Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina12/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Isigaba Sesibili - Ukuhlehlela emuva lokubuyiselwa
12. Ungaphi, E ungaphi uEmanuweli?

Khathesi ngokudanisayo sibili kumele ngilitshele lokhu. Phakathi komuzi woMphefumulo Womuntu kwakuhlala indoda okwakuthiwa nguMnu. Sivikelo-Samanga njalo wayengokaDiyabhola. (Uyise kwakunguMnu. Mazikhukhumeza owayefike kulo umuzi mhla uDiyabhola ewuthumba okokuqala. Ngenxa yesibindi sakhe lokungesabi, wayebekwe kusikhundla esiseduze kwenkosi uNtandokayiphikiswa.) Kwathi uEmanuweli ehlasela umuzi, lindoda yayingenye yalabo abezwakala kakhulu bekhuthaza abantu ukuthi bamelane njalo badelele inkosana; kodwa kwathi isibona ukuthi inkosana kwakungenzeka ukuthi ibe ngumnqobi khonokho yasibona uDiyabhola exotshwa esidlekeni sakhe njalo eyangiswa obala, yantshintsha uhlangothi kalula njengokucwayiza kwelihlo. Yaqalisa ukuzihlanganisa labantu bomuzi, yejwayeleka phakathi kwabo, ngoba yayikwazi kuhle ukukhuluma izinto eziqondileyo ngesikhathi esifaneleyo.

Esenanzelele ukuthi umuzi wawusuqinile njalo ulamandla, waqalisa ukudumisa ukuvikelwa komuzi labalawulimabutho abakhulu, esazi ukuthi lokhu kuzakwemukelwa kuhle ngabantu esengeza njalo udumo lwakhe phakathi kwabo. Wananzelela ukugcizelela ephindaphinda ukuqinisekisa kwenkosana ukuthi uMphefumulo Womuntu khathesi uzathokoza kuze kube nininini. Kancinyane kancinyane, ngokukhuluma kobuqili, wadonsela abantu ngakuye baqalisa ukuzizwa bevikelekile njalo njalo. Bantshintsha besuka ekukhulumeni baya emadilini, sebesuka emadilini baya emidlalweni, bayekethisa bangena endleleni zobutshapha ngokuya kwezinsuku. (Sonke lesisikhathi, uEmanuweli wayephakathi komuzi njalo wananzelela ngenhlakanipho okwenzakalayo.) UNkosi Gcinumuzi, Nkosi Ntandokayiphikiswa loMnu. Lwazi (uNobhala omutsha) babethathekile kakhulu ngale indoda, bekhohlwa ukuthi inkosana yabo elungileyo yayibacebisile ukuthi kabahlale belindile bemelene labakaDiyabhola abaziphendula isimilo. Wayebaxwayisile njalo ukuthi ukuvikeleka komuzi ophumelelayo khathesi kakweyamanga kuzinqaba zabo loba kwabalakho, kodwa kuphela ekugcineni intando yakhe ngendlela engamenza ukuthi ahlale kokuphela kuNqaba Nhliziyo. Wayengamandla abo njalo ubukhona bakhe babuyinsindiso yabo. Kwakungenxa yokuqhubeka beqinile langokulalela besethandweni lwakhe lethandweni lukaYise ukuze babe lamandla. Ngakho-ke, kwakumele ukuthi ngabe bayizwa inkosana yabo, bayesaba inkosana yabo, bayithanda inkosana yabo njalo bayilalela ngokukhanda ngamatshe lindoda embi ize ife - hatshi ngokuthandana layo njalo bayivumele ukuthi ibakhokhelele lapho ethanda khona.

Kwathi uEmanuweli obusisekileyo ebona lo okaDiyabhola owayesenze uthando lwabantu bomuzi lwaqanda kuye, okokuqala wakhuluma ngokudana ngesimo sabo kuNkosi Mabhalane, esithi, "E kungathi abantu bami ngabe bangilalela njalo bahamba ngezindlela zami. Ngoba khona ukuthula kwabo kwakuzakuba njengomfula, lokulunga kwabo njengamagagasi olwandle. Bengiyinhlane yini kibo ukuthi abantu bami bangilibale mina amalanga angelakubaliswa?" Wasesithi-ke, "Ngizabuyela enkundleni kababa kuze kuthi uMphefumulo Womuntu unanzelele uvume isono sawo udinge ubuso bami futhi."

Yiyo le indlela abantu boMphefumulo Womuntu abaqala ngayo ukufulathela uEmanuweli. Kabamethekelelanga esigodlweni sakhe njengakuqala. Kabazange bananzelele ukuthi wayengasabavakatsheli. Lanxa wayelokhu esenza amadili othando ebanxusa ukuthi babuye, babegcwele ukuxolisa njalo kabananzanga ukuba khona. Kabazange bamelele ukucetshiswa nguye, njengakuqala, kodwa baqalisa ukuqinisa amakhanda lokuzithemba, benakana ukuthi khathesi uMphefumulo Womuntu uqine kangaka ukuthi kakulalutho oluguqula izimo zawo njalo lezitha zawo zazingasoze ziwuhlasele futhi.


UEmanuweli kazange ahle asuke ngokuphangisa, kodwa okokuqala wathumela uNkosi Mabhalane ukuthi acebise abantu bakhe ukuthi basebelandela indlela eziyingozi njalo lokubanqabela ukuthi benze lezozinto. Kabili wafika kibo, kodwa kuzo zonke lezi izikhathi babesedilini endlini kaMnu. Sivikelo-Samanga njalo bengalaleli okwakukhulunywa nguNkosi Mabhalane, owathi esedatshukisiwe, wabuyela kuNqaba Nhliziyo, lapho ayehlala khona loEmanuweli. INkosana layo yadatshukiswa, yaqalisa ukusuka njalo yile indlela eyakwenza ngayo. Yazigcina kakhulu kuyo ngokwayo, lanxa yayilokhu iphakathi komuzi. Inkulumo yayo, nxa iphakathi kwabo, yayingelabungane kumbe ithabisa njengamandulo. Kayisabathumelanga izibiliboco ezivela etafuleni layo, okwathi, kuze kube khathesi, kwakuyisibonakaliso somusa lothando lwayo. Nxa babesizamethekelela, njengoba babejwayele ukukwenza, babengaqoqoda kanye kumbe kabili kodwa watshengisa ukungananzi, kanti, kuqala, wayejwayele ukugijima abahlangabeze.

UEmanuweli wacabanga ukuthi, ngalezizindlela, uzakwenza abantu bakhe bananzelele ngalokhu ababekwenza babe sebephendukela kuye. Kodwa kakukho kulezizinto okwenza ukuthi uMphefumulo Womuntu unanzelele, loba ucabange ngesimo sawo sakhathesi kumbe ngokulunga kwenkosana kwamandulo kibo. Ngakho-ke wasuka, kuqala kusigodlo sakhe, njalo kusango lomuzi, okokucina waphuma waphela kuMphefumulo Womuntu, baze bavume ububi babo njalo ngokweqiniso badinge ubuso bakhe futhi. UMnu. Kuthula-kukaNkulunkulu laye wabeka phansi umsebenzi wakhe watshiya lumuzi sekusuke uEmanuweli. Kuyesabeka! abantu boMphefumulo Womuntu khathesi basebelukhuni kangaka ezindleleni zika-Mnu. Sivikelo-Samanga, okokuthi kabazange bananzelele ngitsho ukusuka kwenkosana, loba bananzelele ukuthi babengasathokozi ngobukhona bakhe.Ngelinye ilanga, lo macebosi okaDiyabhola wenzela izinduna zomuzi idili, njalo phakathi kwalabo abanxusayo, kwakulendoda okuthiwa nguMnu. Kwesaba-Nkulunkulu; kakho owacabanga ngaye kakhulu kulezi insuku, lanxa wake waba ngoligugu elikhulu. Kwathi-ke zonke izethekeli zisidla zinatha njalo zizithokozisa sibili, kwananzeleleka ukuthi uMnu. Kwesaba-Nkulunkulu wayehlezi njengowemzini engahlangani labo ngitsho kulokhukuthokoza. Ngemuva kwesikhathi, uMnu. Sivikelo-Samanga wakhuluma laye:

Mnu. Sivikelo-Samanga: "Mnu. Kwesaba-Nkulunkulu, kawuzwa kuhle yini? Ngicabanga ukuthi uyagula emzimbeni loba engqondweni, loba kokubili? Kungani ungahlanganyeli labanye? Ngilomuthi wokuqinisa umzimba ekhabothini yami, wenziwe nguMnu. Khohlwa Okulungileyo; kahle ngikunike unambithe kancane mhlawumbe uzakuzwa ngcono."

Mnu. Kwesaba-Nkulunkulu: "Ngiyabonga, mhlonipheki, kodwa kangiguli njalo kangifisi ukuthi ngithathe umuthi onjalo. Angisoze ngihlanganyele kuntokozo yenu ngoba ngizonde kakhulu." (Ephendukela kubadala lezinduna zoMphefumulo Womuntu), "Madoda, ngiyamangala ukulibona lijabula lithokoza kangaka kube kanti uMphefumulo Womuntu ukusimo esesabeka kangaka!"

Mnu. Sivikelo-Samanga: "E wena muntu olusizana! Usudiniwe, ngiyabona sibili ukuthi udanile njalo uhlulukelwe. Phumula kancane, Mhlonitshwa; uzakuzwa ngcono njalo uzakuba lakho ukuthi uhlanganyele lathi kulelidili."

Mnu. Kwesaba-Nkulunkulu: (Enganaki uMnu. Sivikelo-Samanga elokhu ekhuluma lamadoda oMphefumulo Womuntu.) "Ngilizwile liziqhenya lale indoda, ngamandla lokuvikeleka komuzi wethu. Kuliqiniso ukuthi uMphefumulo Womuntu wawuqinile kodwa lina, ngokuziphatha kwenu, seliwululazile umuzi wenu okwedlula elingakunanzelela. Ngiyalitshela ngokusobala, selizikhukhumezile ngokuzigqaja ngokulalela umngane wenu omutsha. Selimkhubile uEmanuweli ngokuphola kwenhliziyo yenu langokuziphakamisa kwenu, njalo khathesi usehambile. Nxa lingawakholwa amazwi ami, ngitshelani lokhu? Ingaphi iNkosana uEmanuweli? Licine nini ukuyizwa? Licine nini ukuyibona ngamunye wenu? Lihlezi khathesi lisedilini lalo okaDiyabhola inunu, kodwa kasinkosana yenu. Izitha ezivela ngaphandle bezingeke zalilimaza njengalokhu, kodwa ngesono senu sangaphakathi, selilethe lesisenzo esesabekayo phezu kwamakhanda enu!"

Mnu. Sivikelo-Samanga: "E amanga, amanga! Ubuhlezi ungumuntu owesabayo oligwala. Kungani usiza ungcolisa idili lethu ngobumnyama bakho langesinyama sakho esibi? Ihlazo kuwe!"

Mnu. Kwesaba-Nkulunkulu: "Ngenza kuhle ukuthi ngidane, ngoba udumo selusukile kuMphefumulo Womuntu. UEmanuweli usehambile! Njalo wena, mhlonitshwa, nguwe umuntu omxotshele khatshana. Usehambile engatshelanga ngitsho lezikhulu zakhe ukuthi usehamba njalo nxa lokhu kangesisibonelelo sokuzonda kwakhe, ngiyabe-ke ngingazi lutho ngezindlela zokwesaba uNkulunkulu. Lathi lina madoda oMphefumulo Womuntu limphendukela, wasuka kini kancinyane, kancinyane. Kalizange linanzelele ngitsho, kodwa mina ngambona ehamba. Njalo khathesi, liyaziqhenya likhuluma ngamandla enu, kodwa ngithi asehambile ngiyalitshela! Ngaphandle kwakhe lingeke lenze lutho njengoba esesukile, lingaguqula isikhathi sedili lenu sibe yisikhathi sokukhala lokububula."

Esezwe lokhu, uMnu. Sazela, umtshumayeli ongaphansi, wakhakhamala, esima ngezinyawo zakhe, wathi, "Sibili, bafowethu, ngiyesaba ukuthi lokhu okutshiwo nguMnu. Kwesaba-Nkulunkulu kuliqiniso! Mina, ngokwami, sengilesikhathi ngingayiboni inkosana yami; sibili, kangisakhumbuli ngitsho lelanga. Sengiqalisa ukubona ukuthi uMphefumulo Womuntu ukusimo esesabekayo sibili."

UMnu. Kwesaba-Nkulunkulu waphikelela futhi, "Ngiyalitshela, kalisoze limfumane uEmanuweli kuMphefumulo Womuntu, dingani lapho elifuna khona. Usesukile kithi njalo kungenxa yokuthi ikakhulu abadala, kodwa labanye babo labo, bavuze umusa wakhe lesihawu ngokungabongi okukhulu lokuqanda kwenhliziyo."

UMnu. Sazela olusizana watshaywa kangaka yilamazwi, okokuthi wakhangeleka kwangathi uzakuwa phansi afe etafuleni; labo bonke, ngaphandle kukaSivikelo-Samanga, bakhangeleka bedanile njalo bengahlalisekanga. Ngemuva kwesikhathi, ngobunzulu bamazwi kaMnu. Kwesaba-Nkulunkulu aqalisa ukuba lesisindo phezu kwabo, bahlangana ndawonye, babuzana ukuthi kungaba lolutho olungenziwa yini. (Ngalesisikhathi okaDiyabhola wayesesukile endlini, esezonde kakhulu ngalokhu okwasekwenzakele.) Bekhumbula, khathesi ukuthi sekuphuzile, konke ababekulaywe yinkosana ukukwenza lakuwuphi okaDiyabhola abangamthola, bathatha uMnu. Sivikelo-Samanga njalo batshisa lendlu yakhe, bekhumbula ukuthi ngalokhu bangamsusa kokuphela.

Basebegijima, ngaso sonke isiqubu, bedinga inkosana yabo uEmanuweli, kodwa lanxa bamdinga ngokukhuthala, kazange afunyanwe ngitsho langaphi phakathi komuzi. Ngakho, ekucineni, bakwazi ukuthi amazwi kaMnu. Kwesaba-Nkulunkulu abeliqiniso sibili njalo lokuthi babeyixotshele khatshana inkosana ngobubi babo langezindlela zokungesabi uThixo. Ngalokhu, bakhumbula ukubhalela uNkosi Mabhalane (abangazange babelendaba laye ekuqaleni), kodwa kazange avume ukukhuluma labo ngitsho lokubatshengisa ubuso bakhe. E ilanga lomnyama onganani lobunyama obunganani! Khathesi, kuyesabeka, bazibona ukuthi babeyizithutha ezingakanani ukulalela amazwi akhohlisayo kaSivikelo-Samanga lokuthi lokho kwakwenze umonakalo owesabeka kangakanani kibo. (Njalo kabananzelelanga umonakalo owawuzakwenzeka kibo), into yinye enhle eyaphuma kulokho loba kunjalo, kwaba yikuthi uMnu. Kwesaba-Nkulunkulu wabuye waphathwa ngenhlonipho enkulu phakathi komuzi.

Kwathi kufika iSonto elandelayo, bonke baya ukuyakuzwa uMnu. Sazela, umtshumayeli ongaphansi, kodwa E! intshumayelo ephendulayo njani ayitshumayelayo. Kazange abonakalise isono sabo kuMphefumulo Womuntu kuphela kodwa wathuthumela ngokwakhe, ekhala ngapha etshumayela, "E umuntu olusizi oyimi, ukuthi ngenze into ekhohlakeleyo kangaka; ukuthi mina, inkosi eyangibeka ukuthi ngibe ngumtshumayeli lomfundisi, ngivumele ukudonselwa endleleni ezimbi kangaka. Kumele ukuthi ngabe ngikhalile, kodwa ngiyekele uMphefumulo Womuntu wabhukutsha esonweni kwaze kwathi uEmanuweli waxotshelwa khatshana sibili!"Ekupheleni kwentshumayelo abantu babonakala bechotshoziwe sibili, ngoba kwakulamandla esabekayo ekutshumayeleni njalo bayazi nzima indlela yokubuyela emakhaya abo, lokuthi bazawukhangela njani umsebenzi wabo weviki elandelayo. Masinyane ngemuva kwalokhu, kwaba lomkhuhlane omkhulu owamemetheka phakathi komuzi, ngitsho abalawulimabutho labantu bawo bahlaselwa. Aluba uMphefumulo Womuntu wawungahlaselwa yisitha ngalesi isikhathi, kakho ngitsho owayezakwenelisa ulutho lokumelana lesitha, ngoba zonke indawo kwakulobuso obudanileyo izandla ezibuthakathaka lamadolo axegayo. Izembatho ezithandekayo ezimhlophe uEmanuweli ayeziphe abantu bakhe khathesi zasezikhangeleka okwesabekayo; ezinengi zasezidabukile njalo zingcolile, zinganazwa, zikusimo esimanephunephu.

Kwathi lesisimo esidanisayo sesiqhubeke okwesikhathi, uMnu. Sazela wamemezela ilanga lokuzila ukudla, ukuze umuzi uzithobe ngenxa yenkohlakalo yawo eyesabekayo yokumelana loNkulunkulu Somandla omkhulu leNdodana yakhe. Wacela uMlawulimabutho Bowanegesi ukuthi atshumayele. Wavuma njalo wethula intshumayelo ehlabayo lehlolisisayo ngomkhiwa ongatheliyo, etshengisa sobala ngokusweleka kwenguquko lokwakuzakwenzakala nxa inguquko isilela. Lintshumayelo, lokukhumbula kwabo enye yezintshumayelo, kwenza uMphefumulo Womuntu waphinda wathuthumela, njalo yathobisa umuzi waba kusimo esijulileyo sokulila losizi. Sebebuzile kuMnu. Kwesaba-Nkulunkulu ukuthi kungaba lolutho abangalwenza yini, bacetshiswa ukuthi bathumele isicelo esithobekileyo kunkosana yabo ekhubekileyo, beyicela ukuthi iphendukele kibo futhi ngomusa langothando lokuthi ingagcini intukuthelo yayo phakade.

Kwathi induna zabantu sezibhalile isicelo, zakhumbula ukusithumela ngomgcinumuzi uNkosi Qedisisa. Kodwa, maye! esehambe uhambo olude kangaka wafika egumeni lenkosi enkulu amasango wonke evaliwe njalo kwamiswa umlindo oqinileyo, okwenza kufanele eme ngaphandle okwesikhathi esithile. Ngemuva kwesikhathi eside, isithunywa sathatha lesisicelo sasithwalela kunkosana, sisithi uNkosi Gcinumuzi woMphefumulo Womuntu wayemi ngaphandle kwesango, eloyisa ukuvunyelwa ukungena phambi kwendodana yenkosi. Kodwa impendulo eyesabekayo yeza kuye, ngoba inkosana yayingelakumbona ngitsho, kodwa yathumela lo umbiko: "Ngesikhathi sempumelelo yoMphefumulo Womuntu bangifulathela, kanti khathesi, ngesikhathi sohlupho, bayangibiza. Kabahambe, kulalokho, baye kumngane wabo uMnu. Sivikelo-Samanga bamcele yena abe yinkosi lomvikeli wabo!"

Impendulo le yenza uNkosi Gcinumuzi waba kusimo esijulileyo sobunyama, njengoba wayesenanzelela izilandelamuva ezesabekayo zokwenza ubungane lokaDiyabhola, wasebuyela, ekhala, kuMphefumulo Womuntu. Wathi esebatshelile udaba lwakhe bonke abantu bakhala kanye laye, bagqoka izembatho zamasaka bazibhuqa emlotheni. Baphinda njalo babiza uMnu. Kwesaba-Nkulunkulu ukubeluleka, owathi, "Kakukho okungcono okwedlula ukuthi lithumele esinye isicelo; lingadani kakhulu aluba zonke izikhathi lihlangana lokuthula loba ukukhuzwa. Kuyindlela kaNkulunkulu Somandla ohlakaniphileyo ukwenza abantu balinde njalo batshengise ukubekezela; njalo labo abaphakathi kwenswelo ezinkulu kangaka ngeqiniso bangamelela isikhathi lentando yakhe."

Lesiseluleko safaka isibinjana eMphefumulweni Womuntu basebethumela njalo njalo, kube kanti njalo, isicelo esinye kulandela esinye, bencenga uEmanuweli ukuthi abuyele kuMphefumulo Womuntu. Kubusika bonke obude, obuqandayo lobudinisayo kwakungedluli lasuku loba ngitsho ihola, lapho kungabonwa isigijimi esisodwa loba esinye sihaluzela siphuma kuSango Mlomo, silubhekise kunkundla kaNkulunkulu Somandla.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina