Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina16/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

16. Ukubuyela kweNkosana elangazelelwayo

Ukubuyela kuDiyabhola. Ezithola yena ngokwakhe ukuthi bobabili uNkosi Gcinumuzi loMnu. Kwesaba-Nkulunkulu bamelene laye ngesibindi esingaka, wangena kulaka lwakhe olwejwayelekileyo okwaphetha ngelinye icebo elibi. Isiqokoqela sendaba ayiletha phambi kwabalandeli bakhe yilesi; indlela ayengabuyisela ngayo kuye iNqaba Nhliziyo, ngoba kwakungaba nzima ukuthi bazibize ngokuthi bangamakhosi omuzi kube kanti inqaba yayilokhu isezandleni zezitha zabo.

Kwaba nguApholiyoni owaqala ukuletha umnakano wokusuka phakathi komuzi. Wakutsho lokhu ngokusobala, babengasoze baphumelele nxa inqaba yayigcinwe ngabalawulimabutho abanengi kangaka abalezibindi, njalo kusithi uMnu. Kwesaba-Nkulunkulu olesibindi elinde isango.

"Nxa siyabe sesisukile," watsho lo oliqili, "bazathokoza ngaleli ithuba njalo baqalise ukuyekethisa; ngakho sebengaqalisa ukona, okuzakuba ngumonakalo omkhulu kulayo yonke. Ukusuka kwethu hlezi kungadonsela abalawulimabutho phandle basilandele okungasilungela, ngoba singalwa labo ngcono endaweni evulekileyo kulalapha esicindezelwe khona phakathi komuzi. Singaba lakho lokubacathamela besesihaluzela singene futhi ukuthatha inqaba."

UBelezebule wasesukuma waphendula, "Hatshi-ke, kuhle kunjalo, kodwa singeke sahuga bonke abalawulimabutho phakathi kwenqaba, icebo lizasehlula ngaphandle kokuthi sibahuge bonke baphume enqabeni."

Ngeqiniso kwabonakala angathi ingxenye yokuqala yokucebisa kukaApholiyoni kwakungathi yiyo engaphumelela - ukuthi nxa isitha sesisukile, abantu bomuzi bangaqalisa ukuyekethisa lokuthi mhlawumbe baqalise ukona futhi, ngalokho bezilethela incithakalo yabo. Wonke amalunga enhlanganiso avumelana ukuthi indlela eqinisekileyo yokungena phakathi kwenqaba yikwenza abantu bone kutsha bamelane loEmanuweli, ngoba nxa bezabe belokhu bekhala kuye bangeke banqotshwe ngokupheleleyo.

ULusifa wasenika owakhe umqondo. "Sonke siyavumelana ukusuka phakathi komuzi sitshiye abantu beziphumulela. Kasinanzeleleni singabethusi futhi, loba ngezesabiso, loba ngengungu abayizondayo, loba ukuba sithumele eminye imibiko kibo, ngoba kukhanya nxa besethuka kulapho abaqina khona balwe ngamandla. Khathesi inyathelo elilandelayo, ngicabanga ukuthi; njengoba uMphefumulo Womuntu ungumuzi wemakethe njalo wona uthokoza ekuthengiselaneni, kasithumeleni abanye abakaDiyabhola bayethengiselana labo ngalo lonke usuku lwemakethe. Besingathumela amadoda alobuqili njengoMnu. Thanda-Lelilizwe-Lakhathesi loMnu. Nzuzo-Elula; ngamadoda alobuqili labangane bethu beqiniso belakho ukugqoka kungathi bavela elizweni elikhatshana. Kuzakuthi abantu boMphefumulo Womuntu besiya bethatheka ngamabhizimisi, sebenothile sibili, lapho-ke sizabazuza, uyakhumbula ukuthi kwaphumelela kuhle njani ngeLawodekeya lokuthi bangaki esibabambe kulo umjibila. Nxa sebenothile bahlala kuhle baqalise ukukhohlwa ngosizi lwabo, bazaqalisa ukuziyekelela babengamatshapha, kabasoze balinde amasango omuzi, loba isango lenqaba, ngokunanzelela okungako. Sibili, aluba singagcwalisa umuzi ngokuthengiswayo, bangakugcina ngitsho lenqabeni, ukuze kuthi, ngesikhathi, kungaba njengendlu yokugcina impahla kulokuba yinqaba! Ngakho, nxa sesihlasela, kuzaba nzima kubalawulimabutho ukuthi babuyele emuva ngalesosikhathi njalo kube nzima kakhulu ukuthi bazivikele. Akulasaga yini esithi, 'ukukhohlisa kwenotho kuyaminyanisa ilizwi', njalo 'nxa inhliziyo igcwele ukudakwa lokunakekela limpilo, inkohliso ibehlela bengananzelele'?”

Lumqondo wokuminyanisa uMphefumulo Womuntu ngezinto ezinhle zale impilo wabonakala njengecebo sibili lobuqili besihogo, umhlangano-ke wasuchitheka, belethemba ngempumela eyayizakuba khona.Kodwa, khangela izinto ukuthi zilawulwa njani zisenziwa zisebenzele ndawonye ubuhle nguNkulunkulu Somandla ohlakaniphileyo! Ngaso lesosikhathi yafika incwadi kuMlawulimabutho Kholo ivela kuEmanuweli ngokwakhe isithi, ngelanga lesithathu kusukela khathesi, uzahlangana loMlawulimabutho Kholo enkundleni emagcekeni duze loMphefumulo Womuntu.

"Ahlangane lami enkundleni?" kwamsanganisa uMlawulimabutho. "Khathesi-ke itshoni inkosi yami ngalo umbiko?"

Ngakho khonokho wasethatha incwadi yakhe waqonda kuNkosi Mabhalane, edinga isicebiso kuye, ngoba wayesazi zonke izinto eziphathelane lenkosi yakhe enkulu lendodana yayo. Ngemuva kokukhokha umoya esebale wayiqeda incwadi, uNkosi Mabhalane wathi kancinyane, "Sengisazi ukuthi abakaDiyabhola sebeke bacebisana ndawonye, besonga ngokuqhubekela phambili bechitha uMphefumulo Womuntu. Impumela yalokhu yikuthi bazasuka phakathi komuzi, besenza amacebo asitheleyo ukuze uMphefumulo Womuntu uzichithe ngokwawo. Bazimisele ukucathama bame emawatheni ukuze amacebo abo aphumelele. Khathesi, aluba wena labalawulimabutho bakho lingalunga kusele ngosuku lwesithathu ukuthi lihlasele abakaDiyabhola, lenkosana yenu layo izakuba senkundleni yempi lebutho elilamandla, ngalokhu livimbezele isitha phakathi kwamabutho amabili."

UMlawulimabutho Kholo wathokoza ngalo umbiko wasesiyatshela abanye abalawulimabutho ukuthi umbiko owawungathi uyamsanganisa usuchazwe ngokucacileyo nguNkosi Mabhalane. Abalawulimabutho labo bathokoza besizwa ngaleliqhinga elabekwa phambili basebelaya ukuthi impondo zesiliva zenkosi zikhaliswe kunkundla yempi yenqaba.

UDiyabhola labakhula bakhe, basanganiseka ngalumculo, bemangala ukuthi kungabe kusitshoni. "Kabakhalisi 'jombo-njalo-isihlalo sebhiza' kumbe 'ibhiza-njalo-khatshana' loba nje 'ukuhlasela'", wazindla umcindezeli. "Kulelizwi lokunqoba kuleyongoma engingathandi ukulizwa."

"Bengingemangale," waphendula omunye wabangane enyukumele, "aluba kusitsho ukuthi sebezwile ukuthi uEmanuweli wabo oligugu uyeza ukuzabakhulula ekucineni eyinhloko yebutho elikhulu.”

Lokhu kwenza bonke abakaDiyabhola bakhanye behlulukelwe kodwa bazimisela ukuthi bagcine icebo labo lakuqala basuke emzini, ngoba, ngitsho lanxa uEmanuweli engabuya bezwa kungcono ukulwa laye endaweni evulekileyo kulokuthi bazinikelele ukuvinjelwa phakathi komuzi. Ngakho, ngosuku lwesibili, basusa amabutho abo kuMphefumulo Womuntu, kodwa bazimisa ngendlela etshayisa uvalo phambi KweSango Lihlo, benanzelela ukuthi bangafinyelelwa yizavutha zegolide ezizondekayo.

Amalungiselelo okunqineka enziwa ngabalawulimabutho beNkosi phakathi koMphefumulo Womuntu, ngoba amazwi kaMlawulimabutho Kholo, awokuthi, "Lizabona inkosi yenu enkundleni kusasa", abanjengamafutha emlilweni. Kwabonakala angathi kwasekuyisikhathi eside bacina ukumbona, ngakho babengaselakho ukuma befuna ukuqalisa. Kwathi konke sekulungile lelanga lesithathu selifikile, phambi kokuthi kukhanye kuhle, uMlawulimabutho Kholo waya kusilomo sebutho elilindileyo wathumeza ilizwi lempi kubafowabo abangabalawulimabutho. Labo baledlulisela kuziphathamandla ezingaphansi kwabo. Babesithi: "Umhedla weNkosana uEmanuweli lesihlangu sikaMlawulimabutho Kholo." Abalawulimabutho basebephuma ngamabhiza phandle komuzi, njalo bezihlela baqalisa ukuhlasela ibutho labakaDiyabhola bevela ngemuva, ngaphambili njalo nxazonke.

Khathesi babemtshiyile uMlawulimabutho Ngcwethi ekhaya ngoba wayelokhu efuthelwa ngamanxeba empi yokucina. Kodwa kwathi ebona abalawulimabutho besuka, wacela izigodo zakhe zokuhamba, ekhala, "Ngizasala ngilele lapha abafowethu abangabalawulimabutho belwela uMphefumulo Womuntu lalapho uEmanuweli, inkosana yami, ezibonakalisa ngokwakhe enkundleni kuzinceku zakhe?"

Okumangalisayo sibili, ukubonakala kukaMlawulimabutho Bungcwethi ekuzigodo zakhe zokuhamba, kulokuthi kwenze isitha sihleke usulu, kwaqubula ukwesaba enhliziyweni zabo, ngoba bacabanga ukuthi, "Moya bani wesibindi ongene uMphefumulo Womuntu khathesi, ukuthi bazakulwa lathi ngitsho labahamba ngezigodo?"Ukulwa kwaqalisa-ke njalo, ekuqaleni, uDiyabhola wathemba ukuthi akulalutho olunye olwaluzakuza okwedlula izidutshulo lemivimbo evela kumhedla osika nhlangothimbili. Wayevinjezelwe nzima yena ezivikela, ngoba bobabili uMlawulimabutho Kholo loNkosi Ntandokayiphikiswa bamhlasela labaThandabuzi ababemgombolozele, ukuthuza kukaNtandokayiphikiswa kwakunjengokwesiqhwaga esizondileyo. Kwasekusithi uNkosi Mabhalane walawula ukuthi kuthiywe izavutha enqabeni kulokhukulwa njalo lokhu kwengeza kakhulu ukuphambiniseka jikelele. Masinyane, loba kunjalo amadoda ayebalekela abalawulimabutho aqalisa ukubuthana futhi awela ngemuva phezu kwabo alandela impi ewahlaselayo. Amadoda alaba abalawulimabutho ayeseqala ukudinwa lokuphela amandla, kwathi masinyane asekhumbula ukuthi asezabona ubuso benkosana yawo; lokhu kwahle kwawapha isibindi esitsha, okwawenza alwa okwesebekayo kakhulu esephindisela. Kwathi sekuthe cosololo abalawulimabutho baphinda bamemezela isimemezelo-sempi, "Umhedla weNkosana uEmanuweli lesihlangu soMlawulimabutho Kholo," ngalokhu, abakaDiyabhola babuyela emuva, becabange ukuthi abazencedisa sebefikile - kodwa uEmanuweli wayengakathutshi. Impi yabonakala kungathi isifika lapho ema khona, ngoba inhlangothi zombili zatshedela emuva ibangana ukuthi zizilungise, ngakho uMlawulimabutho Kholo wathatha lelithuba lokuthi akhulume ebantwini bakhe.

"Madoda angamabutho labafowethu empini, kuyangithokozisa mina ukubona ibutho elinje elilobuqhawe lamadoda alwayo lamuhla ngenxa yothando lwawo kuMphefumulo Womuntu. Lizibonakalise lingamadoda eqiniso alesibindi sokumelana loDiyabhola kuze kuthi, ngakho konke ukuziqhenya kwakhe, kakazuzi thuba phezu kwethu. Zihlomiseni, bantu bami, lenze lokhukuhlasela kwesibili phezu kwesitha; ngoba khathesi uEmanuweli ngeqiniso uzakuza njalo lizayibona inkosana yenu ngokwayo."

Khonokho umlawulimabutho ohloniphekayo esanda ukuqeda inkulumo yakhe le ekhuthazayo, isigijimi, uMnu. Siqubu, waqolotsha engena, ngokuphangisa, esithi uEmanuweli useseduze! Besizwa lokhu, abalawulimabutho labantu baba-njengabavuswe ekufeni batheleka phezu kwesitha futhi, beklabalala isimemezelo sabo sempi beqhubeka.

AbaThandabuzi abanengi babulawa kulokhukuhlasela, impi ilokhu iqhubeka ilwiwa ngapha langapha. Kwathi eseke waba phakathi kokulwa okungaphose kube lihola, uMlawulimabutho Kholo waphakamisa amehlo akhe khangela-ke! nanguya uEmanuweli, inkosana yegolide elungileyo, ingena igade ibhiza, imibala yayo iphephezela phezu kwekhanda layo. Beza ngesiqubu esikhulu kangaka kulingxenye yempi lapho abalawulimabutho ababesilwa khona ngesibindi okokuthi inyawo zamadoda akhe kwabonakala angathi azisathinti mhlabathi. Masinyane uEmanuweli wahlangana loMlawulimabutho Kholo njalo bendawonye basitshaya isitha bengelasihawu inhlangothi zonke zabo. Kwathi abalawulimabutho labantu sebebona inkosana yabo ababekade beyilangatha isifikile njalo lokuthi uMlawulimabutho Kholo layo babenqoba ngodumo olulamandla, bamemeza ngamandla amakhulu okunqoba, "Umhedla weNkosi uEmanuweli lesihlangu sikaMlawulimabutho Kholo," okwenza umhlaba wanyikinyeka njalo inhliziyo zezitha zaqanda ngokwesaba.

Bebona ukuthi impi khathesi isimelana labo kabuhlungu, wenzani uDiyabhola labangane bakhe abangababusi, ngaphandle kokuphangisa bephunyuka besiya ebhalwini lwabo, betshiya ibutho labo labaThandabuzi njalo bebatshiya bewela esandleni senkosana lebutho lesikhosini? Ekupheleni, akubanga khona loyedwa wabaThandabuzi owasala ephila, babelele yonke indawo enkundleni yempi, bebulewe.

Kwathi masinyane impi isiphelile, masinyane ngesikhatshana ababelaso, abalawulimabutho labadala boMphefumulo Womuntu babuthana ndawonye begombolozele uEmanuweli ukuthi bambingelele bememukela ngokwemukela okuzinkulungwane, kwabathokozisa kangaka ukubona inkosana yabo ethandekayo kanye njalo endaweni yayo yoMphefumulo Womuntu.

Yena, ephendula, wababobothekela, esithi, "Ukuthula kwami kakube phezu kwenu lonke."


Amasango omuzi athiwa khahla evuleka ababanzi kusenzelwa ukwemukelwa kwakhe wasehamba phambi kwabo bonke, egade inqola yakhe yesiliva lelokuyibubende, elesembatho segolide sinkanyazela elangeni. Ngaso sonke isikhathi impondo zesiliva zezwakala lamafulegi emibala emihle kakhulu abantu benkosana athutsha ephephezela emoyeni. Inengi labadala, ngalesisikhathi, lafola eceleni kweSango Lihlo, kwathi esiza baqalisa ukuhlabela,

"Phakamisani inhloko zenu, E lina masango,

Njalo phakanyiswani lina minyango yaphakade,

Njalo iNkosi yenkazimulo izangena."

Khona abanye bahlabela,

"Ingubani liNkosi yenkazimulo na?"

Njalo abanye baphendula,

"INkosi elamandla, eliqhawe,

INkosi eliqhawe empini,

Iyinkosi yenkazimulo."

Abahlabeleli labatshayi bamachacho bahamba phambi kwenkosana njalo bonke abalawulimabutho bakhe bamphelekezela. Kwathi efika phakathi komuzi, wafica izitaladi zihlotshisiwe ngamaluba lengatsha kwathi esedlula abantu bonke bamemeza kakhulu ngentokozo, "Kayibusiswe iNkosana yethu eza ngegama likaYise, uNkulunkulu Somandla omkhulu."

Esangweni lenqaba, izinduna zabantu zazilindele ukwemukela inkosana yazo: UNkosi Gcinumuzi, Nkosi Ntandokayiphikiswa, Mnu. Sazela, Mnu. Lwazi, Mnu. Ngqondo labanye. Bakhothama phambi kwakhe, bekhotha uthuli ezinyaweni zakhe bembonga ukuthi kabekanga izono zabo phezu kwabo, kodwa elozwelo phezu kosizi lwabo, usebuyile ukuthi akhe uMphefumulo Womuntu wakhe ngezibusiso zaphakade. Ngakho wasebuya engena esigodlweni sakhe sesikhosini, iNqaba Nhliziyo, eyayigcinelwe yena, engekho, nguNkosi Mabhalane loMlawulimabutho Kholo. Abantu bonke bomuzi bamlandela esiya enqabeni, bekhothama phambi kwakhe, bekhala belila ngenxa yezono zabo ezazimxotshe waphuma emzini. Bacela ukuthi abaxolele aphinde futhi aqinise uthando lwakhe kuMphefumulo Womuntu wakhe.

Kulokhu iNkosana enkulu yaphendula, "Lingakhali bantu bami, kodwa hambani ezindlini zenu lidle lithokoze, 'ngoba intokozo yenkosi ingamandla enu.' Sengibuyile kuMphefumulo Womuntu ngigcwele izihawu njalo ngizimisele ukuthi ibizo lami lizaphakanyiswa likhuliswe kule indawo."

Wasesingatha abanengi babo engalweni zakhe, ebapha ukwanga kwakhe kwesikhosini okoxolelo lothando. Wapha labadala amaketane egolide lempawu, njalo wathumela amadikazi lamatshana aligugu kubomkabo labantwana.

"Hambani, liyehlanza izambatho zenu emthonjeni ovulelwe konke ukungcola," wabalaya, "beselisiza kimi futhi phakathi kwenqaba yami."

Kwathi sebehlanze izembatho ngokunanzelela bazenza zabamhlophe futhi, beza bema futhi phambi kwenkosana yabo. Khathesi, ngemuva kwesikhathi eside kangaka somnyama losizi, kwaba lomculo lokugida phakathi kwawo wonke uMphefumulo Womuntu, ngoba inkosi yayibavumele njalo ngobukhona bayo obulomusa, okwaba yikukhanya lentokozo yamehlo abo. Zakhala insimbi, ilanga lakhanyisa phansi phezu komuzi othabileyo, kwaphinda futhi, kwaba yindawo yobumnandi lentokozo.

UNkosi Ntandokayiphikiswa khathesi wayesetshayisa uvalo kakhulu okwedlula kuqala kwabakaDiyabhola ababelokhu becatshile phakathi komuzi, ebasiphuna ebabulala ngokutshiseka okungelakulinganiswa. Kwathi-ke umuzi usuzinzile, inkosana yathuma amadoda athembekileyo ukuyangcwaba abaThandabuzi ababelokhu bethe tasa enkundleni ngaphandle kwemiduli yomuzi. Balaywa ukuthi bangcwabe lonke ithambo, loba ukhakhayi, kuze kungatholwa ngitsho lokuncinyane kwabaThandabuzi bakaDiyabhola duze loMphefumulo Womuntu futhi, kodwa ukuthi ibizo labo kumele licitshwe nya ngaphansi kwezulu.

Okokucina, uMnu. Kuthula-KukaNkulunkulu weza futhi phakathi koMuzi, ngokuthokoza wathatha umsebenzi wakhe wamandulo phakathi kwabo futhi.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina