Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina2/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2. UDiyabhola, inkosana engumcindezeli

Sebengene lula kangaka emasangweni, uDiyabhola waqhubeka efola esiya kunqaba yomuzi elubhekise kuNqaba Nhliziyo. Efica bonke abantu ngothando begudlukele kuye, wathi kuhle ahlasele kusatshisa, wema kancane ephakathi kohambo lwakhe lokunqoba, waba lenkulumo futhi.

"Maye, Mphefumulo Womuntu othandekayo," wakhuluma, "lanxa sengikwenzele lumsebenzi ekukuphakamiseni ukuthi uhlonitshwe lokwengeza kakhulu inkululeko yakho, ngiyabona ukuthi uyaswela sibili ozakuvikela njalo akulwele. Ngiyesaba nxa uNkulunkulu Somandla ekuzwa lokhu, uzakuza masinyane, ngoba uzadabuka ukuthi usuwenelisile ekucineni ukulahla izibopho lemithetho yakhe. Uzakwenzani? Uzavuma ukuthi abuye akugqilaze yini futhi?"

Kwasekusithi lezizithutha, abantu abaloyiweyo bamemeza bonke besithi, "Sifuna usibuse wena." Lokhu, ngeqiniso, yikho umkhohlisi uDiyabhola ayethemba ukuthi bazakutsho. Ngokuphangisa, wavuma ukuba yisiphathamandla sabo, njalo wasethumba iNqaba Nhliziyo, wayiqinisa ngazo zonke izinto eziphambene loNkulunkulu uSomandla, loba ngubani owayengazama ukuthumba lumuzi ukuze umlalele. Ngakho linqaba ebukekayo, eyayakhiwe eMphefumulweni Womuntu nguNkulunkulu uSomandla ngokwentokozo lothando lwakhe, khathesi isibe ngumphando oqinileyo wesiqhwaga esibi uDiyabhola. Esenze okungaka, uDiyabhola wayelokhu engasuthiseki ukuthi konke kuvikelwe, ngakho waqalisa ukumisa kutsha lumuzi, ephakamisa abanye njalo esehlisa abanye. Waqalisa ngoNkosi Gcinumuzi owayebizwa futhi ngokuthi nguNkosi Qedisisa, loMnu. Sazela unobhala.

Lanxa nje uNkosi Qedisisa wayephakathi kwabanye abavumileyo ukuthi angene phakathi komuzi, uDiyabhola wanakana ukuthi kungcono amsuse kusikhundla sakhe. (UDiyabhola wayetshengisa ukumesaba, esazi ukuthi wayelokuqedisisa okuhle kwezinto ezinengi). Ngakho-ke kamsusanga kuphela kulesi isikhundla esiphezulu kodwa ngobuqili wakha umphotshongo omude owawuzakuma phakathi kokukhanya kwelanga lamafasitela esigodlo sikaNkosi Qedisisa, ukuze aqhubeke ehlala emnyameni, njalo ngokungaboni ukukhanya, waba njengomuntu ozelwe eyisiphofu. Hatshi lokho kodwa, kodwa wagcinwa eyisibotshwa phakathi kwesigodlo sakhe leguma lakhe. Lanxa wayengaba lesifiso sokunceda uMphefumulo Womuntu, wayengenzani ngalokhu? Lokhu kwakuyisimo esibi sikaNkosi Qedisisa isikhathi sonke lapho uDiyabhola ebusa phezu kwalo umuzi.

NgoMnu. Sazela, umuzi ungakathunjwa nguDiyabhola, wayengumuntu ololwazi ngemithetho yenkosi yakhe, umuntu owayezimisele elesibindi sokukhuluma iqiniso kuso sonke isikhathi. Ngakho khathesi uDiyabhola wayengeke amele uMnu. Sazela, ngobuqili bakhe bonke langamacebo akhe, wayengasoze amfake ngaphansi kwakhe. Lanxa nje uMnu. Sazela wayesehlubuke kangaka enkosini yakhe eqotho, esethokoza ngemithetho losizo lomcindezeli, kanti kwesinye isikhathi, wayekhumbula ngeminye yemithetho yenkosi yakhe, aphumisele ngelizwi elesabekayo elilamandla okungangokuthi wayengenzi kuphela wonke umuzi woMphefumulo Womuntu unyikinyeke uthuthumele, kodwa wenza loDiyabhola ezwe emesaba.

Njengoba uDiyabhola wayengeke akhuze uMnu. Sazela ngokupheleleyo, wamdonsela, kancane kancane, ezindleleni ezinengi zokukhohlakala, waze wenelisa ukwenza lukhuni lokuthuthaza ingqondo yomuntu omdala; okungangokuba wayephose engaselasazela ngesono ngitsho. Engaselakho ukuqhubekela phambili langayiphi indlela, uDiyabhola wakhumbula elinye iqhinga, elalizabonisa amadoda alo umuzi ukuthi uMnu. Sazela wayesephambene, ngakho-ke kwakungasamelanga alalelwe.

"Ngoba," watsho uDiyabhola, “nxa engahlanyi, kungani kwesinye isikhathi eklabalala athethe ngezinto ezenziweyo, kwesinye isikhathi angakhulumi lutho ngitsho? Yikwenza komuntu ohlanyayo."

Ngakho, ngandlela thize, masinyane uDiyabhola wenza ukuthi uMphefumulo Womuntu ungananzi ngokupheleleyo lokweyisa konke okwakukhulunywa nguMnu. Sazela. Wayelayo indlela yokwenza umuntu omdala athokoze kwesinye isikhathi, okwakumenza aphike sibili ezinye izinto ayezitshilo ngeqiniso kusikhatshana esedluleyo, loba nje avumelane lalokhu abekusola mandulo. Wayengasakhulumi khathesi ngokuvuma ngoSomandla, kodwa wayehlala ebonakala ethuza obukabhuka, loba efile, okokuthi wayengaselasizo eMphefumulweni Womuntu ngitsho.

Engasweli mizamo, uDiyabhola kwesinye isikhathi wayengathi, "E Mphefumulo Womuntu, lanxa wayethetha uMnu. Sazela azibule ngamazwi esabekayo, uyananzelela ukuthi kawusezwa lutho lweNkosi uSomandla ngokwakhe." (Lokhu, ngizakwenza wazi, ukuba ngamanga aluhlaza, ngoba ngokukhala konke kukaMnu. Sazela ngesono soMphefumulo Womuntu kwakulilizwi sibili lenkosi eqotho ikhuluma kibo). "Uyabona," umcindezeli wayelokwengeza, "ukuthi inkosi yenu kayiliqakathekisi kangako, ngoba kayenzanga izaba lokulikhulula, kumbe ukuthi ilibize lizelandisa ngelikwenzileyo. Uyazi," watsho, ngokubobotheka kwecebo, “ukuthi loba lake laba ngabakhe, khathesi lingabami, uselinikele kithi kokuphela.”

"Phezu kwalokho, E Mphefumulo Womuntu," wayengaqhubeka, "nanzelelana kakhulu kangaka engilenzele khona. Angithandabuzi ukuthi imithetho yami emitsha lemikhuba ilipha intokozo eyengeziweyo lokwenela okwedlula ebelikwazi. Sengiliphe inkululeko enkulu lokuzibusa, kanti ngalifica livalelwe, angibekanga imithetho lemithetshwana phezu kwenu. Lina ngamunye lihlezi njengamakhosana, libusa impilo zenu, kakho engimbiza ukuthi alandise - ngaphandle komuntu ohlanyayo" (esitsho uMnu. uSazela).


Ngalindlela uDiyabhola wayengathulisa umuzi loba nini nxa uMnu. Sazela wayengakhuluma (njengoba wayejwayele ukukwenza), loba wayengavusa abantu bomuzi babe lolaka bevukela umuntu omdala (bazonda kangaka ukubonakala kwakhe nje kumbe ukukhumbula ngaye) baze bamfisele ukuthi ngabe sewafa, loba abe lamakhilomitha azinkulungwane khatshana labo. Lanxa babelenzondo engaka, ngenye indlela, akuthandabuzeki ngenhlakanipho kaNkulunkulu Somandla, uMnu. Sazela wayelokhu elondoloziwe phakathi komuzi woMphefumulo Womuntu. Indlu yakhe, nhlanhla enhle, yayiqine okwenqaba njalo loba abantu bomuzi besiza belixuku befuna ukumchitha, wayengavula imisele yamanzi, ayekele impophoma ezazingabaminza nxa bengabalekanga masinyane.

Sitshiye uMnu. Sazela, kodwa-ke, sibone enye indoda yalo umuzi ukuthi iqhuba njani, ibizo layo nguNkosi uNtandokayiphikiswa. Lindoda-ke yayingeyesikhosini ihlezi ngokukhululeka okwedlula abanye. Wayengumuntu olamandla amakhulu, lesibindi njalo eloncedo kuzinqumo, kodwa, kungaba yikuzigqaja ngesikhundla sakhe loba amathuba (kodwa ngeqiniso ngokuzibula okuthile), wala ukuba yisigqili eMphefumulweni Womuntu, kodwa wazimisela ukuthi uzanceda uDiyabhola ngokuzuza isikhundla sokubusa ngaphansi kwakhe. Lokhu wakwenza kalula, ngoba engomunye owokuqala owemukela iseluleko sikaDiyabhola nxa wafika wabamba uSango Ndlebe njalo wavuma ukuvula isango. Lokhu kwenza uDiyabhola wanamathela kuye kusukela ekuqaleni, njalo ebona amandla lesibindi salo umuntu, wathokoza sibili kuphela ukuthi amenze abe ngomunye weziphathamandla zakhe. Ngakho-ke isiqhwaga saba lenkulumo yokuzwanana sibili laye, kodwa uNtandokayiphikiswa waswela ukuncengwa kancane, njengoba wayevuma ukusebenzela umcindezeli, nxa wayezazuza isikhundla esikhulu.

Ngakho-ke wakhethwa waba nguMlawulimabutho weNqaba, uSibalukhulu woMthangala loMlindi wamaSango emzini woMphefumulo Womuntu. Ilizwi lengezwa ekuthunyweni kwakhe ukuthi kungabi lalutho kusukela khathesi oluzakwenziwa ngaphandle kwentando lokuvuma kwakhe emzini woMphefumulo Womuntu. Ngale indlela uNkosi Ntandokayiphikiswa waba seduze loDiyabhola ngesikhundla. Unobhala wakhe kwakunguMnu. Ngqondo, owalandela inkosi yakhe sibili owayesenza njalo ekhuluma xathu njengoba wayebonakalisa.

Khathesi amandla wonke ayesesezandleni zakhe, uNkosi Ntandokayiphikiswa masinyane wazitshengisela ukuthi wayengumuntu onjani. Okwakuqala walandula ukuthi uyalalela umbusi lenkosi yakhe yamandulo uNkulunkulu Somandla. Sekwenzakele lokhu, wenza isifungo, efunga ukuthembeka kunkosi yakhe enkulu uDiyabhola njalo waseqalisa umsebenzi phakathi komuzi ngokwawo. Wakhuluma kubi ngoMnu. Sazela ngaso sonke isikhathi. Wayengekumele ukumbona lokumuzwa nje, evala amehlo akhe njalo egcika indlebe zakhe loba nini ehlangana laye kumbe emuzwa ekhuluma. Njalo wayengekumele ukuthi ngitsho lesiqephu somthetho kaNkulunkulu Somandla sibonakale loba ngaphi phakathi komuzi. UMnu. Ngqondo unobhala wakhe, wayelakho okulutshwana kweziqephu ezidabukileyo zamaphepha emithetho elungileyo kaNkosi Somandla, kodwa uNkosi Ntandokayiphikiswa wayengekukhangele kangako kodwa wayekuphosela ngemuva kwakhe. (Kuliqiniso ukuthi uMnu. uSazela laye wayelokulutshwana kwalimithetho endlini yakhe yokufundela, kodwa uNkosi Ntandokayiphikiswa wayengeke abeke izandla zakhe phezu kwalokhu). Wayekhonona lanxa uNkosi Qedisisa esiba lokungalingana lekhandlela emafasiteleni akhe. Kakulanto khathesi eyathokozisa uNtandokayiphikiswa kodwa lokho okwathokozisa inkosi yakhe uDiyabhola njalo wakhalisa uphondo ezithaladini isibindi semvelo, inhlakanipho yokuziphatha njalo lendumiso yenkosana yakhe entsha. Wayelakho ukuzihlanganisa ezitaladini labantu abaphansi kakhulu, esenza labo yonke imihlobo yobubi lezenzo ezikhohlakeleyo.Sathi nje isiqhwaga esinguDiyabhola sesiqinise isikhundla saso saqalisa ukona ukukhangeleka kwendawo ezithile zomuzi. Emakethe yoMphefumulweni Womuntu, laphezu kwesango lenqaba kwakulomfanekiso obukekayo kaNkulunkulu Somandla, ubazwe ngokugujwa ngegolide elicengekileyo. Lo umfanekiso wawutshengisa xathu isimo senkosi enkulu ukuthi yayingekho enye efanana layo emhlabeni wonke. Kawuzange woniwe kuphela (ngokuqondisa komcindezeli langesandla sikaMnu. Kalaqiniso) kodwa endaweni yawo kwamiswa umfanekiso omubi lowesabekayo kaDiyabhola, lokho kutshengisa inzondo yomuzi ngenkosi yawo yamandulo. Phezu kwalokho uNkosi Ntandokayiphikiswa encedisa, uMnu. Kalaqiniso laye walaywa ukuthi adinge njalo achithe ngokutshisa zonke ingwalo zomthetho, loba ugwalo lweziqondiso olumumethe imithetho yenkosi, ukuze kungabi lalutho olungabonakala oluhle lombuso kaNkulunkulu Somandla olungasala. Esikhundleni salokhu uDiyabhola, wamisa kuzo zonke indawo zikazulu iziqondiso zakhe eziyize lemithetho, okwanika inkululeko kunkanuko yenyama, lenkanuko yamehlo lokuzigqaja kwempilo. Wakhuthaza kakhulu ububi lokungaziphathi kwalo lonke uhlobo lokungesabi uNkulunkulu lenkohliso, ethembisa abantu bomuzi ukuthula, intokozo lokwenela ekulandeleni imithetho yakhe emibi, ebaqinisa ukuthi kabasoze babizwe ukuthi balandise ngokuziphatha kwabo.

Eselimaze ngokupheleleyo uNkosi Gcinumuzi (uNkosi Qedisisa) loMnu. Sazela, uDiyabhola kazange afise ukuthi abantu boMphefumulo Womuntu bamcale ngokubehlisa kuzithunzi zabo, ngakho wakhetha uNkosi Gcinumuzi omutsha lonobhala omutsha, abantu azikhethela bona. UNkosi Gcinumuzi omutsha waba ngomunye obizwa ngokuthi nguSiloyiso-Sibi, umuntu owenza ngaso sonke isikhathi ngokupheleleyo ngobuphansi bakhe, elemvelo yenyamazana. Unobhala omutsha kwaba ngomunye obizwa ngokuthi nguKhohlwa-Ukulunga, umuntu omubi sibili, owayengakhumbuli lutho ngaphandle kobubi ethokoza kukho konke okuyinkohlakalo lokuyingozi. Laba bobabili, uSiloyiso-Sibi loKhohlwa-Ukulunga, besebenza ndawonye, ngesibonelo sabo lesikhuthazo sabo baphumelela ekuguquleleni abantukazana endleleni ezimbi, ngoba kuliqiniso elaziwayo ukuthi nxa labo abakuzikhundla eziphezulu bebobothekela ububi, isigaba sonke lelizwe lonke masinyane kuyonakala. Abacebisi abatsha bakhethwa lapho okwakhethwa khona omantshi lamakhansila, belixuku elilusizi, njengoba uzabona ngamanye amabizo abo: uKungakholwa, uZidlayo, uFunga, uNhliziyo-luKhuni, uLaka, uKalaqiniso, uBuqili, uThandamanga, uKudakwa loKungakholwa-ukuthi-ukhona-uNkulunkulu. (UKungakholwa engomdala kubo bonke loKungakholwa-ukuthi-ukhona-uNkulunkulu engomncinyane wexuku).

Khathesi, ekucineni, uDiyabhola wazikhumbula ukuthi uvikelekile sibili. Wayesethumbe uMphefumulo Womuntu, wenza amabutho akhe alinde inqaba aqina, esehlise zonke izisebenzi ezindala wamisa abatsha abakhethwe nguye; esone umfanekiso kaNkulunkulu Somandla, wamisa owakhe endaweni yawo; esedilizile izingwalo ezindala zomthetho wamisa esikhundleni sawo uluhlu lwamanga akhe; wayesemise abacebisi abatsha labomantshi, abantu abafuze inhliziyo yakhe njalo wayesakhe inqaba ezintsha ezazibuswa ngabantu benjongo ezimbi.

Konke lokhu wakwenza ukuthi hlezi iNkosi Somandla elungileyo, kumbe indodana yakhe, bangazama ukuza badinge ukuphinda bazuze umuzi woMphefumulo Womuntu.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina