Ugwalo lukaJohane Bunyane impi engcweleDovnload 409.68 Kb.
Pagina9/17
Datum20.08.2016
Grootte409.68 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

9. Ukungena kukaEmanuweli ngokunqoba

Kwathi zonke lezizinto ezimangalisayo zisenzakala abantu bomuzi babelindile, ngenhliziyo ezidane kakhulu, belindele ukuzwa ngokufa kwenduna zabo ezintathu. Babelokhu bekhangela ngale kwemiduli ngokutshiseka, kwaze kwathi ekucineni bacabanga ukuthi babona umuntu ozayo. Kambe ungaqala ukunakana intokozo yabo nxa babona izibotshwa ziphenduka, ngokucwebezela okunje njalo ngodumo? Babehlele enkambeni begqoke ezimnyama, kanti sebephenduka sebekuzembatho ezinhle! Babehambe belentambo entanyeni zabo, babuya sebelamaketane egolide! Babehambe belindele ukufa, kanti sebebuya belokuqinisekiswa kwempilo! Babehambe belemimoya enzima ebunileyo, babuya sebelandelwa ngamachacho entokozo!Bathi bethutsha kuSango Lihlo, abayangekileyo, odiyazelayo umuzi woMphefumulo Womuntu wamemeza, okwenza abalawulimabutho lebutho leNkosana beqa ngokumangala!- ngubani owayengabacala? Kwakunjengempilo ngemuva kokufa ukubona abangane babo besiza bekunkanzimulo enje. Babingelelana ngamunye, ngo, "Siyalemukela, siyalemukela, ubusisiwe lowo olilondolozileyo. Siyabona ukuthi kuhle njani kodwa kuzakuba njani ngomuzi woMphefumulo Womuntu? Kuzakuba kuhle lakithi yini?"

Kwathi-ke uMnu. Sazela loNkosi Gcinumuzi bamemeza ngelizwi elikhulu, "E! Ndabezinhle zokuthaba! Izindaba zokuthaba! izindaba ezinhle zentokozo kuMphefumulo Womuntu oyangekileyo!"

Okunye ukumemeza okukhulu kwaphakama phakathi komuzi kwasekusithi izibotshwa ezindala zalandisa konke okwakwenzakale enkambeni, abantu besamangele kakhulu ngenhlakanipho lesisa seNkosana.

UMnu. Sazela wamemezela, "KuMphefumulo Womuntu wonke kuloxolo! uxolo! uxolo! Njalo lokhu lizakuzwa ngokugcweleyo kusasa!"

Waselaya njalo esithi, ekuseni, wonke umuzi kumele uhlangane ndawonye emakethe, ukuba bezwe ngokuxolelwa kwabo jikelele kumenyezelwa kubo.

Phose kungeke kwenzakale ukuchasisa inguquko ebekhona kuMphefumulo Womuntu. Kakulamuntu owalalayo ngalobobusuku ngentokozo kusuka kuyo yonke indlu umculo lokuhlabelela bethokoza belokujabula.

"E!” bamemezana omunye komunye, “sizakuzwa okunengi ngalokhu ekuphumeni kwelanga kusasa. Ngubani obengacabanga izolo, ukuthi lelilanga kuzakuba lilanga elingaka lentokozo? Ngubani obenganakanela ukubona izibotshwa zethu ziphenduka zikumaketane egolide? Kungaba ngumkhuba owejwayelekileyo wamakhosana yini? Bayake batshengise umusa onje kubathengisi yini? Hatshi umusa onje ukhethekile kuEmanuweli loNkulunkulu Somandla kuphela! Ngeqiniso kabasiphathanga njengokusifaneleyo, kumbe basivuza njengokwezono zethu."

Ekuphumeni kwelanga ekuseni elandelayo, uMnu. Sazela, uNkosi Qedisisa loNkosi Ntandokayiphikiswa beza emakethe ngesikhathi esimiswe yinkosi, lapho bonke abantu bomuzi abasebebuthene khona, bebalindele. Beza belokhu begqoke inkazimulo ababeyembathiswe yinkosana ngelanga eledlulileyo. Ixuku elinqinekileyo, labantu abalethemba labaphelekezela besiya kuSango Mlomo, elisendaweni ephansi ekucineni kwemakethe, ngoba kulapha indaba zikazulu ezifundwa njalo zimenyezelwe khona.

Ngemva kokubaqhweba ecela ukuthula, uMnu. Sazela wabala isimemezelo soxolo, ngelizwi elikhulu, elicacileyo; kodwa esefika kula amazwi, "INkosi, iNkosi uNkulunkulu, olesihawu lesisa, oxolela ububi, iziphambeko, lezono, lakulo lonke uhlobo lwesono lokuthuka kuzathethelelwa---," abantu abalaleleyo babe ngaselakho ukuthula basebeseqa bamemeza ngentokozo, ngoba ibizo laye wonke umuntu lalihlanganiswe kulokhu kuxolelwa okudumisekayo! Ngasikhathi sinye, amacilongo esiliva ezwakala kunkamba kaEmanuweli kutshengisa ukuthi bonke abantu bakhe labo bayathokoza ngomusa lesihawu okutshengiswe kuMphefumulo Womuntu yinkosana yabo. Ngitsho lomlawulimabutho Kholo kazange athule, kodwa wahlanganyela ngethilongo kundawo yokulwa enqabeni.

Kwathi sekuphele ukubala, amadoda omuzi agijimela phezu kwemiduli yomuzi, belokhu beseqa bememeza; bakhothama kasikhombisa, ubuso babo bukhangele kuEmanuweli enkambeni yakhe, bememeza, “ UEmanuweli kaphile phakade!" Khona wonke amajaha alaywa ukuthi atshaye insimbi phakathi komuzi wonke, abantu behlabela, kwabuye kwaba khona, ukuhlabela kuyo yonke indawo yoMphemfumulo Womuntu.

Kwedlula isikhathi esincinyane umuzi wonke ungayanga bonga enkosini, ukuba bayidumise ngokomusa wayo omangalisayo kibo becela njalo ukuthi kungayithokozisa ukuza eMphefumulweni Womuntu, labantu bayo bonke, ihlale phakathi kwabo. Ngokuthobeka okukhulu amadoda akhokhelayo akhothama phansi kwenkosana eyababingelela ngokuthi, "Ukuthula kwami kakube phezu kwenu." Ngalokhu basondela eduze ukuthi babambe isihloko sentonga yegolide bamtshela isiloyiso sabo.

“Silendawo yakho eyaneleyo, E Nkosana, labantu bakho bonke, aluba ungeza uhlale phakathi komuzi wethu, ngoba siloyisa wena ukuthi ube yiNkosi yoMphefumulo Womuntu phakade. Sibuse njengezifiso zakho zonke njalo sizathokoza ukuba zinceku zakho ezithembekileyo njalo ezikulalelayo.

"Ngoba sibili," bengeza, sebelethe isicelo sabo, "aluba wena labalawulimabutho bakho lingasuka khathesi, E Emanuweli olomusa, ngemva kwenzuzo lezihawu ozitshengise kithi kulo umuzi olusizi, uMphefumulo Womuntu ngeqiniso uzabhubha. Ngoba izitha zethu zizakuza phezu kwethu futhi, zilentukuthelo enkulu okwedlula kuqala. Siyakuncenga ukuthi wemukele isicelo sethu. Ngoba sibili uyisiloyiso seqiniso samehlo ethu lempilo lamandla alo umuzi. Bangabe bekhona abalandeli bakaDiyabhola abangabe becatshile phakathi kwethu, abazacathama basinikele njalo ezandleni zikaDiyabhola, siyesaba umcabango kanye wokuthi siwele kumjibila wakhe owesabekayo futhi. E, kakuyithokozise inkosi yami ukuthi yamukele iNqaba Nhliziyo ibe yisigodlo sobukhosi bayo."

Kulokhu, uEmanuweli waphendula, "Aluba ngingeza ngihlale kumuzi wenu, lingangivumela ukwenza konke okusenhliziyweni yami ngezitha zami lezenu yini? Ngeqiniso lingangincedisa emsebenzini onje yini?"

"E Nkosana Emanuweli," kwaba yimpendulo yabo yosizi, "kasikwazi esizakwenza. Kasizange sicabange, kanye nje, ukuthi besingaba ngabahlubuki kuNkulunkulu uSomandla, njengoba sibonakale sinjalo. Kambe singathini kuwe, E Nkosi? Singezame ukuthembisa ulutho. Woza uhlale phakathi kwethu usenze sibe ngabavikelweyo; sinqobe ngothando lwakho langesisa sakho; umise abalawulimabutho bakho abahloniphekayo njengabosibalukhulu phezu kwethu; ngeqiniso-ke sizalalela izifiso zakho ngentokozo sigcwalise intando yakho. Besingathanda ukwengeza ilizwi elilodwa. Sazi okuncinyane ngenhlakanipho yakho, E Nkosana yethu elesisa. Kambe sasingacabanga njani ubumnandi bentokozo engaphuma ezilingweni zethu ezimbi? Kodwa aluba ungasithatha ngesandla usidonse ngokuqondisa kwakho kwenhlakanipho, zonke izinto-ke zizakuba ngezobuhle kuMphefumulo Womuntu wakho. E Nkosi, woza kuMphefumulo Womuntu wakho, yenza okuthandayo, kuphela usigcine ukuthi singoni usenze sisebenzele ubukhosi bakho."

Inkosana yabobotheka ngomusa ilalele isicelo esithobekileyo lesithintayo yasiphendula, "Hambani, buyelani ezindlini zenu ngokuthula langenjabulo-ke ngizalandela iziloyiso zenu. Kusasa ngizasusa itende lami lesikhosini njalo ngifole ngisiya kuSango Lihlo, lamabutho ami wonke, ngingene kumuzi woMphefumulo Womuntu. Ngizathumba inqaba mina ngokwami besengimisa abalawulimabutho bami lamabutho ami phezu kwenu. Sibili, ngisezakwenza izinto kuMphefumulo Womuntu ezingeke zatholwa ezilingana lazo ngaphansi kwamazulu wonke."

Abantu bomuzi ngalokhu bamemeza kakhulu ngokunye ukuthaba lentokozo babuyela ezindlini zabo, betshela izihlobo labangane ngobuhle uEmanuweli abuthembise uMphefumulo Womuntu. Besizwa lokhu, bonke abantu bahamba ngokuphangisa besiya ezihlahleni lemasimini ukuyabutha izingatsha lamaluba, ababezakwendlala ngazo izitalada lapho iNkosi eyayizadlula khona isuka kuSango Lihlo ize iyefika esangweni likaSango Nhliziyo.

Ngelanga elilandelayo amasango ayevulwe aba banzi abahlonitshwa labadala boMphefumulo Womuntu balindela ukubingelela uEmanuweli ngokwamukelwa okuyinkulungwane. E! Umbono okhazimula kangakanani owabonwa ngalelolanga, nxa inkosana yangena phakathi komuzi ngeSango Lihlo, yembethe ezempi ezegolide igade inqola yobukhosi amacilongo ekhala phambi kwayo, imibala yabalawulimabutho bayo iphephezela ngenkazimulo emoyeni lamadoda ayo azinkulungwane ebuthene. Bonke babenqinekile ukubona ukungena ngokunqoba kwenkosana, amafasitela lamavulandi, yebo, kanye laphezu kophahla kwakugcwele ukuphephezela, labantu abathabileyo, behlabela komunye lomunye, "Ngeqiniso muhle kulenkulungwane ezilitshumi njalo engothandekayo ngokupheleleyo!" UMlawulimabutho Kholo waphuma phandle kwenqaba ukukhokhela uEmanuweli emngenisa endaweni yakhe yokuhlala entsha ayemlungisele yona; njalo, iNkosana yamakhosana esikhosini yeza ekucineni yacina isifikile ukuzahlala eMphefumulweni Womuntu wayo ohlengiweyo!

Kwabonakala khathesi, angathi abadala bomuzi babengelakusuthiseka okwaneleyo ngoEmanuweli, ubuntu bakhe, amazwi akhe, izenzo zakhe, konke ngaye kuthokozisa kuloyiseka kibo. Ngakho-ke, bacela, ukuthi lanxa iNqaba Nhliziyo yayiyindawo yakhe, wayezahlala esethekelela izitaladi lezindlu labantu bomuzi. "Ngoba mbusi omkhulu," batsho, "ukukhangeleka kwakho lokubobotheka lamazwi khathesi sekuyimpilo lokukhanya kanye koMphefumulo Womuntu."

Bacela ukuthi bangaqhubeka bembona, kungelabunzima loba ukuphanjaniswa, ngalesisizatho walaya ukuthi isango lenqaba lihlale likhamisile. Loba nini ekhuluma, balalela bonke ngokunanzelela, baqalisa ukumlingisela amazwi akhe lendlela zakhe.

Ngelinye ilanga, uEmanuweli wenzela umuzi wonke idili labantu bonke beza enqabeni edilini. Wabanika konke ukudla okwemihlobohlobo ababengakwazi okwalethwa ngokukhethekileyo kuvela enkundleni kaYise ngokukhethekileyo. Umganu ngemuva komunye wabekwa phambi kwabo bakhuthazwa ukuthi badle ngokukhululeka; njalo lanxa, kwabekwa umnganu omutsha phambi kwabo, kanenginengi banyenyeza omunye komunye, "Kuyini lokhu?" kube kanti badla bakukholisa, banatha kakhulu amanzi ayesephendulwe aba liwayini. Kwathi idili seliphelile, uEmanuweli, ukuthi athokozise izethekeli zakhe, wazibuza, amalibho amanengi ngemfihlakalo evela kunobhala kaYise, langenhlakanipho lobuciko bukaNkulunkulu Somandla. Wonke ayelokwenza leNkosi enkulu, loba iNdodana yakhe uEmanuweli, langezimpi zakhe lokwenza loMphefumulo Womuntu. UEmanuweli wachasisa amanye awo ebantwini, ababekhanyiselwe njalo bamangaliswa yinhlakanipho enje engachazwa ngamazwi amalutshwana. Sebesiya ekhaya besuka edilini, kabazange beme ukukhuluma ngezinto ezimangalisayo ezichazwe kibo bakhuluma-ke behlabela ngeNkosi yabo emakhaya abo abanye bahlabela ngaye lasebuthongweni!

UEmanuweli wayesecabange ukuwumisa kutsha lumuzi ayewuthanda uze umthokozise kakhulu, enanzelela ukuthi uzalondeka kubunzima obungaba khona kusasa obungavuka loba phakathi loba ngaphandle kwamasango. Ukuze akwenze lokhu, walaya ukuthi izavutha zonke zegolide ezazivela esigodlweni sikayise kwakumele zimiswe phezu komphotshongo lendawo yokulwa, ukuvikela umuzi kuzitha ezingazama ukuhlasela. Ngakho wasebiza uNkosi Ntandokayiphikiswa wakhangela amasango, imiduli lomphotshongo, emnika amandla ukuthi nxa ebona abakaDiyibhola behambahamba phakathi komuzi, kumele ahle abathumbe abagcine belondolozekile, ngemuva kwalokho, wabiza uNkosi Qedisisa, onguye owadabuka engumgcinimuzi, wambuyisela esikhundleni leso (kuso wahlala impilo yakhe yonke). Watshelwa ukuthi kokuphela afunde izambulelo zemfihlakalo, ukuze enze umsebenzi wakhe kuhle. UMnu. Lwazi wamiswa esikhundleni sikaNobhala, lokhu kwakungasikweyisa uMnu. Sazela, kodwa ngoba kwakusemkhumbulweni wenkosana ukuthi amnike esinye isikhundla, ozasizwa ngokuya kwesikhathi. Umfanekiso kaDiyabhola wawiselwa phansi ngokulaya kweNkosi, wabulawa waba yimpuphu waphoselwa emimoyeni emine phandle kwemiduli yomuzi, kwathi ngemuva kwalokhu kwamiswa umfanekiso kaNkulunkulu Somandla futhi, ndawonye lomfanekiso wenkosana, phezu kwamasango enqaba, lebizo lakhe, "Emanuweli", libhalwe ngokugujwa ngegolide emidulini ephambi komuzi. Kube kanti konke lokhu kwakuyikuqala-nje kobuhle bamacebo athandekayo enkosana kusenzelwa impumelelo lenhlonipho yoMphefumulo Womuntu wakhe.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina