Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina8/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

8. Uthethelelo lwesikhosini

Abantu bomuzi basebethatheke kakhulu ngenkosana enkulu kwathi bethemba kancane ukuthi hlezi baqhube kuhle esandleni sakhe; kodwa baya belokwesaba uMlawulimabutho Bowanegesi loMlawulimabutho Vumisa, ababelokhu behlezi endlini kaMnu. Sazela. Kwakungamadoda alesithunzi esikhulu la, njalo labo, njengenkosana (lekulayeni kwayo) bahlala ubuso babo bujiyile njalo bubotshiwe. Lokhu kwenza abantu bomuzi bazizwe belokwesaba okukhulu lokungazwisisi, kwabagcwalisa ukwesaba ngekusasa yoMphefumulo Womuntu, kwaze kwathi okwesikhathi kabazange bazi ukuthi ukuphumula, ithemba kumbe ukuthuliswa kwengqondo kutshoni.

UEmanuweli wayelokhu engakahlali kulo umuzi, kodwa waqhubeka esemzini wobukhosi phakathi kwenkamba yakhe. Wathumela imibiko yakhe ekhethekileyo kuMlawulimabutho Bowanegesi ukuthi aqoqe bonke aboMphefumulo Womuntu kundawo yenqaba njalo, phambi kwabo bonke bathathe uMlawulimabutho Ntandokayiphikiswa, uNkosi Qedisisa, loMnu. Sazela, njalo bafakwe entolongweni balondolozwe kanzima, kuze kuthi inkosana itshengise intando yayo mayelana labo. Lokhu kwengeza kakhulu ekunqinekeni koMphefumulo Womuntu, ngoba khathesi bezwa ukuthi ukwesaba kwabo okukhulu kwasekuqinisiwe njalo bachitha isikhathi sabo bedinga ukuthi bazakufa ukufa okunjani njalo bazabe besifa okwesikhathi esingakanani! Ngoba okwakhathesi, ukufela ezandleni zale iNkosana elungileyo lengcwele kwabonakala kuyisiphetho esesabekayo sibili, lanxa bananzelela ukuthi kwakungedluli lokhu okubafaneleyo. Ngokukhethekileyo babekhathazeka ngabanye babo abathathu ababeqakathekile ngoba baba lomuzwa wokuthi, nxa babengaqunywa, lokhu kwakuyakuba yikuqala kokuchitheka koMphefumulo Womuntu.

Into kuphela ababengayenza, bezwa kusithi, kabathumele esinye isicelo kuEmanuweli, abasibhalayo, kanye lamadoda amathathu ayekhathesi asentolongweni. Amazwi ayekulesisimo (njalo, uzananzelela, eqakatheke kancinyane okwedlula okwakuqala):

"Wena nkosi enkulu lemangalisayo, mnqobi phezu kukaDiyabhola, lomnqobi woMphefumulo Womuntu:

"Thina, abahlali abalusizi balo umuzi khathesi osuchithekile, siyazithoba sicela ukuthi singathola umusa phambi kwakho ukuze ungakhumbuli, ngokumelana lathi, izono zethu ezindala, kumbe ngokukhethekileyo izono zeziphathamandla zethu. Silondoloze, ngokwesihawu sakho esikhulu, ukuze singafi, kodwa siphile, sibe zinceku zakho ezivumayo lezikulalelayo. Amen."

INkosana yemukela lesisicelo sesibili, kodwa, njalo, yathula zwi, okwamangalalisa kakhulu umuzi. Njengoba kwakungaselalutho ababengalwenza, baphetha ngokwenza njalo esinye isicelo, silamazwi aphose afanane, kodwa ngesandla sesinye isigijimi, hlezi esokuqala singabe sicunule iNkosana ngendlela ethile. Bazama ukuncenga uMlawulimabutho Vumisa ukuthi abe yisigijimi, kodwa wayengasoze akwemukele, esithi, "Ngingeke ngenze isicelo kuEmanuweli ngimele abathengisi labavukeli! Kodwa-ke, iNkosana yethu ilungile njalo iyahlonipheka. Aluba lingathumela omunye wabantu benu ayevela ngokuthobeka njalo acele isihawu, hlezi lingaphumelela lapha eselehluleke khona kuze kube khathesi."

Baphetha ngokuthi bathumele isicelo sesithathu ngesandla sikaMnu. Siloyiso esiQotho, indoda ethobekileyo ehlala endlini encane duzane lemiduli yenqaba, owathi uyavuma ukwenza ayengakwenelisa ukusiza umuzi. Ngokufaneleyo, baqhubela isicelo kuye, lesicebiso sendlela okumele aziphathe ngayo phambi kwenkosana enkulu, bamfisela "uhambo oluhle" inkulungwane eziphindiweyo! Efika kundawo yenkosi wacela ukukhuluma layo, eyaphumayo ukuzembona. Masinyane esebone inkosana, uMnu. Siloyiso esiQotho wawa ngobuso bakhe emhlabathini ekhala, "E, kungathi uMphefumulo Womuntu ungaphila phambi kwakho, E Nkosana!" Kwathi uEmanuweli esebale lesisicelo esitsha wathinteka kakhulu njalo wasetshibilikela eceleni wakhala, kodwa-ke, esekhuluma loMnu. Siloyiso esiQotho, owayelokhu ephansi emhlabathini phambi kwakhe, wathi, "Buyela emuva endaweni yakho ngizakhangela isicelo senu."

Nxa unganakana, umuzi wonke wawulinde ngokunqineka, lanxa kungemizwa yokucaleka lokwesaba, ekubuyeni kwesigijimi sabo bayabuthana kuye ukuze bazi ukuthi uhambe njani loba kuyini okuyabe kukhulunywe nguEmanuweli kuye. Wayengebatshele lutho, engakafiki entolongweni lapho okwakulenduna ezintathu zabantu uNkosi Ntandokayiphikiswa, uNkosi Qedisisa loMnu. Sazela ababegcinwe khona. UNkosi Gcinumuzi wayekhangeleka emhlophe okwelembu loMnu. Sazela wayeqhuqha ngokupheleleyo.

"Yebo-ke," bakhuluma ngokunqineka, "itheni inkosana enkulu?"

"Ngithe ngifika endaweni yesikhosini," watsho uMnu. Siloyiso esiQotho, "ngicele ukuthi ngikhulume lenkosana, eyaphumela phandle ukuzangibona; kodwa ubukhulu lenkazimulo yobuso bakhe kwangenza ngawela phansi. Uthe ethatha isicelo kimi ngakhala, "E, kwangathi uMphefumulo Womuntu ungaphila phambi kwakho, E Nkosana!" Esefundile okumunyethweyo, ungitshele wathi ngibuyele uzanakana ngesicelo. Kodwa le inkosana elingithume kiyo inhle okumangalisayo njalo iyakhazimula ukuthi loba ngubani oyibonayo ulakho ukuyithanda lokuyesaba. Ngokwami, ngingehluleke ukukwenza lokho; kodwa ukuthi isiphetho salokhu siyakuba yini ngingeke ngitsho."

Indaba lezi zaqathanisa izibotshwa ezintathu, lexuku elikhulu labantu elalilalele. Babengeke bachaza ngezenzo zenkosi, bonke bagijima besiyale lale phakathi komuzi bekhuluma kuqala okunye njalo okunye, kodwa abanengi basebesuthisekile ukuthi impendulo yenkosana yayisitsho ukufa kwabo bonke. Khathesi, ekucineni, uMphefumulo Womuntu waqalisa ukuzwa ukwesabeka kwesenzo sobuqholo lokuvukela, ngokupheleleyo bengaphansi kokucaleka lokwesaba, singabali amadoda azinduna amathathu ayeyizibotshwa. Bacabanga, sebephelelwe, ukuthi bathumele njalo esinye isicelo becela ngokwempilo yabo. Kulesi isikhathi, isicelo salotshwa ngamazwi athobeke kakhulu."Nkosana Emanuweli omkhulu, Nkosi yemihlaba yonke lenkosi yesihawu, thina, abayangekileyo bakho, umuzi obhubhayo woMphefumulo Womuntu, siyavuma kunkazimulo yobukhosi bakho ukuthi sonile, kuwe lakuyihlo omkhulu. Kasisafanele futhi ukuthi sibizwe ngokuthi singuMphefumulo Womuntu wakho, kodwa kuphela sifanele ukulahlwa khatshana laphakade. Aluba usibulala, sikufanele. Nxa usilahla, singeke kodwa sitsho lutho ngaphandle kokuthi wena ulungile. Kasila sizatho sokukhonona, loba kuyini okubona kufanele ukukwenza. Kodwa kakuthi isihawu sakho sifike lakithi; kasisikhulule esonweni sethu lekucalekeni besesihlabela phakade ngomusa wakho langokwahlulela. Amen."

Umbuzo khathesi waba yikuthi, "Ngubani ozathatha lesisicelo?" Abanye baqamba uMnu. Senzo Sihle ukuthi abe yisithunywa, kodwa uMnu. Sazela wakuphikisa lokhu kakhulu.

Waphikisa, "Singathumela njani ukucela isihawu ngomuntu olebizo elinje? Aluba inkosana ingambuza ibizo lakhe, njengalokhu ingakwenza, abesephendula esithi, 'Ngumdala Mnu. Senzo Sihle', kambe uEmanuweli kayikuthi, 'Kanti umdala uSenzo Sihle usaphila kuMphefumulo Womuntu? Ngakho kakuthi umdala Senzo Sihle kalisindise kuhlupho lwenu'. Aluba engatsho njalo-ke, ngakho ngeqiniso silahlekile, ngoba inkulungwane zaboSenzo Sihle zingewusindise uMphefumulo Womuntu khathesi."

UNobhala wacindezela sibili umcijo wakhe ngamandla, okungangokuthi labo ekuqaleni, ababethanda ukuthuma uMnu. Senzo Sihle, ngokulula bavumelana ukuthi bambeke eceleni njalo ekucineni bavumelana ngokuphinda bathume uMnu. Siloyiso esiQotho, owacela ukuthi ngalesisikhathi angaphelekezelwa ngompofu njalo ophansi, umngane wakhe uMnu. Nyembezi. (uMnu. Nyembezi lo uyindodana kaMnu. Phenduko, wayengumuntu owephukileyo kakhulu emoyeni, kodwa engulowo owayengethula kuhle isicelo sesihawu). Bonke bacetshiswa ukuthi bananzelele ngokukhethekileyo emazwini abo lekuziphatheni, ngoba babalomuzwa wokuthi aluba kungabalempambaniso ngalesisikhathi esinzima kungaphetha ngokuchithwa okupheleleyo koMphefumulo Womuntu.

Befika endaweni yesikhosini, baba lokukhathazeka okuthile hlezi ukuqhubeka kwabo besiza lapha kungenza ukuthi inkosana ithi baluhlupho. Ngakho baqala baxolisa, ukuthi babengelasiloyiso sokubaluhlupho, kodwa imfanelo yabaqhuba ukuthi baphinde babuye. Bengeza ukuthi babengelakuphumula, ebusuku lemini, ngenxa yeziphambeko zabo zokumelana loEmanuweli loNkulunkulu Somandla. Sebetshilo lokhu, bobabili bawela phansi ezinyaweni zenkosana, uMnu. Siloyiso Sihle ekhala njengakuqala, "E, kungathi uMphefumulo Womuntu ungaphila phambi kwakho, Wena nkosana!"

Inkosana isibalile isicelo, yeza kuleziziceli ezimbili, izitshela ukuthi zisukume zime ngenyawo zazo, yakhuluma lazo ziqhuqha phambi kwayo.

"UMphefumulo Womuntu uvukele uBaba kabuhlungu, ngokumala ukuthi abe yiNkosi yawo njalo endaweni yalokho wakhetha umqambimanga lombulali. Mayelana loDiyabhola ozenza inkosana yenu, uvele uvukele kudala kunkundla ephezulu kwazo zonke njalo walahlelwa phandle. Kwathi uBaba ethumele ibutho elilamandla ukuthi lililethe ekulaleleni, lamelana labalawulimabutho bakhe, lavala amasango enu lisilwa labo liloDiyabhola omubi. Kwathi uBaba ethuma mina, lakhalela isihawu yini? Nxa nje kwakulethemba lokuthi linganqoba laqhubeka ngokuqholoza libamela, laba yizacuthe kukho konke engangilinika khona, kodwa, khathesi sengiwuthethe umuzi, liyakhala! Kungani lingakhalanga kimi lapho kuphakama ifulegi emhlophe yesihawu, ifulegi ebomvu yokuqonda lefulegi emnyama eyayisethusela ngokubulala iphatshiswa? Khathesi ngoba senginqobe uDiyabhola wenu, selisiza kimi lifuna umusa; kodwa kungani lingangincedisanga kusitha sami?

"Lanxa kunjalo, ngizakhumbula ngesicelo senu njalo ngizaphendula ngendlela ezaba ngeyodumo lwami. Tshela uMlawulimabutho Bowanegesi lomlawulimabutho Vumisa balethe induna zezibotshwa ezintathu phandle kimi enkambeni kusasa; ngesikhathi sinye litshele uMlawulimabutho Kwahlulela loMlawulimabutho Bulala bahlale enqabeni bagcine konke kuthule kuMphefumulo Womuntu baze bezwe okunye kimi futhi." Ngalokho, inkosana yatshibilika yabuyela kundawo yayo yesikhosini.

UMnu. Siloyiso-Sihle loMnu. Nyembezi babuyela ngokuphangisa kuMphefumulo Womuntu, lapho abantu bomuzi njalo futhi ababelindele ngokunqineka ukufika kwabo bonke basebehaluzela bonke baya kunduna zezibotshwa. Lapho balandisa ukuthi uEmanuweli ubakhumbuze njani ukuthi kabakhethanga kuphela ukulwa beloDiyabhola, kodwa babeyeyisile iNkosi labantu bayo. (Ngalokho, izibotshwa zaba losizi okwedlula ebezikade ziyikho khona). Baphetha ngokuthi inkosana yayizimisele ukunakana ngesicelo sabo njalo yayizakwenza lokho okwakuzaba ludumo lwayo. UMnu. Nyembezi wasebubula kakhulu njalo bonke badangala kodwa ngitsho lokwedlula lokho, nxa uMnu. Chwayisisa wabuza ukuthi kuseselokunye yini.

"Kulungile, yebo," yaba yimpendulo yabo edondayo, "inkosana ithe njalo sitshele uMlawulimabutho Bowanegesi loMlawulimabutho Vumisa ukuthi balethe izibotshwa kuye enkambeni yakhe kusasa, kuthi uMlawulimabutho Kwahlulela loMlawulimabutho Bulala balondoloze umuzi baze bezwe okunye kuye. Uthe esetshilo lokhu, watshibilika wabuyela endaweni yakhe yesikhosini."

Lo umbiko wokucina wawusesabeka sibili njalo uNkosi Ntandokayiphikiswa, uNkosi Qedisisa loMnu. Sazela ngamunye wazilungiselela ukufa.

"Yilokhu ebengikade ngikwesaba," watsho uMnu. Sazela ngokudana. Umuzi wonke, besizwa ukuthi yilokhu obekuzabehlela masinyane loba kuphuze, bachitha ubusuku ekulileni.

Ngelanga elilandelayo, isikhathi sesifikile, bonke abantu bomuzi bagqoka okumnyama, bema phezu kwemiduli, ngalokhu belethemba lokuthi kuzathinta inhliziyo yenkosana ibe lozwelo kibo. Lezibotshwa lazo zazigqoke izigqoko ezimnyama, zilentambo entanyeni zazo, zaseziqhutshwa ziphuma emzini zisemaketaneni. UMlawulimabutho Bowanegesi wahamba phambili elomlondolozi, kwathi loMlawulimabutho Vumisa weza ngemuva; amabutho ahamba ngendlela ebabazekayo, kodwa izibotshwa zaya ngemimoya ebunileyo.

Zifika emnyango wendlu yesikhosini, zamiswa phambi kweNkosi, eyayihlezi phezu kwesihlalo sayo selizwe. Masinyane zaziwisa, ziqhuqha, zisemhlabathini phambi kwayo, zifihla ubuso bazo ngenhloni uqobo. Inkosana yalaya ukuthi zisukume ukuze zibuzwe.

Emanuweli: "Yini amadoda elake laba yizinceku zikaNkulunkulu Somandla?"

Izibotshwa: "Yebo, Nkosi, yebo."

Emanuweli: "Yini amadoda elazivumela ukungcoliswa njalo langcoliswa ngonengekayo uDiyabhola?"

Izibotshwa: "Sikwenzile okwedlula ukukuvumela, Nkosi. Sazikhethela ngokwethu."

Emanuweli: "Belingeneliswa yikuhlala ngaphansi kobugqili bakhe phakade?"

Izibotshwa: "Yebo, Nkosi, yebo; ngoba izindlela zakhe bezithokozisa inyama yethu besingasaloyisi olunye ulutho olungcono."

Emanuweli: "Njalo ngathi ngifika ukumelana lomuzi woMphefumulo Womuntu, kalizange lifise yini ngenhliziyo zenu ukuthi nginganqobi?"

Izibotshwa: "Yebo Nkosi, sibili sakwenza."

Emanuweli: "Sijeziso bani elicabanga ukuthi silifanele esandleni sami ngalokhu langezinye izicunulo zeziphambeko zenu?"

Izibotshwa: "Kasifanelwe lutho kodwa ukufa lencithakalo Nkosi."

Emanuweli: "Lilolutho elingalucabanga, ukuthi kungani lesisijeziso esilifaneleyo singebekwe phezu kwenu?".

Izibotshwa: "Singeke sitsho lutho, Nkosi; wena uqondile-thina sonile."

Emanuweli: "Intambo lezi ezisentanyeni zenu ngezani?"

Izibotshwa: "Ukuthi sibotshelwe endaweni yokubulawa, aluba isihawu singeke safinyelela kithi."

Emanuweli: "Bonke abantu boMphefumulo Womuntu bagoqelwe ekuvumeni kwenu yini?"

Izibotshwa: "Zonke izizalwana zomuzi zigoqelwe, Nkosi yami, kodwa singeke siphendulele abakaDiyabhola abalokhu bekhona phakathi."

Ngalokhu, inkosana yalaya ukuthi ummemezeli kamemezele enkambeni yonke ukuthi uEmanuweli, ngebizo likaYise njalo ngokodumo lukaYise, usenqobe ngokupheleleyo uMphefumulo Womuntu. Izibotshwa kwakumele zilandele ummemezeli zisithi "Amen." Lokhu kwenziwa njengokulaya kwenkosana kanye. Abalawulimabutho bamemeza, amabutho ahlabela izingoma zokunqoba enkosaneni yabo, amafulegi aphephezela emoyeni njalo kwaba lokuthokoza yonke indawo - kodwa hatshi ngalesosikhathi enhliziyweni zamadoda oMphefumulo Womuntu.

Inkosana yathi kubuye kubizwe izibotshwa ukuthi zilethwe phambi kwayo zaphinda zema njalo ziqhuqha ebukhoneni bakhe. Wasekhuluma lazo ngale indlela emangalisayo:

"Izono, iziphambeko lobubi, lina lawo wonke umuzi woMphefumulo Womuntu elikwenzileyo limelene loBaba njalo limelene lami, ngilamandla lomlayo wokukuxolela... ngalokho-ke khathesi ngiyalixolela ngokunjalo."

Esetshilo lokhu, wabanika, kulotshwe egwalweni lwesikhumba kucindezelwe ngezimpawu eziyisikhombisa, uxolelo olukhulu olwejwayelekileyo, ukuthi lumenyezelwe nguNkosi Qedisisa, uNkosi Ntandokayiphikiswa loMnu. Sazela kumuzi wonke woMphefumulo Womuntu ekuseni ekuphumeni kwelanga ngelanga elilandelayo.

Emva kwalokhu, inkosana ngokwayo yabakhulula izigqoko zabo ezimnyama ibanika esikhundleni sazo "ubuhle endaweni yomlotha, amafutha entokozo endaweni yokulila, lesembatho sendumiso endaweni yokudana." Wasenika ngamunye wamadoda amathathu okucwebezelayo kwegolide lamatshe aligugu, esusa intambo zabo efaka amaketane egolide entanyeni zabo lamadikazi endlebeni zabo.

Kwathi izibotshwa zisizwa amazwi omusa awenkosana, zabona konke okwenziwe kizo, zaphose zaqaleka zaphela! Ngoba umusa, uxolelo, kwakukukhulu kangaka, kudumiseka kangaka, kungalindelwe ngokupheleleyo, okungangokuthi zazisehluleka ngitsho lokuma ngaphansi kwakho. Ngokweqiniso, uNkosi Ntandokayiphikiswa wadiyazela njalo wayengawa kodwa inkosana yasondela masinyane kuye, yasifaka ingalo zayo ngaphansi kwakhe, yamgona yamanga, imqinisekisa ukuthi konke kuzagcwaliseka njengamazwi ayo. Yanga, yagona lala amadoda amabili, iwabobothekela, yathi, "Thathani lezizipho njengezibonelelo zothando lwami, umusa lozwelo kini. Libe leqiniso lokutshela uMphefumulo Womuntu konke elikubonileyo lakuzwa."

Kwasekusithi amaketane abo aqanyulwa abayiziqa njalo bonke ngamunye bawa phambi kwenkosana, besanga inyawo zakhe bezimanzisa langezinyembezi zabo, bekhala kakhulu, ngokuphunyuzwa kwabo, "Kalubusiswe udumo lweNkosi kusukela kule indawo."

Basebetshelwa ukuthi basukume babuyele ukuyatshela uMphefumulo Womuntu konke inkosana eyayikwenzile. UMtshayuphondo wahamba phambi kwabo njalo uMlawulimabutho Kholo, lezinye iziphathamandla eziphezulu, balaywa ukuthi bafole phambi kwalamadoda ahloniphekayo bengena emzini. UMlawulimabutho Kholo walaywa futhi ukuthi, lapho uMnu. Sazela eqalisa ukubala uxolelo kumuzi, kumele, ngalesosikhathi, afole esiya kusango Lihlo elemibala yonke iphephezela, labo bonke abantu bakhe bekhona, ahambe eqonde nta kuNqaba Nhliziyo. Lapha kumele ibe ngeyakhe kuze kuthi inkosana ngokwayo ifike, itshele uMlawulimabutho Kwahlulela loMlawulimabutho Bulala batshiye inqaba, basuke kuMphefumulo Womuntu babuyele masinyane enkambeni. (Ngoba yazi ukuthi nxa ukholo loxolelo behlangane ndawonye, ukwahlulela lokubulala kuyasuka enhliziyweni!) Ngale indlela, uMphefumulo Womuntu wakhululwa ekwesabekeni kwabalawulimabutho abane bokuqala labantu babo.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina