Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina5/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

5. Ukulwa ngaphandle lezesabiso ngaphakathi

Kwathi abalawulimabutho sebebonile ukuthi mpendulo bani abangayizuza kuzikhulu zalo umuzi, lokuthi babengeke bezwe ukulalelwa kubantukazana bomuzi njalo lokuthi uMphefumulo Womuntu wawuzimisele ukuqinisela usala, bazilungiselela impi. Okokuqala baqinisa kakhulu amandla abo kuSango Ndlebe, ngoba bakwazi ukuthi kumele bangene lapha; nxa kungenjalo akulabuhle obungeza kulo umuzi. Sekwenziwe lokhu, babeka abaseleyo kumadoda endaweni zabo, bakhalisa uphondo banika umkhosi wempi, "Kumele lizalwe ngokutsha." Labo abaphakathi komuzi babaphendula, ukumemeza ngokumemeza njalo ukuhlasela ngokuhlasela, yasiqalisa-ke impi.

Abantu boMphefumulo Womuntu babelemibhobho emibili emikhulu ababeyithembe kakhulu okuthiwa nguKhanda loNgqondo ePhezulu. Le bayibeka phezu komphotshongo weSango Ndlebe, kodwa abalawulimabutho babeqaphele njalo benanzelela lokhu kangaka, lanxa inhlamvu ziphuma kule imibhobho kwesinye isikhathi zahwitha kundlebe zabo, okokuthi abalimalanga. Abantu bomuzi bathemba, ukuthi ngale imibhobho yabo, bazakwenza incithakalo enkulu kunkamba kaNkulunkulu Somandla, kodwa ngeqiniso yayingelampumelelo.

Amadoda abalawulimabutho ahlasela umuzi ngamandla amakhulu, ngokukhethekileyo bezama ukudabula bavule uSango Ndlebe, ngoba bakwazi ukuthi nxa besehluleka lapho kuyabe kungasizi ukuhlasela umduli. Basebenzisa izikhali ezitshiyeneyo lemigqala eminengi esindayo lezavutha njalo kwakulokulwisana okunengi lokudibana okuncane. Kodwa uMphefumulo Womuntu wamelana lakho kakhulukazi, uqiniswa lulaka lukaDiyabhola lokuzimisela kwenkosi Ntando Kayiphikiswa, uKungakholwa loKhohlwa-oKuhle, okwathi ngalelohlobo, kwakhanya angani amabutho enkosi ayetshaywa kakhulu, amathuba amahle asala kuMphefumulo Womuntu. Kwathi abalawulimabutho sebebonile ukuthi kumi njani, babuyela emuva bacatshela ubusika emifolweni. Kwaba khona ukulahlekelwa kumaxuku womabili engizalethulela khona ngamafitshane.

Kangilitshelanga ekuqaleni ukuthi, kwathi uBowanegesi efola lamabutho akhe bedabula ilizwe bekhangele uMphefumulo Womuntu, bahlangana lamadoda amatsha amathathu athanda ukubalelwa emabuthweni. Kwakungabantu ababukekayo, uMnu. uMasiko, uMnu. uNhlakanipho-yabantu loMnu. uMacebo Abantu, abazinikela ukusebenzela inkosi. Abalawulimabutho babacebisa ukuthi hlezi bangabasengozini yokuhlaselwa ekulweni okumisiweyo loDiyabhola, lokuthi kumele bakhumbule kuhle bengakazinikeli kulokhu. Amadoda la aqinisa-ke athi imikhumbulo yabo yayisiqumile kulokhu njalo basebezimisele ukusebenzela uNkulunkulu Somandla omkhulu. Esebonile ukuthi bangamadoda alolwazi oluthile lesibindi uMlawulimabutho uBowanegesi wavuma ukubabalela kuxuku lakhe, basebefola-ke besiya empini.

Khathesi phakathi kokunye ukulwisana esisanda ukukhuluma ngakho, amadoda enkosi Ntando Kayiphikiswa athi phulukundlu aphuma phandle komuzi ahlasela amabutho kaBowanegesi evela ngemuva, athumba lamadoda amathathu, uMnu. Masiko, uMnu. Nhlakanipho-yabantu loMnu. Macebo-abantu, ababuyisela phakathi komuzi njengezibotshwa zempi. Kwathi uDiyabhola esekuzwile lokhu, wathumela ilizwi ukuthi lawomadoda kawalethwe kuye enqabeni yakhe lapho ababuzisisa khona ngokunanzelela, ethanda ukwazi ukuthi kuhambe njani baze basebenzelele uNkulunkulu Somandla. Wasebabuza ukuthi bayavuma ukumsebenzela bemelene labalawulimabutho babo bamandulo.

"E yebo," baphendula ngokuthokoza. "Kasiphili sibili ngokuqinileyo ekukholweni kodwa kulalokho ngesimiselo senhlanhla. Njalo njengoba khathesi sesisezandleni zakho, singathokoza ngokufananayo ukusebenza ngaphansi kwakho njengoba kade sizasebenza ngaphansi kwenkosi."

Esethokoziswe yikuzuza ukusetshenzelwa yilamadoda aloncedo, uDiyabhola (esewayekele entolongweni okwensuku ezinlutshwana) wawathuma lencwadi evela kuye isiya kuMlawulimabutho Loba Kuyini, isiphathamandla sakhe esimlalelayo phakathi komuzi.

"Wena Loba Kuyini othandekayo lomajwayela," yatsho incwadi, "ngithumela kuwe amajaha amathathu amahle ukuba asebenze ngaphansi kwakho, omajwayela njengawe, ngileqiniso ukuthi uzabasebenzisa kwesinye sezikhundla loba ngaphi."

Ngakho lamadoda alahlekelwa yikusebenzela inkosi, kodwa amadoda enkosi enza umonakalo esitheni. Ngokuhlasela kunye ngezavutha bephula bavula uphahla lwesigodlo sikaNkosi Kungakholwa. Kwesinye isikhathi, uNkosi Ntandokayiphikiswa kwasala kancane ukuthi abulawe khonokho, kodwa wenelisa ukuthi asile; kwathi ngokuhlasela kunye ngezavutha abathize babalandeli babulawa khonapho: uMnu. Kufunga, uMnu. Laka, uMnu. Buqili, uMnu. Phangisa-ukukhuluma-amanga, loMnu. Kudakwa. Bawisa njalo imibhobho emibili emikhulu, uKhanda loNgqondo ePhezulu, eyayimi phezulu komphotshongo weSango Ndlebe beyilalisa phansi ekungcoleni.

Khathesi sibuyele enkambeni. Ngesikhathi sokuqanda senyanga ezidinayo zebusika abalawulimabutho benkosi baqhubeka ngezimemezelo lokuphazamisa, okokuqala kulelisango, baye kuleleyana, baye kwelinye kuwo wonke womahlanu sikhathi sinye. Ngakho umuzi woMphefumulo Womuntu wawungasahlalanga ekuthuleni njengakuqala, ukuthi uqhubeke ezonweni zawo lakuntokozo. Kwesinye isikhathi amabutho azinkulungwane angabonakala egijima ebhoda imiduli yomuzi ebusuku ememeza umkhosi wempi. Kwesinye isikhathi izavutha zivunguze isiqhotho samatshe phezu kwemiduli, nxa kuzwakala ukukhala kwabalimeleyo kumuzi wonke. Akuthandabuzeki ukuthi loDiyabhola ngokwakhe ukuphumula kwakhe kwaphambaniseka elele kunqaba yakhe.

Ngenxa yezehlakalo zonke lezi, imicabango emitsha yadabula ngamandla phakathi komuzi ithumba imikhumbulo yamadoda akuMphefumulo Womuntu. Abanye babezwakala besithi, "Lokhu kuyesabeka! Singeke siqhubeke siphila ngalindlela!"

Abanye babesithi, "E kuzakwedlula, kuzakwedlula." Kanti abanye babesithi, "Kasiphendukeni futhi siye enkosini uSomandla njalo aqede inhlupho zethu zonke." Owesine wayengengeza, "Kodwa kasikwazi ukuthi uzasemukela khathesi yini. Ngiyesaba, sesikuyekelele kakhulu.”

Futhi uMnu. Sazela, owayengunobhala kuqala, waqalisa ukukhuluma kakhulu njalo amazwi akhe ayanjengomdumo owesabekayo, kusengeza phezu komsindo lokumemeza kwamabutho lokumemeza kwabalawulimabutho.

Ukwengezelela phezu kwazo zonke lezizinhlupheko indlala yaqalisa ukuhlasela, ngoba izinto ezinengi ezinhle abantu ababezithanda zaqalisa ukusweleka. Wawuzathaba kangakanani uMphefumulo Womuntu ukuba lokuthula okuncane lokuhlaliseka kwengqondo, kodwa uMlawulimabutho uBowanegesi wathumela umtshayuphondo lesimemezelo sokulaya uMphefumulo Womuntu ukuthi uzinikele enkosini. Wathunyelwa kathathu, kulethemba lokuthi khathesi, bangaba khona abanye phakathi kwabantu bomuzi abazavuma ukuzinikela, benikwe unxuso olutsha lokuthi benze lokhu. Ngokweqiniso, umuzi kumele ukuthi ngabe wawusuzinikele kudala, kungabanga yikuphikisa kukaNkosi Kungakholwa loNkosi Ntandokayiphikiswa. UDiyabhola laye waqalisa ukunyikinyeka futhi ngakho uMphefumulo Womuntu wasusehlukana kangaka engqondweni waqhubeka ucambalele esimeni sokudangala lokwesaba.

Isimemezelo sokuqala esisanda ukubaliswa sakhumbuza umuzi ngokuzilungiselela kwenkosi ukuxolela itshengise isihawu uba uMphefumulo Womuntu ungabuyela kuye ngokuthobeka. Isimemezelo sesibili sasibekwe ngendlela ehlukuluzayo kancane, kuxwayiswa umuzi, ukuthi lanxa belesikhathi eside kangakanani bebavukela, abalawulimabutho babezimisele ngokupheleleyo ukuthi banqobe. Isimemezelo sesithathu, umtshayuphondo wathi kakwazi kumbe abalawulimabutho babeseyamela esihawini kumbe ekwahluleleni, kodwa baqhubeka belaya ukuthi kababavulele amasango.

Izimemezelo lezi ezintathu, ikakhulu ezokucina ezimbili zakhathaza umuzi kakhulu okokuthi ngemva kokubonisana, kwaphethwa ngokuthunywa uNkosi Ntandokayiphikiswa kuSango Ndlebe, elomtshayuphondo, ukuze abize abalawulimabutho ukuyakhulumisana lesitha. Kwathi abalawulimabutho sebefikile labo bonke abantu ababelabo abantu bomuzi bathi bangafika kusivumelwano loNkosi uSomandla ngalezizimiso ezilandelayo, lezo inkosana yabo eyayibavumele ukuthi bazinike:

1) Ukuthi inkosi uKungakholwa, loNkosi Ntandokayiphikiswa, loMnu. Khohlwa-Okuhle kumele bengaphansi kukaNkulunkulu Somandla, baqhubeke bengosibalukhulu bomuzi woMphefumulo Womuntu.

2) Ukuthi kakho umuntu khathesi osebenza ngaphansi kukaDiyabhola okumele alahlwe ngaphandle komuzi loba alahlekelwe yinkululeko yakhe.

3) Ukuthi bonke abantu bomuzi kumele baqhubeke kumathuba amahle ababekholisa kuwo bengaphansi kombuso kaDiyabhola.

4) Ukuthi kungabi lomthetho omutsha, loba isiphathamandla somthetho okuzakuba lamandla phezu kwabo ngaphandle kokukhetha lokuvuma kwabo ngaphambili.

"Yizo izimiso zethu zokuzinikela," batsho abantu bomuzi, "njalo phezu kwalokhu sizimisele ukuzinikela thina kini."

Ungacabanga ukuthi lezizimiso zemukelwa njani ngohloniphekayo uMlawulimabutho Bowanegesi! Wahle wakhuluma lomuzi ngendlela elandelayo:

"E zakhi zoMphefumulo Womuntu, ngathi ngisizwa kuqala umtshayuphondo wenu ebiza umhlangano wokukhulumisana ngokuthula ngathaba okweqiniso, lalapho lavuma ukuzehlisela ngaphansi kwenkosi lombusi wethu ngathaba okwedlulisayo. Kodwa khathesi sengigcwele ukudana, sengizwile izimiso zenu zesibindi lobuthutha. Ngeqiniso ngibona isandla salesisixhwali uBeka-lokhu-Khatshana kulezizimiso! Izimiso ezinje zingeke zilalelwe okwesikhatshana loba ngitsho ngubani oyisisebenzi sikaNkulunkulu Somandla. Siyazilahla ngokupheleleyo njalo asizemukeli. Kodwa, E Mphefumulo Womuntu, uba belingazinikela kuzandla zenkosi yethu, lithembela kuye ukwenza izimiso ezinje ezizabonakala zilungile kuye (lokhu sibili bekuzalilungela) ngakho sizalemukela. Nxa kungenjalo, sesibuyele lapho esiqalise khona njalo siyakwazi esizakwenza!"

Kulokhu, uNkosi Kungakholwa omdala wamemeza wathi, "Ngubani elikhumbula ukuthi uyisithutha esingaka sokuzibeka ezandleni zesitha sakhe? Kuyini esikwaziyo ngolaka lwale inkosi na? Kutshiwo ngabanye ukuthi uyazondela abangaphansi kwakhe loba kancinyane besukile ekuqondeni kwakhe njalo, labanye bathi ufuna okungaphezulu kokungenziwa ngomunye. Qaphelani ngelikwenzayo E Mphefumulo Womuntu. Lizakwazi njani ukuthi lingabakhe nini, ngobani bethu angababulala, kumbe mhlawumbe angeke abulale sonke abesegcwalisa umuzi lo ngabantu abatsha?"

Linkulumo, ngeqiniso, yakhulula konke yaqeda loba yiliphi ithemba lempumelelo yokukhulumisana ngokuthula. Abalawulimabutho babuyela emifolweni yabo, kwathi uNkosi Gcinumuzi wabuyela enqabeni. UDiyabhola wayemelele ukuphenduka kwakhe esigodlweni selizwe. Esezwile ngoKungakholwa elandisa mayelana lenkulumo yokukhulumisana ngokuthula wathi, "Nkosi yami Gcinumuzi, Kungakholwa othandekayo, lingisebenzele kuhle kuloludaba. Litshengisile ukuthembeka kwenu okwezikhathi ezinengi njalo kalizange lingidanise. Nxa sesilethe lindaba encinyane kusiphetho esisuthisayo, ngizahlonipha ukuthembeka kwenu, ngiliphakamisele ezikhundleni eziphezulu kakhulu kuleseNkosi Gcinumuzi woMphefumulo Womuntu. Uzakuba ngumsekeli wami emhlabeni wonke. Zonke izizwe zibe ngaphansi kwamandla akho."

UNkosi Gcinumuzi wasuka phambi kukaDiyabhola ekusimo sokuthokoza okwedlulisayo kwengqondo, ezitshayela ihlombe ngokomusa ayethembele ukuthi uzawuzuza ekucineni, kodwa wayengazi ukuthi uMphefumulo Womuntu khathesi wawusukusimo sokufuthelana. Ngoba, kwathi esesephakathi kwenqaba esabonisana lenkosana, uNkosi Gcinumuzi wamandulo, uNkosi Qedisisa, lonobhala wamandulo uMnu. Sazela, ngandlela thize babezwile okwakusenzakala kuSango Ndlebe, baqalisa ukukhuluma labanye abantu bomuzi, betshengisa ubuqholo obatshengiswa abalawulimabutho lenkosi yabo. Ixuku labantu, khathesi besesaba ukuthi kuzakwenzakalani ngenkulumo elumelayo kaKungakholwa, baqala ukugijima besiyale lale, besithi ngokusobala, "E! balawulimabutho abalezibindi bakaNkulunkulu Somandla! E aluba besingaphansi kombuso wabalawulimabutho benkosi yabo ehloniphekayo!”

Esezwile ekucineni ngalesisiphithiphithi, uNkosi Kungakholwa waphuma ngokuphangisa endlini yakhe, ekhangelele ukuthi uzathulisa abantu kalula ngokuzibonakalisa kwesithunzi sakhe, kodwa kwathi bembona, beza begijima kuye njalo babezamlimaza aluba kadenyanga wasithela, njengomvundla owethukileyo, wabuyela endlini yakhe. Amadoda omuzi alinga ukuhlasela indlu yakhe kodwa yayiqine kakhulu ukuthi bangekwenze. Kusenjalo, uKungakholwa waqansa isitezi ukuze akhulume evikelekile ebantwini ngefasitela. "Madoda oMphefumulo Womuntu," waqalisa, "sitshoni lesisiphithiphithi phakathi komuzi lamuhla?"

"Lokhu kuxokozela kubangelwe yikuthi ngoba lingabanikanga impendulo eqondileyo abalawulimabutho bakaNkulunkulu Somandla,” kwaphendula uNkosi Qedisisa. Libanike izimiso ezingemukelekiyo ngitsho, izimiso esingathi, ngeqiniso azitsho lutho ngaphandle kwenhlamba, linine izicelo zabo zesihawu lokuxolela. Uyisitha salo umuzi, mhlonitshwa."

"Umvukela! Umvukela!" wamemeza uKungakholwa. "Hlomani, lina bantu abathembekileyo boMphefumulo Womuntu!"

"Mhlonitshwa," waphendula uNkosi Qedisisa, "ungakubiza uthi ngumvukela nxa uthanda, kodwa ngileqiniso lokuthi abalawulimabutho benkosi enkulu njengeyabo bebefanele impendulo engcono."

"Engikukhulumileyo," waphendula uKungakholwa ethwele ikhanda, “ngikhulumele inkosi yami uDiyabhola, ngimele abantu abangelalwazi balo umuzi, labo eselibavuse babakusimo sokuhlubuka."

"Kulokho," wangena uMnu. Sazela, "kuyabonakala ukuthi uNkosi Qedisisa ukhuluma iqiniso ukuthi wena uyisitha soMphefumulo Womuntu. Aluba belemukele izimiso zokuthula zabalawulimabutho, ukukhala kophondo lezixwayiso zempi ngabe sekuphelile. Njengoba kunje, kusesephezu kwethu, njalo silenkulumo yakho yobuthutha lobuqholo ukuthi sibongele lokho."

UNkosi Kungakholwa weyiseka kakhulu ngalokhu wasephendula, "Ngizahamba khathesi ngiyetshela iNkosi Diyabhola amazwi enu. Uzakwazi ukulenza lizisole ngawo. Likwazi futhi ukuthi yena lami sizaqhubeka sifuna ubuhle balo umuzi singadingi kucetshiswa yini."

"Lizakwenza, sibili?" waphendula uNkosi Qedisisa. "Umbono wami yilo njengoba wena mhlonitshwa, lenkosana yakho alisibo bomdabu kulumuzi, selisilethe kulezizimo zokuphelelwa lithemba, kungakuhle libaleke, esikwaziyo nje yikuthi lisitshiye sizifunele okwethu."

Phakathi kwalokhukuphikisana, kwehla emidulini lemasangweni omuzi uNkosi Ntandokayiphikiswa, loMnu. Bandlululo lomdala uBeka-lokhu-khatshana, labanye abadala, beza ukubuza isizatho salesi siyaluyalu. Bonke baqala ukukhuluma kanye kanye, akwaze kwaba lalutho ngaphandle kokusanganiseka okwabayikho okubusayo.

Kwathi sekulokuthula okuncane, iqili uNkosi Kungakholwa wathi, "Nkosi yami, kulamadoda amabili lapha, amabizo abo ngoNkosi Qedisisa loMnu. Sazela, abathe ngokucetshiswa nguMnu. Kungasuthiseki, bahlokomisa abantu ukuthi bangivukele njalo khathesi bazama ukubavusa ukuthi bahlamukele inkosi yethu uDiyabhola.

Bonke abakaDiyabhola ababekhona bavumelana lomdala uKungakholwa, bevumelana lodaba lwakhe lwamanga, bedumisa uDiyabhola njalo ngesikhathi esifananayo bememeza ukuthi uMnu. Sazela loNkosi Qedisisa kabaphoselwe entolongweni, kusithi abakwelinye ixuku bedumisa uNkulunkulu uSomandla lemithetho yakhe, isihawu sakhe labalawulimabutho bakhe. Masinyane ukuphikisana kwaphenduka kwaba yizibhakela abantu abanengi balimala. Olungileyo umdala uSazela watshaywa wawela phansi kabili, njalo uNkosi Qedisisa kwakumele adutshulwe ekhanda, kuphela nje ingcitshi yokudubula yehluleka! KwabakaDiyabhola, uMnu. Mawala wachitheka ubuchopho echithwa nguNgqondo (unobhala) kaNtandokayiphikiswa. Kwakuhlekisa sibili ukubona umdala uBandlululo egiqika edakeni. UMlawulimabutho Lobakuyini wayetshisekela ukungenela, kodwa wonke amacele ayengavumelani laye ngoba wayengathembeki loba kukuliphi icele. Waphetha ngokuqamuka omunye umbala wakhe (njalo umuntu owakwenzayo wafisa ukuthi aluba kwakuyintamo yakhe!) UNkosi Ntandokayiphikiswa waziphatha ngendlela engejwayelekanga kukho konke lokhu, kwangani kazi ukuthi ukuliphi icele, kodwa kuyananzelelwa ukuthi wahleka waphumisela ebona uMnu. Bandlululo etshaywe wawela phansi njalo kazange ananze ngokupheleleyo uMnu Lobakuyini esiza ediyazela phambi kwakhe.

Kwathi ukuxokozela sekudedile, uDiyabhola waphosela uNkosi uQedisisa loMnu. Sazela entolongweni, ebabeka icala lokuba ngabakhokheli besiphithiphithi. Umuzi wathula ekucineni lezibotshwa ezimbili zaba lesikhathi esibi; ngeqiniso, inkosana embi ngabe yababulala ukuhle ibasuse kanye endleleni yayo, kodwa, ngempi esemasangweni kanye, wakubona kungcono ukuthi adlulisele phambili ukusebenzana labo okwesikhatshana.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina