Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina4/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

4. UNkulunkulu Somandla uthumela inkululeko

Kwathi konke lokhu kusenzeka, iNkosi Somandla elungileyo yayilungiselela ukuthuma ibutho ukubuyisela umuzi woMphefumulo Womuntu iwususa esandleni somhluthuni oyinkosana embi. Yaquma ukuthi ingathumeli okokuqala ngesandla sendodana yayo, uEmanuweli, kodwa ngesandla sezinye zezinceku zayo; yayizama ukuhlola ngazo isimo soMphefumulo Womuntu ukuze ibone ukuthi bangabuyela ekulaleleni inkosi yabo yeqiniso. Ibutho lalilamadoda eqiniso edlula inkulungwane ezingamatshumi amane, bonke bekhethwe yinkosi ngokwayo enkundleni yayo. Amadoda la ayengaphansi kokuqondiswa ngabalawulimabutho abane abalezibindi: uMlawulimabutho Bowanegesi, uMlawulimabutho Vumisa, uMlawulimabutho Kwahlulela, loMlawulimabutho Jezisa. Kwakungumkhuba owejwayelekileyo wenkosi, kuzo zonke izimpi zayo, ukuthi ithumele lababalawulimabutho kuqala, ngoba babelamandla, bengamadoda alezibindi.

Emunye kulababalawulimabutho wayekhangela amadoda azinkulungwane ezilitshumi benikwe uphawu yinkosi. UMlawulimabutho Bowanegesi, oyinduna yalaba abane, wayeloMnu. Mdumo, umphathi wefulegi yempi yakhe owayethwala imibala emnyama, lophawu lwakhe lwaluyikutshaya kombane okuthathu okubhebhayo. Kulandela uMlawulimabutho Vumisa, omphathi wefulegi yempi yakhe kwakungMnu. Sizi. Wayethwele imibala ethubileyo, uphawu lwakhe kulugwalo lomthetho, lapho akhupha khona ilangabi lomlilo. Okwesithathu kwakuloMlawulimabutho Kwahlulela, omphathi wefulegi yempi wakhe kwakunguMnu. Kwesabeka. Wayethwala imibala ebomvu, eyayilemvutho etshayo eyesabekayo ngokophawu lwakhe. Okokucina kuze uMlawulimabutho Jezisa, eloMnu. Kuqonda njengomphathi wefulegi yempi wakhe owayethwala imibala ebomvu, kodwa uphawu lwakhe luyisihlahla esingelasithelo, kulehloka libekwe empandeni yaso.

Kwathi bonke lababantu sebebuthene njalo behlolisiswa nguNkulunkulu Somandla ngokwakhe, wanika ilowo lalowo wabakhokheli izimiso zabo zomsebenzi, ebalaya, wonke amabutho esizwa, ngokuthembeka langokukhuthaza ukuthi baqhube yonke imilayo yakhe. Njengoba zonke izimiso zomsebenzi zazifanana, zitshiyana nje kancane ngamabizo, isihloko lokunye okuncane okungatsho lutho, ngizalipha okukodwa kube yisibonelo sakho konke.


Isimiso somsebenzi sivela kuNkulunkulu Somandla omkhulu, inkosi yoMphefumulo Womuntu, kumlawulimabutho wakhe othembekileyo lohloniphekayo, uMlawulimabutho Bowanegesi, sokwenza kwakhe impi phezu komuzi woMphefumulo Womuntu.
"E Bowanegesi, omunye wabalawulimabutho bami abalesibindi labadumileyo, omiswe ukukhangela inkulungwane ezilitshumi zamaqhawe ami izinceku ezithembekileyo, hamba ebizweni lami, lalelibutho, kumuzi olusizi woMphefumulo Womuntu. Nxa ufika khona, okokuqala ubanike izimiso zokuthula, ubalaya ukuthi balahle ijogwe lomcindezeli lokhohlakeleyo uDiyabhola babuyele kimi, inkosi yabo eqondileyo; balaye ukuthi bazihlanze kukho konke okwakhe (ube leqiniso ukuthi bayalalela). Nxa belalela ukulaya kwakho, uzamisa indawo yami eMphefumulweni Womuntu, unanzelela ukuthi awulimazi ngitsho loyedwa umuntu walumuzi, kodwa ubaphathe njengabangane labazalwane (ngoba ngiyabathanda bonke), ubatshela ukuthi ngiyeza masinyane ukubatshengisa ukuthi inkosi yabo ilesihawu esingakanani."

"Nxa bemelana lakho bevukela, ngakho-ke ngiyakulaya ukuthi usebenzise konke ukuhlakanipha, ingalo lamandla ukuze bavume. Hamba kuhle."

Ngakho sebemukele izimiso zomsebenzi wabo enkosini, lababalawulimabutho abane baqhubeka lemibala ephephezelayo, bafola besiya kumuzi woMphefumulo Womuntu. UMlawulimabutho Bowanegesi wayekhokhela; uMlawulimabutho Vumisa loMlawulimabutho Kwahlulela baba yibukhulu bebutho, kwathi uMlawulimabutho Jezisa waba semuva. Umphefumulo Womuntu wawakhelwe khatshana lesigodlo sikaNkulunkulu Somandla, ngakho badabula izigaba lamazwe amanengi, beletha isibusiso lapho abahamba khona, baze bayafika ekupheleni kohambo lwabo. Abalawulimabutho baba lokudana nxa bebona isimo soMphefumulo Womuntu kodwa bahamba baze bayafika emidulini bamisa duze kweSango Ndlebe, indawo yokuzwa, kwathi abanye bamisa amathente esigcawini.

Kwathi abantu boMphefumulo Womuntu bebona amaqhawe alixuku aziphethe kuhle, elezikhali zawo ezikhazimulayo lemibala ephephezelayo, behluleka ukuzibamba ukuthi beze bazejolozela lumbono ongejwayelekanga. Kodwa uDiyabhola oliqili, esesaba ukuthi abantu bangathatheka kangaka ngalokho abakubonayo okokuthi bangahle bavulele abalawulimabutho amasango, weza masinyane evela kunqaba yakhe, etshela bonke ukuthi kababuyele phakathi komuzi lapha akhuluma labo ngolunya.

"Madoda! Lanxa lingabantu bami abathembekileyo labangane abathandekayo, kumele ngilisole ngokulangatha kwenu ukwazi izinto. Liyalibona ixuku leli ukuthi yiliphi, lokuthi kungani lizimise phambi komuzi wethu ngalindlela? Yibo lababantu kanye engalixwayisa ngabo, esikhathini esedlulileyo, esengazama ukulihlomisela ukumelana labo, ngakho kokubili, umzimba lengqondo.”

"Endaweni yokuma libabukele, aluba lihle lahlaba umkhosi ukuze sithathe indawo yokuzivikela. Okwakhathesi, selingenze ngethuka kancane, ukuthi nxa bengaqalisa ukuhlasela, lizazinikela njengamagwala! Likhumbula ukuthi bengisenzelani ukulilaya ukulinda njalo lilinde okuphindwe kabili amasango enu? Bengisenzelani ukuzama ukwenza lukhuni inhliziyo zenu, zize zibe njengensimbi, loba njengelitshe lokuchola? Kambe bekuyikuthi libukele ngokumangala, njengabantwana abancane, labo abayizitha zenu ezibulalayo?”

"Bambanani ndawonye, litshaye isigubhu libe njengempi, ukuze izitha zethu zazi ukuthi silamadoda alezibindi ukugadlana loMphefumulo Womuntu. Kangiseyikulisola okwedlula lokhu, kodwa nanzelelani ngingaliboni futhi liziphatha ngendlela yokuziyekelela okunje. Kakulamuntu, ngaphandle kokuqondisa kwami, okumele aveze ikhanda lakhe phezu komduli womuzi. Selizwile amazwi ami! Bonani ukuthi liyangilalela njalo konke kuzalunga."

Ngenxa yempumela yalamazwi abantu boMphefumulo Womuntu babaphakathi kokwethuka okukhulu bagijima bayale lale ezitaladini, bekhala, "Nceda! Nceda! Abantu abayaluzelisa umhlaba sebefikile lapha!"

UDiyabhola wathokoza ngesimo esiguqukileyo sokuziphatha kwabo wazitshayela ihlombe, esithi "Aha! Yilokhu engithanda ukukuzwa. Aluba nje bezangilalela bagcine lesisimo sengqondo, kangilakwesaba loba ngubani ongazama ukuthumba lumuzi."

Kasibuyeleni-ke kumabutho enkosi, abekade ecatheme ngaphandle koMphefumulo Womuntu. Kungakadluli insuku ezintathu uMlawulimabutho Bowanegesi walaya umtshayuphondo ukuthi ehlele kuSango Ndlebe, elapho ngebizo likaNkulunkulu Somandla omkhulu, ukubiza uMphefumulo Womuntu ukuthi ulalele kumbiko abezawubika uvela enkosini yakhe. Umtshayuphondo ogama lakhe linguLalela-Lokhu-Okuzwayo, waya kuSango Ndlebe wasekhalisa uphondo lwakhe, kodwa kwakungelamphefumulo ngitsho owavelayo, kumbe owaphendulayo, njengoba uDiyabhola wayebalayile. Umtshayuphondo wabuyela kumlawulimabutho wakhe wamtshela ukuthi wemukelwe njani. Lokhu kwadabula umlawulimabutho olungileyo kakhulu. Lanxa kunjalo-ke, ngemva kwesikhatshana uMlawulimabutho Bowanegesi wathumela umtshayuphondo futhi, kodwa ngokwesibili wemukelwa ngendlela efananayo xathu.Sekwenzakele lokhu abalawulimabutho lezinye iziphathamandla babiza inhlanganiso yempi ukuthi banakane ukuthi amanyathela abo alandelayo azaba yini ekuzameni ukuthathela njalo inkosi yabo uMphefumulo Womuntu. Ngemva kokuhlolisisa izimiso ababeziphiwe, bacabanga ukuthi baphe isimemezelo sesithathu ukuthi balalele umbiko wenkosi. Uba lokhu futhi kusehlula ukuthi kulethe impendulo, babezazama ukubamba ngamandla abantu boMphefumulo Womuntu ukuthi babuyele ekulaleleni inkosi eqondileyo.

Ngakho ngethuba lesithathu, uLalela-Lokhu-Okuzwayo waya kuSango Ndlebe, njalo ngebizo lenkosi wamemeza kakhulu, ebiza abantu boMphefumulo-Womuntu ukuthi beze bazelalela abahlonitshwa abalawulimabutho benkosi. Wengeza ngalesisikhathi, ukuthi nxa belokhu besala, abalawulimabutho bazimisele ukuza phezu kwabo lokubehlisela ekulaleleni ngamandla. Ngalesisikhathi loba kunjalo impendulo yayisiza. UNkosi Ntandokayiphikiswa wasukuma wema (liyakhumbula ukuthi uDiyabhola wayemenze uSibalukhulu woMthangala loMgcini Masango), njalo ngendlela yokuziphakamisa lokweyisa, wadinga ukuthi azi ukuthi umtshayuphondo ungubani, uvela ngaphi, esenzelani umsindo omubi kangaka njalo ekhuluma amazwi olaka maqondana loMphefumulo Womuntu?

Umtshayuphondo waphendula, "Ngiyinceku yohloniphekayo uMlawulimabutho Bowanegesi, umholi webutho likaNkulunkulu Somandla omkhulu, yenalo wena omvukeleyo, kanye lomuzi wonke woMphefumulo Womuntu. Inkosi yami umlawulimabutho ilombiko okhethekileyo wakho lomuzi wonke. Nxa uzalalela ngokuthula, yenza njalo, kodwa nxa ungasoze ukwenze, kumele uthwale izilandelamuva."

"Kuhle kakhulu," waphendula uNkosi Ntandokayiphikiswa, ngendlela yokuzehlisela phansi kakhulukazi, "ngizawuthwala umbiko wakho ngiwuse kuNkosi Diyabhola njalo ngizakutshela azakutsho."

"Hatshi-bo, ungeke," wamphendula umtshayuphondo. “Umbiko wethu kawusiwo wesiqhwaga uDiyabhola ngitsho, kodwa ngowomuzi olusizi woMphefumulo Womuntu. Kasilangwabungwabu ngitsho lakancinyane lakukuphi angakutsho. Sithunywe ukubuyisela lumuzi siwususe kumcindezeli olesihluku njalo siwuncenge ukuthi uzehlisele phansi, njengoba kwakunjalo mandulo, komkhulu umhlekazi uNkulunkulu Somandla.

"Nxa kunjalo," waphendula uNkosi Ntandokayiphikiswa, ngelizwi eliphansi, "ngizakwenza njengokuthanda kwakho ngithwale umbiko wakho ngiwuse kulowomuzi."

"Yenza njalo," waqondisa umtshayuphondo, "kodwa ungazami labuqili. Woba leqiniso lalokhu, ukuthi uba ungasoze uvumelane lalokhu ngokuthula, sizimisele ukuthi senze impi phezu kwenu silivumise. Ukuqinisa amazwi ami, kusasa lizabona ifulegi emnyama lokutshaya kombane okubhebhayo, iphakanyiselwe kokubili ukudelela inkosana yenu lokuzimisela kwethu ukuphumelela emsebenzini inkosi esiphe wona."

UNkosi Ntandokayiphikiswa khonapho wasuka lombiko wakhe umtshayuphondo esabuyela enkambeni ukuyalandisela abalawulimabutho ukuthi isimemezelo sesithathu samukelwe njani.

"Okwalesisikhathi, kulungile," watsho uBowanegesi. "Sizake silale kancinyane emifolweni yethu ukuze sibone ukuthi lababavukeli bazakwenzani."

Kwathi sesisondele isikhathi sokuthi uMphefumulo Womuntu uphe impendulo kuBowanegesi labalawulimabutho bakhe, wanika umlayo kuwo wonke amadoda empi kuyo yonke inkamba ukuthi kumele beme ndawonye, njengomuntu oyedwa, belungele ukwamukela umuzi ngesihawu, uba bengazinikela, njalo, uba kungenjalo, bawubambe ngamandla ukuthi uvume. Ngakho kusisa abatshayimpondo bakhalisa impondo zabo kuyo yonke inkamba, belimukisa bonke abantu ukuthi baye endaweni zabo. Kodwa abantu bomuzi woMphefumulo Womuntu besizwa abatshayimpondo, batshaywa luvalo olukhulu, bakhumbula ukuthi ukuhlasela sekuqalisile phezu kwabo. Ngakho labo baqalisa ukulungiselela impi.

Sebeme kwaze kwafika isikhathi esimisiweyo, uMlawulimabutho Bowanegesi wazimisela ukuthi ezwe impendulo, ngakho wathumela umtshayuphondo wakhe futhi ukuthi amemezele eMphefumulweni Womuntu ukuthi ezwe ngombiko womlawulimabutho. Wafica, loba kunjalo, ukuthi abantu bomuzi sebenxibile kuSango Ndlebe ngamandla abo wonke. UBowanegesi wabiza uNkosi Gcinumuzi, kodwa kwathi uNkosi Kungakholwa eziveza yena phezu komthangala (wayesekhethwe endaweni yenkosi uSiloyiso-Sibi), uBowanegesi wamemeza, "Kasuye uNkosi Gcinumuzi lo! Ungaphi uNkosi Qedisisa, yena okuvele kunguye uNkosi Gcinumuzi woMphefumulo Womuntu? Kukuye engizakwethula umbiko wami."

Ngalesisikhathi, uDiyabhola owayesefikile laye kulo umduli, wamemeza waphumisela, "Mnu. Mlawulimabutho, ngesibindi esikhulu usuwenze izimemezelo ezine kuMphefumulo Womuntu ukuze babe yizinceku zenkosi yakho, kodwa ngithanda ukwazi ukuthi kungemvumo kabani. Ubona angani wenzani ngakho konke lokhu?"

Ngokupheleleyo engananzi isiqhwaga, uMlawulimabutho Bowanegesi (owayelemibala emnyama elokutshaya komdumo okuthathu okutshisayo) waziveza ngokwakhe mathupha emzini woMphefumulo Womuntu.

"Ngilaleleni, lina elidanileyo njalo elihlamukayo Mphefumulo Womuntu. INkosi yenu enkulu elomusa, uNkulunkulu Somandla omkhulu, inkosi yami, ungithume kini lalesisimiso" (lokhu wakuphakamisa ukuze bonke babone), "ukulibuyisela futhi ekumlaleleni. Uba lisemukela izimemezelo zami, ngifanele ngize kini njengabangane bami labafowethu, kodwa nxa lizakwala, ngilaywe ukuthi ngilivumise ngamandla."

Kwasekusukuma uMlawulimabutho Vumisa (liyakhumbula ukuthi wayelemibala ethubileyo elogwalo loMthetho luvulwe kabanzi).

"Zwana, wena Mphefumulo Womuntu. Lake laba lodumo ngokulunga kwenu, kodwa khathesi, maye, seligcwele amanga lenkohliso. Selizwile umfowethu uMlawulimabutho Bowanegesi, ukuthi utheni. Kungaba yikuhlakanipha kini, njalo kungalenzela intokozo, nxa lingemukela izimiso zokuthula lesihawu elikunikwayo, ngokukhethekileyo nxa kuvela kulowo elimvukelayo, ngoba uNkulunkulu Somandla, inkosi yethu, ulamandla amakhulu. Njalo kakho ongamelana laye nxa ezondile.

Uba lisithi kalonanga loba ukuhlamukela inkosi, ukwenza kwenu konke kusukela mhlawelanga lalahlela kude inkonzo yenu kuye kuzakukhuluma kumelane lani. Lalingalalelelani umcindezeli, loba ukumemukela njengenkosana? Lalingayalelani imithetho kaSomandla njalo lilalele lo uDiyabhola? Kungani futhi livala amasango njalo lithatha izikhali ukumelana lathi, izinceku zenkosi ezithembekileyo? Xwayisekani-ke, njalo lemukele ukunxusa koMlawulimabutho njalo lingeqi isikhathi sesihawu. E Mphefumulo Womuntu, lingavalelwa ngaphandle kwesihawu, loba livumele ukuwiselwa kuzinkulungwane zosizi ngenkohliso kaDiyabhola. Akuthandabuzeki uzazama ukuthi alenze linakane ukuthi sifuna sizuze ithuba ngalokhu, kodwa ngiyamemezela ukuthi kuyikulalela inkosi yethu, lokuloyisa intokozo yenu, okusilethe kini.

"Futhi, ngithi, nanzelelani umusa omangalisayo obangela ukuthi uSomandla azithobe yena ukuze ancengane lani, elincenga kamnandi, ngathi, ukuthi libuyisane laye. Kalisweli, njengoba linjalo lani kuye, kodwa liyabona isihawu sakhe, kathandi ukuthi uMphefumulo Womuntu ufe, kodwa uphendukele kuye uphile."

Kwathi eseqedile uMlawulimabutho Vumisa, uMlawulimabutho Mahluleli wasukuma (yena owayelemibala ebomvu elesithando somlilo ovuthayo), waqalisa:

"E madoda oMphefumulo Womuntu, eselihlale kangaka lihlamuka njalo livukela inkosi yenu, zwisisani ukuthi kasizanga ngale indlela kini silombiko wethu; yinkosi, inkosi yethu, esithume kini. Kodwa lingacabangi, loba livumele umcindezeli uDiyabhola ukulincenga, ukuthi inkosi yethu kayenelisi ukulivumisa ngamandla ayo, ngoba ingumenzi wezinto zonke, njalo ngokuthinta kwayo nje izintaba ziyathunqa; lokuthi isango layo lesihawu lizakuma livuliwe phakade, ngoba usuku lokugweba luzakuza ngeqiniso njalo luyeza ngokuphangisa.

"E Mphefumulo Womuntu, kuyinto encinyane emehlweni enu yini, ukuthi inkosi yethu ilipha isihawu, ngitsho langemva kwezicunulo ezinengi kangaka? Lokhe yelule intonga yayo yegolide kini; lokhe njalo ingavumi ukuthi livalelwe ngaphandle kwesango. Lizayicunula yini ukuthi yenze lokhu? Nakanani kuhle ngalokhu engikutshoyo lingenzi angani alisoze libuye liyibone ngoba ilindele ukugweba. Ngenxa yentukuthelo yayo, qaphelani ingalisusi masinyane ilise kude, ngoba sekunjalo kakulalutho oluzalikhulula. Isilungisile isihlalo sayo sokwahlulela njalo izakuza ngomlilo isesivunguzaneni. Ngakho-ke nanzelelani, E Mphefumulo Womuntu, qaphelani, hlezi ukuqonda lokwahlulela kuzalibamba!"

(Kwathi uMlawulimabutho Mahluleli esakhuluma emzini woMphefumulo Womuntu, kwananzelelwa ngabanye ukuthi uDiyabhola waqalisa ukuqhuqha!) UMlawulimabutho waphetha inkulumo yakhe ngokuthi: “E Mphefumulo Womuntu olusizi, lingeke lavula yini amasango enu ukuthi lisemukele, abameli benkosi yenu, abangathokoza ukulibona lisindisiwe? Lingasimela yini isigwebo esizalehlela? Lingayinatha yini intukuthelo inkosi yethu eyilungisele uDiyabhola labangane bakhe? Nanzelelani, E, nanzelelani!"

Emva kwalokhu, umlawulimabutho wesine, uMlawulimabutho Jezisa, waqalisa inkulumo yakhe (laye wayelemibala ebomvu engumfanekiso wesihlahla esingatheliyo):

"E, muzi woMphefumulo Womuntu, owake wathela kangaka kodwa khathesi unjengogatsha olungelasithelo, wake waba yintokozo yabahlonitshwa, kodwa khathesi ulubhalu lukaDiyabhola kuphela, lalelani amazwi engizawakhuluma kini ngebizo likaNkulunkulu Somandla omkhulu. Khangelani, ihloka selibekiwe empandeni yesihlahla, ngoba sonke isihlahla esingatheli izithelo ezinhle siyaqunywa, siphoswe emlilweni. Lina, E Mphefumulo Womuntu, liyilesisihlahla esingatheliyo, ngoba kalitheli lutho ngaphandle kwesithelo esibi esifika esilitshengisa ukuthi liyisihlahla esibi. Selivukele inkosi yenu lathi esingamandla lebutho likaNkulunkulu Somandla, siyilelihloka elibekwe empandeni zenu. Lithini? Lingephenduke yini kungakatshaywa okokuqala? Nxa ngilitshaya, kuyakuba yikuphela kwenu; kakulalutho ngaphandle kokuzinikela enkosini yethu okungasivimbela ukuthi sisebenzise ihloka. Uba isihawu singelisindise, kuyini elikufaneleyo ngaphandle kokuthi liqunywe liphoselwe emlilweni ukuze litshiswe?

"E Mphefumulo Womuntu ukubekezela lokuxolela kakuhlali kokuphela. Kungaba ngumnyaka, emibili, mhlawumbe iminyaka emithathu, kodwa, nxa ungahlamuka iminyaka emithathu (usukwenze okwedlula lapho) kuzalandelani kodwa 'sigamule...'? Unakana ukuthi yizethuselo zokudlala yini loba ukuthi inkosi yethu kayilamandla okuzenza? E! Lizathola lokhu emazwini enkosi yethu, ukuthi nxa edelelwa yizoni, kukhona okwedlula khatshana ukwethusela. Isono sakho silethe lelibutho elikhulu kumiduli yakho, njalo kungacina ngokwahlulela lokubulala yini? Selizwile abakukhulumileyo abalawulimabutho, Kube kanti lokhu livale amasango enu. Khuluma, Mphefumulo Womuntu! Lokhe lisaphikisa yini, loba liyemukela izimiso zokuthula?"

UMphefumulo Womuntu wala ngokupheleleyo ukulalela amazwi alesibindi awabalawulimabutho abane abahloniphekayo abalezibindi, lanxa ukuzwakala kwawo kwatshaya phezu kukaSango Ndlebe, kodwa hatshi ngamandla angangokuthi ayengenza livuleke. Umuzi wacela isikhathi ukuthi ulungise impendulo, okwathi abalawulimabutho baphendula bathi nxa abantu bomuzi bengaphosela phandle omdala uMnu. Beka-Khatshana, bangabanika isikhathi sokuphendula, kodwa uba kungenjalo, bangeke; ngoba ingqe nje wayephakathi komuzi, wayengenze lutho ngaphandle kokuganga lokubambelela. UDiyabhola-ke wayengathandi ukuthi alahlekelwe nguBeka-Khatshana, njengoba wayengomunye wezikhulumi ezilamandla, wacabanga ukuphendula yena - kodwa-ke eguqula ingqondo yakhe, walaya uNkosi Gcinumuzi, onguKungakholwa, ukuthi akwenze, esithi, "Nkosi yami, wena nika abantu laba abahlanyayo impendulo njalo ukhulume ukuze wonke uMphefumulo Womuntu uzwe njalo uqedisise."

Esemukele lumlayo, uNkosi Kungakholwa waqalisa ngale indlela: "Madoda, selisigombolozele laphambanisa ukuthula kwethu. Lingobani, njalo livela ngaphi, kasithandi ukuthi silazi. Lisitshela ukuthi livela kuNkulunkulu Somandla, loba elemvumo bani ukuthi asithumele umbiko onje kasimazi laye. Limemezele ukuthi umuzi lo ubalekele inkosana yawo, ukuze uvikelwe, njalo uzinikele ngokwawo kuyenalo uNkulunkulu Somandla, lisithi, ngokwenza lokhu, zonke izono ezedluleyo zizakwedlula zingakhunjulwa. Liqhubeke lisethusela lumuzi ngencithakalo eyesabekayo nxa ungasoze ulalele umlayo wenu.

"Khathesi balawulimabutho, zwisisani ukuthi loba inkosi uDiyabhola, loba mina isisebenzi sakhe, loba ngubani kulo uMphefumulo Womuntu olesibindi kalandaba lalutho lwenu, loba umbiko wenu, kumbe inkosi yenu. Kasiwesabi amandla akhe, ubukhulu bakhe loba izethuselo zenu zokuphindisela. Njalo kasisoze sizedlisele ngaphansi kwezimemezelo zakhe. Mayelana lale impi eliyitshotshozelayo, sizazivikela ngayo yonke indlela. Ngamafitshane, ngokusobala kasilesabi njalo siyakholwa ukuthi sibili selihlamukele inkosi yenu njalo seligijima lisabalala lizama ukudala emzini owodwa kumbe olandelayo. Kalisoze liphumelele eMphefumulweni Womuntu .”

"Ukuphetha: Kasilesabi; sizavala amasango ethu simelane lani. Futhi asiloyisi ukuthi siphanjaniswe. Hambani, hlezi silihlasele sikuwonalo umthangala!"

Linkulumo yokwala lokungalaleli yelekelelwa yinkosi Ntandokayiphikiswa: "Madoda, sesizwile elikufunayo lomsindo wokwethusela kwenu, kodwa kasilesabi lakancinyane, kasinyikinyeki ngelikutshoyo. Ngeqiniso, uba lingasuki lapha phakathi kwensuku ezintathu, lizafunda ukuthi kuyinto eyesabekayo kangakanani ukuvusa isiqhwaga uDiyabhola nxa yena ezilalele emzini wakhe woMphefumulo Womuntu."

Unobhala, uMnu. Khohlwa Okuhle, wasesengeza okuncane: "Madoda, ngamazwi athobekileyo amakhosi ethu asephendule inkulumo yenu embi leyentukuthelo, lapho bekumele size phezu kwenu ngodlakela. Yemukelani iseluleko sabo lisuke lapha masinyane, ngoba singamadoda okuthula njalo kasifisi ukulihlasela."

Ngalesosikhathi umuzi woMphefumulo Womuntu wamemeza ngentokozo kungani sebezuze ukunqoba okukhulu, batshaya insimbi zabo bagida phezu komduli. UDiyabhola wabuyela kunqaba yakhe, kwathi uNkosi Gcinumuzi loMnu. Khohlwa-Okuhle bahamba ngendlela yabo, kodwa uNkosi Ntandokayiphikiswa wananzelela ngokukhethekileyo ukuthi wonke amasango alindwe ngabalindi abaphindwe kabili lezinsimbi zokunxiba eziphindwe kabili. Ukuze uSango Ndlebe abe ngovikelwayo ngokukhethekileyo (ngoba kulapho amabutho enkosi ayeloyisa ukungena khona) wabeka uMnu. Bandlulula, umuntu omdala ozondileyo ongathandekiyo, waba ngumlawuli mabutho lapho. Ngaphansi kwamandla akhe wafaka amadoda angamatshumi ayisithupha ayizacuthe, afanele kakhulu umsebenzi okhethekileyo wokuvikela iSango Ndlebe ekuhlaselweni ngamabutho enkosi.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina