Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina17/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

17. UDiyabhola uyaxotshwa ekucineni

Uzavuma nzima nxa ngikutshela ukuthi, ngemuva kwakho konke lokhu, uDiyabhola wayelokhu engavumi ukuthi wehlulwe, kodwa waqalisa ukuvukela lokuba lelinye icebo kanye loNkosi Kungakholwa labanye abangane bakhe benkohliso, befuna ukubona ukuthi bangaphindisela njani phezu koMphefumulo Womuntu loEmanuweli. Ngalokhu wavusa elinye ibutho, khathesi lilabaThandabuzi abazinkulungwane ezilitshumi lenkulungwane ezilitshumi lanhlanu zaMadoda Omele iGazi (kwelokucina wayelethemba elikhulu).

AbaThandabuzi, hlezi ngabe ngilitshelile ekuqaleni, babizwa njalo ngoba bavela elizweni lokuThandabuza (eliphakathi kwelizwe lobuMnyama lesiGodi seThunzi loKufa) njalo ngoba kwakusegazini labo ukuba lombuzo kulo lonke iqiniso loba isithembiso esikhulunywe nguEmanuweli kumbe nguNkulukulu Somandla. AMadoda Omele iGazi (evela kulizwe lokuZonda-oKuhle) ayenjengamabizo awo ehlala elenhlanganyelo labaThandabuzi. Abalawulimabutho awo ayelamabizo anjengomMlawulimabutho Khayini, Mlawulimabutho Ishumayeli, Mlawulimabutho Esawu, Mlawulimabutho Sawuli, Mlawulimabutho Absalomi, loMlawulimabutho Judasi. Lamadoda ayengabantu abalesihluku sibili, bengelamuzwa wenhloni loba uzwelo; amadoda ayengathikazi ukubulala uyise, unina loba umngane, ikakhulu nxa lokhu kwakuzancedisa ukuthuthukisa izikhwama zawo loba ukuthuthukisa izikhundla zawo zelizwe. UMlawulimabutho Khayini wayephezu kwababulalayo lexuku labazondayo; uMlawulimabutho Ishumayeli wayephezu kwabenza inhlekisa lexuku labathukayo; uMlawulimabutho Esawu wayephezu kwabaphindiselayo, ababekhonona ngezibusiso zabanye; uMlawulimabutho Sawuli wayephezu kwabalomhawu ongelasizatho lexuku elilenzondo yokuhlanya; uMlawulimabutho Absalomi wayephezu kwalabo ababengabulala uyise loba umngane besenzela ukuphakanyiswa kwabo, kuthi uMlawulimabutho Judasi ephezu kwalabo ababekhuluma njengabangane babesebenikela ekufeni.

Ngakho, waphinda njalo, uDiyabhola waliqhuba ibutho lakhe lamelana loMphefumulo Womuntu. Ngalesisikhathi wabeka ithemba lakhe kuMadoda Omele iGazi, ngoba abaThandabuzi sebevele behlulwe kanzima empini eyedlulileyo. Wacabanga ukuthi amaqhawe la amatsha angaba lusizo ukuqinisa ixuku elithenjiweyo nxa kudingeka. Amadoda Omele iGazi kwakungejwayelekanga ukuthi abuyele emuva engaphethe lutho, kodwa ayenjengolunye uhlobo lwenja yokubamba ekunamatheleni esitheni. UDiyabhola, ekumangaleni kwakhe, wehluleka ukuwujuma umuzi njengalokhu abekuthembile, ngoba othembekileyo uMnu. Nqinekela-iQiniso wayezulazula phandle futhi, ngakho elimukisa uMphefumulo Womuntu kanengi ngokuza kwebutho. Ngesikhathi isitha sifika, amasango ayevaliwe njalo elondoloziwe, abantu bomuzi balimukiswa ukuze bazivikele. UDiyabhola wayengenze lutho ngaphandle kokuthi amise abaThandabuzi maqondana leSango-Mizwa, aMadoda oMele iGazi emelene leSango Lihlo leSango Ndlebe.

UNkosi Kungakholwa waphinda waba ngomkhulu okhangele ibutho elihlaselayo, njalo ngebizo lenkosana yakhe, wathumela isimemezelo esivuthayo phakathi komuzi, esethusela ukuthi nxa ungazinikelanga masinyane, kumele ulindele ukulotshiselwa phansi. Amadoda oMphefumulo Womuntu, loba kunjalo, ayesefunde isifundo sawo ekucineni, esazi ngcono kulokuthi enze ulutho kungelaseluleko, okwathi, esebale lesosimemezelo asithutsha, asithatha masinyane asisa kunkosana yawo, ebhalile ekucineni, "NKOSI nkosana, sindisa uMphefumulo Womuntu kulaMadoda oMele iGazi akhalela incithakalo yethu."


Inkosana yabala isimemezelo, inanzelela isicelo esihawulisayo ngaphansi. Ngakho yasithumela uMlawulimabutho Kholo loMlawulimabutho Bekezela kungxenye yoMphefumulo Womuntu eyayisigonjolozelwe khathesi ngaMadoda oMele iGazi, kwathi oMlawulimabutho Thembelihle, Mlawulimabutho Thando loNkosi Ntandokayiphikiswa wabalaya ukuthi bakhangele olunye uhlangothi lomuzi ukuqaphela abaThandabuzi. Wasemisa-ke ifulegi yakhe phezu kothango lwenqaba, elaya uMlawulimabutho Ngcwethi ukuthi athathe amadoda awelulise imizimba yawo nsuku zonke emakethe ebonwa ngabantu bonke esenzela ukubakhuthaza.

Lokhukuvinjelwa kokucina kwathatha isikhathi eside, ukuhlasela okunengi okwesabekayo kwenziwa ngaMadoda oMele iGazi, kwathi amanye amadoda omuzi lamabutho aba lokulwisana okuseduze lawo. Onanzelelekayo sibili kulokhu kwabangu-Mlawulimabutho Mazidela owabekwa ukulawula iSango Ndlebe leSango Lihlo ngalesisikhathi. Wayelijahanyana nje, njengoMlawulimabutho Ngcwethi, kodwa elesibindi esinqabileyo. Ekubuyeni kwakhe kwesibili, uEmanuwelii wamenza umlawulimabutho phezu kwamadoda ayinkulungwane, esenzela ubuhle boMphefumulo Womuntu jikelele. Ngokwakhe, njengoba sengitshilo, eyindoda elesibindi esikhulu, izimisele sonke isikhathi ukuhluphekela ubuhle boMphefumulo Womuntu, uMazidela wayejwayele ukuthi phulukundlu athutshele phezu kwaMadoda oMele iGazi, edumelana lawo okuhlasimulisa umzimba. Balahlekelwa kakhulu esandleni sakhe, kodwa yena ngokwakhe kazange abe ngongalimalanga; wabalezibavu ezitshonayo emzimbeni wakhe ngenxa yamanxeba awazuze kulokhukuhlasela.

Kwathi sekwedlule isikhatshi esithize, esaneleyo sikaEmanuweli ukuthi ahlolisise njalo azame ukholo, ithemba lothando koMphefumulo Womuntu, ngelanga elithize wabizela kuye abalawulimabutho bakhe, wasebehlukanisa besiba ngamaxuku amabili, wabalaya ukuthi baphume masinyane kusisa ekuseni batheleke phezu kwabaThandabuzi lamadoda oMele iGazi. Abokuqala kwakumele bababulale bangabi lesihawu, abemuva babalethe bephila.

Ngesikhathi esimisiweyo, baphuma emzini abalawulimabutho bethu abalezibindi, beqiniswe lulwazi lokuthi, njengoba inkosana yabo yayibathumile, bangeke behluleke nxa besenza njengokulaya kwayo kwenhlakanipho. AbaThandabuzi, bebona amadoda la alamandla esabekayo esiza emelana labo njalo bekhumbula ukuthi abanye abaThandabuzi, abakhula babo, benza njani esikhathini esedlulileyo baze bahlanganyele empini, baphetha ngokuthi bangameleli ukuhlangana labo futhi. Masinyane batshedela emuva babalekela amadoda enkosana, abalandelayo ngokuvutha, ebabulala ngamakhulu, lanxa engababambanga bonke. (Labo ababalekayo bazulazula okwesikhathi, ngamaxuku atshiyeneyo belakho ukuthi baziveze kuMphefumulo Womuntu. Kodwa aluba loba nguMlawulimabutho Kholo, Mlawulimabutho Ngcwethi, kumbe uMlawulimabutho Thembelihle babengabonakala nje ngobuso babo, abaThandabuzi babebaleka njengemivundla eyethukileyo!)

AMadoda oMele iGazi, ngakwesinye isandla, ebona abalawulimabutho besizamelana lawo, kodwa ukuthi uEmanuweli ngokwakhe wayengekho enkundleni yokulwela, aphetha ngokuthi kutsho ukuthi uEmanuweli kakho kuMphefumulo Womuntu ngitsho! Lokhu kwawenza abalezibindi ezedlulisayo asedelela amadoda enkosana, aze azithola esegonjolozelwe. Ngabe abaleka wona ngokwawo khonapho, ngoba lanxa elesihluku, njalo engamadoda angelakulanyulwa nxa ekuhlangothi oluphumelelayo, kube kanti angamagwala enhliziyweni njalo ehlezi elindele ukubaleka aluba ethola abalinganayo ngamandla. Abalawulimabutho masinyane bawagombolozela njalo basebewabuyisela enkosaneni ukuthi ayehlolwa yiyo. Amanye ala aMadoda Omele iGazi alwa engelalwazi, elomcabango omncane ngobukhulu benkosana, kwathi esemi phambi kwayo abona ubukhulu bayo athuthumela ngokwesaba, ekhalela isihawu. La inkosana yawathinta ngentonga yayo yegolide, iwatshengisa isihawu sayo. Amanye, loba kunjalo, kawazange ngitsho akhale kumbe aphenduke, kodwa ema eluma indebe zawo njalo ehlafuna amazinyo ngenzondo evalelweyo; la inkosana yalaya ukuthi ayebonakala emthethweni omkhulu lapho ayezaphendula khona kuNkosi Somandla ngakho konke ayekwenzile.

Ngalobobusuku, abane babaThandabuzi abaphunyukayo baba lakho ukunyenya babuyele emzini bengananzelelwe, badinga ukuphephela endlini yendoda okuthiwa nguMnu. Buza Kubi (isitha esiphikelelayo soMphefumulo Womuntu), owathi ngokuvuma wabapha indawo, ebazwela ngelishwa labo. Wathi uyathokoza ukubemukela njengezethekeli zakhe wababuza ukuthi kungani bebelokunqotshwa okwesabekayo kangaka empini lokuthi bekungubani umlawulimabutho wabo. Wamangala nxa bemtshela ukuthi uNkosi Kungakholwa wabaleka njani, kodwa bathi akumangalisi njalo kungaba nzima ukumsola, ngoba, aluba wayebanjiwe, amadoda oMphefumulo Womuntu ayezamlengisa engalakuthandabuza."Hawu, lusizi olukhulu lolo," yatsho indoda embi. Ngifisa kanganani ukuthi ngabe kulabaThandabuzi abazinkulungwane ezilitshumi khonapha kumMphefumulo Womuntu njalo bengingaba ngumkhokheli wenu. Incithakalo enganani ebesingayenza sindawonye."

“Okunjalo siyakufisa,” kwavuma izethekeli zakhe, “kodwa kunceda ngani ukufisa?”

“Kumele sehlise amazwi ethu," waxwayisa uBuza-Kubi, "njalo kumele linanzelele ukuthi kalizwakalisi limicabango ngaphandle kwale indlu loba masinyane lingabanjwa lijeziswe. Inkosana, uNkosi Mabhalane labanye bonke abalawulimabutho lamadoda bakhona phakathi komuzi. Mayelana laleyana indoda elesihluku uNtandokayiphikiswa, ukuzilibazisa kwakhe akuthandayo kakhulu yikubamba abakaDiyabhola lokubabulala. Ulakho ukubanuka njengenja ezingelayo, ngakho qaphelani kakhulu."

Khathesi, kungazakali kubo, sonke lesi isikhathi isiphathamandla esithembekileyo njalo esilesibindi kakhulu, uMnu. Khuthala wayelalele lingxoxo engaphansi kwekhulusi lendlu, wathi esezwe okwaneleyo, wasuka wahamba enkosini yakhe ukuyalandisa konke akuzwileyo. Engaphuzanga, uNkosi Ntandokayiphikiswa wahamba loMnu. Khuthala, owamkhokhelela endlini kaBuza-Kubi.

"Khathesi lalela, nkosi yami," watsho uMnu. Khuthala, "ngitshela kumbe uyalifanisa ilizwi likaMnu. Buza Kubi."

"Yebo," watsho uNkosi Ntandokayiphikiswa ngemuva kwesikhatshana, “kakuthandabuzeki ukuthi nguye. Ngilenhloni, kumele ngivume ukuthi ngiyalazi kuhle ilizwi lakhe, ngoba yena lami besingabangane abakhulu embusweni womcindezeli uDiyabhola. Uyindoda elobumenemene njalo eliqili. Ngilethemba nje kuphela ukuthi singambopha engakasitsheleleli."

Bobabili balalela okwesikhatshana, ngokuqhweba okuvela eNkosini uNtandokayiphikiswa, uMnu. Khuthala wawuvula ngamandla umnyango njalo phakathi kwabo benelisa ukubamba amadoda amahlanu okwathi-ke basebebekwa ngaphansi kukaMnu. Ndoda eleQiniso umlindintolongo.

UNkosi Gcinumuzi wathokoza lapho esizwa ukuthi lindoda, uBuza Kubi, usebanjiwe, ngoba okwesikhathi eside nguye obeletha uhlupho phakathi komuzi, lakuye kanye uNkosi Gcinumuzi. Loba-nje abanengi sebeke bamdinga, kakho obeseke wambamba, loba ukuba leqiniso lalapho ahlala khona. UNkosi Ntandokayiphikiswa wayelegunya lokubulala laba abakaDiyabhola abavukelayo khonokho, kodwa wacabanga ukuthi kungaba yinhlonipho enkulu kunkosana, induduzo yomuzi lokudanisa abanye abakaDiyabhola, aluba bebengathonisiswa obala lokubulawa.

Ngokufaneleyo, amadoda alethwa phambi kwenkundla kuMphefumulo Womuntu belabancedisi abafananayo abahlole abanye abakaDiyabhola, uMnu. Buza Kubi ngeqiniso wabonakala ukuthi ubengohlala etshelela, njengokutsho kukaNtandokayiphikiswa. Nanku acalwa ngakho: “Ukuthi ubengokaDiyabhola ngokwemvelo, isitha esifungileyo seNkosana uEmanuweli yenalo owayesefundisise incithakalo yoMphefumulo Womuntu; ukuthi watsho obala ukuthi wayefisa njani ukuthi kwakulabaThandabuzi abazinkulungwane ezilitshumi phakathi komuzi woMphefumulo Womuntu yena eyinhloko, njalo ukuthi ngabomu yena wemukela labo abavuma obala ukuba yizitha zomuzi."


Kwathi lapho ebuzwa ukuthi ulecala loba hatshi, waphendula, "Nkosi yami, angikuzwisisi lokhu kucalwa, ngoba kakusimi umuntu ofunekayo. Ibizo lami kangisuBuza Kubi kodwa uHlolisisa OkuQotho."

Lokhu, loba kunjalo masinyane kwaliwa ngabafakazi abathembekileyo omunye wabo waba nguNkosi Ntandokayiphikiswa ngokwakhe. Wavuma, ngokudabuka okuqotho, ukuthi wake waba ngumngane osekhwapheni walindoda lokuthi kwakungelambuzo kodwa ngeqiniso wayenguye sibili uMnu. Buza Kubi, okaDiyabhola ngokuzalwa langemvelo, isitha senkosi lomzondi woMphefumulo Womuntu. Kwathi isibotshwa sicalwa ngokugcina izitha zomuzi, wathi wayelomusa kuphela kuzihambi njalo sekulicala yini kuMphefumulo Womuntu ukunceda labo abasweleyo? Kungani esolwa ngesenzo lesi somusa?

UNkosi Gcinumuzi waphendula konke ukwala kwakhe, etshengisa ukuthi, lanxa kwakulungile sibili ukwemukela izihambi, kwakulokhu kuyikuhlamuka ukwemukela izitha zeNkosi. Wamkhumbuza futhi ukuthi, ngesizatho sodwa sokuba ngokaDiyabhola, kwakufanele afe ngokomthetho weNkosana, kwehlukile sibili eqinisweni lokuthi wemukela njalo wondla abanye abakaDiyabhola.

"E ngiyabona," watsho uBuza Kubi ngomoya womfelukholo, "ngenziwa ngihlupheke ngenxa yomusa wami langothando kulabo abaswelayo!"

Abanye abakaDiyabhola sebehlolwe kuhle batholwa belamacala okumelana loEmanuweli loMphefumulo Womuntu, wonke amadoda amahlanu agwetshelwa ukufa kwesiphambano. Abanengi abanye abakaDiyabhola bazingelwa phakathi komuzi, abafanana loMnu. Siphoxo (yiyo indoda eyayifunzelele ukuthi uMlawulimabutho Kholo anikelwe kuDiyabhola, liyakhumbula), Mnu. Qamba-Manga, Mnu. kaThembi, Mnu. Buvila, Mnu. Mazithanda, Mnu. Kwesaba-Kobugqili, Mnu. Micabango-emibi-ngoKristu loMnu. kalaThando. Babebanengi phakathi komuzi ababelobuhlobo loMnu. Mazithanda, kwaze kwathi ekuqaleni ukwehlulela kwakhe kwahlehliswa. Kwaze kwathi uMlawulimabutho Mazidela wasukuma wakhuluma wathi aluba lesisigebengu esinjengoMnu. Mazithanda singavunyelwa ukuhlala kuMphefumulo Womuntu, wathi kungaba ngcono ukuthi ayekele umsebenzi wakhe khonokho. Ngeqiniso, yena lamadoda ayelaye bathatha umthetho bawufaka ezandleni zabo babulala uMnu. Mazithanda khonapho. Babekhona ababengakhonona ngalokhu kodwa kababanga lesibindi sokukhuluma ngitsho, ngoba kwathi lesisenzo sesifike endlebeni zenkosana, yathokoza kangaka ngoMlawulimabutho Mazidela okwathi kusukela khonapho yamenza waba ngumbusi kuMphefumulo Womuntu.
18. UEmanuweli ukhuluma kuMphefumulo Womuntu wakhe

Kwathi ekucineni sekubonakala ukuthi uMphefumulo Womuntu usuzinzile njalo ukholisa ukuthula phakathi kwamasango awo, uEmanuweli wamisa ilanga lapho ayezahlangana labo bonke abantu emakethe, njengoba wafisa ukuqhubeka ngokubalaya maqondana lengakusasa yomuzi. Weza endaweni yokuhlangana esenqoleni yakhe yobukhosi, abalawulimabutho bakhe bonke bekhona njalo, ngemuva kokubabingelela kothando lezifiso, abantu bema, bathula zwi balalela, inkosana yasikhuluma labo ngelizwi layo elicacileyo lizwakala ngeqiniso.

"Phezu kwenu, E Mphefumulo Womuntu wami, bathandekayo benhliziyo yami, sengibeke amathuba amahle amanengi njalo amakhulu. Mina ngizikhethele lina njalo ngalihlenga, hatshi kuphela ekwesabekeni komthetho kababa, kodwa ngilikhuphe esandleni sikaDiyabhola. Lokhu ngikwenzile, hatshi ngokufanela kwenu, kodwa ngoba ngibeke inhliziyo yami phezu kwenu ukuze ngilenzele okuhle. Ngizithengele lina ngokwami, hatshi ngegolide lesiliva okubhubhayo, kodwa ngentengo yegazi lami, engilichithe ngokukhululeka ukuze libe ngabami.

"Ngizile kini lomthetho wami kuqala, lemva kwalokho ngevangeli lami, ukulivusela kunkazimulo yami. Liyakwazi kuhle ukuthi laphikisa lavukela njani, kube kanti kangilitshiyanga, kodwa ngabekezelela ububi benu lendlela zobuqholo ngalisindisa lanxa lalingafuni; ngoba kangisuye yini umsindisi wenu obekezelayo? Sengenze kokubili ukuthi libuyisane loBaba lokulilungisela izindlu ezinkulu zezinothi emzini wakhe wesikhosini. Liyakwazi ukuthi bangaki abalawulimabutho abahloniphekayo lamabutho kaBaba engiwahlalise phakathi kwemiduli yenu ukuze babe yizinceku ezilalelayo njalo balincedise ekunqobeni izitha zenu. Icebo lami kulokhu, E Mphefumulo Womuntu wami, yikulivikela, ukuligezisa, ukuliqinisa njalo ngizinandisele lina, ngalokhu ngilenza lifanele ebukhoneni benkazimulo lesibusiso sikaBaba. Kalidalelwanga lokhu kuphela na?

"Liyazi futhi, ukuthi ngelaphe njani ukuhlehlela kwenu emuva ngalixolela ngesihle. Kwathi selihlehlele nyovane, ngalizingelezela ngakho konke ukulihlola, ngalihlupha inxa zonke, ukuthi hlezi lingadinwa zindlela zenu ezimbi lidinge ubuso bami futhi. Kakusikho ukulunga kwenu okungilethileyo futhi kini ngemuva kokuthi, ngokuzonda, ngalicatshela. Indlela yokuhlehlela emuva yonke yayingeyenu, kodwa indlela yokulibuyisela yonke yayingeyami. Ngenza uthango lomduli kini nxa laqalisa ukuphendukela kuzinto engingazithandiyo. Ngaphendula okumnandi kwenu kwababa, imini yenu yaba yibusuku, kube kanti ngesikhathi esifananayo ngaphambanisa labo ababedinga incithakalo yenu. “Kwaba yimi engamisa uMnu. Kwesaba uNkulunkulu ukuthi asebenze kuMphefumulo Womuntu; yimi engavusa uMn. Sazela, uNkosi Qedisisa loNkosi Ntandokayiphikiswa ngemuva kokubola kwenu okwesabekayo. Kwaba yimi engafaka impilo kini, ukuze lingidinge, ukuthi ekungitholeni kwenu futhi lingazuza impilo, intokozo losindiso. Yimi engenza abakaDiyabhola ukuthi basuke emzini wenu okwesikhathi sesibili njalo yimi engabanqobayo ngabachitha phambi kobuso benu.

"Njalo khathesi, Mphefumulo Womuntu wami oligugu, sengibuyele kini ngokuthula. Izono zenu kimi sekungathi kazizange zibe khona njalo ngizimisele ukulenzela okungcono kulekuqaleni kwenu. Ngoba ngesikhatshana, nxa inhlupheko ezinlutshwana sezedlule phezu kwenu, ngizadilizela phansi umuzi wenu, isigodo lelitshe lonke. Lingakhathezeki nxa ngikhuluma lokhu, ngoba ngizawathwala amatshe, amapulanka lezakhi ngikuse elizweni lami, ngitsho lasembusweni kaBaba. Lapho ngizawumisa futhi, ngamandla langodumo ongazange ube lakho uselapha phansi, ukuze kuthi bonke bawubuke njengelitshe lesikhumbuzo sesihawu sami kuze kube phakade. Lapho-ke, E Mphefumulo Womuntu, lizakuba lobudlelwano obumnandi njalo obulodumo loBaba, kanye lami, kanye leNkosi uMabhalane wenu, ebelingasoze likukholise uba belizaphila lapha phansi okweminyaka eyinkulungwane loba eyedlulayo."Lapho, kulelolizwe, kalisoze lesabe futhi. Kakusoze kubuye kube lezesabiso lamacebo amelana lani. Kalisoze futhi lizwe imibiko emibi, loba umsindo owesabekayo wengungu kaDiyabhola. Kaliyikuswela abalawulimabutho kumbe amabutho lamadoda empi, ngoba kakusoze kube lokudabuka losizi, ukuhlupheka loba ukufa. Kulelolizwe elihle lizahlangana labanye abanjengani, abahlanganyele kanye lani ezinsizini zenu abalindele ukuhlanganyela lani entokozweni zenu, engibahlengileyo njalo behlukaniselwe inkundla kaBaba njalo lonke lizakuba lentokozo engeke yalinganiswa njalo lithokozelana omunye lomunye! Impilo yenu lapho iyabe ingelakuphela, ikhula isiba mnandi njalo isiba ngcono, kungelalutho oluyingcolisayo. Ngaphandle kwakho konke lokhu, kulezinto uBaba azilungiselele labo abamthandayo, ilihlo elingakubonanga, lendlebe engakuzwanga kusukela ekuqaleni komhlaba, inotho yothando lwakhe ivalelwe yabekwa lize lenziwe lilungele ukuthokoza kuzo.

"Ngakho sengilitshelile, E Mphefumulo Womuntu, njengoba selilakho khathesi ukwemukela, okwezinto ebezibekelwe ikusasa yenu edumisekayo. Okwakhathesi, kuze kufike lolosuku lapho engizakuza ukuzalidinga, lalelani ngokunanzelela iziqondiso zami.

"Okwakuqala, ngiyalilaya ukuthi ligcine zihlanzekile njalo zimhlophe izembatho engalipha zona kuqala mhla ngilithatha. Zona ngokwazo, zingamalembu acolekileyo, kodwa kumele lizigcine zihlanzekile njalo zimhlophe. Lokhu kuzakuba ngokwenhlonipho yenu lokwenkazimulo yami enkulu. Nxa izembatho zenu zimhlophe, umhlaba wonke uzakwazi ukuthi lingabami lami-ke ngizathokoza ngezindlela zenu. Zigqokiseni njengokulaya kwami ligcine indlela encane eqondileyo; ngoba iNkosi izabuloyisa ubuhle benu, ngoba iyiNkosi yenu njalo lizakuyikhonza. Khumbulani engilitshele khona ngomthombo engililungisele wona, lapho elizahlanza khona izembatho zenu. Hambani kanenginengi kulowomthombo njalo lingaze lanela ngezembatho ezingcolileyo. Ngoba, kuyikuyangeka kwami lokudunyazwa, ngalokho kuzalidanisa, ukuhamba lembethe izembatho ezingcolileyo. Bantu bami, ngilikhulule okwezikhathi ezinengi kangakanani kugobe lasebubini bezitha zenu, kube kanti, ngokothando lwami lonke lomusa, angiceli lutho ukwenanisa lokhu, ngaphandle kokukhuthala ethandweni lekuhambeni kwenu ezindleleni zami ngokulalela.

E Mphefumulo Womuntu wami, ngiphilele lina, ngilifele, kodwa kangisoze ngife futhi. Ngiyaphila, ukuze lani liphile. Ngenze labuyisana loBaba ngegazi lesiphambano sami, njalo ngoba ngiyaphila, lizaphila ngami. Ngizalikhulekela, ngizalilwela kube kanti ngisezalenzela okuhle. Khumbulani, E khumbulani, kakulalutho olungalilimaza ngaphandle kwesono. Kakulalutho olungangidanisa ngaphandle kwesono. Kakulalutho olungalenza libe buthakathaka phambi kwezitha zenu ngaphandle kwesono. Ngakho qaphelani isono, E Mphefumulo Womuntu wami.

"Ngenxa yalokhu, kahle ngilitshele ukuthi kungani ngisavumela abanye abakaDiyabhola ukuthi bahlale phakathi kwemiduli yenu. Kungokokuligcina lilindile njalo liqaphele, ukuhlola uthando lwenu kimi, ukulenza liqakathekise abalawulimabutho bami abahloniphekayo lamabutho lesihawu sami. Kunjalo ukuze lingabe lisakhohlwa isimo esesabekayo elike laba phakathi kwaso, selinqotshwe ngabakaDiyabhola baze bahlala ngitsho laphakathi kweNqaba-Nhliziyo. Lalelani ngokunanzelela, E Mphefumulo Womuntu wami. Aluba bengilokubulala bonke abaphakathi kwemiduli yenu khathesi, kanti basesebanengi ngaphandle abangalibuyisela ebugqilini; ngoba bebengalifica lingananzelele, mhlawumbe lilele, njalo belokuliginya ngesikhatshana. Ngakho ngiyabayekela phakathi, hatshi ukuthi balilimaze (lanxa bengakwenza aluba libalalela njalo libasebenzela), kodwa ukuze kube kuhle kini, ngoba kumele liqhubeke lilindile lisilwa labo. Kodwa-ke bangalilinga, khumbulani ukuthi injongo yami iyikuthi bazalifuqela, hatshi khatshana, kodwa duzane loBaba, balenze litshisekele ukumcela njalo lokuligcina liba ncane emehlweni enu.


"Ngakho ngitshengisani uthando lwenu, E Mphefumulo Womuntu, kungabi lalutho oluthumba uthando lwenu kulowo owalihlengayo ngentengo enkulu kakhulu. Kakuthi ukubonakala nje kokaDiyabhola kukhulise uthando lwenu eNkosini lenkosaneni yenu. Ngimelani, mina umngane wenu, limelana labakaDiyabhola, njalo lami ngizalimela, bathandekayo bami, phambi kukaBaba lenkundla yakhe yonke. Ngithandani limelane lezilingo njalo lami ngizalithanda ngingananzi ubuthakathaka benu.

"Fundani, E Mphefumulo Womuntu wami, lingaphili ngengqondo lemizwa kuphela, kodwa philani eLizwini lami. Kholwani, lanxa ngikhatshana lani, ukuthi ngisalithanda ngokuligugu ngilithwele enhliziyweni yami phakade. Khumbulani ukuthi liyizithandwa zami. Njengoba ngilifundise ukulinda, ukulwa, ukukhuleka, ngakho khathesi ngiyalilaya ukuthi likholwe ukuthi uthando lwami ngani lumi njalo aluguquki.

"E Mphefumulo Womuntu wami, ngibeke kangakanani inhliziyo yami phezu kwenu, ngibeke kangakanani uthando lwami phezu kwenu!

"Ngakho lindani, njalo libambelele liqine, ngize ngifike ngilithathe ukuthi lihlale phakade embusweni olodumo kaBaba."


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina