Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina15/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

15. UDiyabhola ubuya azuze intuba yokungena

Kwasekuphose kube yilesisikhathi ukuthi abalawulimabutho lamadoda alezibindi kuMphefumulo Womuntu bacabanga ukuphuma ukuyahlasela inkamba yesitha; kodwa babezakwenza lokhu ebusuku. Ubuthutha babo baba kulokhu, ngoba umnyama yisikhathi esihle sibili sesitha ekulweni, kodwa siyisikhathi esibi kuMphefumulo Womuntu. Ukunqoba kwabo kokucina kwavusa ukukhuthala, kodwa-ke, bazimisela ukwenza lumzamo. Kwaphoswa inkatho ukuthi babone abazakuya kulokhukulwa njalo yawela phezu kukaMlawulimabutho Kholo, Mlawulimabutho Ngcwethi, njalo loMlawulimabutho Thembelihle.

Aphuma lamadoda amathathu elamadoda awo njalo kwenzakala ukuthi bahlagane masinyane lenziki yesitha. Kuliqiniso-ke, uDiyabhola labantu bakhe babezingcitshi ekulweni ngesikhathi sebusuku, loba kumnyama kangakanani (ngeqiniso umnyama ungcono kibo), ngakho masinyane njalo kalula bamisa izinduna zabo. Laba balwa okwesabekayo, balimaza abanengi kwabakaDiyabhola njalo babenza bahlehlela emuva; kodwa-ke ngenye indlela, njengoba babelandela kanzima ngemva kwezitha zabo, uMlawulimabutho Kholo wakhubeka wawa, wazilimaza kubi wazewehluleka ukuvuka kwaze kwafika uMlawulimabutho Ngcwethi owamncedayo. Ukulimala kwakhe kwakukubi okungangokuthi wayengeyekele ukuhlaba umkhosi ngobuhlungu, okwathelela ubuthakathaka kwabanye abalawulimabutho ababili lapho bekuzwa, ngoba banakana ukuthi umfowabo umlawulimabutho wayeselimele okokufa. Kwathi uDiyabhola, esebonile ukuthi ukulandelwa sekumi ngenxa yesizatho esithize, wabuyela waqhubeka ngokusika lokulimaza abalawulimabutho okungangokuthi, ngokwamanxeba lokulahlekelwa kwabo ligazi, kwaba ngangokuba bona labantu babo babengabuyela kuMphefumulo Womuntu kungelangozi.

UDiyabhola phose wathokoza ngalo umsebenzi webusuku njalo wazithembisa yena ukuthi, ngensuku ezinlutshwana, uzanqoba kalula phezu kwalo umuzi. Wathumela umbiko ngesibindi esikhulu efuna umuzi uzinikele kumbuso wakhe kusukela nje.

Kodwa uNkosi Gcinumuzi wamphendula ngesibindi, esithi, "Nxa esaphila uEmanuweli wethu, loba nje engathutshi okwakhathesi ukusisiza, asisoze sizinikele kuwe."

UNkosi Ntandokayiphikiswa laye waphendula, "We Diyabhola, nkosi yobhalu lobubi lesitha sakho konke okuhloniphekayo lokulungileyo, sesejwayele kakhulu umbuso wakho ukuthi singazinikela kuwe futhi. Lanxa sake sakwenza sazinikela kuwe, khathesi njengoba sesasuswa emnyameni sasiwa ekukhanyeni, sesasuswa futhi emandleni akho sasiwa emandleni kaNkulunkulu Somandla. Njalo, lanxa kube ngumlandu wethu njalo lobuqili bakho, khathesi sesisesimeni sosizi, ukuzinikela kuwe singeke! Kungangcono sife kodwa silamathemba okuthi usizo luzathunyelwa kithi luvela enkosini yethu."

Linkulumo yobuqhawe, ndawonye lekaNkosi Gcinumuzi, kayibohlisanga kancane umcindezeli kuphela, kodwa yafaka amandla amakhulu kubalawulimabuhto abalimeleyo, ikakhulu uMlawulimabutho Kholo, ohlezi ethanda inkulumo yobuqhawe ngenxa yeqiniso.


Bekumele ukuthi ngabe ngithe, kwathi abalawulimabutho besenza ukuhlasela emasimini, abakaDiyabhola phakathi koMphefumulo Womuntu basebecabange lokhu ukuthi kuyisikhathi esihle sokudunga umuzi lokuthi bawenze uxokozele. Kodwa babengacabanganga ngoNkosi Ntandokayiphikiswa okwakhathesi owayehlezi ethiye ilihlo kwabakaDiyabhola. Wawela phezu kwabo lamadoda akhe, bebaquma bebahlakaza ngentukuthelo elamandla; okungangokuthi, lanxa kungeke kutshiwo ukuthi bakhona ababulawayo khonapho, abanengi (abanjengoNkosi Nkani, loNkosi Khonona) babonga ukuthi bacatshe masinyane, sebezwile sibili okwaneleyo kwesandla esinzima sikaNtandokayiphikiswa lobukhali bomhedla wakhe ohlabayo. Lesisenzo sobuqhawe ngesilinganiso thize saphindisela ububi obenziwe nguDiyabhola kubalawulimabutho abathathu njalo isitha kasenziwe sazi ukuthi uMphefumulo Womuntu akumelanga unqotshwe kalula njengoba babekucabanga.

Loba kunjalo, uDiyabhola wakhuthaza amadoda akhe ukuthi aphinde ahlasele njalo ngenye indlela, ngalobobusuku, benelisa ukungena kuSango Mizwa, owayehlezi ebuthakathaka kancane njalo kanengi wayesenziwa avume lula. UMlawulimabutho Kakulula loMlawulimabutho Nhlungu masinyane kwathiwa balondoloze lapha. Abalawulimabutho bakaEmanuweli bakumela ngamandla ababelawo njalo langesibindi esikhulu, kodwa belamadoda abo amathathu athembekileyo elimele lezandla zawo sibili zigcwele abaThandabuzi, ukubulawa kwakukukhulu kulabangakumela. Kwathi sebebona ukuthi uDiyabhola usephakathi komuzi, abalawulimabutho lamadoda enkosana babuyela ngesiqubu enqabeni, ngakwenye ingxenye besenzela ukuvikeleka kwabo, kodwa ngokukhethekileyo ukuyivikela kuDiyabhola kube kanti beyilondolozela uEmanuweli.

Abalandeli ababi bakaDiyabhola, behlangana lokuncane loba ngitsho ukuvinjelwa, baphithizela phakathi komuzi belandela inkosi yabo, bekhupha abantu ezindlini zabo, ngitsho lemibhedeni yabo bebaphatha kubi kakhulu. Indlu kaMnu. Sazela yayigcwele abaThandabuzi ababenganela kuyo. Kwaba njalo lemzini kaNtandokayiphikiswa lesigodlweni sikaNkosi Gcinumuzi. Umuzi khathesi wawusufanana loqobo kanye lobhalu lwababi lendawo yobunyama obukhulu, kwakungelalutho olunye olungezwakala ngaphandle kokukhala kwempi "Isihogo-somlilo", kuphelekezelwa yingungu eyesabekayo. Mphefumulo Womuntu olusizana! Khathesi wawusunambitha izithelo ezibabayo zezono zawo. Khathesi wawusunanzelela ukuthi kwakuletshefu engakanani eyayisithele emazwini obuqili kaMnu. Sivikelo-Samanga.

AbakaDiyabhola basebenza umonakalo loba kungaphi ababehamba khona, ngoba kabazange bawazi ukuthi atshoni amabala athi isihawu loba uzwelo. Inengi labantu bomuzi lalinyazwa, uMn. Sazela ephakathi kwabo. Waqhubeka elele phakathi kobuhlungu ebusuku lemini, njalo ngaphandle kokuthi uNkulunkulu Somandla ulawula zonke izinto, akuthandabuzeki ngabe wabulawa sibili. UNkosi Qedisisa waphose wakhutshwa amehlo, njalo aluba uNtandokayiphikiswa kabalekelanga enqabeni, wayezaqunywaqunywa, ngoba abakaDiyabhola babemzonda okwedlula abanye. AbakaDiyabhola baphithizela kuzo zonke ingonsi, kwaze kwathi endaweni zonke zomuzi kwezwakala umsindo owesabekayo, ingoma eziyize, indaba zamanga lenkulumo yokuthuka uNkulunkulu Somandla leNdodana yakhe. Bonke abacatshileyo abakaDiyabhola khathesi baphuma phandle ngesibindi, njalo, bephelekezelwa lixuku labaThandabuzi, bakunyayila phakathi komuzi angathi ngowabo.

Kube kanti, ngakho konke lokhu, uDiyabhola wayengachelesanga, ngoba wayengephinde azuze iNqaba Nhliziyo. Yena loba amabutho akhe babengaphathwanga njengabalawulimabutho lamabutho kaEmanuweli, ngoba abantu bomuzi benza konke ababengakwenza betshengisa ukuzonda izitha zabo. Kababanikanga lutho ngokukhululeka, kodwa bafihla konke ababengakwenelisa ukuze bangafinyeleli kukho bakubambe ngezandla zabo. Batshengisa ngokusobala ukuthi bangakhetha ukuba lendlu yabo kulokuba lenhlangano labo, kodwa njengoba okwakhathesi basebengabathunjwa, babengakubhensela ngokukhonona langesibindi ababelaso. Abalawulimabutho bekunqaba baqhubeka bethumela inhlamvu ezithanyiweyo phezu kwezitha zabo ngezavutha zegolide, njalo lanxa uDiyabhola wayelokhu ephinda imizamo emibi phezu kwenqaba, weyehlezi ebuyiselwa emuva. UMnu. Kwesaba-Nkulunkulu wabekwa waba ngumlondolozi wesango lenqaba njalo wayegcwele isibindi lamandla kangaka okokuthi, selokhu esaphila, kwakungelathemba lokumedlula loba nini. (Lindoda elungileyo yayingaba ngumhlekazi, umbusi womuzi wonke!)

Yebo-ke, lesisimo esilusizi kakhulu, isimo esehlukeneyo sahlala phose iminyaka emibili elengxenye njalo lenkanzimulo yoMphefumulo Womuntu yaba phansi ethulini. Ngolunye usuku, loba kunjalo, abadala bomuzi bahlangana ndawonye, bekhala ngesimo sabo esilusizi, lapho omunye wacabanga ukuthi baphinde bathumele esinye isicelo kunkosana yabo. Besacabanga ukuthi bangamisa njani amazwi, uMnu. Kwesaba-Nkulunkulu wabamisa. Wathi uyakhumbula khathesi ukuthi inkosi yakhe inkosana ingeke yemukele isicelo esingacindezelwanga nguNkosi Mabhalane njalo wakhumbula ukuthi mhlawumbe kungenxa yalesisizatho izicelo ezedluleyo zingazange ziphumelele. Ukucebisa kwakhe kwaba yilokhu ukuthi kumele baye kuNkosi Mabhalane bamcele ukuthi ababhalele isicelo acindezele ibizo lakhe kiso, ngoba inkosana kayikaze yehluleke ukunanzelela isandla sakhe.Abadala bambonga uMnu. Kwesaba-Nkulunkulu ngenhliziyo ethokozayo ngesicebiso sakhe esihle bahamba ngokuphangisa besiya kunqaba ukuyabona uNkosi Mabhalane. Bamcela ukuthi angathokoza yini ukubabhalela isicelo sabo, abesecindezela ibizo lakhe yena, ukuze basithumele kuEmanuweli, njengoba uMphefumulo Womuntu okwakhathesi ukusimo esesabekayo kangaka.

"Sicelo bani ebelithanda ukuthi ngilibhalele sona?" wabuza uNkosi Mabhalane.

"E Nkosi yami, uyakwazi wena kakuhle ngokwakho," baphendula abadala, "ngoba uyakunanzelela ukuhlehlela emuva kwalo umuzi. Uyamazi osebuye ukuzakulwa lathi njalo lendlela yesihluku abantu abanengi bomuzi abaphethwe ngayo. Ungeke, ngakho-ke, usibhalele na?"

"Kuhle kakhulu," wabaphendula uNkosi Mabhalane, "ngizalenzela njalo ngizabeka uphawu lwami phezu kwaso."

"Singasilanda nini, nkosi yami?" babuza.

"E, kumele libe khona sibhalwa," kwaba yimpendulo, "kumele lifake izifiso zenu kuso. Ukubhala losiba kuzakuba ngokwami, kodwa iphepha le-yinki kuza kuba ngokwenu, phela singabizwa njani ukuthi yisicelo senu? Kakusweleki ukuthi ngenze isicelo ngokwami ngoba mina angonanga. Ngingeke ngithumele isicelo kunkosana, njalo ngayo, kuYise, ngaphandle kokuthi abantu abalokwenza lakho babesendabeni ngenhliziyo langomphefumulo."

Abadala bawubona sibili umcijo walokhu, ngakho isicelo sabhalwa njengokucabanga kukaNkosi Mabhalane. Kodwa ngubani ozabathwalela? Kwaba nguye, futhi, owacabanga ukuthi kumele sithunyelwe ngesandla sikaMlawulimabutho Kholo, yena, owathi ebuzwa ukuthi uyavuma ukukwenza lokhu, waphendula wathi ngokuthokoza angasithatha njalo ngesiqubu angasenelisa enanzelela ubulima bakhe (kunjalo kubangelwa yizilonda ezindala, ezazimhlupha).

Isicelo esitsha sasibalwa ngalindlela:

"E Nkosi yethu njalo Nkosi enkulu, inkosana ebekezelayo, kuwe kulesihawu lothethelelo lanxa thina sikuvukele.

Thina, esingasafanele ukuthi sithiwe singuMphefumulo Womuntu wakho, kube kanti siyakuncenga wena ukuthi uze ususe izono lenkohlakalo yethu. E Nkosi, kwenzele ibizo lakho nje, ngoba kukubani esingaphendukela kuye aluba kungekuwe? Abalawulimabutho bethu babuthakathaka njalo bayagula kodwa izitha zethu zilamandla ziphilile. Inhlakanipho yethu iphelile lamandla ethu aphelile, ngoba usukile kithi. Kakulalutho esingalubiza ngokuthi ngolwethu kuphela isono sethu, njalo sigcwele amanhloni lokusanganiseka kobuso. E, Nkosi, hawukela olusizi loyangekileyo uMphefumulo Womuntu wakho uze usisindise esandleni sezitha zethu. Ameni."

Lesisicelo saqhutshelwa uMlawulimabutho Kholo, owaphuma laso masinyane ngeSango Mlomo wasithwala ngesiqubu asenelisayo esiya kuEmanuweli.

Khathesi ngandlela thize, angazi ukuthi njani, indaba zokuthumela isicelo zacina zifika endlebeni zikaDiyabhola, owagedla amazinyo ngolaka, esithi kuye, "E Mphefumulo Womuntu ovukelayo, ngizakwenza ume ukuthumela lezizicelo."Walaya ukuthi kutshaywe ingungu ngokungaphezi, ngoba wayesazi ukuthi uMphefumulo Womuntu unengwa kangakanani yikukhala kwayo, ngesikhathi esifananayo ehlokomisa abalandeli bakhe ukuthi baqhubeke besenza izinto zokukhohlakala lezesihluku ebantwini bonke abaseleyo bomuzi. Imilayo yakhe esethusela ngokubulala ingakenziwa, yena-ke wafola ngesibindi esiya kusango lenqaba, ukuthi avulelwe masinyane. UMnu. Kwesaba-Nkulunkulu, yebo phela, waphendula wathi akulalutho olungamenza avule isango njalo wayethembile ukuthi emva kokuthi uMphefumulo Womuntu usuhluphekile okwesikhatshana, uzakwenziwa uphelele, uqiniswe njalo uhlaliseke.

"Kuhle-ke", watsho uDiyabhola, "nikela esandleni sami amadoda enze isicelo esimelene lami, ngokukhethekileyo lowo Mlawimabutho Kholo omubi obelesibindi sokuthwala isicelo senu esisa enkosini. Mnikele kimi njalo ngiyathembisa ukusuka phakathi komuzi wenu."

Weqela phezulu omunye wabakaDiyabhola, uMnu. Siwula ngebizo, esithi, "Inkosi yami ilipha icebo elihle. Kakungcono yini ukunikela uMlawulimabutho Kholo ngenxa yomuzi, kulokuthi lonke litshabalale?"

"Hatshi, sibili," latsho iqhawe elinguMnu. Kwesaba-Nkulunkulu. "Ubona angathi uMphefumulo Womuntu ungahlala isikhathi esingakanani nxa unganikela ukukholwa kwawo kuDiyabhola? Kungaba ngcono silahlekelwe ngumuzi nxa singalahlekelwa nguMlawulimabutho Kholo."

Wengeza kulokhu uNkosi Gcinumuzi, "Yazi lokhu ngokweqiniso, E Mcindezeli, ukuthi sizimisele ukumelana lawe ingqe nje kulomlawulimabutho, umuntu, isavutha, loba ilitshe eliseleyo phakathi komuzi."

"E lina ziwula," wamemeza uDiyabhola, phose egidagida ngenxa yolaka, "lokhu licabanga ukuthi uEmanuweli wenu uzakuza alincede? Libe lokukhohlakala okubi kuye ukuthi alalele imikhuleko yenu. Kalinanzeleli yini ukuthi hatshi mina ngedwa, kodwa laye umelane lani? Nguye ongithumele kini ukuthi ngilinqobe. Kuyini elilokhu lisakuthembile? Licabanga ukuthi lizaphunyuka njani?"

Engelakuthikaza uNkosi Gcinumuzi wamphendula, “Sonile sibili (lokuthi sesihlupheke njani ngakho), kodwa uEmanuweli wethu utshilo, lalokho ngokuthembeka konke, 'lowo ozayo kimi angisoze ngimlahlele phandle'. Usitshelile futhi, E sitha soMphefumulo Womuntu, ukuthi uhlobo lonke lwesono lokuthuka kuzathethelelwa kumadodana abantu. Ngakho asilahlekelwa lithemba kodwa siyabe lokhu sikhangele, sithembele njalo silindele ukukhululwa."

Kwathi isiyaluyalu lesi sisenzakala entubeni yenqaba, indaba zafika ukuthi uMlawulimabutho Kholo usephendukile evela enkundleni yenkosi elempahla enanyathiselweyo! UNkosi Gcinumuzi watshiya uDiyabhola ukuthi aqhubeke ememeza emdulini wenqaba, aluba wayelengqondo yalokhu, kwathi yena wahaluzela ukuyadinga uMlawulimabutho Kholo. Kwakulenyembezi emehlweni akhe, wayelokuloyisa okukhulu lethemba, ebuza uMlawulimabutho Kholo olungileyo ukuthi ngabe kulombiko ovela kuEmanuweli ekucineni.

"Mana isibindi, nkosi yami," watsho uMlawulimabutho, "konke kuzalunga ngesikhathi."

Wasekhupha leyompahla, ayibeka eceleni kuze kuthi abadala bonke bahlangane. Kodwa ngitsho lalokhu kwabonakala angathi kuyisibonelo sethemba emadodeni alindileyo labalawulimabutho. Kwathi ekucineni sebehlangene bonke, umlawulimabutho wavula leyo mpahla ekhupha izincwadi ezehlukeneyo.

Eyakuqala yayiqondiswe kuNkosi Gcinumuzi, uNkosi Qedisisa, isithi uEmanuweli uyathokoza ukuthi ubethembeke kangaka esikhundleni sakhe njalo ngokujulileyo enqinekile ngenhlalakahle yoMphefumulo Womuntu. Uthokozile ngesibindi sakhe langokukhuluma okusenhliziyweni yakhe emelene loDiyabhola esikhundleni senkosana yakhe njalo watshengisa ukuthi ngesikhathi esifitshane uzakwemukela umvuzo wakhe.

Eyesibili yayingekaNkosi Ntandokayiphikiswa, imtshela ukuthi uEmanuweli wayekwazi kuhle ukuthi laye ulesibindi esingakanani ngenxa yokuhlonipha inkosana yakhe, engekho khathesi, ngitsho lanxa ibizo lakhe lagcinwa ngokweyiswa nguDiyabhola. Wathokoza ngendlela yobuqhawe yena ngokwakhe aphatha ngayo abanengi abakaDiyabhola, laye futhi angalindela umvuzo kungakabi yisikhathi eside.Incwadi yesithathu yathunyelwa kuMnu. Sazela, umtshumayeli ongaphansi, imqinisekisa ukuthi uEmanuweli uyakwazi kuhle ukuthi wagcina isikhundla sakhe ngokuthembeka okungakanani, elaya, ekhuza njalo exwayisa ngaphambili uMphefumulo Womuntu ngokwemithetho yomuzi; lokuthi, wawubizela njani umuzi ukuthi uzile ukudla, wembathe izembatho zamasaka lomlotha. Laye umvuzo uzakuza kuye.

Incwadi yesine yeza yabangekaMnu. Kwesaba-Nkulunkulu, kiyo inkosana yananzelela ukuthi waba ngumuntu wokuqala kuMphefumulo Womuntu ukunanzelela uMnu. Sivikelo-Samanga indlela angcolisa ngayo umuzi, emveza obala esendlini yakhe. Inkosana yayilokhu ikhumbula inyembezi zakhe elila ngesimo soMphefumulo Womuntu. Wakwazi ukuthi uMnu. Kwesaba-Nkulunkulu wavikela ngesibindi esikhulu iNqaba Nhliziyo emelana lomcindezeli, lokuthi nguye owatshengisa abantu bomuzi ukuthi bahambise njani isicelo sabo kunkosana ukuze semukelwe. Umvuzo wakhe laye, uyeza masinyane.

Okokucina, kwakulencwadi eyayibhalelwe umuzi wonke woMphefumulo Womuntu ngokwawo. Inkosi yabo inkosana yabatshela ukuthi yayingalibalanga ngokuqhubeka kokucela kwabo lokuthi bazabona izithelo zalokhu kungakabi yisikhathi eside. Yakwazi ukuthi khathesi, ekucineni, inhliziyo lemikhumbulo yabo yayinamathele ngokuqinileyo endleleni zayo, lanxa nje uDiyabhola enze ukuhlasela okuphumelelayo phezu kwabo; ukuthi khathesi, kakuselankohliso ngakwesinye isandla, loba ukwethusela lobunzima ngakwesinye, okungabenza bavumele amacebo akhe amabi. Incwadi yaphetha ngesikhumbuzo sokuthi umuzi ufanele usale ezandleni zikaNkosi Mabhalane, njalo ngaphansi kwakhe, uMlawulimabutho Kholo, uba-ke uMphefumulo Womuntu ngokunanzelela ubungavumela ukubusa lokuqondisa kwabo, bekungasoze kube yisikhathi eside bengazuzanga umvuzo wabo labo.

E! induduzo enganani lethemba okwagcwalisa inhliziyo zabo bonke abalalela ukufundwa kwale imibiko! Ekucineni kwabonakala angathi izicelo zabo sezizwakele njalo ngubani owayengatsho ukuthi uEmanuweli wayesezabenzelani?

Emva kokuthi uMlawulimabutho Kholo esethule imibiko yakhe, waqonda nta lapho uNkosi Mabhalane ayehlala khona, lapho ukuzakuba lenhlanganyelo emnandi laye; ngoba kumele lazi ukuthi uMlawulimabutho Kholo wayehlezi ethandeka kakhulu kuNkosi Mabhalane, owayemthanda ngokuligugu, lalaba bobabili babesazi kakhulu okwakungenzeka kuMphefumulo Womuntu okwedlula loba ngubani omunye phakathi komuzi. Isibili, uMlawulimabutho Kholo kubonakala wayelakho ukuhlangana loNkosi Mabhalane, ngitsho lanxa umuzi wonke wawungaphansi kokungathokozi kwakhe.

Kwaba yisikhatshana emva kwalokho okwathi uNkosi Mabhalane wenza uMlawulimabutho Kholo umkhokheli weqembu lempi phezu kwawo wonke amabutho enkosana okokuthi kwakungekho ongenayo kumbe ohambayo ngaphandle kwemvumo yakhe. Wayesezakuba ngumlawulimabutho ophezulu empini eyayilokhu ifuthelene phakathi kukaDiyabhola loMphefumulo Womuntu. Lapho abantu bomuzi bebona ukuthi uMlawulimabutho Kholo ufinyelela lula njani kubo bobabili uNkosi Mabhalane lenkundla yenkosi lokuthi kubonakala ethandeka kangakanani, ngokusobala bafisa ngenhliziyo yonke ukuthi ngabe bamsebenzisa kakhulu mandulo ngesikhathi sokuhlupheka kwabo. Basebethuma uMn. Sazela kuNobhala besithi umuzi ulesiloyiso esikhulu ukuthi uMlawulimabutho Kholo kumele ababuse kuzo zonke izindaba kusukela khathesi kusiya phambili, owakuphendula wathi lokhu kumele kube njalo lokuthi kakulalutho olwalungamthokozisa okwedlula lokhu.

Zonke lezi zenzakalo esengithe ngalilandisela zona zenziwa ngemfihlo enkulu, ngoba isitha sasilokhu siqinile ngokwesabekayo phakathi komuzi.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina