Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina13/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

13. Ugobe lwesitha

Lizakhumbula ukuthi ngemuva kokuvuselelwa komuzi nguEmanuweli kwakulabakaDiyabhola abalutshwana ababehlezi becatshile endaweni ezehlukeneyo, amadoda anjengoNkosi Mbulali, Nkosi Nzondo loNkosi Nhlamba, ngingakhohlwa uNkosi Mhawu. Lizakhumbula futhi ukuthi inkosana yayilaye kanzima abantu bayo ukuthi bazingele lamadoda, labanye ababi njengabo, bababulale, ngoba babe yizitha zenkosana njalo labo, aluba besele bephila, babengasoze bathandabuze ukuthi bachithe uMphefumulo Womuntu. Ngoba abantu bomuzi kabazange bazikhathaze ukwenza njengoba inkosana ibalayile, laba abakaDiyabhola ababecatshile khathesi baqalisa ukuthutshisa amakhanda abo, bephuma kuzindawo zabo zokucatsha njalo bezihlanganisa labantu, okwenzakalayo ngalokhu ngizaqhubeka khathesi ukulitshela.

La amakhosi akaDiyabhola azi kuhle mhlophe ukuthi ngoba uMphefumulo Womuntu wawonile njalo wakhubekisa inkosana yawo okokuthi yayisisukile phakathi kwabo. Baqalisa, ngakho-ke, ukuceba iqhinga ndawonye lokuchitha umuzi, behlangana endlini yendoda okuthiwa nguMnu. Kuganga, obizo lakhe litshengisa yena sibili njengomunye wabakaDiyabhola. Kakubathathanga sikhathi ukuquma ukuthi lesisingaba yisikhathi esifaneleyo ukuthi bathumele incwadi kuDiyabhola, becela ukuqondiswa nguye kusimo abakuso. Incwadi yabo yabanje:

"E baba wethu omkhulu njalo lolamandla Diyabhola, ohlezi ezimbalwini ezimnyama zomnyama, thina, abakaDiyabhola beqiniso esisele emzini ovukelayo woMphefumulo Womuntu, singeke senela ukuthi sikubone uyangiswa wenziwe ihlazo kuyonale indawo; njalo okwedlula konke, sikhanuka ubukhona bakho.

"Khathesi, isizatho sokubhala kwethu yikuthi laba abantu bomuzi sebekhube inkosana yabo uEmanuweli osekwenze ukuthi usesukile phakathi komuzi njalo, lanxa bethumela kuye njalo njalo, kasabuyi kibo. Abanengi khathesi bayagula babuthakathaka, hatshi kuphela abantukazana, kodwa njalo lezinduna labalawulimabutho. Kuphela thina esingabakaDiyabhola beqiniso siqinile njalo siphilile njalo sikhumbula, ukuthi aluba kungavumelana lecebo lakho elesabekayo lobuqili, ukuthi kungaba kuhle kuwe ukuthi uqhubeke uhlasele phezu koMphefumulo Womuntu ngalesisikhathi. Aluba wena usuwenze lokhu, thina ngokwengxenye yethu, sizakwenza konke okusemandleni ethu ukunikela umuzi kwezakho izandla."

Incwadi le yathunyelwa ngesandla sika Mnu. Qalekisa. UDiyabhola labangane bakhe, sibili, babegcwele intokozo embi ekwemukeleni lincwadi kwasekusithi insimbi yokufa isithe nqo okwesikhathi (okwakuyindlela yabo yokuthokoza) uDiyabhola wakhulumisana labangane bakhe benkohlakalo. Emva kokuthi bonke sebetshilo izitsho zabo, baquma ukutshiya udaba kuDiyabhola yena owasebhala incwadi elandelayo ephendula.

"Bantwabami abathandekayo labafundi, Makhosi ami Zonda, Bulala, Thuka labanye benu, kuvela eNkosini yenu uDiyabhola, inkosana yeqiniso yoMphefumulo Womuntu.


“Incwadi yenu ilethe intokozo enkulu kimi lakubo bonke abahlala kulolubhalu olwesabekayo. Siyathokoza ngeqiniso ukuzwa ngesimo sosizi somuzi ovukelayo; ukuthi sebekhubekise inkosana yabo lokuthi abanengi babo bayagula babuthakathaka; kube kanti lina ngokwenu likusimo sempilo ebukekayo. Besingathokoza ukubabamba babesezandleni zethu futhi, njalo kasiyikuyekela mzamo loba buqili ukuze lokhu kwenzeke. Ngakho, sizakwenza njengokutsho kwenu sihlasele belibele. Kambe kungxenye yenu, lingenza yini konke elingakwenza ukuhlola ubuthakathaka bomuzi? Zamani ukusebenzela ukuwuchitha ngaphakathi, ngokulinga abantu bomuzi kungaba ngempilo eze yobutshapha, loba ukuthandabuza lokudangala, loba nje ukudubula umuzi ngomsizi wombhobho wokuzigqaja lokuzikhukhumeza. Okokucina, lungani, lina ngokwenu, ukuhlasela ngamandla phakathi komuzi nxa selisazi ngokuhlasela kwethu ngaphandle. Ukuze sisebenze ndawonye kusiphetho esithokozisayo kusiloyiso senkosana yenu lesitha soMphefumulo Womuntu, uDiyabhola."

Incwadi le yabuyiselwa njalo kwabakaDiyabhola endlini kaMnu. Kuganga, ngayenalowo uMnu. Qalekisa, lapho eyemukelwa khona ngentokozo, lokumunyethweyo kwananzelelwa ngokunanzelela okukhulu. Emuva kokwenziwa kwemibono etshiyeneyo uMnu. Nkohliso wanika iseluleko sakhe.

"Liyakhumbula ukuthi kule incwadi evela kunkosana yethu uDiyabhola sicetshisiwe ngendlela ezintathu ezingasebenzela ukuchitha lababantu: ezithi, ngokubakhokhelela empilweni yeze lobutshapha, ngokubalinga ukuze bathandabuze njalo badangale, loba ngokubavusa ukuthi badubule umuzi. Khathesi, ngokubona kwami, umcabango wesibili ngiwubona umuhle kakhulu kulayo yonke. Nxa singabakhokhelela ekuthini badangale, bazazibuza ukuthi kambe ngeqiniso inkosana iyabathanda, lokhu okuzayenza ngeqiniso igcwale intukuthelo. Aluba lokhu kusebenza, bazakuthi masinyane beme ukuhambisa izicelo kuye, ikakhulu nxa engaphenduli, ngoba bazakuthi, “Kungangcono singenzi lutho njengoba konke kungelancedo."

Ukwenelisa lokhu, kwavunywa ukuthi abanye abakaDiyabhola baziphendule babenjengezisebenzi ezivela emaphandleni njalo, beze emakethe ngelanga lokuthengisa, baqhatshwe njengezisebenzi. Kuthi-ke, sebephakathi kwezindlu kuMphefumulo Womuntu, babe lakho ukuqhubeka lula ngalumsebenzi wokungcolisa uMphefumulo Womuntu besiya beqhubekela phambili. Lelicebo laqhutshwa njalo kungakabi lesikhathi eside enye incwadi yayisendleleni isiya kuDiyabhola, imtshela ukuthi zaziqhubeka kuhle kangakanani izinceku zakhe ezithembekileyo njalo becebisa ukuthi angahlasela umuzi ngosuku lokuthengisa ngebutho labaThandabuzi. "Ngoba", yaqhubeka incwadi, "kuyinto eyaziwayo kuhle ukuthi abantu nxa bephathekile ngezinto zelizwe abacabangeli ukujunywa njalo kabasoze babe lakho ukuthi bazivikele. Njalo, kuzakuba lula kithi ukuhlangana ndawonye singananzelelwe, ngelanga lokuthengisa".

Kwathi la amacebo amabi eqhubeka esiya phambili lemuva, uMphefumulo Womuntu wawulokhe ukusimo esesabekayo. Isizatho kuyikuthi babeyicunule kangaka iNkosi yabo uNkulunkulu Somandla, kodwa ngitsho lokwedlula lapho ngoba, lanxa babethumele izicelo ezinengi kangaka, uEmanuweli wayelokhu engabathandi ngitsho lokubabobothekela okukodwa. Konke kwakulokhe kuqhubeka kusiba mnyama; kwabonakala angathi inkosana yabo ilokhu isiba khatshana kakhulu. Kwakulokhu kulomkhuhlane lokugula okukhulu phakathi komuzi, kusithi nsuku zonke izitha eziphakathi kwabo zisiba lamandla njalo zisiba lempilo ngamandla.

Kwathi kusiyafika incwadi yesibili ebhalwini lukaDiyabhola, yena labangane bakhe banakana ngazo zonke izindaba lowo lalowo elamacebo atshiyeneyo okwenza. Abanye bakubona kukuhle ukuthi baqhubeke njengoba kade besenza, besithi, "Kayikho indlela engcono eyokubhidliza uMphefumulo Womuntu okwedlula ukuwudonsela ebubini lezindleleni ezingcolileyo. Aluba izinceku zethu zingenza uMphefumulo Womuntu uqhubeke njengalokhu, abantu bomuzi masinyane bangakhohlwa uEmanuweli wabo oligugu njalo kabasoze babe lesiloyiso sobungane laye; nxa singabenza bahlale benjalo, kasoze eze kibo ngokuphangisa. Ngoba kasazi kuhle yini ukuthi ababili loba abathathu abakaDiyabhola bevunyelwa phakathi komuzi woMphefumulo Womuntu bazakwenza okunengi ukuvimbela khatshana uEmanuweli okwedlula ibutho lonke lamabutho elingakwenza livelela ngaphandle komuzi?"

Kodwa intukuthelo lenzondo kukaDiyabhola kwakungeke kube kusavalelwa nxa la amacebo awesikhathi eside esaphumelela. Wacindezela ukuthi okunye ukuhlasela kufanele kuhle kwenziwe lokuthi wayezakukhokhela futhi, ngalesisikhathi elebutho lamatshumi amabili loba amathuthu enkulungwane zabaThandabuzi. Yiwo umbiko owathathwa nguMnu. Qalekisa ekucineni ewusa kwabakaDiyabhola ababesenza amacebo endlini kaMnu. Kuganga, kusithi inkosana embi iqala ukutshaya ingungu yayo ezondekayo, ibiza inkulungwane zayo zabaThandabuzi ukuzayincedisa.


Ngakho khathesi siyazibona izakhi zoMphefumulo Womuntu eziyangekileyo ezilusizi esezicunule inkosana yazo kangaka yaze yasuka phakathi kwazo, njalo ngobuthutha bazo, sezikhuthaze amandla esihogo ukuthi azemelana lazo, edinga incithakalo epheleleyo yazo. Ngeqiniso, khathesi zananzelela okunye kwesono sazo, kodwa izitha zazo zaziphakathi kwazo; njalo lanxa zabiza uEmanuweli, wayengeze ukuzazisiza. Mhlawumbe wayengasoze abuyele kizo khathesi; lakuso sonke isikhathi uMphefumulo Womuntu wadangala njalo usiya usiba buthakathaka, abakaDiyabhola baya belokhu besiba lamandla kube kanti besiya bedodeka. Izicelo zazilokhuzihamba nsuku zonke, kodwa abantu bomuzi kabazange bazame ngeqiniso ukulungisa izindlela zabo, lanjengokwazi kukaDiyabhola ukuthi nxa belokhu belothando lwesono enhliziyweni zabo, uEmanuweli kayikubezwa.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina