Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina3/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3. Izikhali zikaDiyabhola

Khathesi uzakhumbula lokhu ngeqiniso, ukuthi ngalesi isikhathi, ilizwi lingabe selifikile enkundleni yeNkosi Somandla elungileyo, liyazisa ukuthi uMphefumulo Womuntu usunqotshwe yisiqhwaga uDiyabhola, owake waba yinceku yayo. Isithunywa ngeqiniso saletha umbiko odanisayo enkosini, silandisa ngokugcweleyo okokuqala ukuthi uMlawulimabutho Melana wabulawa njani, loNkosi Kalacala ukuthi wawa phansi wafa, ngokudabuka esizwa ukuthi inkosi yakhe enkulu yaphathwa kubi ngomubi okaDiyabhola, lokuthi abantukazana bomuzi, bakholwe amanga amiswe ngobuqili phambi kwabo, bavule uSango Ndlebe, bengenisa uDiyabhola labo bonke abalandeli bakhe ababi. Isithunywa sasesikhuluma ngokwehlele uNkosi Qedisisa loMnu. Sazela, lokuthi khathesi uNkosi Ntandokayiphikiswa usemsebenzela njani umcindezeli ngenhliziyo langomphefumulo eloMnu. Ngqondo njengonobhala wakhe, lokuthi labababili babusa umuzi bekhokhelela abantukazana kuyo yonke indlela yenkohliso.

"Sibili," saqhubeka isithunywa, "uNkosi Ntandokayiphikiswa usevukele ngokusobala inkosi yakhe, enika ngokupheleleyo ukuthembeka lokulalela kwakhe kuDiyabhola. Kwangani lokhu akwenelanga, umcindezeli ongumbusi omutsha woMphefumulo Womuntu (owake waba lodumo kodwa khathesi ungumuzi obhubhayo) umise uNkosi Gcinumuzi omutsha loNobhala omutsha abathandwa nguye, abantu ababili ababi kubo bonke kulumuzi, uNkosi Siloyiso-Sibi loMnu. Khohlwa-Okuhle." Umtshele langenqaba ezintsha, okokucina wachasisa ukuthi abantu bomuzi bahlonyiswe njani hlezi uNkulunkulu Somandla angeza azame ukuthi abehlisele ekulaleleni kwabo kokuqala.

Lindaba kayilethwanga ensitha, kodwa enkundleni esobala phambi kwenkosi, indodana yayo, lamakhosi aphezulu, induna zabalawulimabutho kanye labahlonitshwa. Kwakumangalisa ukubona ukudabuka lencithakalo okwakudalwe yilezizindaba ezimbi zokuwa koMphefumulo Womuntu. Yinkosi kuphela lendodana yayo abangatshengisanga ukumangala, abasebekubonile lokhu mandulo okweminyaka njalo sebezebathatha amanyathelo, angaziwa langubani omunye, ukunakekela usizo lwalumuzi. Lanxa kunjalo, bobabili inkosi lendodana yayo badabuka kakhulu ukuthi bezwe usizi loMphefumulo Womuntu, betshengisa uthando olungakanani abalalo lozwelo ngalo umuzi osuwile lodubekileyo.

Kwathi inkosi lendodana yayo sebephumule, bahlangana njalo ensitha bebonisana ngamacebo abo, ababewamise kudala, mayelana lokubuyiselwa koMphefumulo Womuntu, okwakuzakwenzakala ngendlela ezakwenza inkosi lendodana yayo bazuze udumo oluphakade lenkazimulo ngakho. Indodana kaNkulunkulu Somandla yayingeyesikhosini ingumuntu omuhle, kuso sonke isikhathi yayilothando olukhulu lozwelo kulabo abasekuhluphekeni (kodwa yayilobutha obubulalayo enhliziyweni yayo obumelene loDiyabhola lo, liyakhumbula, owake waceba ukuthi athathe umqhele wakhe lesithunzi sobukhosi bakhe). Le indodana, ngemva kokuhlangana kwabo, yangena kusivumelwano loyise ukuthi izaba yinceku yakhe yokubuyisela uMphefumulo Womuntu, ifunga ukuthi kakulalutho oluzayenza iphambuke kulinjongo. Kwacetshwa esikhathini esithile, esimiselwe ngaphambili yibo bobabili, ukuthi indodana yenkosi ibe lohambo lokuza emhlabeni; lapho-ke, ngokulunga langokulingana, ilungise mayelana lobuwula lezono zoMphefumulo Womuntu, ngale indlela ibeka isisekelo esipheleleyo sokukhululwa komuzi ekucindezeleni kukaDiyabhola. UEmanuweli – ngoba leli kwakulibizo lalo oyinkosana – laye wazimisela ukwenza impi emelene loDiyabhola owayelokhu ephethe uMphefumulo Womuntu, amkhuphe esidlekeni sakhe abesezithathela umuzi ube yindawo yakhe yokuhlala.

Kwasekunikwa isiqondiso kuNkosi Nduna Mabhalane ukuthi abhale konke ababekumisile akwenze kukhutshwe kuwo wonke amagumbi oMbuso woMhlaba. Ngizakunika lapha ngokufitshane okumunyethweyo:

"Kakuthi bonke abantu bazi ukuthi uEmanuweli, indodana kaNkulunkulu Somandla inkosi enkulu, ungene kusivumelwano loyise, ukubuyisela uMphefumulo Womuntu, njalo hatshi lokhu kuphela, kodwa, ngamandla othando angelakulinganiswa, ukubeka uMphefumulo Womuntu kusimo esingcono lesithokozisa okwedlula ungakathunjwa nguDiyabhola."

Ngakho lamaphepha akhutshwa kuzindawo ezitshiyeneyo, okwazondisa kakhulu uDiyabhola owesaba ukuthi usezaphanjaniswa entokozweni yakhe yokuhlala kuhle eMphefumulweni Womuntu.

Bekufanele ukuthi ngabe ngilitshelile ukuthi kwathi injongo le enkulu yeNkosi uSomandla lendodana yayo yaziswa kuqala enkundleni yamazulu kwaba lokuxokozela kumakhosi aphezulu, abahlonitshwa labalawulimabutho. Kuqala kwanyenyezwa, kwasekuzwakala esigodlweni senkosi, bonke besababaza njalo bemangala ngalelicebo elidumisekayo elalungiselwa ukusindisa uMphefumulo Womuntu osesizini. Babengeneliswe ngitsho yikugcina lindaba enkundleni kodwa abanye behlela phansi basebeyimemezela eMhlabeni.

Zeza njalo lezizindaba okokuqala endlebeni zikaDiyabhola, owathi ngokwemvelo wakhathazeka kakhulu njalo ezonda ukukhumbula ukuthi izinto ezinje zazilungiselwa ukumelana laye. Ngemva kokucabanga, waphetha ngokuthatha amanyathelo athize okuvimbela okungenzakala.Okokuqala, nxa kungenzeka, wayezanqabela zonke lezizindaba ezinhle ukuthi zingafiki endlebeni zoMphefumulo Womuntu.

"Ngoba," wacabanga ngaphakathi kwakhe, "aluba bengezwa ukuthi uNkulunkulu Somandla, inkosi yabo yamandulo, loEmanuweli indodana yakhe basebenzela ukulunga kwalumuzi, kungenzeka bangivukele." Ngakho ngobuqili obuvuselelweyo wamisa sibili uNkosi Ntandokayiphikiswa ukuthi aqaphele, emini lebusuku, kuwo wonke amasango omuzi, ikakhulu uSango Ndlebe loSango Lihlo.

"Isizatho sami ngalokhu," wazisa isikhonzi sakhe, "yikuthi sengizwile ukuthi kulecebo eselenziwe ukuthi thina sonke senziwe abahlubuki njalo elokwehlisela uMphefumulo Womuntu kusimo sawo samandulo sobugqili. Ngithemba la ngamahungahunga kuphela, kodwa ngileqiniso ukuthi kawemukeleki kini njengoba engemukeleki lakimi. Ngakho-ke kumele liqunte okungahluma kwenganekwane ezinje ezingafika ebantwini, libe leqiniso ukuthi wonke amasango alondoloziwe ngamandla nsuku zonke. Kungangeni muntu, ngaphandle sekuhlolisisiwe ukuthi babuka ngokusobala umbuso wethu omuhle. Kakube lenhloli zihlangane labantu, belamandla okucindezela lokuchitha ingabe ngubani okhuluma ngoNkulunkulu Somandla lecebo lakhe, ingabe lowo ofuna ukusivukela." Unkosi Ntandokayiphikiswa walalela ngokunanzelela inkosi yakhe njalo ngokukhuthala okukhulu walalela imithetho yakhe ngayo yonke indlela.

Okwesibili, uDiyabhola wenza isivumelwano esitsha esesabekayo labantu, ukuthi kabasoze bahlubukele inkosana yabo uDiyabhola lohulumende wakhe, kumbe bamnikele, loba badinge ukuguqula imithetho yakhe; kodwa bazavuma ukumamukela njengenkosana yabo eqondileyo bephikisa loba ngubani ongafika ezenza olebango ngomuzi woMphefumulo Womuntu.

Wakhumbula ngalokhu, ukubophela abantu kuye ngendlela enje okokuthi uNkulunkulu Somandla angeke abakhulule. Siwula, sithutha Mphefumulo Womuntu kazizange zikhonone ngitsho, kodwa zakuginya konke kungelampikiso kalula njengensikabayitshiye iginya okuyinhlanzi okuncane! Loba nje sebekhathazwe yilesi isivumelwano esitsha esibi, bazibula bazikhukhumeza ngokuthembeka kwabo kunkosana engumcindezeli, befunga obala ukuthi kabasoze bamvukele, loba bamtshiye baye komunye.

Hlezi lalezizindlela zokuvimbela okuzakwenzakala zingasuthisi, uDiyabhola ngokuhlanya kobukhwele bakhe, wazama ukuguqula umuzi ngokwengeza ezinye indlela ezimbi. Ngalokhu wenza ukuthi isaziso esiyangisayo lesingcolileyo sibhalwe nguMnu. Kungcola njalo sibethelwe phezu kwesango lenqaba, esipha imvumo kubo bonke abamthembayo bemlandela eMphefumulweni Womuntu ukuthi bazitike kuyo yonke indlela yamanyala lesimilo esenyanyekayo abasikhwabithayo. Kakho umuntu owayengabanqabela langayiphi indlela, ebuhlungwini bolunya ababengabuzwa ngokungathokozi kwenkosana yabo. Wathemba, ngokwenza lokhu, ukwenza umuzi uye usiba buthakathaka, ukuze nxa kufika indaba zokukhululwa kibo, zingabaphi ithemba, baphethe ngokuthi khathesi sebone kakhulu akuselakwenzeka ukuthi bakhululwe. Njalo, aluba uEmanuweli ubesazi ukuthi khathesi abantu balumuzi sebebabi kangakanani, ukuthi sebezinikele kangakanani kunkanuko zenyama lesono, ubengaguqula umkhumbulo wakhe ngokubakhulula. UDiyabhola wazi ngendlela ebuhlungu afunda ngayo, ukuthi uNkulunkulu Somandla loEmanuweli babengcwele kakhulu, njalo mhlawumbe bebona ukwanda kokungcola kwawo, balahlele khatshana uMphefumulo Womuntu phakade.

Okwesithathu, wacabanga ukuvalela loba yiziphi indaba ezingafinyelela, ngokubonisa abantu bomuzi ukuthi uNkulunkulu Somandla uzathumela ibutho elizimisele ukudiliza hatshi ukuthi likhulule. Ngakho wabizela bonke abantu endaweni yemakethe. Lapho-ke ngamacebo akhe obuqili ajwayelekileyo, waqalisa ukukhuluma labo:

"Madoda, labangane bami abalungileyo kakhulu! Lina lonke liyizikhonzi zami ngokomthetho, njengoba lisazi. Njalo lisazi kuhle ukuthi ngiziphathe njani phakathi kwenu kusukela osukwini lokuqala ngilani kuze kube khathesi, inkululeko enganani lamathuba amahle eliwakholisileyo lingaphansi kombuso wami. Khathesi, Mphefumulo Womuntu wami odumileyo, ngilusizi sibili ukuthi ngilitshele ngendaba zokuhlupheka esezifikile zivela khatshana – uhlupho olungakhathaza hlezi umuzi wethu. Ngizuze umbiko uvela kuNkosi Lusifa ukuthi inkosi yenu yakuqala, uNkulunkulu Somandla, uvusa ibutho ukuzamelana lani ezimisele ukulichitha, mpande logatsha! Ngalesisizatho, ngilibizele ndawonye ukuthi ngilicebise ngokungenziwa. Ngingazinanzelela mina ngokwami kalula, ngizinanzelele ukuphila kwami kuphela, kodwa inhliziyo yami inamathele kini kangangokuthi kangivumi ukulitshiya likule ingozi. Kulalokhu, ngiyavuma ukuma ngilincedise silwe kuze kube sekucineni. Uthini wena, E Mphefumulo Womuntu? Lizamhlamuka umngane wenu, kumbe sizakuma ndawonye?"

Njengomuntu oyedwa, abantu bomuzi bamemeza bephumisela ukuvumelana loDiyabhola, besithi, "Kakuthi lowo onakana okuphambene lalokhu abulawe!"

“Kuhle-ke”, waqhubeka uDiyabhola oqamba amanga, "kakusisizi thina ukuthemba isihawu, ngoba liNkosi uSomandla kayikwazi ukusitshengisa. Qiniso, okokuqala, angakhuluma ngesihawu loba azenzise ngaso, kodwa kuphela ukuthi azuze ukubusa umuzi lo kalula. Ngakho loba yini angakutsho, lingakholwa lizwi lakho, ngoba kuzabonakalisa ubuqili bokusinqoba abesesibhidliza sonke, engelasihawu! Nginakana ukuthi simelane laye kuze kube ngumuntu wokucina, sisala ukumlalela langayiphi indlela, ngoba kulapho okulele khona ingozi yethu enkulu. Ngithemba lazi ngcono kulokuthi lizivumele ukuchithwa ngamazwi akhohlisayo.

"Kengiqhubeke ngomunye umcijo," wengeza. "Ke sithi asenze sivume asindise ezinye zempilo zethu, abanye abalezikhundla eziphansi, libona angani kuzakwenzakalani kulabo benu engibabeke ezikhundleni eziphezulu, ngesizatho sokuthembeka kwenu kimi? Sithi ahle ale khona ukulibulala, kuyabe kungenye indlela alibamba ngayo elifaka kobunye ubugqili elingazange lihlangane labo njalo ingalinceda ngani impilo yenu? Lingacabangi lakancane ukuthi lizavunyelwa ukuhlala entokozweni elilayo khathesi mina ngiseyinkosana yenu. Hatshi, lizabotshwa ngumthetho ozalincweba ozakwenza ukuthi lenze izinto elingazithandiyo lelizizondayo.”

"Ngakho ngithi kungcono ukuthi lilwe life lisilwa, kulokuthi lihlale njengezigqili. Angilandaba nxa ngisengeza ukuthi lempilo yobugqili izakhumbuleka ingcono eMphefumulweni Womuntu kakhulu kulakhathesi. Konke ukukhala kophondo lukaNkulunkulu Somandla kukhalela igazi loMphefumulo Womuntu. Ngakho ngiyalicebisa. Hlomelani impi kuseselesikhathi njalo kengilifundise obunye ubuciko bempi. Ngilezikhali ezinengi, ezingenela ukulihlomisa lonke kusukela ekhanda kusiya enyaweni. Wozani enqabeni yami ngiliphe konke elikuswelayo."

Lapha-ke abantu bonke bomuzi baqulungana ngemva kukaDiyabhola besiya enqabeni yakhe, lapho abanikwa khona izikhali zakhe zobubi.

"Nansi ingowane yami, okuthiwa lithemba eliyize, ithemba lokuthi kuzakuba kuhle kubo bonke ekucineni, loba yiyiphi impilo esike sayiphila. Yisikhali esilungileyo lesi, esisetshenziswe kakhulu yibo bonke ababelindele ukuthi bazuze ukuthula lanxa babehambe ngokukhohlakala. Lokhu kuzavikela izigadlo ezinengi, Mphefumulo Womuntu wami.”

"Okulandelayo, nansi isivikelo sesifuba sami, esenziwe ngensimbi, okuthi wonke amabutho ami ahlome ngaso. Ngolimi olujwayelekileyo kuthiwa yinhliziyo elukhuni, inhliziyo elukhuni okwensimbi, ingelakuzwa njengelitshe. Nxa lingakugcina lokhu, ngitsho lesihawu singelinqobe, loba lethuswe yizesabiso zokwahlulela. Inhliziyo elukhuni iyisikhali esincane esilungele bonke abazonda uNkulunkulu Somandla abangalwa laye ngaphansi kophawu lwami.”

"Umhedla wami lulimi olubi, lona oselulunyathiswe yisihogo njalo lulakho ukuzejwayeza ukukhuluma konke okubi okumelana loNkulunkulu Somandla, indodana yakhe, indlela zakhe labantu bakhe. Ngiyalicebisa ukuthi likusebenzise lokhu njalo njalo. Sekuzanyiwe okwamathuba ayinkulungwane njalo loba ngubani okusebenzisayo njengoba ngimqondisa kasoze anqotshwe yisitha sami.”

"Nansi isihlangu sami okuthiwa yikungakholwa, lokhu kuphikisa ilizwi leqiniso elikhulunywe nguNkulunkulu Somandla, ngokukhethekileyo, konke akutsho maqondana lokwahlulela abantu abakhohlakeleyo. Labo asebebhale ngezimpi phakathi kukaEmanuweli lezinceku zami sebefike bafakaza ukuthi kasoze enze umsebenzi olamandla lapho okulokungakholwa khona. Ukuze usibambe kuhle lesisikhali kutsho ukuthi ungakholwa konke akutshoyo. Nxa ekhuluma ngokwahlulela, ungazikhathazi ngakho; nxa ekhuluma ngesihawu, ungazikhathazi ngaso; nxa ethembisa, loba efunga, ukuthi kasoze enze lutho ngaphandle kokuhle kuMphefumulo Womuntu nxa uphenduka, lingamkholwa. Ungalikholwa iqiniso lakho konke, yiyo indlela yokusebenzisa isihlangu sokungakholwa njengenceku yami yeqiniso.”

"Okokucina, esinye isikhali esilunge kakhulu esincane yikungabi lomoya wokukhuleka, umoya odelela ukukhalela isihawu. Bana leqiniso-ke, Mphefumulo Womuntu wami, ukukusebenzisa lokhu. Ini! Ukukhalela isihawu? Ungakwenzi lokhu lakanye, nxa ungowami. Pho, ngiyazi selingabantu abalezibindi, khathesi-ke selembathiswe izikhali zokuzivikela zami, lisaswelelani ukukhala kuNkulunkulu Somandla lifuna isihawu?"Esenakekele abantu bakhe ngezikhali zokuzivikela langezikhali, uDiyabhola waphetha ngelizwi lokucina lokukhuthaza:

"Phezu kwakho konke, khumbulani, ukuthi mina ngiyinkosana yenu eqondileyo njalo selifungile ukuvumelana lami lembangela yami. Khumbulani umusa wami wonke, lamathuba amahle, ukuqiniswa lenhlonipho engilitshengise khona. Konke lokhu kudinga ukuthembeka kwenu njalo kungaba nini-ke okulethuba elihle njengaleli lokukutshengisa njengakhathesi, nxa omunye efuna ukuthatha umbuso wami kini? Khathesi, nxa nje singema ndawonye sinqobe lokhu ukwethuswa okukodwa, ngesikhatshana esincinyane umhlaba wonke ungaba ngowethu. Nxa lokhu kusenzakala, ngizakulenza libe ngamakhosi lamakhosana labalawulimabutho. Njalo kungaba yisikhathi esihle kangakanani esingaba laso sindawonye!"

UDiyabhola esezihlomisile, njalo esezihlomise mandulo izinceku zakhe eMphefumulweni Womuntu ukumelana lenkosi yabo elungileyo esemthethweni, waselondoloza ngokuphindiweyo amasango omuzi, yena ngokwakhe ezilungiselela ukuvikela iNqaba Nhliziyo, inqaba yakhe eqinileyo. Abantu boMphefumulo Womuntu ukuze batshengise ubuqhawe babo, basebenzisa lezizikhali nsuku zonke, beyisa isitha sabo njalo bahlabela bedumisa inkosana yabo embi, bezibula ngezinto ezinkulu ababengazenza nxa kungaba lempi sibili phakathi kukaNkulunkulu Somandla lomcindezeli uDiyabhola.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina