNkulunkulu ekubuyiseleni ohlehlela emuva odabukileyo.

Uluhlu lwezikhulumi
Kungenzakala ukuthi abanye abatsha ekholweni lwesiKristu bangaqaphelisi konke okuyimfihlakalo kule indaba. Ngenxa yalesisizatho uluhlu lwezikhulumi luphiwe ngaphansi ukuze kuncede kalula ababalayo loludaba.


INkosi enkulu, uNkulunkulu Somandla


UNkulunkulu uYise.

INkosana yegolide, uEmanuweli


UNkulunkulu iNdodana.

UNkosi Mabhalane


UNkulunkulu uMoya oyiNgcwele.


Abalawulimabutho uBowanegesi, uKwahlulela, uKulahlwa, loJezisa


Umthetho kaNkulunkulu.

Abalawulimabutho uKholo, uThembelihle, uThando, uKuhlanzeka, loBekezela


Ivangeli likaNkulunkulu lezibusiso lomusa okulandela uEmanuweli.


Abantu boMphefumulo Womuntu

Imicabango, umumo wenhliziyo lemizwa phakathi komphefumulo womuntu.


UDiyabhola, inkosana ehluthunayo engumcindezeli


USathane.

ULusifa, uBelezebule, uLegiyoni, uApoliyoni

Amabizo ehlukeneyo kuMibhalo achaza ngoSathane.


AbakaDiyabhola

Ububi, imicabango eyonakeleyo, umumo wenhliziyo lemizwa phakathi koMphefumulo Womuntu ngemuva koKuwa.

Isigaba sokuqala - Ukuwa lohlengo
1. Umphefumulo Womuntu ulalela umkhohlisi

Kwake kwaba lomuzi omuhle obukekayo obizwa ngokuthi nguMphefumulo Womuntu. Lumuzi wawakhiwe yinkosi enkulu uNkulunkulu Somandla owentokozo lothando lwakhe, lakuzo zonke izinto ezazenziwe yile inkosi ehlakaniphileyo elungileyo, uMphefumulo Womuntu kakuthandabuzeki wawuyinto ebukeka ngcono kulakho konke.

Phakathi kwalo umuzi odumileyo kwakulesigodlo sobukhosi esiqine okwenqaba, kanti umuhle kangangokuthi ungaba yindawo yokuhlala yenkosi enkulu kangaka. Wawakhelwe yonale kanye injongo, ukuthi uNkulunkulu Somandla ngokwakhe angahlala lapha abuse, yedwa, ngenhlakanipho lothando. Umthangala womuzi wawuqinile okwedlulisayo, wakhiwe ngendlela yokuthi kakulasitha esivela ngaphandle esingafohlela kuwo njalo kungelangozi engafinyelela kulo umuzi, ngaphandle kokuba kuvume abantu balo umuzi abaphakathi. Kwamiswa amasango amahlanu kulo umthangala awokungena lokuphuma kulo umuzi, lala futhi ayengasoze avuleke ngodlakela ngongaphandle, kodwa ngokuvuma kwabangaphakathi. Amabizo amasango ayengo-Sango Ndlebe, Sango Lihlo, Sango Mlomo, Sango Makhala, loSango Mizwa.

Ekuqaleni uMphefumulo Womuntu wakhiwe nguNkulunkulu Somandla, wawukusimo esipheleleyo. Kwakulamalungiselelo ezinto zonke ezifunekayo phakathi kwemiduli yawo, njalo kwakulomthetho omuhle kakhulu owake wenziwa. Kwakungelamuntu okhohlisayo ngaphakathi kwamasango; bonke abantu bakhona babengamadoda eqiniso, babethembeka omunye komunye, okwakungasisibusiso esincinyane. Phezu kwakho konke lokhu, uMphefumulo Womuntu wawuthokoza phakathi kokuvikelwa, umusa lentokozo lobukhona beNkosi (nxa wawuzahlala uthembekile kuyo).

Khathesi kufanele ngikutshele ukuthi kwaba lesitha esikhulu esavukela uMphefumulo Womuntu, isiqhwaga esilamandla, esazimisela ukuhluthuna umbuso weNkosi enkulu sizithathele lumuzi omuhle ube yindawo yaso yokuhlala. Sasingubani lesisitha? Imibhalo isibiza ngokuthi nguSathane kumbe uDiyabhola. Kwesinye isikhathi wake waba yinceku elesikhundla kuNkosi uNkulunkulu Somandla, ekholisa inhlonipho lodumo lwesikhundla sakhe. Okudanisayo, loba kunjalo, inhliziyo yakhe yaphakama ngokuzigqaja ngaphakathi, okwamenza ukuthi ahawukele isikhundla sokuba ngolandelayo kuNkulunkulu Somandla ngokwakhe, isithunzi lenhlonipho okwakuvele kungokwendodana yeNkosi ethandekayo uEmanuweli. Kanti-ke uDiyabhola waceba icebo ensitha labanye abangane bakhe abafisayo njalo bavumelana ndawonye ukuthi bavukele iNkosi yabo bahluthune isikhundla abasihawukelayo. Babeyizithutha kangakanani, ngoba iNkosi leNdodana yayo belolwazi lonke, babengeyekele ukwazi ngokuvukela kwabo. UDiyabhola labangane bakhe bagwetshwa ngenxa yalolugobe olwesabekayo njalo hatshi ukuthi balahlwa kuphela kuzikhundla zabo ezindala zenhlonipho, kodwa baxotshwa phakade ezinkundleni zeNkosi, bengeke balindele omunye umusa futhi.

Sezinanzelele ukuthi sezilahlekelwe kokuphela yinhlonipho lothando lweNkosi yazo, zenzani lezizidalwa ezilusizi, ngaphandle kokwengeza ekuzigqajeni kwazo kwamandulo intukuthelo eyesabekayo lobubi obumelene loSomandla lendodana yakhe. Kwathi zizulazula kundawo ngendawo, zitshisekela ukufica okunye okweNkosi ezingaphindisela kukho, zafika ekucineni, emzini woMphefumulo Womuntu. Zisazi ukuthi uNkulunkulu Somandla wazakhela wazicecisela lindawo, zagcwala ngentokozo eyesabekayo zilomkhumbulo wokuhlasela phezu kwawo, mhlawumbe owokuthi zithathe, okuyintokozo kanye kweNkosi kube yimfuyo yazo."Khathesi", zatsho, "sesifumene ukuthi singaphindisela njani eNkosini. Kaselulekane ndawonye, sibone ukuthi singaphumelelisa kuhle njani ukuthunjwa kwalumuzi." Khonokho-nje baba lenhlangano yempi basebezimisela ukuthi baphendule le imibuzo emine. Sizazibonakalisa sonke kuMphefumulo Womuntu yini, loba sithumele ummeli? Bazasibona sikusimo sethu sakhathesi sokudatshukelwa leseziceli yini? Sizawutshela uMphefumulo Womuntu sobala yini esingakho, loba sifike ngobuqili lenkohliso? Sizazama yini ukudubula umuntu oqakathekileyo womuzi, kusitsho ukuthi, lowo ongasidalela ubunzima obukhulu kulabo bonke?

"Ekuphenduleni umbuzo wakuqala", watsho uDiyabhola, "ngithi hatshi, singeke siziveze sonke, hlezi sethuse abantu balumuzi – ngoba bangethuka singeke siwunqobe umuzi, njengoba engekho ongangena ngaphandle kwemvumo yabo. Kakuthi abalutshwana, loba oyedwa athunywe ukuyahlasela uMphefumulo Womuntu, njalo kakube yimi lowo."

Inhlangano yonke yavumelana kulokhu beza kumbuzo wabo olandelayo. Ngemva kokuxoxa, uBelezebule wacebisa ukuthi uDiyabhola ngeqiniso ahambe ezifihlile - kodwa aziphendule njani? "Kungani ungayi unjengenyamazana?" kucebisa uLusifa. "Ubungathatha isimo senye yalezozinyamazana abazibusayo. Kukalutshwana ukuthi bacabangele ukuthi kungaba ngofuna ukubahlasela."

Lo umcabango wemukelwa ngentokozo. Kwathi ekucineni bavumelana ukuthi uDiyabhola angathatha isimo somgobho, esasejwayelekile kakhulu kulezonsuku.

Ngemva kokunye ukuxoxa okude bavumelana ukuthi bangakhulumi obala injongo yabo, ngoba njengoba sesitshilo, abantu abahlezi eMphefumulweni Womuntu babengabantu abaqinileyo besemzini oyinqaba, ongeke wanqotshwa ngaphandle kwemvumo yabo.

"Ngaphandle kwalokho," wengeza uLegiyoni, "uba bengananzelela esingakho, masinyane bangakhalela usizo enkosini yabo, masinyane kube yikuphela kwethu. Kakuthi sibafikele ngamazwi ayengayo, amanga lezithembiso, sizenzisa izinto ezingeke zenzakale, sibathembisa izinto abangasoze bazizuze. Yiyo indlela esingabanqoba ngayo, sisenzela ukuthi bavule amasango ngokuthanda kwabo, ngoba bengabantu abangelacala, abangajwayelanga amanga, lenkohliso lokuzenzisa. Ngakho-ke, bazakholwa konke esikutshoyo, bekucabangela konke ukuthi kuliqiniso, ikakhulu uba sizenza abalothando olukhulu kibo lokubanakekela kakhulu sisenzela udumo lwabo lenzuzo.

Kwakhanya ukuthi lesiseluleko sobuqili singeke senziwe ngcono, okwasalayo kuphela yikuthi kwenziwe isinqumo kumbe kudutshulwe omunye wamadoda aqakathekileyo alo umuzi, nxa kunjalo wuphi? Bonke bavumelana ukuthi lokhu kungaba yindlela ehlakaniphileyo ukuyilandela. Kwasekuqunywa, nxa kuphela kungenzeka, bachithe uMlawulimabutho Melana, ngoba engumuntu omkhulu eMphefumulweni Womuntu, onguye owayesesatshwa nguDiyabhola lexuku lakhe okwedlula abanye. Ngakho-ke inhlangano yempi isiphethile, lelixuku elikhohlakeleyo lahamba okwebutho ukuyahlasela uMphefumulo Womuntu, bonke bengabonakali ngaphandle kukaDiyabhola owayesezifananise lomgobho.


Besondela duze lomuzi bonke bahlala phansi eduze kweSango Ndlebe. UDiyabhola esakhalisa uphondo lwakhe ukuze umphakathi umlalele. Zikuzwa lokhu induna zalo umuzi woMphefumulo Womuntu zeza emdulini ukubona okwenzakalayo. KwakuloNkosi Kalacala, uNkosi Ntandokayiphikiswa, uNkosi Qedisisa (uNkosi Gcinumuzi), uMnu. Sazela (uNobhala) loMlawulimabutho Melana. UNkosi Ntandokayiphikiswa wayeyisikhulumi sabo njalo wathanda ukwazi ukuthi kungani umuzi udungwe ngalindlela engejwayelekanga. Emnene njengewundlu, uDiyabhola waphendula, wenza inkulumo ecolekileyo kakhulu.

"Madoda omuzi odumileyo woMphefumulo Womuntu! Njengoba libona, yimi omiswe yinkosi yenu ukulenzela inhlonipho lokulisebenzela njalo yiso isizatho sami kanye sokufika kini. Ngize ukudinga okusiza lina, hatshi mina, njalo ngilitshele ukuthi lingakhululwa njani ebugqilini eliphakathi kwabo, lanxa khathesi lingakunanzeleli."

Kulokhu, abantu boMphefumulo Womuntu bavusa indlebe zabo.

"Ubugqili?" bakhuluma. "Ukhuluma ngabuphi ubugqili?"

Ngalokho, esethole ukulalelisisa kwabo lengwabungwabu yokufuna ulwazi ekuqaleni, waqhubeka uDiyabhola.

"Ngilakho engifuna ukukutsho kini ngenkosi yenu lemithetho yayo lokuthi ilithinta njani. Ngiyazi, ngeqiniso, ukuthi inkosi yenu inkulu njalo ilamandla; kube kanti konke elitshele khona kakulaqiniso ngitsho. Ithe, nxa lingenza into encane okunjengokudla isithelo esingavunyelwayo, lizakufa. Lokhu kakusilo iqiniso; kalisoze life ngitsho! Okwedlula lokhu futhi, lona lololutho alenqabelayo ukuthi lilwenze kungaba yinto elenzuzo kakhulu kini. Lesisihlahla alenqabela sona ukuthi lisithinte sibizwa ngokuthi "yisihlahla solwazi lokuhle lokubi," njalo lingeke lakucabanga ukuthi isithelo saso simnandi njani, loba siloyiseka kangakanani, lilokhe lilalele umlayo wenkosi yenu. Ligcinwe ebuphofini lekungazini, kanti liyazigqaja ukuthi lingabantu abakhululekileyo. Kalikhululekanga, licindezelwe, liyaqilwa njalo ngalesosizatho kuphela sokuthi inkosi yenu ikufuna kube njalo. Kungani, kubuhlungu kangakanani, ukuthi livalelwe ulutho sibili ebelingazuza kulo, kulipha kokubili inhlakanipho lenhlonipho, ukuze amehlo enu avuleke libe njengabonkulunkulu!"

Ngalesisikhathi, esakhuluma uDiyabhola, omunye wexuku elingabonakiliyo wahlasela uMlawulimabutho Melana wamlimaza isilonda sokufa ekhanda okokuthi, okwamangalisa abantu bomuzi lokuthokoza ngasese kukaDiyabhola, wawela ngale komthangala, efile. Khathesi-ke, yena, eyiyoyodwa indoda yempi kuMphefumulo Womuntu, abantu kabasabanga lesibindi sokukumela, okwaba njengokufuna kukaDiyabhola. Kwasekusukuma lowo owayebuye laye njengesikhulumeli sakhe, wasezibonakalisa kubantu bomuzi, waqalisa ukukhuluma labo ngalindlela:

"Madoda, kwenza inkosi yami lami sithabe ukubona lonke lisilalela ngokuthula njalo lilalelisisa, ngoba sithemba phakathi kwethu ukulipha isixwayiso esihle. Kumele linanzelele ukuthi inkosi yami ilothando olukhulu kini ukuthi izimisele ukulikhulumela ukuze lilungelwe, lanxa izifaka phakathi kwengozi eyesabekayo yolaka lukaNkulunkulu Somandla omkhulu ngokwenza njalo. Kakukho, ngileqiniso, lokuncinyane okudingekayo ukuthi ngikwengeze emazwini akhe. Kungani, lona sibili ibizo lesihlahla, "ulwazi lokuhle lokubi," isibili lizalivumisa. Ngakho-ke ngizakwengeza lelilizwi, ngemvumo yomusa wakhe" (lokhu ngokubobotheka okucicimayo langokumkhothamela kwezisebenzi okukhulu uDiyabhola). "Nanzelela amazwi akhe; khangela esihlahleni ukhangele lesithelo saso esithembisayo. Khumbula futhi, ukuthi kuze kube khathesi wazi okulutshwana, lokudla okwesithelo salesisihlahla kuzakupha ulwazi olwengezelelwe kakhulu."Khathesi kwathi abantu balo umuzi bebona ukuthi isithelo sesihlahla silungele ukudliwa, sibukeka kakhulu emehlweni njalo, phezu kwakho konke, siyisihlahla esasingabenza bahlakaniphe okwedlula ababeyikho khathesi, balandela lesiseluleko esibi basikha isithelo basidla. Ngikhohliwe ukulitshela lokhu, lapha sisakhuluma isikhulumi esiliqili, uNkosi Kalacala watatalika wawela phansi lapho ayemi khona, kwakungelamizamo eyayingamvusa futhi ukuthi aphile. Ngalokho bobabili uMlawulimabutho Melana leNkosi Kalacala bafa, lamadoda amabili alezibindi, ayelungile kakhulu njalo eyizikhulu kuwo wonke umuzi woMphefumulo Womuntu njalo, bengekho abanye abayizikhulu njengabo, bonke abaseleyo bomuzi balalela uDiyabhola baba yizigqili zakhe, njengoba uzakuzwa. Ngoba ekudleni isithelo esinqatshelweyo, bakhohlwa konke ngenkosi yabo elungileyo uNkulunkulu Somandla lomthetho wakhe lezixwayiso zakhe ezinzulu ayebanike zona. Masinyane bavula womabili, uSango Ndlebe loSango Lihlo, basebegcwala oDiyabhola labalandeli bakhe abasebebonakala khathesi.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina