Uit! naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan analyse en handreikingen van de commissie d’AnconaDovnload 33.16 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte33.16 Kb.

Uit! naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan - analyse en handreikingen van de commissie d’Ancona


Samenvatting ten behoeve van het Congres ‘Beleid op zoek naar podiumkunsten’ Alphen aan de Rijn, 2 oktober 2006 HovdB / 25 09 2006

==================================================================================================================

De commissie d’Ancona vat zijn werk aan het slot samen in Handreikingen en Conclusies. De conclusies verwoorden de drie hoofdlijnen van denken:


  1. welbewust investeren door een sterkere koppeling tussen aard en omvang van de rijkssubsidie met het absorptievermogen van de sector;

  2. meer aandacht voor samenhang en continuïteit door het onderling verbinden van nieuw en gevestigd, klein en groot, subcultuur en mainstream;

  3. een actieve houding bij makers tav ontwikkelingen in binnen- en buitenland; je verhouden tot wat elders - al dan niet gesubsidieerd - gebeurt.

Knelpunt – kwestie

Handreiking

Aan

Ca

We

beleid overlapt

beleid laat gaten vallen

bureaucratie en langs elkaar beoordelen en toekennen

basisinfrastructuur onduidelijkherziening taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeenten, ihb tussen rijk en 4 grote gemeenten. (1) basisinfrastructuur door rijk (2)

rijk ook verantwoordelijk voor afname: uitkoop bij podia omhoog of financiering rijk omhoog (3) andere voorzieningen door gemeentenrijksoverheid

4 grote steden

gemeenten

provinciesI

2

4

5kleinschalig aanbod onder druk

Meer geld voor structurele ondersteuning (van 1,9 – 3 milj)

fondsen (FPPM)

II

2

beoordeling en toekenningen versnipperd en onvoldoende continuïteit, ook lobby is ad hoc;

vernieuwing en ontwikkeling los van het bestel

onvoldoende samenhang groot / klein en oud/nieuw


Raad voor Cultuur formuleert eens per 4 jaar een ‘blauwdruk’ voor de podiumkunsten obv functies (traditie/vernieuwing, talentontwikkeling) op basis van ‘aanbesteding’ van (a) een basisinfrastructuur en (b) een raamwerk voor de overige podiumkunsten.

raad voor cultuur

II ?

2

4


beoordeling teveel ‘format’: voorstellen met meerdere disciplines of voor vraag én aanbod tussen wal en schip

fondsen samenwerken in beoordeling en toekenning obv totaalplannen

raad voor cultuur en fondsen

II

2

criteria toekenning niet overtuigend, teveel achterkamertje;

open kaart: eens per jaar openbare verantwoording van keuzes en een deel pro-actief budget

fondsen

II

2

4


teveel nieuwe makers met te weinig geld zonder toegang tot podium

fondsgeld van FAPK (voor een deel) via werkplaatsen, productiehuizen festivals en gezelschappen (aanbesteding)

fondsen (ihb FAPK)

II

2

4


bemiddelingsinstellingen ten onrechte bij RvC

overhevelen van RvC naar FPPM

Rvc / fondsen

II

2

onvoldoende import

meer import ondersteunen

fondsen

II

2

‘grote’ toneelgezelschappen te klein voor noodzakelijke

continuïteit en flexibiliteittoneel (muziek) ‘huizen’, met (1) groter tableau, (2) taak voor nieuw talent en (3) nieuwe producties en (4) flexibiliteit om uit/thuis te spelen

rijksoverheid

gezelschappen zelfI

4

rijksaanbod vindt te weinig speelplekken (zowel groot als klein)

afzet’circuits’ inrichten voor (a) groot gesubsidieerd aanbod en (b) kleinschalig aanbod - 20 podia ?

podia

gemeentenII

5

worteling aanbod/podium in eigen gemeente te beperkt

lokaal beginnen: band met eigen bevolking versterken

aanbod/ podia

III

5

festivals te veel ad hoc ondersteund

festivals opnemen in ontwikkelfunctie in meerjarige financiering

fondsen

II

2

gastheerschap podia te beperkt

meer samenhang programmering / marketing, educatie als doelstelling, meer samenwerking

podia

III

5

marketing podia professioneler: bereik de nietbezoeker

(a) goede voorbeelden uitdragen en (b) verankering in stad versterken

podia

III

5

aanbod te omvangrijk: bomen en bos

aanbod bundelen, podia inspraak geven in programma, podia eigen profiel ontwikkelen, afstemming en samenwerking

gezelschappen/ podia

III

5

6


omroep besteedt onvoldoende aandacht aan PK

samenwerking omroep – kunstinstellingen, financiering, narrow casting

omroep / kunsten

III

7

Ca = Categorie I: een grote ingreep die nog veel overleg en politieke besluitvorming vereist; II: een stevige ingreep die direct kan worden aangepakt; III: andere aanpak / mentaliteit door veel betrokkenen

We = Werlgroep waar deze handreiking ter discussie kan komen: 2 = Raad voor Cultuur en Fondsen; 4 = d’Ancona I; 5 = d’Ancona II, 6 = gemeentelijk beleid; 7 = omroepDe verantwoordelijkheid voor deze puntsgewijze samenvatting ligt bij Hans Onno van den Berg, VSCD.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina