Uiteenzettingen van de veertig hadiths van AnnawawiDovnload 0.77 Mb.
Pagina20/20
Datum23.07.2016
Grootte0.77 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Lessen

Het is voor iedere moslim verplicht te houden van dat, wat geliefd is bij Allah en te haten wat Allah haat. Als de liefde is verhoogd tot het niveau dat leidt tot de vervulling van de voorkeur handelingen (mandūb), dan wordt dit beschouwd als een aanvullend niveau. Tegelijkertijd moet hij een afkeer hebben, of haten, wat Allah haat en wel in die mate dat hij alles zal vermijden wat door Hem verboden is. Allah zal hem daarvoor belonen. In de twee Sahīh van al-Bukhāri en Muslim wordt verteld dat de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zei: “Niemand van jullie is een ware gelovige totdat ik méér geliefd ben dan hemzelf, zijn kinderen, zijn familie en alle mensen.” De ware liefde maakt het noodzakelijk dat men volgt wat er opgedragen wordt door Allah en de profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam, zoals men in de Koran kan lezen: Zeg: “Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.” Zeg: “Gehoorzaamt Allah en de boodschapper; maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief.” (soera Al-Imrān, āyah 31-32) De ware gelovige is iemand die:

• Werkelijk en oprecht, vanuit het hart van Allah en van de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) houdt.

• Houdt van datgene wat geliefd is bij Allah en de profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam.• Haat, wat door Allah en de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) gehaat word. Deze liefde zal iemand leiden tot een handeling die in overeenstemming is met deze voorkeuren en afkeuringen. Als men handelt in strijd met dat wat geliefd is of gehaat wordt door Allah en de profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam, moet men boeten en moet men zijn best doen om álle verplichte niveaus te vervullen om de volledige liefde voor Allah en Zijn profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) te verkrijgen. Alle zonden en ongehoorzaamheden die als gevolg van verlangens plaatsvinden, gebeuren omdat het ‘zelfverlangen’ een hogere prioriteit krijgt en dit zwaarder weegt dan de liefde voor Allah. Allah de Alwetende zegt in de Koran wanneer Hij de ongelovigen beschrijft: “Maar als zij u niet antwoorden, weet dan dat zij slechts hun eigen begeerten volgen. En wie dwaalt meer dan hij die zijn eigen neigingen volgt onder de leiding van Allah? (soera al-Qasas, āyah 50) Allah heeft alle profeten bevolen de verlangens niet te volgen: “....en volg de begeerten niet, anders zullen zij u van de weg van Allah afleiden.” (soera Sād, āyah 26) Het onderdrukken van de verlangens is één van de eisen waaraan moet worden voldaan vóór iedere dienaar van Allah het paradijs mag binnengaan. Allah zegt: “Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan, en die zijn ziel van begeerten onthield. Voorwaar, het paradijs is zijn verblijfplaats.” (soera al-Nāzi’at, āyah 40-41) Iedere moslim die handelingen verricht in strijd met de boodschap -overgeleverd door profeet Mohammed sallallāhu ‘alayhi wasallam- en die de bevelen en verboden schendt, wordt beschouwd als iemand die zijn verlangens volgt. De manier waarop iemand reageert wanneer hij een daad verricht die gebaseerd is op zulke voorkeuren en afkeuringen, weerspiegelt iemands verlangens. De geleerden van de Islam zijn van mening dat het belangrijkste doel is, om niet door dergelijke voorkeuren en afkeuringen te worden beïnvloed. Het volgen van verlangens leidt gewoonlijk tot het veroorzaken van vele slechte daden. Het is ook de hoofdoorzaak van bid’ah (vernieuwingen in religieuze zaken). Het volgen van de verlangens zonder bewijs of waarheid, zal degene valselijk leiden tot het uitvoeren van handelingen van bid’ah. Hoe ontdekt men de invloed van verlangens in handelingen? Dit kan worden waargenomen wanneer degene die zoekt naar nuttige ‘ilm (de benodigde kennis van de Islam), aarzelt, of de begeleiding van de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) afwijst. Imam al-Shatibi zegt in zijn boek ‘Al-Muwāfaqāt’, (15) Volume 2, blz. 168 dat het doel van de Shari’ah is om de moslims weg te houden van verlangens, zodat ze oprechte en eerlijke dienaren worden van Allah. Hij voegt er zelfs aan toe dat er problemen ontstaan wanneer een dergelijk persoon trucs en misleiding gebruikt om de regels van de Shari’ah uit de weg te gaan, met de intentie zijn verlangens te vervullen. Manieren in het beheersen van- en omgaan met verlangens. Imam al-Shatibi zegt dat de wet van de Shari’ah en haar regels de oordelende instantie moet zijn die iedere moslim moet respecteren, waarderen en gehoorzamen. Sommige geleerden zeggen dat men Allah’s aanwezigheid moet voelen om kennis te zoeken en om Hem te herdenken.

Imam Ibn al-Qayyim vermeld in zijn boek ‘Rawāat al-Muhibbīn’ (Tuin der geliefden) 50 manieren om met verlangens om te gaan. Zelfs degenen die al door deze verlangens beïnvloed zijn, kunnen gemakkelijk een van deze manieren gebruiken om deze te bestrijden. Hier volgen 15 manieren:

1. Vastberadenheid

2. Geduld

3. Moed

4. De gevolgen overdenken5. Nadenken: moslims zijn geschapen voor een grote missie, die niet vervuld kan worden wanneer men de verlangens niet onder controle heeft.

6. Niet verslaafd zijn aan ‘zelf verlangens’.

7. Te weten dat Satan de vijand is van de dienaren van Allah. Satan gebruikt deze verlangens als instrument voor het beïnvloeden van mensen.

8. Te weten dat het vervullen van deze verlangens zal leiden tot de ondergang en straf van Allah.

9. Te weten dat het pogen om verlangens te bestrijden, één van de grootste vormen is van Jihād. Het bestrijden van verlangens is de wezenlijke boodschap van de Islam. Moslims zijn verplicht zich in te spannen om zich te houden aan de leerstellingen van de Islam.

10. Te weten dat wanneer iemand deze verlangens (die hem beïnvloeden) toestaat, dit zijn intellectuele redening zal beschadigen.

11. Degenen die zichzelf toestaan deze verlangens te volgen, zullen hun verlangen om goede daden te verrichten zien verzwakken.

12. Te weten, dat degene die niet door verlangens wordt misleid geëerd zal worden in dit leven en in het hiernamaals.

13. Te weten, dat het volgen van verlangens de belangrijkste oorzaak is van ziekten van het spirituele hart, en de remedie van de ziekten is het onderdrukken van deze verlangens.

14. Versterking van het geloof kan men alleen verkrijgen door het zoeken van kennis en het verrichten van goede daden.

15. Te weten, dat we verlicht moeten worden door de Koran en Sunnah

Conclusie

Ondanks het feit dat deze hadith zwak is in de keten van overleveraars, stelt het een erg belangrijk punt. Om het geloof te versterken, moet men zich n.l. voortdurend inspannen om de verlangens te beheersen. Dit kan men bereiken door te houden van dat waar Allah van houdt en te haten wat Allah haat. Dit is een belangrijke taak die wij moeten uitvoeren, ten einde ons te houden op het pad van Allah, om geëerd te worden in dit leven en in het hiernamaals en om een goede en oprechte dienaar van Allah te zijn. Moslims moeten oprecht zijn in het bestrijden van hun verlangens. Het probleem is niet of iets leuk of niet leuk is, het probleem is de daaruit voortvloeiende handeling. Bijvoorbeeld als iemand de oproep hoort voor het Fajr gebed, maar te slaperig of te lui is om op te staan om het gebed uit te voeren. Dit wordt beschouwd als het volgen van de verlangens. Iedereen houdt van slapen, maar wat we zelf wensen zal resulteren in uitstel of afstel van het Fajr gebed, wat wājib (verplicht) is. Hetzelfde kan worden gezegd van de consumptie van non-halāl voedsel en geld ontvangen wat een ander toebehoort. We moeten de Shari’ah als oordelende autoriteit nemen in alles wat we doen. Vóór we een handeling verrichten moeten we ons afvragen: is deze handeling op basis van gezond verstand? Als het antwoord ‘nee’ is, dan volgen we onze verlangens. Dit is waarom Allah de Koran beschrijft als Al-Furqān (het criterium), wat onderscheid maakt tussen goed en slecht.Hadith 42: Zoeken naar Allah’s vergeving.

Anas (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zeggen: “Allah de Verhevene heeft Gezegd: ‘O, kind van Adam! Zolang je tot Mij bidt en zolang je smeekt, zal Ik je -wat je ook gedaan mag hebben, zonder meer vergeven. O, kind van Adam! Al zouden je zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en zou je Mij om vergeving vragen dan zal Ik je vergeven. O, kind van Adam! Al zou je met zóveel zonden aankomen dat je er nagenoeg de gehele aarde mee kan vullen en je zou Mij dan onder ogen komen en alleen Mij hebt gediend, zal Ik je een vergeving van gelijke omvang schenken.” (Overgeleverd door al-Tirmidhi, die heeft gezegd dat het een goede en betrouwbare hadith is.)


Achtergrond

De belangrijkste boodschap van deze hadith is om moslims op te roepen om oprecht berouw te tonen en de vergeving te vragen van Allah.


Lessen

Er zijn drie manieren waardoor een moslim vergeven kan worden door Allah. De eerste is met du’ā, wat betekent: smeken bij Allah. En uw Heer zegt: Aanbidt Mij, Ik zal uw gebed verhoren.” (soera al-Ghārfir, āyah 60) De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zei: “Smeken is de essentie van aanbidden.” (overgeleverd door al-Tirmidhī). De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zei: “Smeek Allah alsof je zeker bent van Zijn antwoord.” Allah de Alhorende garandeert dat onze smeekbeden zullen worden verhoord, of worden beantwoord als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Tegelijkertijd zijn er andere dingen die een moslim moet vermijden, zodat zijn smeekbeden worden beantwoord. De voorwaarden voor acceptatie van de smeekbeden zijn besproken in vorige hadiths. Het meest belangrijke is te smeken met volle concentratie en aandacht van het hart en te hopen dat Allah deze du’ā zal beantwoorden. Het smeekgebed is een voortdurend proces; moslims moeten regelmatig smeken. Een van de dingen die een moslim Allah de Alhorende moet vragen in zijn smeekbede is, dat zijn zonden worden vergeven, dat hij gered wordt van het Hellevuur en dat hij tussen de mensen in het Paradijs mag zijn. Moslims moeten du’ā maken in de hoop dat Allah zal antwoorden. Allah zegt in een Hadith Qudsī: “Ik ben zoals Mijn dienaar van Mij verwacht.” (overgeleverd door Muslim) De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zegt in een andere hadith: “Als een smeekbede van een moslim géén zonden of het verbreken van relaties bevat, Allah zal hem één van deze drie dingen schenken: 1) ofwel Allah zal onmiddellijk gehoor geven aan zijn smeekbede, 2) Hij houdt of bewaard het antwoord voor het hiernamaals 3) Hij zal een gelijkwaardige hoeveelheid kwaad of schade bij hem wegnemen.” De metgezellen vroegen: “En wat als we Allah Subhānahu Wa Ta’ala maar blíjven vragen?” De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zei: “Dan krijg je zelfs deze drie dingen.” (overgeleverd door Ahmed) Het tweede middel waardoor we vergiffenis van Allah Skunnen verkrijgen is istighfār (het zoeken naar vergeving), zelfs al heeft de persoon vele zonden begaan. Istighfār moet aan berouw worden gekoppeld. Berouw vereist dat iemand het plegen van zonden opgeeft en er niet in volhard ze uit te voeren. Istighfār is een vorm van aanbidding. Een moslim moet dagelijks regelmatig istighfār beoefenen. Allah heeft ons bevolen istighfār te beoefenen en hij prijst degenen die dit doen: “O, Mijn dienaren, die tegen uzelf buitensporig zijn geweest, wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle.” (soera al-Zumar, āyah 53) Er zijn vele vormen van. Istighfār die de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zijn metgezellen heeft geleerd. Er is ook verteld dat de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) meer dan zeventig maal per dag vergiffenis vroeg en in andere overleveringen vinden we meer dan honderd maal per dag. Het is om deze reden dat moslims worden aangespoord om istighfār minimaal honderd keer per dag te doen. De beste manier om vergeving te zoeken is door de verklaring van de profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam: “O Allah, U bent mijn Heer. Er is buiten U geen God. U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik volg Uw verbond en beloof mijn uiterste best te doen. Ik zoek mijn toevlucht bij U voor het kwade dat ik heb gedaan. Ik belijdt voor U Uw gunsten op mij en beken mijn zonden. Vergeef me, omdat niemand behalve U mijn schulden kan vergeven.” De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zegt: “Wie deze verklaring overdag met zekerheid uitspreekt en sterft vóór de avond valt, is een van de bewoners van het paradijs; en wie deze verklaring met zekerheid uitspreekt gedurende de nacht en sterft vóór de ochtend, is een van de bewoners van het paradijs.” (overgeleverd door al-Bukhāri) Het is raadzaam dat elke Moslim –vooral de ware en trouwe dienaren van Allah istigfār dagelijks beoefent: in de ochtend (na het Fajr gebed) en in de avond (voor zonsondergang). Dit moet deel uitmaken van de smeekbeden die zij verrichten, dag en nacht. Allah zegt: “Wie kwaad doet of zijn ziel onrecht aandoet en daarna Allah om vergiffenis vraagt, zal Allah Vergevingsgezind, Genadevol vinden.” (soera al-Nisa, āyah 110) De derde manier om Allah’s vergeving te zoeken is door Tawhīd. Tawhīd betekent dat een moslim alléén Allah moet aanbidden. Allah moet aanbeden worden zonder Hem partners toe te kennen. “Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald.” (soera al-Nisa, āyah 116) Tawhīd doet zonden wegsmelten, zoals de geleerden zeggen. Door alle verplichtingen van Tawhīd te vervullen, zullen de moslims worden beloond en vergeven. In een vorige hadith van deze collectie van Imam al-Nawawi’s veertig hadiths, bespraken we het belang van de realisatie van Tawhīd waarin moslims Allah moeten liefhebben, vrezen en verheerlijken. Volgens de leer van de Tawhīd, moeten moslims alléén hun toevlucht zoeken bij Allah en alléén bij Hem hulp en steun zoeken. Al deze grote handelingen van de Tawhīd –wat betekent dat het hart volledig toegewijd zal zijn aan Allah - stellen de moslims in staat om ware gelovigen en Muwahhidīn te zijn. Alleen dan zullen moslims verlicht en geïnspireerd zijn; hun Imān zal versterkt worden en hun zonden zullen worden vergeven. Bij de realisatie van Tawhīd minimaliseert de moslim ook de kansen om zonden te begaan, omdat zijn hart volledig toegewijd is aan Allah. Tawhīd is de grootste essentie van de boodschap van iedere profeet. Alle Profeten ‘alayhīm al sallam waren gezonden met de Boodschap van Tawhīd n.l. dat Allah de Enige is Die het verdient aanbeden en gehoorzaamd te worden. Jammer genoeg houden veel moslims tegenwoordig zich niet aan de volledige verwezenlijking van de Tawhīd. Veel moslims schenden de Tawhīd. Bijvoorbeeld: er zijn moslims die slachten en smeekbeden uitvoeren voor de doden. Door deze handelingen van Shirk (iemand associëren met Allah), schenden zij de meest belangrijke boodschap van de Islam: de Tawhīd. Om goede dienaren van Allah te zijn, moeten we de weg volgen van de awliyā (trouwe dienaren van Allah). We moeten hun gedrag volgen zoals vermeld in hadith 38. Hun moraal is van de hoogste normen terwijl hun onderwerping, vrees, liefde en het totale vertrouwen in Allah onbetwistbaar is. Allah vertelt ons in de Koran dat het volk van Noah Shirk praktiseerde, toen zij de oprechte mensen gingen verheerlijken die gestorven waren en hun status verhoogden naar een hoger niveau dan zij verdienden. Deze verheerlijking was zodanig, dat zij hen tot afgoden maakten. Uiteindelijk hebben deze daden hun geleid tot vernietiging, als een vorm van straf van Allah. Vanwege misverstanden over de essentie van de Boodschap van Tawhīd, verrichten veel moslims vandaag de dag verboden handelingen. Sommigen kunnen om een of andere reden worden vrijgesteld, maar de handelingen die zij verrichten mishagen Allah en leiden tot Shirk. Het is belangrijk dat de moslims die onder deze categorie vallen, zich realiseren wat zij doen en hun manieren verbeteren. Zij moeten berouw tonen aan Allah en Zijn vergeving vragen, omdat Hij de Enige is die ons kan vergeven. Hij is degene waarnaar wij ons smeekgebed moeten richten en Hij is degene die wij moeten gehoorzamen en vertrouwen. Het laatste gedeelte van de hadith benadrukt het belang van de realisatie van Tawhīd. Het is belangrijk erop te wijzen dat het de laatste hadith is van Imam al-Nawawi’s collectie. Dit is erg veelzeggend voor ons, omdat het laatste gedeelte het meest belangrijke in de Islam samenvat: Tawhīd. Het is een boodschap van Allah voor alle moslims, om er zeker van te zijn dat hun Tawhīd oprecht en zuiver is. Het is belangrijk dat zij geen partners toekennen aan Allah. Door dit niet te doen, zijn zij ervan verzekerd dat zij zullen worden vergeven door Allah, zelfs al hebben zij andere zonden begaan. Om Tawhīd te realiseren, moeten moslims alle verplichtingen vervullen naar Allah en zich volledig onderwerpen aan Zijn wil en Hem aanbidden, gehoorzamen, Zijn richtlijnen en openbaring volgen en het volgende vermijden:

• Alle vormen van Shirk in spraak of handelingen, zichtbaar of verborgen.

• Ongehoorzaamheid en zondigen, omdat dit de Tawhīd verzwakt.

Riyā (dingen doen uit zelfinteresse en om anderen een plezier te doen; en niet omwille van Allah).

Bid’ah, of ketterij, omdat dit zal leiden tot het verzwakken van de Tawhīd.

• Alle vormen van hypocrisie, vooral bij herhaalde handelingen die worden beschouwd als kenmerken van de Munāfiqūn, zoals: het niet nakomen van een belofte, mensen geen vertrouwen geven, liegen, overtredingen, ruzies en conflicten. In het algemeen moeten moslims alle onwettige handelingen mijden die leiden tot oneerlijkheid, onoprechtheid en overtredingen.


Conclusie

Deze hadith vermeld drie manieren waarop we Allah’s vergiffenis kunnen verkrijgen. Er dient te worden opgemerkt dat dit niet de enige manieren zijn. moslimgeleerden noemen andere middelen en manieren voor het verkrijgen van vergiffenis. Deze werden in vorige hadiths genoemd en bevatten o.a. het ervaren van ontbering, op de proef gesteld worden, het oplopen van een dodelijke ziekte, de straf van het graf, straf op de Dag des Oordeels, het vermijden van grote zonden, geduld hebben, het volgen van de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) in het verrichten van de vijf pilaren van de Islam, vasten op specifieke dagen zoals de dag van Ashura en de dag van Arafah en de tussenkomst van de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) en de andere gelovigen (wat afhankelijk is van Allah’s toestemming en of Hij tevreden is over dit persoon) etc.


WOORDENLIJST

A

Adāb Manieren/ethiek

Ādhān De oproep voor het gebed

Adil Gerechtigheid

Ahkām Regels

Ahlul Fatrah De mensen die de Boodschap van de Islam niet hebben ontvangen (d.w.z de richtlijnen); of de Boodschap heeft hen niet in duidelijke vorm

bereikt d.w.z. incompleet of vervormd; deze

mensen zullen worden verontschuldigd en

zullen niet worden gestraft.

Ahlul Kitāb De mensen van de geopenbaarde Boeken.

Ākhirah De Dag des Oordeels.

Akhlāq Ethiek

Al-‘Amr bil Ma ‘rūf wan Nahiyu ‘anil-Munkar Opleggen wat goed is en afraden wat slecht is.

Al-Khulafā al-Rāshidin De rechtgeleide Kaliefen.

Al-Lauh al-mahfuz Dit is een goddelijk bewaard tablet; de dingen die gebeurd zijn en gaan gebeuren, alle momenten in de tijd en alle wezens in de ruimte, kortom, alles is erin beschreven. Het is de spiegel van de Goddelijke kennis, het boek van het lot en het programma van het universum.

Amānah Religieuze verplichtingen.

Aql Intellect

At-Tāyyib Letterlijk betekent het ‘iets goeds’.Ibn Rajab

interpreteert het woord als at-tāhir, of zuiver.

‘At-Tāyyib’ is gebruikt in de Koran en Sunnah

om handelingen, goede daden, mensen,

dingen, spraak etc. te beschrijven. Deze term wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord.

Awām Algemeen publiek

Awliyā’ Trouwe dienaren (van Allah)

Āyah Een vers van de Koran (m.v: Āyat)

B

Bakarah Zegening

Basīrah Inzicht

Bid’ah Ketterij

Burhān Bewijs

D

Da’wah Prediken en verspreiden van de Bood-

schap van de Islam.

Dīn Religie/manier van leven.

Dhikr (of zikr) Smeekbede

Dunyā Het wereldse levenF

Fa’ izūn De meest succesvolle mensen.

Farā’id Erfenis

Fard- ‘Ayn Een individuele verplichting

Fard-kifāyah Brede gemeenschappelijke verplichting.

Faqih Jurist

Fitan Beproevingen

Fitrah Natuurlijke aanlegG

Ghayb Dat wat buiten het bereik is van de mense-

lijke waarneming.

Ghibah Roddel

Ghibtah De wens hebben om de goede kwaliteiten

die anderen hebben te verkrijgen.H

Hadith De gezegden en tradities van profeet

Mohammed (sallallāhu ‘alayhi wasallam)

Hajjat al-wadā De afscheidspreek van de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam)

Hajj Pelgrimstocht naar het Huis (Kaabah)

in Mekka, Saoudi Arabië.

Halāl Toegestaan

Harām Verboden

Hasad Afgunst

Hawa Passie/verlangen

Hayā Bescheidenheid, schaamte, verlegenheid of

schuchterheid.

Hidāyah Begeleiding

Hikmah Wijsheid

Hilm Verdraagzaamheid, zelfbeheersing.
I

‘Ibādah Vormen van aan bidding/goede daden

‘Iffah Kuisheid

Ihsān Een veelomvattend begrip; dingen doen op

een smaakvolle, mooie en volledige manier.

Ikhlās Oprechtheid

Ikrāh Dwang/ongewenste beïnvloeding

Ilā Afstand nemen van je vrouw

‘Ilm Kennis

Imān Geloof en vertouwen in Allah.

Inshā ‘Allah Als God het Wil.

Iqāmatus salāh Oprichting van het gebed.

Irādah Bereidwilligheid

Istighfār Allah’s vergeving vragen

Istiqāmah De continuïteit van iets doen; ervoor zorgen

dat dit op de juiste manier gebeurd, zonder afwijkingen of dwalingen.J

Jamā’ah Congregatie

Jannah Paradijs

Jawārih Ledematen

Jihād Streven voor de zaak van Allah. Dit houdt in:

da’wah, het verspreiden van kennis en anderen deze leren, het goede vermeerderen en het slechte verminderen, ruzies tussen Moslims bijleggen, streven naar verbetering van de gemeenschap en de Moslimlanden beschermen tegen vijanden.

Jiziyah Compensatie

K

Kāfir Ongelovige

Kaffārah Boetedoening van de zonden

Karam Vrijgevigheid

Khayr Goedheid

Khilāfah Vroeg Islamitisch leiderschap (Kalief)

Kufr Ongeloof

M

Madhhab Een school van jurisprudentie/ juridisch

denken

Makrūhāt Ongewenste handelingenMandūb Gewenste handelingen/ goede daden die niet

verplicht zijn, maar worden aangemoedigd.

Ma ‘siyat Zondigen

Masjid Moskee

Mu ‘āmalāt Handelen / transacties

Mu ‘minūn Gelovigen

Mubāh Geoorloofde handelingen

Muhaddithūn Hadithgeleerden

Muharramāt Verboden (m.v.)

Muhasabah Verantwoordelijk zijn voor jezelf

Mujāhada Voortdurende inspanning om goede daden te doen.

Mukallaf Verantwoordelijk

Murāqabah Zelf berekening/ verrekening

Mushāratah Belofte

Mutāba ‘ah Het volgen van de Profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam

N

Najash De daad van handelen waarbij de persoon een hoge prijs biedt, niet omdat hij het wil kopen, maar omdat hij de prijs wil verhogen van het item zodat het voor meer wordt verkocht dan het eigenlijk waard is.

Narū Jahanam Hellevuur

Nasihah Oprecht het beste zoeken in termen van

intentie en daden.

Nawāfil al-salawāt De gewenste gebeden die de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) dagelijks uitvoerde.

Nadhr Eed

Nifāq Hipocrisie

Niyyah Intentie

Nutfāh Een druppel vloeistofQ

Qadr Het lot

Qudrah Macht

Qudwah Het goede voorbeeld gevenR

Ramadān De vastenmaand (9e maand van de

Islamitische kalender.

Ribā Winst (rente)

Rifiq Vriendelijkheid

Riyā Een ibādah verrichten met de intentie om

het anderen te laten zien, of iets doen voor eigen belang en om anderen te plezieren en niet voor de zaak van Allah.

Rizq Levensonderhoud

Rūh Geest

S

Sabab al-wurūd Redenen en achtergrond van een hadith.

Sabr Geduld

Sadaqah Naastenliefde

Sahābi Een metgezel van de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) Sahabah De metgezellen van de profeet, moge Allah tevreden met hen zijn.

Salaf De vrome voorgangers d.w.z. de vroege geleerden van de Islam.

Salāh De vijf dagelijkse gebeden.

Salāmeh Klein botje/ gewrichtje

Sanad Keten van overleveraars van een gezegde van

de Profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam.

Shafā ‘ah Voorspraak

Shahādah Verklaring van de Eebheid van Allah.

Shahawāt Begeerten, wensen, verlangens.

Shaytān Satan

Shari’ah Islamitische wet

Shirk Anderen associeren met Allah.

Sunnah De praktijken, uitingen, acties en stilzwijgen-

de goedkeuringen van de Profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam.

Sūrah (soera) Een hoofdstuk van de Koran.

T

Tadarruj Geleidelijk

Tahajjud Het bidden van optionele gewenste gebeden

in de nacht.

Taqiyyah Iets zeggen of doen waar je niet in gelooft en

waar je niet tevreden over bent.

Taqwa Vroomheid, oprechtheid, Allah vrezen; een van de meest belangrijke en veelomvattende concepten van de Islam. De term is afgeleid van ‘waqayya’ wat ‘beschermen’ betekent.

Taqwa betekent daarom: jezelf beschermen tegen de zware straf van Allah, door Zijn richtlijnen te volgen.

Tawbah Berouw

Tawāddu’ Bescheidenheid.

Tawfiqullah Begeleiding en steun van Allah.

Tawhīd Onderwerping aan de wil van Allah en alleen Allah aanbidden.

Tayammum Rituele wassing, zonder gebruik van water.

Tazkiyah en tarbiyah Spirituele training en educatie.U

Ubūdiyyah Allah aanbidden.

Ulamā Geleerden

Ummah De natie of het collectief orgaan van Moslims.W

Wājibat Religieuze verplichtingen.

Walā Een veelomvattend concept dat vier sub-concepten bevat: liefde, zorg, hulp en bescherming.

Walī Een trouwe dienaar van Allah.

Wasiyyah Beschikking in een testament.

Waswasah Insinuatie/ het fluisteren van Satan.Wudū Rituele wassing.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina