Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina7/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

7. UDiyabhola uyayangiswa njalo uyaxotshwa

Ngakho-ke kwathi uEmanuweli esebonile ukuthi uMphefumulo Womuntu wawuphathekile sibili esonweni okungangokuthi amazwi akhe omusa adelelwe, walaya amabutho akhe ukuthi alunge ngesikhathi esithile. Walaya ukuthi kumiswe isikhali sogodo olunzima lokubhidliza lesavutha kuSango Ndlebe loSango Lihlo, njengoba yayingasekho enye indlela esemthethweni yokuthumba umuzi. Phambi kokuba baphatheke ngempi, kodwa-ke, inkosana yathumela njalo ukuthi ibone kumbe bazavuma ngokuthula, loba babe lokhu bezimisele ukumelana lesiphetho esibi. Izinduna zoMphefumulo Womuntu zaba lenhlangano yempi loDiyabhola zicabanga ukuthumela izitsho ezithile kuEmanuweli ukuthi zibone kumbe uzazemukela. Lokhu kwathunyelwa ngesandla salo olukhuni, indoda endala uMnu. Ntando-kayikhothami, owatshelwa lokho kanye ayezakutsho. Efika kunkamba yesikhosini, wacela umhlangano leNkosana; lokhu esekuvunyelwe, wakhuluma laye ngendlela elandelayo:

Ntando-kayikhothami: "Mhlonipheki omkhulu, ukuze bonke babone ukuthi inkosi yethu iziphethe kuhle kangakanani, ingithumile ukuthi ngikutshele nkosi yami ukuthi iyavuma, kulokuthi kuliwe, ukukhulula ingxenye eyodwa kwezimbili yoMphefumulo Womuntu. Kambe ngobukhulu bakho ungemukela lesisicelo?"

Emanuweli: "Wonke uMphefumulo Womuntu ngowami, ngesipho langokuwuthenga, ngakho-ke ngingeke ngilahlekelwe ngenye ingxenye."

Ntando-kayikhothami: "Mhlonipheki, inkosi yami izakwenela ukuthi ube yinkosi ngebizo, aluba nje engabusa kodwa ingxenye."

Emanuweli: "Konke ngokwami ngeqiniso lonke, hatshi ngebizo kuphela. Ngizakuba yinkosi yakho konke, kumbe ngingabi lalutho, eMphefumulweni Womuntu."

Ntando-kayikhothami: "Inkosi yami elomusa ithi izakwenela ukuthi ube yinkosi, aluba ingaba lendawo encinyane engahlala kuyo ensithe."

Emanuweli: "Hatshi, ngingeke ngitsho ngimvumele loba kuyingonsi encane yoMphefumulo Womuntu ukuthi ahlale; uzakuba ngowami wonke."

Ntando-kayikhothami: "Kesithi inkosi yami ikuphe wonke umuzi, ngesimiso sokuthi njengokwesikhathi esidala esedluleyo, angethekelela okwensuku ezimbili, loba ezilitshumi, mhlawumbe inyanga?"

Emanuweli: "Hatshi, ngingeke ngivume ukuthi abuye angene futhi kulo umuzi, loba ngasiphi isizatho."

Ntando-kayikhothami: "Mhlonipheki, ulukhuni kakhulu. Kancinyane-nje ungevumele abangane benkosi yami lezihlobo babe besahlala bathengise phakathi komuzi?"

Emanuweli: Hatshi, kuphambene lentando kaBaba. Wonke okaDiyabhola khathesi loba yisiphi isikhathi esizayo ofunyanwa phakathi koMphefumulo Womuntu uzalahlekelwa, hatshi kuphela yilizwe lenkululeko, kodwa layimpilo yakhe."

Ntando-kayikhothami: "Kodwa, Mhlonipheki, sibili uzavumela inkosi yami, ngencwadi langamathuba atholakalayo, ukuthi igcine ubungane loMphefumulo Womuntu?"

Emanuweli: "Hatshi, langayiphi indlela. Loba yibuphi ubungane bungadonsela kuphela ekungcoleni koMphefumulo Womuntu, buzasusa ukuthanda kwawo kube khatshana loBaba lami."

Ntando-kayikhothami: "Ngakho, Mhlonipheki omkhulu, aluba inkosi yami ingasuka, sibili ingatshiya ezinye izipho, ukuthi ikhumbuze abantu ngomngane wabo omdala ngezikhathi zokuthokoza beselaye eyinkosana yabo?"

Emanuweli: "Hatshi, sibili. Lapho uMphefumulo Womuntu usungowami, angisoze ngivume ngitsho lakancinyane okuyisicucu loba uthuli lokaDiyabhola ukuthi lusale ukuze lukhumbuze lababantu ngokuzwana okwesabekayo abake baba lakho laye."

Ntando-kayikhothami: "Kulungile, Mhlonipheki, ngilolutho olulodwa engingalutsho ngibe sengiqedile. Kesithi, nxa inkosi yami iyabe isisukile kulo umuzi, kube lobunye ubunzima obuvukayo, okuthi nguye yedwa ongakuqondisa; kambe kungathi yena labantu abafaneleyo bahlangane bahlanganise amakhanda ndawonye ukuthi bangaphatha njani udaba olunje?"

Emanuweli: "Hatshi, ngeqiniso hatshi. Kungeke kube lobunzima obuvukayo loba indaba uBaba angeke ayilungise, njalo konke okuseMphefumulweni Womuntu kuzaqondiswa kukho konke, ngomthandazo lokucela, izicelo zabo kumele zenziwe kuye kuphela."

Esezuze impendulo yokungavumi, uMnu. Ntando-kayikhothami wabuyela kuDiyabhola ukuthi amtshele ukuthi nje nxa yena, uDiyabhola, esewutshiyile umuzi, uEmanuweli angeke futhi amvumele abe lobungane obuncinyane labantu bakhe. Uthe esezwe lokhu, uDiyabhola lamadoda omuzi masinyane bavumelana ukwenza konke abangakwenza ukuvalela uEmanuweli phandle. Baphinda bathumela omdala uMnu. Beka-Khatshana futhi, ngalesi isikhathi ukutshela inkosana labalawulimabutho ukuthi uDiyabhola loMphefumulo Womuntu sebemise ukuma loba bawe ndawonye, lokuthi uEmanuweli kasoze athathe uMphefumulo Womuntu ngaphandle kokuthi awuthathe ngamandla.

"Ngakho-ke," yatsho inkosana, "ngalokho sekumele ngitshengise amandla omhedla wami, ngoba ngizimisele ukukhulula uMphefumulo Womuntu esandleni sesitha."

Ngakho wasebeka abalawulimabutho bakhe kuzindawo ezehlukeneyo begombolozele umuzi, ukukhala kwempi "Emanuweli" kwezwakala, isimemezelo saphakanyiswa njalo izavutha lesikhali sogodo kwaqala ukusebenza. UDiyabhola ngamandla wakhuthaza abantu bakhe kuwo wonke amasango njalo bamisa ngamandla ukuvimbela, okwaqhubeka okwamalanga.

Kwathi ngesigaba sakuqala sempi, abalawulimabutho bakaanuel baphumelela ukunyikinya, phose ukwephula, uSango Ndlebe loSango Lihlo. Abalawulimabutho abanengi bakaDiyabhola phakathi kwabo kuloMlawulimabutho kuziQhenya loMlawulimabutho kuziPhakamisa babulawa, labanye laba balimala kabuhlungu. uMlawulimabutho lobaKuyini lomdala uMnu. Bandlululo babaleka bayacatsha; uMnu. Muzwa walimala kakubi elihlweni wabuyela emuva masinyane, kwathi uMnu. Beka-Khatshana ikhanda lakhe ladabuka lavuleka. UNkosi Ntandokayiphikiswa walimala kubi emlenzeni kwamlethela ubulima obuthile; okwamvalela yena, okwesikhathi sokuqala eminyakeni ethize, ukuthi enze lokhu akufunayo. Wabonwa ngemva kwalokhu, ngamanye amadoda abalawulimabutho, eqhula kakubi.

Kwathi ingxenye yale impi isiphelile, inkosana yalaya njalo ukuthi kuphakanyiswe ifulegi emhlophe ukutshengisa ukuthi wayelokhu elomusa kuMphefumulo Womuntu. UDiyabhola wakubona lokhu wakwazi ngokupheleleyo ukuthi kakusikho kwakhe; kodwa wakhumbula ukuzama ngelinye icebo lobuqili ukubona kumbe inkosana izaphakamisa ukuvimbezela ahambe, nxa isithembiso sokuguquka singabakhona. Ngakho kwenye intambana, ngemuva kokutshona kwelanga, weza esangweni wacela ukukhuluma loEmanuweli, owavuma ukuza njalo ambone yena.

"Njengoba usuphakamise ifulegi emhlophe utshengisa ukuba ubambelela kukho ukuthula," yaqalisa inkosana elobuqili, "nginakane ukuza ngikutshele ngezimiso zokuzinikela kwethu. Ngiyazi ukwenza lokhu ukuze uMphefumulo Womuntu ube yindawo engcwele. Kuhle-ke, susa amabutho akho ngizakwenza abantu bomuzi benze njengokufisa kwakho. Ngizakuba ngumsekeli wakho, ngoba ngingenza kalula uMphefumulo Womuntu ukulalele. Ngizabatshengisa lapho abone khona kuwe ngigcizelele ukuthi kumele baguquke. Ngizabatshengisa umthetho wakho ongcwele ngibatshele bakugcine lokhu. Ngizakuthi ngokuzinikela kwami, ngigcine izifundo zokuthi ngifundise abantu indlela zakho; njalo iminyaka yonke sizabhadala imithelo layiphi oyibona ifanele, ngoba singabantu bakho!"

Kule inkulumo ecolekileyo, uEmanuweli waphendula, "E wena Mkhohlisi! Kungani uguquka njalo njalo. Lezi izitsho zakho kazehlukanga kulezakuqala. Wehlulekile esimeni sakho semvelo, usuzama khathesi ukuziguqula wena njengengilosi yokukhanya njalo njengomfundisi wokulunga?

“Kuzakuba nini ukuthi uqedisise ukuthi lokhu okucabangayo kakusoze kwamukeleke? Kawulasazela ngoNkulunkulu Somandla ubaba loba uthando kumuzi woMphefumulo Womuntu. Ukhuluma khathesi ngokuguquka, usazi ngokugcweleyo kuhle, ukuthi nxa uMphefumulo Womuntu usuwephule imithetho ungeke ngemizamo yokulunga kwawo ubuyiselwe ekulungeni. (Ngingeke ngitsho ulutho ngokulunga okucolekileyo okunjalo okungalethwa ngabantu bomuzi belawe, E wena uDiyabhola, njengomfundisi wabo!) Kangizanga ukukhathaza uMphefumulo Womuntu ukuthi uphile ngemisebenzi, kodwa ngami ngalokho engikwenzileyo lengizakwenza, uMphefumulo Womuntu ungabuyisana lobaba, loba isono sawo simenze wazonda njalo ngomthetho bangeke bazuze isihawu.

"Uyakhuluma ngesibindi ngokuphendula lumuzi wena usazi kuhle sibili ukuthi kakho phakathi oloyisa into enjalo. Mina ngithunywe nguBaba ukuthi ngizizuzele wona ngokwami ukuthi, ngokuqondisa okulobuciko kwesandla sami ngiwenze, njalo futhi, uthokozise emehlweni akhe. Ngizakulahla ngaphandle njalo ngizabusa ngemithetho emitsha, abalawulimabutho abatsha, imicabango emitsha lendlela ezintsha. Ngizadilizela phansi lumuzi ngiwakhe kutsha futhi, kuze kuthi wonke ube yinkazimulo!"

Ukukhohlisa kwakhe khathesi sekusobala, uDiyabhola wagcwala futhi ngolaka lodlakela waziqinisa ukuqalisa impi kutsha lohloniphekayo uEmanuweli. (Khathesi khangela ubone ukuthi ukuthuza okwesabekayo kwalandela njani ekucineni, lapho omunye edinga ukubambelela lomunye edinga ukuzenza inkosi yoMphefumulo Womuntu).

Esedanile langokuthi angeke azuze uMphefumulo Womuntu ube ngowakhe, uDiyabhola wazimisela ukwenza incithakalo enkulu phakathi, nxa kusenzeka; ngoba kwakungasiyo intokozo yalo umuzi oMubi ayeyifisa, kodwa ngokupheleleyo, ukudilika lokuchitheka kwawo. Ngakho-ke, walaya amabutho akhe ukudabudabula abesilisa, abesifazana labantwana babe yiziqa badilize lendawo, ukuthi nxa uEmanuweli ekucineni ewuthatha, kuyabe kungelalutho lwakhe kodwa inqwaba zamanxiwa.

UEmanuweli-ke, esazi ukuthi impi le izaphetha ngokuthi yena uzakuba yinkosi yalo umuzi, wanika ukulaya kwesikhosini kuzo zonke iziphathamandla njalo lamadoda ukuthi alwe kuze kube sekucineni bemelene loMubi lempi yakhe, kodwa babe lesihawu lozwelo njalo babemnene kuzizalwane zeqiniso zalo umuzi.

"Wobani leqiniso," walaya, "ukuthi ingxenye etshisa kakhulu yempi iqondiswe kokuphela kwabakaDiyabhola."

Kwathi kudabuka ukusa impi yayisiqinisiwe, ukukhala kwempi khathesi kuyilokhu "uMphefumulo Womuntu usunqotshiwe" njalo amadoda enkosana amisa wonke amandla awo maqondana loSango Ndlebe loSango Lihlo. Okwesikhatshana uDiyabhola walwa okwesabekayo lebutho lenkosana kodwa okwebanga elide, ngemuva kwamahlandla amathathu loba amane okulwa, uSango Ndlebe wadabuka, wavuleka, imigoqo yakhe yephuka yaba yizicucu eziyinkulungwane. Sekwenzakele lokhu, impondo zesiliva zezwakala, abalawulimabutho bamemeza, abantu bomuzi baqhuqha lapho abacatshe khona kwathi isiqhwaga sabuyela emuva ngokuphangisa sisiya enqabeni yaso.

UEmanuweli masinyane wangena kuwo umuzi, emisa isihlalo sobukhosi, okwesikhatshana kulelosango. Kwalethwa izavutha zegolide, ngokulaya kwakhe, waqonda kuyo inqaba ngokwayo, lapho uDiyabhola ayecatshe khona.

Kusukela kuSango Ndlebe umgwaqo waqhubeka uqonde nta kuMnu. Sazela, ondlu yakhe yayiqondane lenqaba. Ngakho-ke, abalawulimabutho abathathu kwabokuqala abane ababehlasela uMphefumulo Womuntu, abathi uMlawulimabutho Bowanegesi, Mlawulimabutho Vumisa, Mlawulimabutho Kwahlulela, ngokulaya kukaEmanuweli, bafola beqonde nta endlini kaNobhala (eyayiqine phose okwenqaba) njalo bafuna ukungena. (Kangisalitshelanga, kodwa uMnu. Sazela loNkosi Qedisisa, kungaziwa nguDiyabhola, benelisa ukuphunyuka entolongweni kumsindo owaba khona lokusanganiseka, njalo uMnu. Sazela wabuyela endlini yakhe futhi). Ekuqaleni, umuntu omdala wayesesaba kakhulu ukuthi aphendule, kodwa ngokuthuza okukodwa komgqala wokudiliza okwenza sonke isakhiwo sanyikinyeka sazamazama, weza esangweni lakhe, ngendebe eziqhuqhayo, wabuza ukuthi ngubani owayelapho. UBowanegesi waphendula wathi babengabalawulimabutho labaphathi bebutho lomkhulu uNkulunkulu Somandla, leNdodana yakhe ebusisekileyo uEmanuweli, njalo babefuna ukuthatha indlu yakhe ibe ngeyohloniphekayo oyinkosana. Ngalokho, umgqala wokudiliza waletha okunye ukunyikinyeka, loba nje oyangekileyo uMnu. Sazela wayeqhuqha okomhlanga, wayengenze lutho ngaphandle kokuvulela abalawulimabutho (Ngenxa yokuma kwale indawo, njengoba sengike ngachasisa, indlu le yayiyindawo enhle okumangalisayo ukuthi kuhlaselwe uNqaba Nhliziyo). UMnu. Sazela kazange azi ukuthi angacabangani ngalokhu konke njalo kwathi abanye abantu bomuzi, besizwa ukuthi indlu yakhe isithethwe ngabalawulimabutho, beza ukuzambona, wayengakhulumi lutho kodwa ngokufa lencithakalo.

"Ngoba," yatsho indoda endala igedezela, "liyananzelela kuhle sibe ngabahlubuki kuyenalo owake wadeleleka okhathesi ungodumisekayo osenqoba uNkosana. Usephendle wofohla ngamandla indlela yakhe kumasango ethu njalo olamandla uDiyabhola wabaleka phambi kwakhe. Ngokwami, ngiyazi ukuthi ngonile kakhulu ngokuthula lapho kumele ngikhulume njalo ngaphambula ukuqonda lapho kufanele ngikhuthale ukuthi ngikuthwale. Ngeqiniso, sengiziyekele ezandleni zikaDiyabhola ngokukhuluma kwezinye izibanga ngemithetho kaNkulunkulu uSomandla, kodwa lokhu kuzakwenza kube nzima ukulungisa zonke lezizinto engiziyekeleyo loba izinto ezidilizayo engizikhulumileyo. E, ngiyesaba ukukhumbula ukuthi kuzakuba yini ukuphela kwakho lokhu!"Kwathi abalawulimabutho abathathu abaqanjwe kuqala bephathekile ngoMnu. Sazela, uMlawulimabutho Bulala laye wayephathekile ngemiduli kusitaladi esingemuva koMuzi. Wayezingela uNkosi Ntandokayiphikiswa, emlandela engelasihawu laye, lanxa wazama ukucatsha okwesikhathi eside, iziphathamandla ezinengi zikaNtandokayiphikiswa zaziwiselwe phansi nguye lo umlawulimabutho olesibindi. Umdala uBandlululo wabulawa khonokho nje kwaba njalo loMnu. Khohlakala, kwathi uMnu. Bekakhatshana, owayenze ukuganga okukhulu phakathi komuzi, wawa ngesandla sikaMlawulimabutho Themba-Elihle. Sekuhlangene, abakaDiyabhola abanengi babulawa lokulinyazwa kakubi, kodwa ngitsho loyedwa kuzizalwane zeqiniso zoMphefumulo Womuntu owalimalayo. Sibili babe banengi abakaDiyabhola abalele befile kuyo yonke indawo kodwa babelokhu bekhona abanengi abasele bephila ngokulungele uMphefumulo Womuntu.

Ngalesisikhathi, uNobhala omdala, uMnu. Sazela, uNkosi Qedisisa, uNkosi Ntandokayiphikiswa labanye abathize abaqakathekileyo eMphefumulweni Womuntu, bekwazi ukuthi kumele bame kumbe bawe lomuzi, bavumelana ukwenza isicelo njalo basithumele kuEmanwueli elokhu esahlezi esangweni. Sasisifitshane, sikhuluma kalula, "Thina, izizalwana ezindala zoMphefumulo Womuntu, siyavuma isono sethu, silusizi kakhulu sonile ubukhosi bakho obukhulu njalo siyacela ukuthi ulondoloze impilo zethu. Amen."

Kulesi isicelo inkosana kayiphanga mpendulo ngitsho, okwathi ngokwemvelo kwakhathaza kakhulu lumuzi.

Kwathi kusenzeka lokhu, abalawulimabutho endlini kaSazela baqhubeka behlasela inqaba Nhliziyo ngezikhali kwaze kwathi ngemuva kwesikhathi lokuhlupheka isango elikhulu ekucineni laqamuka labayiziqa, kwavuleka indlela eya kunqaba lapho uDiyabhola ayecatshe khona. Izindaba masinyane zayafika kuEmanuweli. E! impondo zezwakala khathesi ukuphela kwempi kwasekusobala.

Ngakho uEmanuweli wasukuma, wathatha amanye amadoda alamandla okwedlula amanye, bafola bahamba ngendlela enkulu eya kuMphefumulo Womuntu beqonde kundlu kaMn. Sazela. Inkosana yayigqoke ezempi ezegolide elicengeke kakhulukazi lophawu lwakhe lobukhosi lwaluthwelwe phambi kwakhe; kodwa ubuso bakhe bema bubotshiwe eqhubeka ehamba, ukuze abantu bomuzi bangenelisi abangakucabanga ukuthi kuyini okungavela kuye. Bonke beza eminyango ukuthi bambone esedlula banqotshwa yikuza kwakhe ngobuntu bakhe obukhazimulayo - kodwa bekhathazeka yikubona isimo sobuso bakhe. Ngoba ngalesi isikhathi wakhetha ukukhuluma labo ngezenzo, hatshi amazwi loba ukubobotheka; kodwa uMphefumulo Womuntu oyangekileyo wakhumbula, “Aluba inkosana ibisithanda, ngeqiniso ibezatshengisela ebusweni bayo; ngakho-ke, kumele ukuthi iyasizonda, njalo sonke sizabulawa," ngoba bananzelela ukuthi inkosana iyazi bonke ububi bokukhohlakala lokuhlamuka kwabo. Kwathi uEmanuweli esedlula, bakhothama kakhulu ngokuthobeka phambi kwakhe baqalisa ukukhuluma phakathi kwabo ngodumo lobuntu bakhe, isithunzi ayelaso njalo lokuthi bafisa njani inkulungwane eziphindiweyo, ukuthi abe yinkosana lomlondolozi wabo.

Efika kusango lenqaba, uEmanuweli walaya uDiyabhola ukuthi avele azinikele kumnqobi wakhe. E! wayesala kangakanani ukuziveza umcindezeli; kodwa ngemuva kwesikhathi eside waphuma, ethuka njalo eqalekisa. Masinyane wabotshwa ngamaketane njalo wathathwa yinkosana yamusa emakethe okwathi, phambi koMphefumulo Womuntu wonke, uEmanuweli wamhlubula izembatho zempi abeziqhenya ngazo kakhulu. Isikhathi sonke lesi impondo zenkosana yegolide zezwakaliswa labalawulimabutho bakhe lamabutho babememeza njalo behlabela okwentokozo. Ngale indlela uMphefumulo Womuntu wabizelwa ukuthi ukhangele ukuqala kokunqoba kukaEmanuweli phezu komcindezeli ababeke bazigqaja ngaye kangaka. UDiyabhola esedanisiwe obala, wabotshelwa emavilini enqola yenkosana. Ngakho, betshiya uMlawulimabutho Bowanegesi loMlawulimabutho Vumisa belondoloze isango lenqaba, uEmanuweli wadabula phakathi komuzi engonqobileyo, esiyaphuma ngoSango Lihlo waya esigcawini lapho okwakulenkamba yakhe khona.

Ngaphandle kokuthi wawulapho, ungeke unakane ubukhulu bokumemeza okwezwakala kuvela kunkamba kaEmanuweli nxa bebona inkosana yabo ethandekayo, lomcindezeli ebotshelwe emavilini enqola yakhe. Basebeqalisa ukuhlabelela, "Useqhuba abathunjwa bethunjiwe! Usethole impango yemibuso lamandla; uDiyabhola usehliselwe ngaphansi kwamandla enkemba kaEmanuweli, usebe yilutho oluyinhlekisa!" Ngakho uEmanuweli ngokuthukuthela wamxotsha uDiyabhola, emkhuza ukuthi angaphindi ngitsho ukuhlupha uMphefumulo Womuntu futhi ngokuphangisa umcindezeli wasithela ngale kwesigcawu, ekhonona, ethukuthele njalo ebhonga eqhubeka ehamba.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina