Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina11/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

11. Intokozo yobukhona bukaEmanuweli

Inkosana yathokoza ngokulalela koMphefumulo Womuntu kundaba eyayiphathelane lalaba abakaDiyabhola yehla ukuzababona ikhulume ngenduduzo kibo. Yathi njengoba sebetshengise khathesi ngalesisenzo ubuqotho bothando lwabo kuyo lenhlonipho yabo kumithetho yayo, yazimisela ukubahlonipha ngomunye umlawulimabutho, eyayisimkhethe phakathi kwabo. Ibizela inceku kuyo, yathi, "Wohle uhambe uye esangweni lenqaba. Udinge lapho uMnu. Ngcwethi, osebenza ngaphansi kukaMlawulimabutho Kholo, umtshele eze kimi lapha, angaphuzi."

UMnu. Ngcwethi weza ngokuphangisa elandela ukubizwa wafika wakhothama phansi phambi kwenkosana yakhe. Abantu bomuzi babemazi kuhle uMnu. Ngcwethi, ngoba wazalelwa wakhuliswa kuMphefumulo Womuntu, lanxa wayeseselijaha, wayelesibindi njalo ehlakaniphile, indoda eyayizinanzelela ekuziphatheni, enconywa, elungile kubantu bakibo. Inhliziyo zabantu zaba lentokozo egabhayo, ngakho-ke, lapho bebona ukuthi inkosana ngokusobala yayinakana ngokuphezulu ngoMnu. Ngcwethi njalo izimisele ukumenza umlawulimabutho phakathi kwabo.

"Jaha," yatsho inkosana, "ngikufaka esikhundleni sokuthembeka lenhlonipho kulo umuzi wami othandekayo woMphefumulo Womuntu. Uzakuba ngumlawulimabutho phezu kwamadoda ayinkulungwane."

Esizwa lokhukuphakanyiswa abengakulindele, uMnu. Ngcwethi wakhothamisa ikhanda lakhe wakhonza, abantu belokhu bememeza besithi, "UEmanuweli kaphile phakade! Lenkosana yethu enkulu kayiphile phakade!"

Isiqondiso somsebenzi wahle wasimiselwa nguNkosi Mabhalane saphawulwa ngophawu lukaEmanuwel kanye. Esezuze umsebenzi wakhe umlawulimabutho omutsha, wakhalisa uphondo lwakhe, kwabazinikelayo, bevela kuzo zonke indawo zoMphefumulo Womuntu amajaha eza ngokuphangisa ukuzasebenza ngaphansi kwakhe, kubalwa lamadodana ezikhulu lamadoda aqakathekileyo omuzi. UMnu. Ngcwethi loMnu. Mkhumbulo babayiziphathamandla ngaphansi kwakhe; imibala yakhe yayimhlophe okuyimibala yomuzi kwathi uphawu lwakhe lwabonakaliswa nge Bhere elifileyo lesilwane esifileyo. Abadala bomuzi basebesiza ukuzebonga uEmanuweli inkosana ngothando lwakhe, isiphatho lozwelo kumuzi woMphefumulo Womuntu njalo bonke bakholisa ubudlelwano obumnandi ndawonye.

Kwakungalesisikhathi uEmanuweli laye acabanga khona ukuvuselela lokulungisa isimiso somuzi. Lokhu wakwenza, kungeyisikho ukuthi abantu bamcela, kodwa ngoba kwakuyinjwayelo yale inkosana elungileyo ukuthi ibe ikhumbula ngezindlela ezintsha ukuze yengezelele kunhlalakahle lentokozo yabantu bayo. Esehlolisisile isimiso esidala, wasibeka nganxanye, esithi izinto ezindala sezidlulile usesenza zonke izinto zibentsha.

Nansi isifinqo sokumunyethweyo, lanxa lokhu kwakungeyisikho konke langayiphi indlela:

"Emanuweli, nkosana yokuthula njalo omkhulu othanda uMphefumulo Womuntu.

Mina, ebizweni likaBaba njalo lesihawini sami, ngiyapha, imvumo njalo lelifa kothandekayo umuzi woMphefumulo Womuntu, ukukhululeka, uthethelelo olugcweleyo lolulaphakade lakho konke okubi, ukulimala lamacala abawenzileyo bemelene loBaba, bemelene lami, bemelene labomakhelwana babo kumbe labo ngokwabo.

Ngiyabapha umthetho ongcwele lesivumelwano sami lakho konke esikumumetheyo, ukubathokozisa njalo lenduduzo yabo.

Ngiyabapha njalo ingxenye yomusa lokulunga okufananayo okuhlala enhliziyweni kaBaba leyami.

Ngiyapha, ngivume njalo ngibeke phezu kwabo umhlaba lakho konke okukiwo, ngisenzela okuhle kwabo.

Ngiyabapha izinzuzo zempilo lezokufa, okwezinto ezikhona lezinto ezizayo.

Ngiyabapha njalo ngibavumele ukuphuma lokungena bekhululekile esigodlweni sami ngazo zonke izikhathi (kusitsho, esigodlweni sami phezulu loba phansi), lapho ukuthi bangitshele abakufunayo; njalo ngibapha isithembiso sami sokubezwa lokulungisa zonke izikhalazo zabo.

Ngiyapha, ngivumele, njalo ngibeke amandla apheleleyo omuzi woMphefumulo Womuntu legunya lokudinga lokudiliza lonke uhlobo lwabakaDiyabhola abangatholwa loba ngasiphi isikhathi phakathi loba eduzane loMphefumlo Womuntu.

Ngiqhubekela phambili ngisipha igunya lokungavumeli loba nguwuphi owemzini loba owezizwe ukuthi ahlanganyele kuzipho lezinzuzo zalo umuzi, kodwa kuphela zizakuba ngezezizalwane zeqiniso lezizukulwana zabo."

Lesisinqumo sesisa, sinikwe umuzi sivela esandleni senkosana, sahle sathwalelwa kuSango Mlomo, emakethe, lapho uMnu. Lwazi wasifunda phambi kwabo bonke abantu. Sasesithathwa sibuyiselwa kuNqaba Nhliziyo njalo sabhalwa ngokugujwa phezu kweminyango ngamabala egolide ukuze umuzi woMphefumulo Womuntu ube laso kokuphela sibonakala. Ngalokho, behlezi bekhunjuzwa ngenkululeko ebusisekileyo lamathuba amahle abekwe phezu kwabo yinkosana yabo, intokozo yabo izakwengezelelwa njalo lothando lwabo luvuselelwa luqiniswa maqondana loEmanuweli wabo omkhulu lolungileyo.

Kwasekulokuthokoza okungakanani phakathi komuzi, insimbi zikhala njalo njalo, abatshayi bamachacho baqalisa, abantu bagida njalo behlabela, amathilongo esiliva ezwakala kumuzi wonke. (AbakaDiyabhola ababesele phakathi komuzi, ngingalitshela, kwaba kuhle kubo ukucatshisa amakhanda abo ukuze bangabonakali njalo bethemba ukuthi kabayikunanzelelwa njalo bakhohlakale).

Masinyane ngemuva kwalokhu inkosana yathuma ukubiza abadala lezinduna zomuzi, ibatshela ukuthi ifuna ukumisa inkonzo entsha kuMphefumulo Womuntu. "Ngoba," yathi, "ngaphandle kokuthi libe lababalisi labaqondisi, kalisoze lazi lokwenza intando kaBaba."

Kwathi abadala sebeyethule lindaba ebantwini beza bonke begijima ukuze bezwe okunengi ngalokhu (ngoba khathesi, loba kuyini okwathokozisa inkosana kwathokozisa abantu!), basebeyincenga ukuthi imise inkonzo enjalo phakathi kwabo.

Wabatshela ukuthi kumele kube labatshumayeli ababili, omunye avele enkundleni kaYise lomunye akhethwe phakathi kwamadoda omuzi.

"Lowo ovela enkundleni kaBaba kalasithunzi lesimo esingaphansi kuloBaba lami. UnguNkosi Mabhalane oMkhulu wenkundla kaBaba, lowo omemezela imithetho yonke kaBaba njalo lalowo oqedisisa yonke imimangaliso lolwazi, njengoBaba lami sikwenza. Eqinisweni, ungomunye wemvelo yethu njalo ulothando olukhulu lokunqineka ngoMphefumulo Womuntu njengoba sisenza njalo uzakuba ngumfundisi wenu omkhulu kuzo zonke izinto. Nanzelelani ukuthi lingamcunuli, endaweni yalokho limthande njalo limlalele. Nguye yedwa, ngaphandle kwami, owazi izindlela lamacebo enkundla kaBaba: njalo kakho omunye owaziyo, njengoba esazi, konke okusenhliziyweni kaBaba ngoMphefumulo Womuntu. Nguye yedwa, ongatshela uMphefumulo Womuntu ongakwenza ukuze ugcine uthando lukababa njalo ongaletha izinto ezikhohlakeleyo zibuyele emikhumbulweni yenu futhi.

"Isithunzi sobuntu bakhe, ukuphelela kokufundisa kwakhe lokuvuma kwakhe ukunceda lina kuzo zonke indaba kumele kulenze limthande, limlalele njalo liqhubeke limesaba. Kumele alincedise ukubeka zonke izicelo zenu eliziletha kuBaba njalo ngaphandle kokucebisa lokweluleka kwakhe, kakungangeni lutho emzini kumbe enqabeni, hlezi limdabukise njalo limcunule lumuntu ohloniphekayo, ngoba khonokho angaphenduka alwe lani. Kodwa nxa limlalela limthanda, nxa lizinikela kumfundiso yakhe, aluba liqhubeka ligcina ubudlelwano laye, lizathola ukuthi uphindwe okwedlula katshumi emhlabeni ngokwawo. Mlaleleni ngakho-ke; mthandeni lilalele ukufundisa kwakhe, ngoba nguye kuphela ongasabalalisa uthando lukaBaba enhliziyweni zenu. Ngalokho uMphefumulo Womuntu wami uzakuba ngohlakaniphileyo kakhulu njalo obusisekileyo kakhulu ebantwini bonke."

Inkosana yasibiza-ke omdala uMnu. Sazela, imtshela ukuthi njengoba wayelobuciko obukhulu emthethweni lekubusweni komuzi, wabekwa ukuba ngomunye wabafundisi, kodwa ezahlala engaphansi kukaNkosi Mabhalane. Wacetshiswa ukuthi agcine indawo yakhe angaze njalo engasoze azicabangela ukufundisa okuphezulu lendaba zakoMoya ezingafundiswa kuphela nguNkosi Mabhalane njalo azichasise.

"Ngakho-ke, E Mnu. Sazela," yacebisa inkosana, "sonke isikhathi lungela ukufunda lokuthi ufundiswe wena nguye; sonke isikhathi wena uzehlise njalo uthobeke phambi kwakhe.

"Kodwa khathesi," yengeza inkosana ikhuluma labantu bomuzi futhi, "kumele ngiliphe ilizwi lesicebiso elinzulu. Ngiyazi kuhle, njengoba lizakwazi lani kungakabi yisikhathi eside, ukuthi lokhe kulabakaDiyabhola abazulazula phakathi kwemiduli abalamandla njalo beyizitha ezingelakulanyulwa. Kabasoze bathandabuze ukulenzela amacebo, ngitsho lanxa ngiphakathi kwenu, balethemba lokuliletha njalo ebugqilini, ngoba bangabangane abafungisiweyo bakaDiyabhola. Ngakho qaphelani! Kumele likhuthale ukubazingela, lihle libabulale njalo lingalaleli izicelo zokuthula abangazama ukuzenza lani. Ukuze libananzelele kalula, amabizo enduna zakhona yila: uNkosi Bulala, uNkosi Bufebe, uNkosi Ntukuthelo, uNkosi Nkohliso, uMnu. Minza, Mnu. Buthakathi, Mnu. Nkani, Mnu. Laka, Mnu. Mhawu, Mnu. Bhazuka, labanjalo. Aluba likhangela ngokunanzelela emithethweni yenkosi, lizayithola ichazwe ngokucacileyo njalo lizayilandela kalula. Ngiyalixwayisa ukuthi lamadoda khathesi anyonyobela okubi phakathi komuzi njalo aluba lingabayekela bodwa bazangcolisa abalawulimabutho benu balulaze amabutho enu, bephendula umuzi woMphefumulo Womuntu omuhle ube yinkangala eligwadule.

"Ngiyaqinisa ukuthi sengiliphe imvumo egcweleyo lamandla okudinga lokubulala ngokubethela loba yiwuphi owabakaDiyabhola ongathi loba kukusiphi isikhathi angaficwa phakathi loba duzane lemiduli yomuzi wenu. Ngakho-ke, E Mphefumulo Womuntu wami lindani liqonde, lingavumeli ukunikelwa yibutshapha benu."

Umusa leminakano yothando kwenkosana ngomuzi kwakungapheli, ngoba ngelinye ilanga yabizela bonke abantu esigodlweni sayo yanika yilowo lalowo umuntu isembatho esimhlophe esikhazimulayo, siphuma enothweni yakhe, kwaze kwathi bonke, akwasala muntu, bagqoka ilineni elicolekileyo, behlanzekile bemhlophe.

"Lesi yisicoco sami senhlonipho," yachasisa inkosana, "esiliphawulayo njengezinceku zami njalo esilehlukanisa kwabanye abantu bonke, ngoba kakho omunye ongapha izigqoko ezinje. Gqokani izembatho lezi sonke isikhathi, libonakalisa uthando lwenu enkosaneni yenu, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi lingabami."

"Nanzi iziqondiso zami mayelana lezigqoko zenu," waqhubeka. "Zigqokeni nsuku zonke ukuze libonakale ngaso sonke isikhathi lingabantu bami. Lizigcine zimhlophe sonke isikhathi, ngoba aluba zingcola ibizo lami liyadunyazwa. Lingavumi zihuduleke ethulini lomhlabathi. Zinanzeleleni sibili zingalilahlekeli ngoba kuzakuba lihlazo kini. Kodwa, aluba lizingcolisa (ngithemba alisoze, lanxa uDiyabhola engathokoza nxa lingakwenza), khonokho masinyane dingani ukuthi lenze okusemthethweni wami njalo liqondise lokho elikuphambanisileyo.

"Le yindlela eqinisa ukuthi kangisoze ngilitshiye loba ngilidele, E Mphefumulo Womuntu wami!"

Khathesi uMphefumulo Womuntu wawulodumo sibili! Kungaphi okwakungatholwa khona umuzi ongaqathaniswa lawo, umuzi ohlengwe esandleni lemandleni kaDiyabhola, umuzi othandwa nguNkosi Somandla ngoba ekukhululweni kwawo wathumela ngitsho ethandekayo indodana, umuzi lapho uEmanuweli othandekayo owathokoza ukuhlala khona? Umphefumulo Womuntu owake wehliswa njalo wangcola, khathesi usulomhlekazi inkosana, abalawulimabutho abacwebezelayo, lamadoda empi, labantu abagqoke okumhlophe njengeliqhwa elikhithikayo.

Kwathi konke ukuvuselelwa komuzi sekuphelile, isiqondiso senkosana sesikhosini, ifulegi enkulu yegolide, yaphephezela kuthango lwenqaba okwakudutshulelwa khona. Ukubonakalisa intokozo yakhe ngomuzi, wabethekelela kanengi. Kakula langa eledlulayo abadala bengezanga kuye kumbe yena kubo, lapho ababehamba bakhulume ndawonye ngezinto ezinkulu uEmanuweli ayesezenzile loba ayefisa ukuzenza emzini wakhe. Lezintokozo, loba kunjalo, zazingesizabadala kuphela. Ngomusa langokuthobeka okunganani linkosana ehloniphekayo eyaziphatha ngakho kubantukazana bomuzi; lokuthi bamthanda kangakanani! Loba ngaphi eyayihamba khona, ezitaladeni, ezindlini loba ezivandeni, yayiletha izibusiso! Aluba kwakukhona abagulayo, yayibeka izandla zayo phezu kwabo ibelaphe. Yayikhuthaza njalo abalawulimabutho bayo ngokubobotheka kwayo lobukhona bayo ngoba kumele wazi, ukuthi ukubobotheka okukodwa okuvela kuyo kungengeza impilo lamandla kibo okwedlula olunye ulutho ngaphansi kwamazulu.

Phose iviki yayingedluli ingenzelanga abantu bayo idili ingazange ngitsho ibayekele bahambe bengaphathanga lutho, kodwa sonke isikhathi babe lendandatho, loba iketane yegolide, loba esinye isibonelelo sothando lwayo lomusa. Aluba abantu babengayethekeleli njengalokho eyayikufisa, yona ngokwayo yayihamba iqoqode eminyango yabo, iqinisa ukuthi uthando lwabo kuyo kaluguquki.

Okumangalisayo kanganani, ukuthi kulindawo uDiyabhola okwake kwaba yindawo yakhe, ethokozisa abakaDiyabhola bakhe phose okwencithakalo yoMphefumulo Womuntu, inkosana yamakhosana khathesi imele ihlale, idle inathe labantu bayo abahlengiweyo, abalawulimabutho bayo labantu bayo, kubudlelwano obuthandekayo obunambithekayo lobuhlanzekileyo. Khathesi uMphefumulo Womuntu uhlezi kuhle usithi, "Kungakanani ukulunga kwakhe; ngoba lokhe ngifumene umusa ebusweni bakhe, ngihlonipheke kangakanani."

Inkosana khathesi yabeka njengosibalukhulu phezu komuzi wonke, indoda enkulu evela enkundleni kaYise ebizwa ngokuthi nguMnu. Kuthula kukaNkulunkulu. (Yayingaphansi kukaNkosi Mabhalane, yebo-ke, kodwa phezu kwazo zonke izakhi zomuzi njalo babekhona ababeleqiniso ukuthi ilobuhlobo loMlawulimabutho Kholo loMlawulimabutho Thembelihle). Kwakunanzeleleka ukuthi, nxa zonke izinto kuMphefumulo Womuntu zazihlelwe njengokuloyisa kwale indoda elesimo esithandekayo umuzi wawukusimo sokuthokoza esipheleleyo. Kwakungelakuphikisana lokulwa loba ukuxabana, kungekho ukungathembeki loba ukuphazamisana. Yileyo laleyondoda yagcina isikhundla sayo, kusithi abesifazana labantwana basebenze bahlabele, basebenze njalo bahlabele, kusukela ekuseni kuze kubesebusuku. Kuwo wonke umuzi, kakulalutho olwalungatholwa ngaphandle kokuzwanana, ukuthula, injabulo lempilo; lokhu kwaqhubeka lonke lelohlobo elithokozisayo.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina