Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina10/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

10. Ukuthonisiswa kwabakaDiyabhola

Isikhathi sasesifikile khathesi sokuthonisiswa kwabakoDiyabhola abathathu abakhulu labanye ababethunjwe ngolesibindi iqhawe uNkosi Ntandokayiphikiswa. Laba kwakungababili abedlulayo oNkosi Gcinumuzi, uNkosi Siloyiso-Sibi loNkosi Kungakholwa, loNobhala uMnu. Khohlwa-Okuhle; phezu kwabo kwakulabanye abanjengoMdala KakulaNkulunkulu, uMdala Nhliziyo-Elukhuni loMdala Kuthula-Okuyize, beloMnu. Kalaqiniso, uMnu. Kuzigqaja, loMnu. Kalazwelo. Kungangithatha ithuba elide ukulandisa ngokuthonisiswa kwabo ngamunye, ngizakuthi nje ngiphe ngoyedwa loba ababili, loba mhlawumbe abathathu, njengesibonelo sabo bonke.

Kwathi idale selimisiwe uMnu. Ndoda eleQiniso, umgcinintolongo, walaywa ukuthi alethe izibotshwa ebhokisini, ngakho zangena, zonke zibotshwe ngamaketane ndawonye. Kwathi sebemisiwe phambi kweNkosi Gcinumuzi, uNobhala (khathesi osenguMnu. Lwazi) labanye abahloniphekayo kulesisihlalo, abasizi bakamahluleli labafakazi bafungiswa. Abasizi bakamahluleli babengamadoda alungileyo athembekileyo alitshumi lambili, belamabizo athi uMnu. Nkolo, uMnu. Nhliziyo-Qotho, uMnu. kuQonda, uMnu. Zonda-Okubi, uMnu. Thand'uNkulunkulu, uMnu. Bona-iQiniso, uMnu. Ngqondo-yezulwini, uMnu. Ngadlulisile, uMnu. Msebenzi Omuhle, uMnu. Nkuthalo ngoNkulunkulu, uMnu. Bongayo loMnu. Thobeka. Abafakazi, babengoMnu. Yazi-Kuhle, uMnu. Khulum'iQiniso loMnu. Zonda-Amanga.

Okunye ukuthonisisa kwabakude kudingisisa, kodwa okukaKungakholwa kwaphethwa masinyane. Eselethiwe ebhokisini, wabekwa icala ngendlela elandelayo:

Nobhala Wenkundla: "Nkosi Kungakholwa, ulapha ubonakalisiwe ngaphansi kwalelibizo uKungakholwa (okutshengisa ukuthi awusisosizalwane, kodwa ongenelayo kulumuzi) ngoba, wathi uyisiphathamandla soMphefumulo Womuntu, ngokukhohlakeleyo wamelana kakhulu labalawulimabutho bakaNkulunkulu Somandla. Lahlokomisa umuzi latshengisa kakhulu ukungavumelani lebizo, ibutho lembangela yenkosi enkulu njalo, ndawonye lombusi wenu uDiyabhola laqhubeka likhuthaza abantu bomuzi ukumelana leNkosi yabo yeqiniso lesemthethweni. Kuyini ongakutsho ngalokhu okwetheswayo? Ucalekile, loba kawucalekanga?"

Kungakholwa: "Ngithi angimazi uNkulunkulu Somandla. Ngithanda inkosi yami endala, uDiyabhola, njalo ngicabanga ukuthi kuyimfanelo yami ukuthembeka kuye lokubamba ingqondo zabantu boMphefumulo Womuntu ukuze bamelane ngamandla abo loba ngobani abangabaziyo labemzini. Kangikaguquki kumcabango wami, njalo kangizimiselanga ukuguquka, loba khathesi ngingaphansi kwamandla alelidale."

Ngakho yasisithi inkundla, "Lumuntu, njengoba libona, kazisoli ngitsho, uzaqhubeka ngokukhohlakala kwakhe engatshedi. Mmise eceleni, mgcini-ntolongo, biza isibotshwa esilandelayo."

Sekwenzakele lokhu uMnu. Kakula-Nkulunkulu wabizelwa ebhokisini ongalinganiswa njengejaha elilobuso obuklolodayo.

Nobhala Wenkundla: "Nkosi Kakula-Nkulunkulu, ulapha ubonakaliswa ngaphansi kwalelibizo (okukutshengisa masinyane ukuthi awusisizalwane salapha kodwa uyangenela kulumuzi) ngoba uqhubeke ngamabomo ukufundisa lokuqhubeka usithi kakho uNkulunkulu ngakho-ke kakho odinga ukukhonza. Lokhu ukwenze uphambene lobuntu, inhlonipho lodumo lwenkosi enkulu njalo uphambene lokuthula lokulondolozwa koMphefumulo Womuntu. Ungathini? Ucalekile, loba kawucalekanga?"

Kakula-Nkulunkulu: "Kangilacala, nkosi yami."

Mmemezi: "Biza uMnu. Yazi-Kuhle, uMnu. Tsheli-Qiniso loMnu. Zonda-Amanga beze enkundleni."

(Lamadoda abizwa ahle athutsha masinyane).

Nobhala Wenkundla: "Lina, bafakazi benkosi, khangelani isibotshwa esisebhokisini litsho ngabe liyasazi."

Umnu. Yazi-Kuhle: "Yebo, nkosi yami, siyamazi. Ibizo lakhe nguKakula-Nkulunkulu nguye obeyimbangela yokuganga phakathi komuzi okwesikhathi eside."

Nobhala Wenkundla: "Uleqiniso yini ukuthi uyamazi?"

Umnu. Yazi-Kuhle: "Ngiyamazi? Yebo, sibili nkosi yami, ngimazi kuhle. Ngike ngaba laye kanengi kakhulu ukuthi ngingebe ngongelalwazi ngaye. UngumDiyabhola, indodana yomDiyabhola! Njalo ngazi oyise loyisemkhulu kakhulu."

Nobhala Wenkundla: "Kuhle kakhulu. Wetheswa umlandu wokufundisa eqhubeka esithi kakulaNkulunkulu kakulasizatho sokuthi umuntu akhonze. Lithini ngalokho, lina bafakazi abathathu?"

Umnu. Yazi-Kuhle: "Kwake kwathi ngihamba laye, ngamuzwa esithi loba wayengakholwa ukuthi kuloNkulunkulu, kodwa wayelokhu eqinisa ukuthi uyakholwa njengabanye, aluba ixuku ayekulo, loba isehlakalo sesikhathi, kwakuvuma. Ngokufunga kwami ngamuzwa ekutsho lokhu."

UNobhala Wenkudla: "Mnu. Tsheli-Qiniso, ulolutho ongalutsho kubahluleli benkosi ngalesi isibotshwa?"

Mnu. Tsheli-Qiniso: "Nkosi yami, ngake ngaba ngumngane oseduze walumuntu uKakula-Nkulunkulu (ngilamahloni okuvuma) ngangijwayele ukumuzwa esithi, ngokugcizelela okukhulu, kakholwa ngitsho kuNkulunkulu, ingilosi loba umoya. Ungumuntu othokoza ngokuthuka lokukhuluma izinto ezesabekayo ngoNkulunkulu ophilayo. Ngimazi njengendodana yomDiyabhola, ngoba ibizo likayise lalinguUngabi-ngo-Lungileyo. Kangilalutho olunye engingalutsho."UNobhala Wenkudla: "Mnu. Zonda-Amanga, khangela lesisibhotshwa esisebhokisini utsho ngabe uyasazi."

Mnu. Zonda-Amanga: "Sibili ngiyamazi, nkosi yami. Ngimazi engomunye wabantu ababi esike saphila labo. Ngamuzwa ekhuluma esidlangalaleni ukuthi kakula-Nkulunkulu, kakulalizwe elizayo, kakulasono, kakulasijeziso kwelizayo wasesithi kungcono ukuya kundawo yesono kulokumela ukulalela intshumayelo." UMnumzana Kakula-Nkulunkulu ngokunjalo wabekwa eceleni kwasekusithi uMnu. KalaQiniso wabizelwa ebhokisini.

UNobhala Wenkudla: "Mnu. KalaQiniso, ulapha ubonakalisa ngebizo (elitshengisa ukuthi ungumngeneli kulumuzi) wetheswa umlandu wokungcolisa umfanekiso kaNkulunkulu Somandla, njalo lokudiliza loba kuyini okomthetho omuhle, kuze kuchithakale uMphefumulo Womuntu usuhlamukele inkosi yawo eqondileyo. Uthini? Ulecala, loba kawulacala?"

Mnu. KalaQiniso: "Kangicalekanga, nkosi yami."

Kwasekubizwa umfakazi wokuqala, Mnu. Yazi-Kuhle ukuze afakaze.

Mnu. Yazi-Kuhle: "Nkosi yami, lumuntu wayekhona kusethulwa umfanekiso kaNkulunkulu Somandla, ngoba ngema eceleni ngambona ekwenza ngezandla zakhe, ngokulaya kukaDiyabhola. Wamisa njalo umfanekiso owesabekayo wenkosi yakhe embi endaweni yawo njalo wadabula wabhidliza walobisa ukuthi kungabonakali okwemithetho yenkosi enkulu."

UNobhala Wenkundla: "Ukhona omunye wenu ombonileyo esenza lokhu ngaphandle kwakho?"

Lapha-ke uMnu. Zonda-Amanga weza phambili ukupha ubufakazi bakhe.

Mnu. Zonda-Amanga: "Ngambona, nkosi yami, njalo labanye abanengi, ngoba into le kayenziwanga ensitha, kodwa egcekeni emehlweni omphakathi wonke. Sibili, wakhetha ukukwenza esidlangalaleni, ngoba waba lentokozo enkulu lokukhululeka kuzenzo zakhe ezimbi."

Nobhala Wenkudla: "Mnu. Kala-Qiniso, ungazitsho njani ngesibindi ukuthi kawulacala, kube kanti ngokungathandabuzekiyo ungumenzi walinkohlakalo?"

Mnu. Kala-Qiniso: "Yebo, mhlonitshwa, ngangilolutho engangingalutsho njalo ngihlala ngikhuluma okuliqiniso ngebizo lami. Kungisizile kuzikhathi ezedluleyo, ukuthi ngingakhulumi iqiniso, bengithemba-ke ukuthi kuzangisebenzela kuhle khathesi.

Ukuthonisisa konke kwaqhubeka njengendlela efanana leyalaba abathathu, kwathi lonke icala selilethwe enkundleni, abancedisi bakamahluli bacelwa ukuthi baphume njalo ngokunanzelela bakhangelisise ukuthi sinqumo bani abangasibeka, ukuze baphakamise imbangela yeqiniso lokulunga besenzela inkosi, phakathi komuzi woMphefumulo Womuntu. Ngakho-ke amadoda alitshumi lambili asuka ukuthi ahlaziye izindaba phakathi kwabo uzananzelela ukuthi impendulo zabo zazinanzeleleka ziliqiniso ngokwamabizo omunye lomunye langesimilo.

Mnu. Kholo: (Wayengufolomani) "Madoda, ngokwami, ngiyabona ukuthi lezizibotshwa zifanele ukufa kuphela."

Mnu. Nhliziyo-Qotho: "Qiniso sibili. Ngenhliziyo yami yonke ngisemcabangweni wakho."

Mnu. Zonda-Okubi: "E isihawu esingakanani ukuthi izigelekeqe ezinje sezithunjiwe ekucineni."

Mnu. Thand'-uNkulunkulu: "Yebo. Yebo, leli ngeqiniso ngelinye lamalanga entokozo empilweni yami yonke."

Mnu. Bon'-iQiniso: "Ngileqiniso uba sisithi lababantu kumele bafe, isinqumo sethu sizakuma phambi kukaNkulunkulu Somandla ngokwakhe."

Mnu. Ngqondo-Yezulwini: "Kangikubuzi lokhu. Lapho bonke laba abaziphethe okwenyamazana nxa belahlwa, uMphefumulo Womuntu ungaba yindawo enhle kangakanani."

Mnu. Ngadlulisile: "Njengoba lisazi, kakusimkhuba wami ukubeka isinqumo ngokuphangisa, kodwa ngenxa yamacala la ebesiwalalele, efakazelwe yilaba abafakazi abathembekileyo, lowomuntu angabe eyisiphofu ongathi abantu abanje bangabulawa."

Mnu. Kubonga: "E, ngimbonga kangakanani njalo ngimdumisa uNkulunkulu ukuthi lababahlubuki sebegcinwe endaweni elondoloziweyo."

Mnu. Thobekile: "Ngithanda ukuhlanganyela lani, ekuguqeni ngamadolo, ekubongeni uNkulunkulu ngokukhulula uMphefumulo Womuntu kulezizixhwali."

Mnu. Msebenzi-Mihle: "Kuzakuba yintokozo ukubona lamadoda ezuza umvuzo obafaneleyo ngakho konke ukuziphatha kwabo kubi kulumuzi."

Mnu. Nkuthalo-ngoNkulunkulu: "Kabaqunywe, kungaphuzwa, ngoba sebenze ububi obeneleyo phakathi kwethu."

Abancedisi bakamahluleli babuyela enkundleni, njalo ufolomani uMnumzane KuKholwa, watshela umgwebi ukuthi isinqumo "Sokucaleka" sesibekiwe phezu kwazo zonke izibotshwa. Phezu kwalokhu, isigwebo sethulwa ngumahluli, umlindintolongo waqhuba izibotshwa, ezihluthulela zonke zilondekile entolongweni kwaze kwafika isikhathi sokubaquma, okwakuzaba ngokusa okulandelayo. Kodwa ngamanye amaqhinga (kakho owaziyo ukuthi njani) leloqili elidala uKungakholwa lenelisa ukuphunyuka entolongweni laphuma ngaphandle komuzi, lapha elahlala khona lizulazula, lilethemba lokuthi lizakwenza njalo umonakalo kuMphefumulo Womuntu, liphindisela indlela ababeliphethe ngayo. Kwathi umlindintolongo, uMnu. Ndoda eleQiniso, enanzelela ukuthi uselahlekelwe yilesisibotshwa, wakhathazeka, ngoba umdala uKungakholwa nguye owayemubi kakhulu kibo bonke. Masiyane wacebisa uNkosi Gcinumuzi, uNkosi Ntandokayiphikiswa, loNobhala, kodwa lanxa bahle balungisa masinyane ukudingisisa ukuthi balandele, lobakulandelelwa ngaphi uKungakholwa kazange aficwe kuMphefumulo Womuntu!

Eqinisweni, uKungakholwa wazulazula edinga waze wathola inkosi yakhe endala uDiyabhola, wasekhuluma udaba olungakanani ngakho konke uEmanuweli akwenza kuMphefumulo Womuntu.

"Hatshi kuphela ukuthi inkosana le yaletha uxolelo lukazulu (ungakukholwa lokhu?) kodwa usezuze indawo yokuhlala enqabeni," wabubula uKungakholwa, "kanye lamabutho akhe egcwele umuzi." Okubi kukho konke, sebedilize umfanekiso wakho, E nkosi yami, ngokulaya kwenkosana, babuya bamisa owakhe umfanekiso lokaYise. Kwangathi lokhu akwenelanga, lowo okhohlakeleyo uNtandokayiphikiswa nguye osethandana kakhulu loEmanuweli njengokuba wake waba njalo kuwe. Usethumbe abayisificaminwembili bezinceku zakho ezithembekileyo, asebethonisisiwe obala bagwetshelwa ukufa; akuthandabuzeki khathesi sebebulewe, bekumele kube njalo lakimi, aluba angibanga lobuqili bokwenelisa ukuphunyuka."

UDiyabhola watshaya phansi njani ngenzondo esizwa loludaba! Wafuthelana wadlwanguluka, ephefumula izesabiso, efunga ukuthi khona esezaphindisela phezu koMphefumulo Womuntu. Okokucina, yena loKungakholwa bathembisana ukuthi bazakwenza icebo lokuthi bangazuza njani lumuzi njalo.

Kusenjalo, kwathi sekusondele isikhathi sokuthi babulawe, uMphefumulo Womuntu waletha ngokunzulu amadoda agwetshelwe ukufa esiphambanweni; ngoba inkosana yafisa ukuthi lokhu kwenziwe yizandla zabantu bomuzi ngokwabo, njengesiboniso sobuqotho babo, lokuze abone khathesi ukuzilungisela kwabo ukulalela ilizwi lakhe benze intando yakhe. Abantu bomuzi basebebamba abakaDiyabhola ukubabulala, kodwa lokhu kwatshengisa ukuthi kuluhlupho olukhulu kangakanani! Izibotshwa zalwisa zatshilana zayobayoba, kwaze kwathi amadoda oMphefumulo Womuntu akhalela usizo, olweza luvela kuNobhala kaEmanuweli owayephakathi komuzi. Wayethanda kakhulu uMphefumulo Womuntu, njalo wayesendaweni yokubulalela. Esizwa ukukhala kwabo kwesiphangiphangi befuna usizo kulaba abakaDiyabhola abalwisayo labaninayo, weza ukubasiza, ebeka isandla sakhe esilamandla phezu kwezandla zabantu boMphefumulo Womuntu, ngalokho lamadoda amabi, ayeluhlupho lobuhlungu obungaka kuMphefumulo Womuntu, acina ebethelwa.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina