Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina14/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

14. Izinsizi zokuhlehlela emuva

Lanxa kwaba khona ukuceba amacebo wonke la amabi, kodwa-ke njengokuthanda kwakhe uNkulunkulu Somandla, kwakulomuntu oyedwa kuMphefumulo Womuntu owayefisa inhlalakahle yomuzi wonke enhliziyweni yakhe. Ibizo lakhe kwakunguMnu. Nqinekela-Iqiniso njalo sonke isikhathi wayekhangele njalo elalele hlezi ingozi ingeza phakathi komuzi ayewuthanda. Khathesi kwenzakala kanje ukuthi ngobunye ubusuku, ezihambela edabula umuzi ethiye ilihlo lendlebe yakhe, wedlula enye indlu eyayilodumo olubi. Esizwa ukungunguna okuvela ngaphakathi, kungathi kulabantu abanengi abasemhlanganweni ndawonye, wema wanyenya wasondela ukulalela. Kazange ame isikhathi eside lapho engakezwa omunye esithi, ngesibindi esikhulu, ngesikhathi esifitshane umuzi uzabuya ube ngokaDiyabhola. Nxa lokhu kusenzakala, abakaDiyabhola babezabulala zonke izakhi zoMphefumulo Womuntu ngomhedla, njalo labalawulimabutho benkosi, baxotshe amabutho phakathi komuzi. Isikhulumi sengeza ukuthi siyazi, ngeqiniso, ukuthi kwakulabaThandabuzi abangedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili ababelungiswa nguDiyabhola ukuzamelana loMphefumulo Womuntu njalo kungayikuthatha insuku ezinengi bengafikanga.

UMnu. Nqinekela-Iqiniso esekuzwile konke ayefuna ukukwazi, wahaluzela waya endlini kaNkosi Gcinumuzi ukuze amazise ngendaba lezi ezinzulu asandukuzizwa. Yena-ke, wahle wabiza uMnu. Sazela, owazimisela ukuthi alimukise umuzi wonke engamotshi sikhathi. Watshaya insimbi yezifundo, eyabuthelela bonke abantu ndawonye wasebatshela njalo ukuthi uMnu. Nqinekela-Iqiniso wayevumbululeni, ebakhuthaza ukuthi balinde kakhulu. UMnu. Nqinekela-Iqiniso wacelwa ukuthi aqinise ngodaba lwakhe ebantwini, kodwa baphangisa ukubona iqiniso lakho, ngoba wayesaziwa njengomuntu weqiniso lothembekileyo.

Baqinisekiswa kakhulu lapho uMnu. Sazela esengeza, “Njalo nje, kulesizatho sonke sokuthi kube liqiniso, njengoba siyiqalile inkosi yethu yacunuka njalo saxotsha uEmanuweli waphuma emzini ngesono sethu, langokuba lobungane obukhulu labakaDiyabhola. UMnu. Nqinekela-Iqiniso wazuza, kule ingxoxo ayizwayo, ukuthi incwadi ezinengi bezilokhu zisiya zibuya phakathi kwabakaDiyabhola lenkosi yabo embi okwathi kuzo ukuchithwa kwethu okupheleleyo kwakucetshwa njalo kulungiswa."

Bekuzwa lokhu, abantu boMphefumulo Womuntu baphakamisa amazwi abo bakhala. Kwathi sebezibambile, loba kunjalo, baphindaphinda izicelo zabo kuEmanuweli, njalo bencengana labalawulimabutho ukuthi balungele ukulwa, ebusuku loba emini, nxa uDiyabhola engahlasela umuzi, okwakubonakala ukuthi kungenzeka. Abalawulimabutho babehlezi bewuthanda uMphefumulo Womuntu njalo babelokhu benjalo, ngitsho lanxa umuzi khathesi wawusungogulayo lobuthakathaka uyangekile. Bathi bayavuma ukwenza konke okwakusemandleni abo basebevumelana ukuthi:

Ukulondoloza wonke amasango oMphefumulo Womuntu ekhiyiwe njalo enxitshiwe, kuhlolisiswa sibili bonke abangenayo kumbe abaphumayo, belethemba lokunanzelela kumbe bathumbe abacebi.

Ukwenza ukuhlolisisa okuqinileyo kuyo yonke indlu kusukela phezulu kusiya phansi, kundawana yonke yomuzi, ukudinga nxa kungenzeka, loba nguwuphi kwabakaDiyabhola olokwenza lecebo.

Ukuthi loba ngubani umuntu oyafunyanwa efihle abakaDiyabhola kumele ayangiswe obala phambi komuzi wonke, njengesixwayiso kubo bonke abantu bomuzi.Ukuthi ilanga lokuzila ngokusobala ukudla lokuzithoba kumele ligcinwe, bevuma ukulunga kwenkosana lokukhohlakala kwabo bemelene layo loyise. (Kungaphethwa ukuthi bonke abangagcini lokhukuzila ukudla bangabakaDiyabhola njalo laba bazajeziswa ngokufaneleyo.)

Ukuthi ngokungaphezi benze izicelo kuEmanuweli, ngesikhathi esifananayo babike kuye konke uMnu. Nqinekela-Iqiniso abatshele khona; ukuthi ukubongwa kumele kuphiwe uMnu. Nqinekela-Iqiniso ngokudinga inhlalakahle yomuzi lokulandisa ngosizo lwakhe olwafika ngesikhathi, kumele kuthunyelwe enkosini.

Zonke lezizinto umuzi woMphefumulo Womuntu wazenza ngokukhuthala, bebaphatha ngokuqinileyo lalabo abakaDiyabhola ababatholayo. Endlini kaMnu. Ngqondo, bafica okaDiyabhola obizwa ngokuthi nguNkosi Mhawu (kuphela wayesentshintshe ibizo waba nguMnu. Hlakaniphela-uKulondolozimali, ethemba ukuthi ngalokhu angaphepha ukunanzelelwa.) Endlini kaNkosi Ntandokayiphikiswa kwafunyanwa okhethekileyo ngobubi okaDiyabhola olebizo lokuthi nguNkosi Mpilo-Yokuziyekelela (kodwa laye, futhi, wayesentshintshile ibizo lakhe waba nguMnu. Kudlala-okuNgelacala). Kwathi lababantu ababi sebenikelwe ezandleni zikaMnu. Ndoda-yeQiniso umlindintolongo, uMnu. Ngqondo lo Nkosi Ntandokayiphikiswa, njengesivumelwano sabalawulimabutho, benziwa bavuma icala labo obala emakethe, abakwenza betshengisa inhloni lokudabuka. Babekhona abanye abakaDiyabhola phakathi komuzi, lanxa lapho abahambe khona kwakubonakala njalo babehlala betotwa kuze kuyefika kanye embalwini zabo lemilindini, kwabonakala kunzima ukuthi babanjwe ukuze balethwe emthethweni. Loba kunjalo khathesi, babengeke bahambe obala phakathi komuzi, njengokuba babekwenza mandulo, kodwa bacindezelwa ukuthi balale phansi endaweni yabo yokucatsha.

Masinyane ngemuva kwalokhu, bengatshongo lutho lakubani, uMnu. Nqinekela-Iqiniso waphuma wahlolahlola phakathi kwelizwe labaThandabuzi njalo wabona ukuthi uDiyabhola wayeselungele ukufola. Wabuyela emuva ngesiqubu ezotshela abalawulimabutho lomuzi ngayesekubonile: okuthi, omdala uNkosi Kungakholwa, owayelolunya olungapheliyo olumelene loMphefumulo Womuntu waloyisa ukuphindisela, wayebekwe kusilomo sebutho, elaligoqela abaThandabuzi abazinkulungwane ezingamatshumi amabili.Kwathi ibutho lakhe selilindele ukufola, uDiyabhola waqhubeka eqonde kuMphefumulo Womuntu, elabalawulimabutho abesabekayo eqenjini lakhe. KwakuloMlawulimabutho Laka, Mlawulimabutho Nzondo, Mlawulimabutho Kulahlwa, Mlawulimabutho Machitha, Mlawulimabutho Kakulula, Mlawulimabutho Nhlungu, Mlawulimabutho Nkohlakalo loMlawulimabutho Themba Eledlulileyo! Ngesizatho somsebenzi omuhle kangaka kaMnu. Nqinekela Iqiniso, umuzi, wawusulimukiswe kancane ngengozi yawo. Abalawulimabutho basebekebabalalo ithuba lokumisa umlindo oqinileyo emasangweni, besengeza abalindi ngokukabili ngokukathathu, bemisa izavutha zabo kundawo ezilungileyo. Kodwa lanxa bekwenza lokhu, uMphefumulo Womuntu oyangekileyo wesaba sibili ekubonakaleni okokuqala kwesitha lekukhaleni kwezigubhu zabo ezesabekayo. UDiyabhola waqala ngokuhlasela kanzima kuSango Ndlebe, ngokukhumbulela ngobuthutha ukuthi amadoda akhe ayephakathi komuzi ayelindele ukumncedisa. Ebona ukuthi uncedo aluphangisi (ukubongwa kusekuqapheleni kwabalawulimabutho) lokuthi wabuyiselwa emuva ngamatshe aqondiswe kuhle avela ezavutheni zegolide, kwamcindezela ukuthi abuyele emuva komuzi njalo acatshise abantu bakhe ukuze bangafinyelelwa yilokhu kuhlaselwa. Lokhu kwanika uMphefumulo Womuntu isikhuthazo esincane, owawusiswela sibili.

UDiyabhola waselaya ukuthi, nsuku zonke ebusuku, umtshayingungu kumele afole ebhoda imiduli yomuzi, etshaya ingungu. UMphefumulo Womuntu wathuthumela kangakanani ngalumsindo ozondekayo! UDiyabhola wathanda ukubadinisa abantu baze badinwe ngokupheleleyo, babe sebevuma ukuzinikela; ngoba kawusekho umsindo owesabekayo emhlabeni owedlula le ingungu, ngaphandle kwelizwi likaNkulunkulu uSomandla nxa ekhuluma. Phambi kwamehlo omuzi wonke, inkosana embi yamisa uphawu lwayo, olwatshengisa umfanekiso omubi owesabekayo wesithando somlilo omkhulu, uMphefumulo Womuntu usitsha phakathi kwaso! Sesitshayile ingungu, isithunywa samemezela ukuthi, aluba abantu bomuzi bengazinikela, uDiyabhola wayengabenzela okuhle. Kodwa nxa beqinisela, uselakho ukubabamba ngamandla, esebenzisa kokubili umlilo lomhedla. Akubanga lempendulo kulokhu, ngoba abantu basebengene enqabeni lapho okwakulabalawulimabutho khona. Bakhumbula sibili ngokucacileyo ukuthi balahlekelwa kangakanani lapho balalela uDiyabhola kuqala. Ngobusuku obulandelayo, isimemezelo esifananayo safika, kodwa bakhetha ukungaphenduli.

Ngalesisibanga, uMphefumulo Womuntu waphinda wabhalela uNkosi Mabhalane owayelokhu ehlala kuNqaba Nhliziyo, becela uncedo lokweluleka kwakhe, kodwa wabatshela ukuthi babenze kokubili ukucunula uEmanuweli lokuthi bamdabule yena ngokwakhe, njalo okwakhathesi, kumele bazikhuphe emanyaleni abaphakathi kwawo.

"Inkohlakalo yenu izaliqondisa", kwaba yimpendulo yakhe, "lokuhlehlela kwenu emuva kuzalijezisa; kuphela nje lizafunda ukuthi kuyinto embi lebabayo ukufulathela iNkosi loMbusi wenu, lokuthi ukumesaba kakukho kini."

Impendulo le yehlela phezu kwabo njengelitshe lokuchola, ngoba khathesi umuzi wawusesimeni esilusizi sibili. Izitha zabo zasezilindele ukubaginya njalo labangane babo babengeke babancede. UNkosi Gcinumuzi labalawulimabutho bezwa, loba kunjalo, ukuthi phakathi kwale impendulo kwakulethembanyana lokuthi nxa sebehlupheke ngezono zabo, bazasindiswa ekucineni njalo mhlawumbe uEmanuweli angeza abancede. Lokhu kwabanika isibindi sokuphinda bahlasele uDiyabhola lebutho lakhe ngezavutha njalo bebanga umonakalo obonakalayo. Abalawulimabutho balangazelela ukwenzela inkosana yabo umsebenzi othize, ngakho bazimisela ukuhlasela njalo baqhubeke behlasela, njengoba khathesi uDiyabhola wayesebuye wasondela; ngoba, njengoba kungekho okwesabeka kangaka kuMphefumulo Womuntu njengokuzwakala kwengungu eyesabekayo, kuDiyabhola kwakungelalutho olwesabeka kangaka njengezavutha eziqondiswe kuhle zikaNkulunkulu Somandla. Lokhu kwenza ukuthi isitha siye sihlehlela emuva khatshana lomuzi, kwaba yisikhuthazo kubantu bomuzi.

Esebona ukuthi abalawulimabutho bakhe lamadoda batshaywe babuyela emuva ngamatshe avela ezavutheni zegolide, uDiyabhola wantshintsha amaqhinga akhe, ecabanga ukuthi khathesi uzabona obunye ubuqili obuncinyane angabenza. Ngakho-ke, weza engelangungu eyesabekayo, elamazwi aletshukela njalo lenkulumo elokuthula okukhulu, ezenzisa njengakuqala, ukuthi kuphela wayelenhlalakahle yomuzi enhliziyweni yakhe. Wabakhumbuza ngentokozo abake bayikholisa yena eseyinkosana yabo. Wasesithi-ke ngokuqinisa kwakhe zonke inhlupho zabo njalo lezikhathi zobunyama zaziqale ngosuku bemvukela yena lokuthi kakusweleki balindele ukwazi langakuphi ukuthula baze babuyele kuye. Aluba bengabuyela kuye, loba kunjalo, uzakwengeza isinqumo sabo njalo enze amalanga abo abemahle njalo kubelula.

UNkosi Gcinumuzi waphendula kule inkulumo yamanga ngokuthi, "E Diyabhola, nkosana yobunyama lenkosi yenkohliso! Sesanambitha ngokujulileyo kakhulu inkomitsho yakho yetshefu okokuthi singelalele amazwi akho obuqili lokubambana lawe futhi. Kambe inkosana yethu ingesale sonke ngokupheleleyo? Sikhetha kulalokho ukufa ngesandla sakho kulokuwela futhi enkohlisweni lemangeni akho!"

Limpendulo yambeka uDiyabhola kokunye ukuzonda kwakhe okwejwayelekileyo. Waqalisa ukutshaya ingungu yakhe ezondekayo futhi, ebiza abantu bakhe ukuthi bahlasele njalo phezu komuzi, kusithi amadoda oMphefumulo Womuntu ekhalisa impondo zesiliva enza amalungiselelo okuzivikela. Impi yabamba okwensuku ezithile, okwathi ngalesisikhathi ezinye zezikhulu zoMphefumulo Womuntu zalinyazwa. UNkosi Cabanga, walimala ekhanda, uNkosi Qedisisa wayelesilonda elihlweni, uMnu. Ngqondo walimala eduze kwesisu, kwathi uMnu. Sazela wathuzwa duze kwenhliziyo. Ngilokuthokoza ukuthi ngithi kasikho kulezi esasiyisilonda esibulalayo lobanje abantukazana abalutshwana phakathi komuzi babulawa. Isitha laso sabalabalimeleyo; uMlawulimabutho Laka loMlawulimabutho Nzondo balimala njalo uMlawulimabutho Kulahlwa wabanjwa ngamandla ukuthi abuyele emuva. Ifulegi kaDiyabhola yawiselwa edakeni, lapho kwathi umthwali wefulegi, uMlawulimabutho Yenza Incithakalo eNkulu, wachotshozwa ikhanda lakhe ngelitshe elalivela kwesinye sezavutha, kuthelela inhloni lolaka kunkosana yabo. Inengi labaThandabuzi labulawa ngokupheleleyo, kodwa lokhu kwatshiya abaneleyo kubo bephila ukwenza uMphefumulo Womuntu unyikinyeke udengezele. Loba kunjalo impumela yale impi yayingeyokubeka ithemba elitsha lokukhuthaza kuMphefumulo Womuntu njalo lokwembesa iyezi lobunyama phezu kwenkamba yesitha.UMphefumulo Womuntu wathatha ithuba lokuba losuku lokuphumula, bekhalisa insimbi betshaya impondo ukukhuthaza abantu bomuzi, kusithi uNkosi Ntandokayiphikiswa eqhubeka ngokubhoda edinga abakaDiyabhola. Wayelesibindi esingejwayelekanga njalo ethembekile selokhu wavuma obala iziphambeko zakhe emakethe. Wenelisa ukuthumba uMnu. Lobakuyini, esike sahlangana laye kuqala njalo lendoda ekhohlisayo ebizwa ngokuthi nguMnu. Nyawo-oLulula owayelokhu esiya ephenduka enkambeni yesitha lemibiko eyisa kwabakaDiyabhola abaphakathi komuzi. Laba bobabili banikelwa kuMnu. Ndoda-Qiniso, umlindintolongo. UNkosi Gcinumuzi wayengenze okunengi ngoba wayelesilonda, kodwa waqhubeka esipha izikhuthazo kubantu bomuzi, kusithi uMn. Sazela esenza ubungcono bakhe ukugcina yonke imfundiso yakhe elungileyo iphila enhliziyweni zabantu boMphefumulo Womuntu.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina