Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina6/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

6. UEmanuweli uyeza egade ibhiza ukuzanqoba

Abalawulimabutho ababekezelayo baba lenye inhlangano ngempi basebemisa ukuthumela esinye isimemezelo kulowomuzi, belomuzwa weqiniso ukuthi khathesi bangaba banengi ababengavuma. Ngalesisikhathi uMtshayuphondo waqonda kuSango Ndlebe, wakhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu Somandla lemisebenzi yakhe emangalisayo, ekhuthaza abantu bomuzi ukuthi bale amanga lenkohliso kaDiyabhola, ukuba bemukele izithembiso eziligolide zeNkosi.

"Liyakhumbula, ukuthi lilamandla kulaye lina elifanana lezintothoviyane emehlweni akhe. Nanzelela amazulu lezinkanyezi, imisebenzi yeminywe yakhe. Nanzelela ilanga lenyanga, ukuthi uzigcina njani ziqinile zikhanyisa endaweni yazo. Nanzelela inlwandle ezilamandla amakhulu, azigcinileyo kumingcele. Nanzelela ukuthi umncinyane njani lokuba buthakathaka ungasinto yalutho ekulinganisweni laye. Khumbula ukuthi kungebizo lomkhulu kangaka engiza ngalo kuwe lamhla, lilaywa ngokuzinikela.”

Amadoda oMphefumulo Womuntu athinteka ngale inkulumo awazange azi ayefanele ukukuphendula. Kodwa uDiyabhola masinyane wavela waphendulela ubukhulu bukaNkulunkulu uSomandla, obebukade bukhulunywa nguMtshayuphondo, kwaba ngokunye okungenza abantu baqhuqhe.

"Madoda," watsho, ekhuluma emadodeni oMphefumulo Womuntu, "selizwile izinto ezimangalisayo ezikhulunywe yisithunywa ngeNkosi yaso. Asithi ukhuluma iqiniso, ake likhumbule ubugqili linkosi enkulu ezaligcina kibo phakade. Nxa lisesaba ukukhumbula ngaye esesekhatshana, linakana ukuthi lizakuzwa njani nxa esephakathi kwenu njengenkosi yenu? Kangizami ukuthi ngilethuse, ngoba ngilobungane njalo ngilejwayele. Ngakho-ke, khumbulani ngokunanzelela liqaphelisa ukuthi izakuba yini inzuzo yenu."

Impumela yale inkulumo yayi ngeyokuthi abantu bomuzi benziwe lukhuni inhliziyo zabo ngamandla bemelana lale inkosi. Imikhumbulo yobukhulu bakhe yagcwalisa ukwesaba kibo, kusithi imicabango yobungcwele bakhe yabehlisa ukuthi baphelelwe ngamandla. Ngenxa yalokhu, babuyisela ilizwi kubalawulimabutho ngoMtshayuphondo, ukuthi babezimisele ukunamathela kunkosana yabo, uDiyabhola, ukuthi kabasoze, bengasoze bavumelane loNkulunkulu Somandla njalo kwakuyikuchitha isikhathi ukuthumela ezinye izimemezelo.

Ukuphatheka lokhu kwakuyikuthi abalawulimabutho baquma ukuthi uMphefumulo Womuntu ufanele unqotshwe ngamanye amacebo. Babalomhlangano omkhulu, bamisa lokhu lalokhuya kwaze kwathi ekucineni uMlawulimabutho Vumisa wasukuma wathi, "Bafowethu babalawulimabutho, iseluleko sami yikuthi siqhubeke sisenza umuzi uhlale ulezimemezelo, emini lebusuku, kodwa ngesikhathi esifananayo sithumele isicelo sethu kuNkosi Somandla wethu, simtshela ukuthi siqhubeke njani njalo sicela uxolo ukuthi kasibanga lempumelelo engcono. Kuhle simcele ukuthi athumele abanye abokusiqinisa, lamaqhawe njalo lomunye umlawulimabutho oncomekayo ukuze abakhokhele, ukuze inkosi yethu ingalahlekelwa yinzuzo yokuqalisa esesikwenzile, kodwa bangaphelelisa ukunqotshwa komuzi."

Kwavunyelwana ukuthi lo ngumcabango omuhle kakhulu njalo isicelo senziwa ngendlela elandelayo:

"Wena Nkosi elomusa lodumo olukhulu, makhi womuzi woMphefumulo Womuntu, ngokulaya kwakho thina, izinceku zakho ezithembekileyo, sesihlasele umuzi wakho woMphefumulo Womuntu sifuna ukuthi siwunqobele wena nkosi. Okokuqala siphe izimiso zokuthula, kodwa izakhi zakuthatha lula lokhu zivala amasango azo zihloma ngemibhobho yazo. Umcindezeli, inkosana Diyabhola, Nkosi Kungakholwa lo Nkosi Ntandokayiphikiswa yibo abakhulu kwabamelene lathi. Ngabe bekulomunye umngane phakathi komduli wawo ukuthi asekele izimemezelo zethu ngabe siphumelele, kodwa kuze kube khathesi, umuzi uyaqhubeka kumvukela wawo.

“Khathesi, E Nkosi, sixolele ekusweleni kwethu impumelelo njalo usithumele, siyakhuleka, amanye amabutho ngaphansi kokulawulwa ngumuntu okungathi abantu bomuzi hlezi bangamthanda njalo bamesabe. Ameni."

Isicelo lesi ngesiqubu esikhulu sasiwa eNkosini, isithunywa kwaba ngumuntu olungileyo okuthiwa nguMnu. Thando kuMphefumulo Womuntu. Kwathi efika esigodlweni seNkosi wasethula kanye ezandleni zeNdodana yeNkosi uEmanuweli, owasibala wasithutsha njalo, ethokoziswa ngokwakumunyethwe, wengeza izinto ezinlutshwana yena ngokwakhe njalo waseyisa kuYise. INkosi uNkulunkulu Somandla, yasemukela isicelo ngentokozo, ngokukhethekileyo ngoba sisekelwe yiNdodana yakhe ethandekayo. Yathokoza njalo kakhulu ukuzwa ngokuzimisela kwezinceku zayo lokuqaliswa okwasekwenziwe bemelana loMphefumulo Womuntu. Ibizela iNdodana yayo uEmanuweli kuyo, yathi, "Uyakwazi kuhle, njengokuba lami ngisazi, isimo soMphefumulo Womuntu: lokhu esikumisileyo ukuthi sikwenzele wona lalokhu ovele usukuphelelisile wena ngokwakho ukuthi uwuhlenge. Woza Ndodana yami, uzakuya enkambeni yami kuMphefumulo Womuntu, ngoba lapho uzaphumelela njalo unqobe umuzi."

Wasephendula uEmanuweli, "Umthetho wakho usenhliziyweni yami, njalo ngiyathokoza ukuyenza intando yakho, wena Baba. Yiwo umsebenzi engilangatha ukuwenza. Ngipha amabutho owabona efanele ngizakuya ngiyekhulula lo umuzi obhubhayo woMphefumulo Womuntu esandleni somcindezeli uDiyabhola. Ngangihlezi ngidabukile ukuzwa ngosizi langokubola kwawo njalo kakulalutho olungangipha intokozo enkulu okwedlula ukuletha ukukhululwa kwawo. Kakulalutho olunqabe kakhulu kubantu bami boMphefumulo Womuntu njalo ngiyathokoza ukuthi ngenziwe umlawulimabutho wosindiso lwabo."

Izindaba zakho lokhu zandiza egumeni leNkosi njengombane njalo bonke babekhuluma ngezinto zesisa uEmanuweli azimisele ukuzenzela uMphefumulo Womuntu. Abahlonipheki abaphezulu kunkundla baloyisa ukuthunywa lokuthi bahambe leNkosana yabo ekunqobeni kwayo. Kwathi izindaba zifika kumadoda amise inkamba ezungelezele uMphefumulo Womuntu ukuthi uEmanuweli ngokwakhe uyeza ukuzebasiza, elebutho elikhulu elingeke lamelwa, abalawulimabutho lamadoda ayelabo bamemezela ngentokozo engangokuthi umhlaba wanyikinyeka, izintaba zaphendula ngokunkenteza kwazo, kwathi uDiyabhola ngokwakhe waqalisa ukuqhuqha ngamandla ethuthumela ngalesi isizatho esilungileyo. Lanxa nje uMphefumulo Womuntu ngokwawo wanaka kancane ngalo umsebenzi, uthathekile kakhulu ngokudinga intokozo lesono, kanti uDiyabhola, ongusibalukhulu wawo, wayesesaba kakhulu. Inhloli zakhe zazikhatshana kuyo yonke indawo, zimlethela izindaba zezinto ezinengi, omunye wafika masinyane enqabeni owamlethela ilizwi ngokwasekwenzakele enkundleni yeNkosi, okuyikuthi uEmanuweli ngokwakhe masinyane wayesiza ukuzamelana laye! Njalo kakho uDiyabhola ayemesaba kangaka njengale inkosana enkulu. Wayeseke wahlupheka kakhulu esandleni sakhe njalo wesaba ukuzwa ngitsho lokuqanjwa kwebizo lakhe.

Isikhathi sasesifikile esikaEmanuweli ukuthi atshiye iguma likaYise aqalise ukufola esiya kuMphefumulo Womuntu. Lapha ngizakuma ukuthi ngilitshele ngabalawulimabutho abahlanu abalezibindi abamphelekelezelayo.

Okokuqala, kwakulodumileyo uMlawulimabutho Kholo. Wayelemibala ebomvu, ithwelwe nguMnu. Sithembiso njalo elophawu lwakhe lwewundlu elingcwele lehawu legolide. Kwalandela omunye ababelingana ngodumo, uMlawulimabutho Thembelihle, elemibala eluhlaza ithwelwe nguMnu. Lindela, uphawu lwakhe kuyizilengiso zokumisa zegolide ezintathu. Okwesithathu kweza olesisa uMlawulimabutho Thando, eloMnu. Zwelo laye ethwele imibala eluhlaza tshoko. Kusihlangu sakhe kufanekiswe intandane ezintathu ezinqunu zibanjwe ngokugona kothando. Ngemuva kwalokhu kweza iqhawe uMlawulimabutho Hlanzekile. Imibala yakhe, eyayimhlophe, yayithwelwe nguMnu. Kalangozi laphezu kwesihlangu sakhe kulamajuba egolide amathathu. Okokucina kweza othandekayo uMlawulimabutho Bekezela omibala yakhe yayimnyama. Umnu.Phuzukuthukuthela wayengumthwali wefulegi yakhe lophawu lwakhe lwatshengisa imitshoko emithathu egwaze yathutsha enhliziyweni yegolide.

Laba babengabalawulimabutho bakaEmanuweli njalo bafola ngendlela enje, lowo lalowo elezinkulungwane zakhe ezilitshumi zamadoda – uMlawulimabutho Kholo ekhokhele uMlawulimabutho Bekezela esemuva njalo iNkosana ngokwayo ihamba phambili kusilomo sebutho esenqoleni yakhe.

E! Umbono omuhle njani nxa befola behamba, kuzwakala umsindo wempondo, izikhali zabo zikhazimula imibala yazo iphephezela ngentokozo emoyeni. Izigqoko zempi zeNkosana zazenziwe ngegolide elicengekileyo likhanya njengelanga emazulwini, kuthi ezabalawulimabutho zikhazimula njengezinkanyezi. Phakathi laphakathi kwebutho, bathwala imigqala engamatshumi amahlanu lane lezavutha ezilitshumi lambili, konke kwenziwe ngegolide elihlanzekileyo kakhulu.

Baqhubeka befola, baze baba ngamamayili amathathu ukuthi bafike emzini. Lapha bema, bamelela ukuthi abalawulimabuhto abane beze abakuqala bazebingelela inkosana, okwathi ngemuva kwalokho bonke bahamba ndawonye beqonda kuMphefumulo Womuntu. Kwathi amabutho, ayesenkambeni kusukela ekuqaleni, ebona abazebaqinisa besiza bezehlangana labo, njalo leNkosana ibakhokhele, aphinda futhi ukwenza umsindo wentokozo lokhu kwenza futhi uDiyabhola waba lokunye ukwesaba okukhulu. Amabutho amadala lamatsha ahlala phansi, agombolozela umuzi ngokupheleleyo, khathesi-ke, loba kukhangeleka ngayiphi indlela, uMphefumulo Womuntu wawusugonjolozelwe.

Kwathi amadoda omuzi ebona ixuku elikhulu elihleliweyo lamabutho elimiselwe ukumelana labo lezavutha zegolide lemigqala, athi ebona izigqoko zempi ezikhazimulayo kuyo yonke indawo lemibala ephephezelayo, agcwala ukwesaba. Ngoba, lanxa banakana bona ukuthi bavikelwe kuhle sibili, baqalisa ukumangala ukuthi kuzakuba yini ukuphela kwakho konke lokhu.

Umuzi khathesi usugonjolozelwe ngokupheleleyo, iNkosana elungileyo uEmanuweli yaphakamisa ifulegi emhlophe ukuthi ilenge phakathi kwezavutha zegolide, njalo lokhu kulezizatho ezimbili: okokuqala, ukutshengisa ukuthi wayelakho njalo angaba lomusa nxa uMphefumulo Womuntu ungaphendukela kuye; okwesibili, ukubatshiya bengelazaba, nxa engabachitha ngenxa yokuqhubeka kwabo bevukela. Ngakho ifulegi emhlophe ilamajuba amathathu egolide, yalenga lapho okwamalanga amabili kodwa umuzi kawubanga lempendulo ngaloluphawu. Ngakho iNkosana yenza ukuthi kulenge ifulegi ebomvu, ifulegi yomlawulimabutho Mahluleli, ilomfanekiso wesithando somlilo phezu kwayo. Le layo yalenga okwensuku ezithile kodwa abantu bomuzi abazange baphendule futhi. Okokucina, uEmanuweli walaya ukuthi ifulegi emnyama etshengisa ukungalaleli, ilesibonakaliso semidumo emithathu evuthayo, layo njalo iphakanyiswe, kodwa njalo, uMphefumulo Womuntu walokhe unganyikinyeki.

Bebona ukuthi loba isihawu, loba ukwahlulela, loba ukwenza kokwahlulela, kungethinte umuzi ohlamukayo, inkosana elenhliziyo ebuthakathaka yagcwala usizi, isithi kubalawulimabutho, "Ngeqiniso ukuziphatha okunje okwesabekayo kungenxa yokungazi kwabo ngezindlela zempi, okwedlula ukungalaleli kwensithe."

Ngakho wathumela emzini, ukuthi abazise ngokumelwe yila amafulegi, njalo ukuthi bazi loba bakhetha umusa lesihawu, loba ukugwetshwa, njalo lokuqhutshwa kwesigwebo. Sonke lesisikhathi amasango ayevaliwe labalindi beqinisiwe, uDiyabhola esakhuthaza abantu bakhe ekungavumini ngamandla akhe wonke, abantu bomuzi bathumela impendulo kuNkosana:

"Mhlonipheki omkhulu, mayelana lombiko wakho, loba sizakwamukela isihawu sakho, loba siwele emthethweni wakho, singeke sikuphe impendulo eqondileyo. Kuphambene lomthetho lombuso weNkosana yethu ukuthi thina silethe ukuthula loba impi ngaphandle kwakhe kodwa sizamcela yena eze emdulini akhulume lawe emele thina."

UEmanuweli wadabuka kakhulu, njengakwezinye izikhathi, ukuthi abone ubugqili babantu lokwanela kwabo ukuthi bahlale kumaketane omcindezeli. Ngensithe uDiyabhola wayesesaba kakhulu esizwa abantu bomuzi bephendula, kodwa ngokuthandabuza wavuma ukuhamba esiyakhuluma leNkosana kuMlomo Sango. Yilokhu akutshoyo (kodwa ngolimi abantu bomuzi abangazange baluqedisise):

"E Emanuweli omkhulu, Nkosi yawo wonke umhlaba, ngiyakwazi ukuthi ungubani, uyiNdodana kaNkulunkulu Somandla. Kungani uze ukungicunula ungilahlele ngaphandle kwemfuyo engeyami ngokusemthethweni? Umuzi woMphefumulo Womuntu ngowami, njengoba usazi kuhle, njalo ngezizatho ezimbili ezinhle. Ungowelungelo lami ngokunqoba, ngoba ngawunqoba empini esobala. Kungani kumele ngivume ukuthi ngikuphe abantu bami? Ungowami ngoba abantu bomuzi bavuma ngokukhululeka ukuza kimi, bevula amasango abo, bekhetha mina ukuba yinkosana yabo bezinikela kimi ngokuthanda, inqaba lenhliziyo esandleni sami.

"Njalo futhi, basebekuphendukele wena balahla umthetho wakho, ibizo lakho, umfanekiso wakho lakho konke okungokwakho ngemuva kwabo basebesemukela umthetho wami, lebizo lami, umfanekiso wami lakho konke okungokwami. Buza abalawulimabutho bakho. Bazakutshela ukuthi uMphefumulo Womuntu uphendule zonke izimemezelo ngokutshengisa uthando lokuthembeka kwawo kimi njalo bala bakhonona kokwakho. Njengoba wena uzigqaja ngokwakho ngokuqonda langobungcwele, suka, ngiyakucela, ngitshiya mina lempahla engeyelungelo lami."

Inkulumo le, kumele likhumbule, yenziwa nguDiyabhola ngolwakhe ulimi, uMphefumulo Womuntu ongazange uluqedisise; lokuthi nje babone ukuthi wayequthe waguqa njani phambi kukaEmanuweli, inkosana yabo yeqiniso. Babelokhu becabanga, imiphefumulo eyangekileyo ekhohlisekayo, ukuthi wayesesabeka sibili ngesibindi njalo eqinile njalo engulowo ofanele ukuhlonitshwa kakhulu.

Kwathi inkosana eyaziphakamisa ingalindelwe isiqedile ukukhuluma, uEmanuweli, inkosana yegolide, waphakama waphendula ngale indlela:

"E wena mkhohlisi, ngebizo likaBaba lelami esikhundleni somuzi woMphefumulo Womuntu owonakeleyo, ngilakho engimele ukuthi ngikutsho kuwe. Loba nje uzenza olelungelo lalo umuzi, kusobala kunkundla yonke kaBaba ukuthi ungene nje kuphela lapha ngamanga langobuqili.

"Uqambe amanga ngoBaba langomthetho wakhe, ngalokho ukhohlise abantu bami boMphefumulo Womuntu. Wenza angathi bakwemukele njengenkosana yabo, kodwa lokhu futhi, kwaba ngobuqili bakho. Wathembisa lababantu abangelacala intokozo ngokwephula imilayo kaBaba, lanxa wawusazi ngokugcweleyo kuhle, ngokuzibonela kwakho okubi, ukuthi lokhu kuyabe kuyikubachitha losizi. Usuthe, ngokudelela okukhulu njalo wakhafulela uBaba, wawona umfanekiso wakhe kuMphefumulo Womuntu, njalo wasumisa owakho endaweni yawo. Usudungulule abantu bami baphambana lokukhululwa kwabo bamelana labalawulimabutho bakaBaba. Sengibuyele ukuthi ngiphindisele amanga osuwakhulume ngoBaba lobubi obukhulu osubenzile kulo umuzi ngizimisele ukwehlisela phezu kwakho ububi bakho phezu kwekhanda lakho.

“Mina ngokwami, sengibuyile ukumelana lomthetho wakho wamandla ukuthi ngithathe umuzi woMphefumulo Womuntu kuzibopho zakho zesihluku, ngoba ungowami, kulokho ngizakutshengisa kuhle ekusanganisekeni kwakho.

"Okokuqala, umuzi lo wakhiwa nguBaba ngesandla sakhe njalo lesigodlo phakathi kwawo wasakhela intokozo yakhe. Okwesibili, umuzi lo ngowami, ngoba ngiyindlalifa kaBaba, lentokozo yenhliziyo yakhe. Ngakho-ke, umuzi lo uyilifa lami. Wawuvele ekuqaleni unikwe mina nguBaba njengesipho njalo lokhe uyisiloyiso sami, uyintokozo yami lentokozo yenhliziyo yami.

"Ungowami futhi ngelungelo lokuwuthenga, E wena Diyabhola, ngoba ngazithengela wona ngokwami. Umphefumulo Womuntu wona kuBaba ngokulalela ilizwi lakho elamanga bevumela izilingo zakho; wayevele esetshilo ukuthi ngosuku abephule ngalo umthetho wakhe, kumele bafe. Khathesi kungenzeka sibili ukuthi izulu lomhlaba kudlule, kulokuthi kwephuke ilizwi lakhe. Ngakho-ke, kwathi uMphefumulo Womuntu usuwonile, ngazinikela kuBaba njengesibambiso ukuthi ngilungise ngokona kwabo, kungelasizatho, kodwa ukuthi ngimise uthando lwami phezu kwalo umuzi. Kwathi isikhathi esimisiweyo sesifikile, nganikela umzimba ngomzimba, umphefumulo ngomphefumulo, igazi ngegazi, ngakho ngabahlenga abathandekayo boMphefumulo Womuntu. Ngalokho, umthetho kaBaba lokuqonda kwakhe khathesi konke kwasuthiseka kwenela kuhle ukuthi uMphefumulo Womuntu kumele ukhululwe.

"Okokucina, kumele ukwazi lokhu, ukuthi sengibuyile ukumelana lawe ngokuqondisa kukaBaba.

"Njalo khathesi," yaphetha iNkosana, "ngilelizwi lomuzi woMphefumulo Womuntu."

Ngesikhathi ekhuluma lokhu, loba kunjalo, amasango alondolozwa ngokuphindwe kathathu abantu batshelwa ukuthi bangalaleli.

"E Mphefumulo Womuntu odanileyo," yaqhubeka iNkosana, "ngigcwele usizi lozwelo ngani. Lamukele uDiyabhola njengenkosana yenu, liphambana lenkosi yenu enkulu yeqiniso, amasango enu amvulela, kodwa ayangivalela mina. Waletha incithakalo kini lamemukela; ngiletha usindiso kini, kanti lina kalizukungilalela mina. Selizinikele esandleni sesitha sikaBaba esikhulu. Mphefumulo Womuntu olusizana! Ngizakwenzani kini? Kayisiso isifiso sami ukuthi ngililimaze, kanti liyabaleka kimi. La amandla amakhulu akimi hatshi kawasiwo wokulimaza lina, kodwa ngawokulikhulula. Isimiso sami yikwenza impi loDiyabhola labalandeli bakhe, hatshi phezu kwenu, ngoba ungumuntu olamandla ohlomileyo, egcine impahla zakhe ekuthuleni, kodwa ngizamkhupha!

"Wonke amazwi ami aliqiniso njalo lizakwazi lokhu nxa lizambona yena engilandela egqize amaketane, ngoba ngizalikhulula esandleni sakhe, mina engilamandla okusindisa."

Amazwi la amangalisayo akhulunywa kumuzi woMphefumulo Womuntu, kodwa kabazange bawezwe. Babesesabeka kangaka abantu bomuzi bekhohliswa nguDiyabhola, okokuthi bahluthulela babopha-nko njalo bavikela sibili uSango Ndlebe njalo njalo, ukuze bangezwa lelizwi elilodwa elivela ngaphandle.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina