[uit Bulletin Medezeggenschap nr. 1 jrg. 12, januari 1999] Het schoolplan in het primair- en voortgezet onderwijs Het schoolplan vervangt het schoolwerkplan en het activiteitenplanDovnload 15.83 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte15.83 Kb.
[uit Bulletin Medezeggenschap nr. 1 jrg. 12, januari 1999]
Het schoolplan in het primair- en voortgezet onderwijs
Het schoolplan vervangt het schoolwerkplan en het activiteitenplan. In dit vierjaarlijkse plan moet het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt aan de orde komen. Met in dit laatste komt de benaming 'kwaliteitswet' tot uitdrukking.
Doel van het schoolplan

Meer dan bij het schoolwerkplan, is het schoolplan ook bedoeld als aanleiding voor scholen om na te denken over eigen beleidskeuzes waarmee de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst kan worden gewaarborgd. Ook is het schoolplan, evenals de schoolgids, en het oude schoolwerkplan, een instrument voor het toezicht door de onderwijsinspectie. In het schoolplan zullen naast het bestaande beleid van het schoolbestuur tevens de voornemens op de verschillende beleidsterreinen, en hun onderlinge samenhang, naar voren kunnen komen. Het schoolplan wordt hiermee een soort 'basisdocument' dat in de toekomst óók voor de mr een belangrijke bron voor informatie kan zijn.

Het eerste schoolplan voor de schooljaren 1999-2003 moet vóór 1 augustus 1999 naar de onderwijsinspecteur worden gezonden. Anders dan de schoolgids hoeft het schoolplan niet aan ouders of leerlingen te worden verstrekt.
Wat moet er in elk geval in het schoolplan staan?

Anders dan voorheen voor het schoolwerkplan geeft de wet geen puntsgewijze opsomming wat er in het schoolplan moet komen te staan. Zowel het ministerie als de onderwijsinspectie zullen, anders dan bij de schoolgids, ook geen richtlijn of opzet voor het opstellen van een schoolplan geven. Essentie is dat het schoolplan een beschrijving geeft van het in de school te voeren kwaliteitsbeleid. Wettelijk voorgeschreven is dat daarbij in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid m.b.t. de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan de orde moeten komen. Ook de wijze waarop de school omgaat met sponsorgelden wordt in het schoolplan vermeld.

Aan het slot van dit artikel staat een opsomming van onderwerpen die in het schoolplan kunnen worden vermeld. Door een aantal organisaties zijn uitvoerige handreikingen uitgebracht voor het maken van een schoolplan.
Het personeelsbeleid in het schoolplan


Met de invoering van het schoolplan heeft de wetgever tevens de planlast voor schoolbesturen willen verminderen. Daarom zijn bepalingen over het formatieplan en het nascholingsplan uit de onderwijswetgeving geschrapt. Maar in de Raamovereenkomst Po en de CAO-VO zijn beide documenten echter als verplichting voor de werkgever gehandhaafd, evenals een reeks andere planverplichtingen op het gebied van personeelsbeleid. Het in het schoolplan te vermelden personeelsbeleid zal daarom vooral beperkt kunnen blijven tot de hoofdlijnen van het reeds vastgestelde beleid. Van belang zijn vooral de belangrijkste procedurele aspecten, bijvoorbeeld de wijze waarop het formatieplan, het nascholingsplan en de taaktoedeling tot stand komt, en frequentie van functioneringsgesprekken. Één onderdeel van het personeelsbeleid moet echter wel volledig in het schoolwerkplan staan: het docu­ment vanwege de Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

Naast het reeds vastgestelde beleid kunnen in het schoolplan ook de uitgangspunten en voornemens voor het te voeren personeelsbeleid worden beschreven, zoals doelen en voorwaarden.


De rol van de (g)mr

De volledige mr heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van het schoolplan. Maar het schoolplan kan ook voorgenomen beleid bevatten. Daarom zal er in enkele gevallen ook nog sprake zijn van een apart instemmingsrecht voor één van de geledingen van de mr. Dit kan bijvoorbeeld het geval als het schoolplan nieuw beleid bevat waarover zonder het schoolplan het instemmingsrecht van een van beide geledingen aan de orde zou zijn. ­Een specifieke instemmingsaangelegenheid heeft namelijk voorrang boven de algemene aangelegenheid 'vaststelling of wijziging schoolplan'. Is er bijvoorbeeld in het schoolplan sprake van nieuw nascholingsbeleid dan is éérst de instem­mingsaangelegenheid van de pmr bij 'vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot nascholing van het personeel' aan de orde. In de praktijk betekent dit dat de pmr aan nieuw concreet personeelsbeleid in het schoolplan eerst instemming zal moeten geven. En gaat het om een nieuw besluit over sponsoring dan valt dit onder het instemmingsrecht van de ouder/leerlingengeleding.

Het schoolplan kan op meerdere scholen van hetzelfde bestuur betrekking hebben, zelfs als deze scholen een ander soort onderwijs betreffen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid dat bespreking van het schoolplan niet in de afzonderlijke mr'en plaatsvindt maar in de gmr. Dit zal doorgaans nog slechts een theoretische optie zijn. Want voordat een gmr in plaats van de mr'en bevoegd om het schoolplan te bespreken zullen de betrokken mr'en éérst hun instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het schoolplan aan de gmr moeten overdragen. En omdat deze nieuwe aangelegenheid pas sinds kort in de WMO staat, en de medezeggenschapsreglementen van de scholen hierop meestal nog niet zijn aangepast, zal er van zo'n overdracht meestal nog niet hebben plaatsgevonden. Maar als de betrokken mr'en het erover eens zijn dat bovenschools beleid altijd bij de gmr thuishoort, dan zal een dergelijke overdracht van bevoegdheid slechts een formaliteit zijn.
Bijstelling schoolplan


Hoewel het schoolplan voor vier jaar geldt zal In de vier jaar waarvoor het schoolplan wordt vastgesteld kan er een heleboel veranderen. Maar het schoolplan is tevens een toezichts­instrument voor de onderwijsinspectie en moet dus de feitelijke situatie weergeven. Daarnaast hoort bij veel aspecten van de beleidsvoering rekening te worden gehouden (ook door de mr) met hetgeen in het schoolplan is vermeld. Het schoolplan is dus geen document dat na vaststelling zomaar in de la mag verdwijnen. Er zal regelmatig gekeken moeten worden of bijstelling gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het wettelijk voorgeschreven jaarlijkse overleg tussen mr en bestuur over het gevoerde beleid. Nagegaan kan worden of het beleid de beoogde resultaten oplevert en of de procedures en eventuele planningen nog met de werkelijkheid overeen komen. Zodra er sprake is van wijziging dient het gewijzigde plan naar de inspectie te worden gezonden.
Modellen voor het opstellen van het schoolplan

Het CPS heeft onder de titel 'Werken aan een schoolplan' een boekje met bijbehorende diskette uitgebracht. Deze kost  47,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via tel. 033-4534344.

Sardes heeft zowel voor het PO als het VO een handreiking voor het schoolplan, eveneens met bijbehorende diskette, uitgebracht. Deze kost  57.50 (incl. recent verschenen aanvulling) en is te bestellen via Bureau Extern, tel. 072-5670003.

Wat kan er in het schoolplan staan?
De identiteit van de school

Levensbeschouwelijke visie

• Pedagogische visie

• Onderwijskundige visie

• Visie op de relatie school - maatschappelijke omgeving
Onderwijskundig beleid

• Overzicht van onderwijsleermiddelen

• Kerndoelen en de eigen doelen van de school

• De methoden voor toetsen/beoordelen van leerlingen

• Voorzieningen voor specifieke groepen leerlingen

• Inzet voor middelen voor klassenverkleining (PO)


Kwaliteitsbevordering

• Leerlingvolgsysteem

• Taakbelasting van leraren en vervanging

• Samenwerking met ouders

• Inrichting gebouwen

• Werkwijze/procedures i.v.m. zelfregulatie en kwaliteitszorg

• Beleid m.b.t. klachten (de klachtenregeling)
Rol van externe ondersteuners bij de school

• Relatie met een onderwijsbureau

• Onderwijsbegeleidingsdienst

• Nascholingsinstellingen

• Maatschappelijk werk

• Samenwerking met het speciaal onderwijs


Financieel beleid en beheer

• Procedures i.v.m. verslaglegging en begroting

• Budgetbeheer en uitoefening bevoegdheden
Personeelsbeleid

• De maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid:

• De wijze waarop nascholing wordt geregeld

• Procedure voor de totstandkoming van het formatieplan• De uitgangspunten voor taakverdeling en taakbelastingsbeleid

• Procedure voor functionerings- en beoordelingsgesprekken

• De totstandkoming van het personeelsbeleidsplan

• Relatie met de Arbodienst

• Het document evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Sponsoring

• Het beleid m.b.t. aanvaarding van sponsorgelden


Voornemens voor schooljaar ......

Bijvoorbeeld:

• Samenwerking met andere scholen/instanties

• Te ontwikkelen personeelsbeleid• Maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina