Uiteenzettingen van de veertig hadiths van AnnawawiDovnload 0.77 Mb.
Pagina8/20
Datum23.07.2016
Grootte0.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Conclusie

Deze hadith voorziet moslims van een practisch criterium om twijfelachtige handelingen en situaties te kunnen beoordelen en de juiste keuzes te kunnen maken. Hoe dan ook moeten moslims begrijpen hoe dit criterium correct toe te passen om niet te worden misleid door verkeerde waarnemingen of persoonlijk belang.


Hadieth 12: Bezig zijn met nuttige zaken

Abu Hurayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De boodschapper (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘‘Het behoort tot iemands goede Islam, dat hij zich niet bemoeit met datgene wat hem niet aangaat.“ (Een goede hadith, op deze wijze door Tirmidhi overgeleverd)


Achtergrond

Ibn Rajab, een van de commentatoren van Imam al-Nawawi’s veertig hadiths zegt dat deze hadith het fundament is van manieren, gedrag en etiquette in de Islam. Ibn Rjab citeert ook Imam Ibn Zayd al-Qayrawānī, een Imam van de Māliki school, die zegt dat de volgende vier hadiths de belangrijkste concepten neerleggen voor goede manieren en goed gedrag:

• De hierboven genoemde hadith

• De hadith: “Laat hem, die gelooft in Allah en de Laatste Dag ofwel iets zeggen of zwijgen.” (Bukhāri en Muslim; zie hadith 15 van deze collectie)

• De hadith: Een man zei tegen de profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam: “Geef me advies.” Hij zei: “Wordt niet kwaad.” De man herhaalde (zijn verzoek) verschillende keren en hij zei: “Wordt niet kwaad.” (al-Bukhāri; zie hadith 16 van deze collectie)

• De hadith: “Niemand van jullie gelooft tot hij wenst voor zijn broeder wat hij voor zichzelf wenst.” (al-Bukhāri; zie hadith 13 van deze collectie)
Lessen

Deze hadith verklaard dat een gelovige dingen moet vermijden die voor hem niet van belang zijn. Ze hebben in dit leven noch in het hiernamaals geen nut op het gebied van geloof, taal of handeling. In de motivering van dit punt zei Māliki jurist Imam al-‘Arabi dat iemand niet in staat is om te zorgen voor alle noodzakelijke aangelegenheden, laat staan betrokken raken bij onnodige zaken die voor hem niet van belang zijn. Sjeik Jamaal al-Din Zarabozo, een van de hedendaagse commentatoren van Imam al-Nawawi’s veertig hadiths, zegt dat de Islam de samenleving als geheel beschermd tegen elke vorm van kwaad. Veel van de schade die aan de maatschappij wordt toegebracht, komt door mensen die toegeven aan nodeloze zaken, zoals het zich bemoeien met andermans zaken waar zij geen recht toe hebben. Dit soort praktijken leidt gewoonlijk tot grote problemen in de maatschappij. De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) adviseerde een manier om sociale ziekten -die tegenwoordig een groot probleem zijn- te voorkomen. Waarschijnlijk meer dan de helft van de problemen die vandaag ontstaan zouden kunnen worden opgelost; de wereld zou dan een betere plaats zijn om in te leven als iedereen deze hadith zou observeren. Hij benadrukt een belangrijk punt: een gelovige zou zichzelf moeten trainen zich te concentreren op positieve zaken, zodat dit het natuurlijke gedrag wordt van iemand. Verspil geen tijd, inspanningen en geld aan zaken die geen nut hebben voor een persoon in dit leven en in het hiernamaals. Een andere kijk op deze hadith is: een deel van de perfectie van het geloof (Imān) is om belang te hebben in zaken die goed zijn voor dit leven en voor het hiernamaals. Dit wordt benadrukt in een andere hadith: “Let goed op wat nuttig is voor je, zoek hulp van Allah en wees niet overmoedig.” (Thirmidhi) Moslims hebben voldoende zaken om zich mee bezig te houden, zelfs zóveel dat men misschien geen tijd genoeg heeft om alles te behandelen. Dit heeft betrekking op de kwestie van tijdbeheer. We moeten ons alleen bezighouden met zaken die van belang zijn voor ons. Een belangrijke vraag m.b.t. deze hadith is: wat zijn de dingen waar een gelovige zich mee bezig moet houden? Het antwoord op deze vraag stelt ons in staat deze hadith op een goede manier uit te oefenen. Om deze zaak aan te pakken, moet een moslim zich bezighouden met het volgende:

• Het vervullen van de verplichtingen (wajibāt) in de Islam. Dit houdt in: het streven om de religieuze verplichtingen uit te voeren, zo vaak als men daartoe in staat is, gevolgd door het uitvoeren van de aanbevolen handelingen (mandūbat), zo veel als een persoon in staat is om te doen. Daarnaast moet een moslim zijn best doen om het verbodene (harām) te vermijden en zoveel mogelijk makrūh (ongewenste handelingen) te vermijden.

• Het vervullen van de Farā-‘ain, wat een individuele verplichting is. Dit zijn zaken van belang voor ieder van ons d.w.z. zaken die betrekking hebben op de daad van aanbidding en smeekbeden.

• Het vervullen van de Fard-Kifāyah, wat de gemeenschappelijke brede collectieve verplichtingen zijn. Als zodanig moeten deze handelingen niet worden verwaarloosd en moet dit ook een kwestie van belang zijn voor iedere moslim. Een voorbeeld is: te werken aan het verbeteren van de samenleving; iedereen met zijn eigen beroep en expertise heeft een belangrijke rol bij te dragen aan de gemeenschap.

• Het goede aanbevelen en het slechte verbieden. Dit is een handeling om de gemeenschap te beschermen tegen het vervallen in fouten en zonden, net zo goed als muhasabah en Ihsān te beoefenen in alles wat we doen. In de Koran zegt Allah: “(Het is Allah) Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt: en Hij is de Almachtige, de Vergevingsgezinde.” (Soera al-Mulk:2) Zoals verteld wordt in hadith 17 van deze collectie: “Waarlijk, Allah heeft uitmuntendheid (Ihsān) voorgeschreven in alle dingen. Dus als je doodt, doodt dan op een goede manier; en als je slacht, slacht dan op een goede manier. Laat ieder van jullie zijn messen scherpen en spaar het dier te lijden wanneer hij geslacht wordt.”

• Nadenken over het eigen persoonlijk welzijn, het welzijn van de samenleving en het welzijn van de hele moslimsamenleving (Ummah). Dit is een andere zaak van belang, vaak verwaarloosd en zeer gebrekkig onder de moslims. We moeten nadenken over hoe we de situatie van de moslims kunnen verbeteren en niet slechts tevreden zijn met de huidige situatie. Dit geld voor alles wat we doen, of we nu aanbidders, onderwijzers, professionelen of predikers zijn. We moeten alleen dienaren van Allah zijn en niet anders. Vandaar dat we iet verslaafd moeten zijn aan huidige methoden of routines om dingen te doen. We moeten creatief denken om onze situatie te verbeteren en op een manier die niet in strijd is met de Shari’ah. In deze context kunnen hulpmiddelen zoals het genereren van ideeën en het oplossen van problemen van groot nut zijn. We moeten ons bezighouden met de grotere uitdagingen waar de gemeenschap mee geconfronteerd wordt. In dit tijdperk van technologische en communicatieve revolutie zijn velen van ons intellectueel verslaafd. We moeten denken en plannen maken voor onze toekomstige generatie, omdat we bij Allah verantwoording zullen moeten afleggen. We moeten onze kennis toepassen en verspreiden en niet slechts ‘reservoirs’ van kennis bouwen. We moeten onze toekomst vorm geven en niet slechts passief aan de kant staan om anderen te laten ontwerpen zodat zij hun vooropgezette scenario’s aan ons op kunnen leggen.
Conclusie

Zaken die van belang zijn voor de moslims omvatten de persoonlijke, gemeenschappelijke en de zaken van de hele moslimsamenleving (Ummah). We moeten bewustzijn creëren onder elkaar bij het aanpakken van de problemen en uitdagingen van de Ummah. Een voorbeeld van hoe dit kan worden gedaan is door dialogen en gesprekken aan te gaan. De autoriteiten hebben een grotere verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze taak. We moeten onszelf de voorwaarde stellen geen tijd en inspanning te verspillen in zaken die voor ons niet van belang zijn. We moeten onszelf bezighouden met zaken die voor ons van nut zijn en die voor de Ummah van nut zijn.Hadith 13: De verplichting van het liefhebben van alle Moslims.

Volgens Abu Hamzah Anas ibn Mālik, (Allah’s welbehagen zij met hem) de dienaar van de boodschapper van Allah, (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft de profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) gezegd: “Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (Overgeleverd door Bukhāri en Muslim)


Achtergrond

Er staat in de musnad van Imam Ahmed, dat de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zei: “De dienaar bereikt de realiteit van het geloof niet totdat hij wenst voor anderen wat hij ook voor zichzelf wenst.” In Sahih Muslim van Abdullah Ibn ‘Amr ibnul-“As zegt de profeet sallallāhu ‘alayhi wasallam: “........Wie niet het vuur, maar de tuin wil binnegaan moet sterven met geloof in Allah en de Laatste Dag en moet de mensen behandelen zoals hij door hen behandeld wil worden...........” (Sahih Muslim; boek 020, nr. 4546)


Lessen

Deze drie hadiths dragen soortgelijke betekenissen: voor andere moslims wensen wat men ook voor zichzelf wenst. Ze voorzien in een zeer belangrijk principe voor het gedrag van de moslims ten opzichte van elkaar. Een echte Islamitische gemeenschap is gebouwd op liefde en compassie voor haar leden. Elk lid moet voor anderen zorgen en hen helpen. Ze moeten anderen behandelen zoals zijzelf behandeld willen worden. Een echte Islamitische gemeenschap die het Islamitische concept van broederschap en liefde implementeert, kan alleen bereikt worden als alle bestaande belemmeringen, die bestaan als gevolg van ras, kleur, madhhab, groep of rang, verwijderd zijn. Andere belemmeringen die verwijderd moeten worden zijn: jalouzie, egoisme en afgunst.


Dat liefhebben wat goed is voor anderen, is ook een deel van het liefhebben van hen. We wensen goede dingen voor hen zoals we goede dingen voor onszelf wensen. We behandelen hen zoals we zelf behandeld willen worden. Wanneer we te maken krijgen met andere moslims in de samenleving, moeten we op de beste manier met hen omgaan. We moeten de beste woorden gebruiken in onze conversaties. De Koran zegt: “O, jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het ware woord.” (Soera al-Ahzāb:70) “En zeg tot Mijn dienaren dat zij spreken wat het beste is. Voorwaar, Satan sticht onenigheid onder hen.” (Soera al-Isrā:53) Goede woorden verkleinen de kans op ruzie en confrontatie onder de leden van de moslimsamenleving. Er moet genade en compassie zijn in de omgang met anderen. Dit heeft te maken met een heel belangrijk concept in de Islam; de al-walā. Het betekent niet alleen bescherming zoals sommigen het interpreteren, maar het omvat ook liefde, zorg en hulp. Dit zijn de vier belangrijkste aspecten van al-walā die gewoonlijk door de geleerden genoemd worden. Al deze vier aspecten zijn met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld: het zorgen voor anderen komt ná het houden van hen. Daarom verteld deze hadith ons dat moslims moeten zorgen voor elkaar en moeten houden van andere moslims. Een ander belangrijk gedragspunt waar we voorzichtig mee moeten omgaan is arrogantie. Arrogantie heeft verschillende vormen zeggen de geleerden. Bijvoorbeeld: het kleineren van anderen, neerkijken op anderen, jezelf voordoen als superieur of je beter voelen dan anderen etc. De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) zei: “Hij, die in zijn hart het gewicht heeft van een mosterdzaadje van trots, zal het Paradijs niet binnengaan.” Iemand onder de luisteraars zei: “Waarlijk, iemand houdt ervan als zijn kleding en schoeisel goed zijn.” De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) merkte op: “Waarlijk, Allah is Waardig en hij houdt van genade. Trots is minachting van de waarheid (uit verwaandheid) en minachting voor het volk.” (Sahih Muslim) Daarom moeten we bescheiden zijn en genade tonen naar anderen. Een deel van het wensen van goede dingen voor anderen is onderling overleg, het aanbevelen van het goede en het verbieden van het kwade. Wanneer we anderen adviseren moeten we dat op een goede manier doen, gebaseerd op onze liefde voor hen en niet om persoonlijk belang te zoeken. De profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) toonde gewoonlijk zijn liefde voor anderen wanneer hij ze advies gaf. Het kan ook beter zijn de betrokkenen expliciet op de hoogte te brengen dat we hen adviseren omdat we van hen houden en voor hen willen zorgen. Als een advies voor iemand persoonlijk is, dan moeten we dat onder vier ogen doen om te voorkomen dat we de persoon beledigen. Fudhayl Ibn ‘Iyād ging een stap verder door deze hadith in praktijk te brengen. Hij zei: “We moeten niet alleen wensen dat anderen zijn zoals wij, maar ook wensen dat ze beter zijn dan ons.” Toch zei hij dat dit niet verplicht (wājib) is. Ibn Rajab zei dat we moeten wensen dat andere moslims beter zijn in aanbidding (Ibādah) en gedrag (akhlāq) dan wijzelf. Niettemin moeten we ook voor onszelf voortdurende zelfverbetering wensen. Het is niet voldoende om slechts te wensen voor andere moslims, terwijl we zelf gebrekkig zijn en niet streven om zelf als moslim verbeteren. Het is uit goedheid van de Islam dat we hebben bereikt dat er goedheid bestaat in onszelf. Dus moeten we hetzelfde wensen voor andere moslims. Het is niet eerlijk als we voor hen de tekortkomingen wensen, die we zelf ook hebben. Daarom is het een kwestie van voortdurende competitie onder ons om het goede te bereiken. Een gerelateerde hedendaagse kwestie is de definitie van broederschap in de Islam. Welk criterium moet worden gebruikt bij de beslissing wie de broeders in de Islam zijn om hen te kunnen steunen? Er zijn veel moslims in de wereld vandaag, maar de meesten van hen zijn zwak in Imān, behalve degenen waar Allah zich over ontfermd. Bovendien schenden sommigen van hen de principes van de Islam. In het verleden waren dit soort mensen in de minderheid en dissocieerden de goede moslims zich van zulke mensen. Hoe dan ook, zo’n principe van dissociatie is in deze tijd niet gepast en zelfs mensen met een kleine kennis van de Islam moeten we zien als broeders in de Islam. Vandaar dat we voor hen moeten wensen wat we voor onszelf wensen. Als zij iets verkeerds willen doen, moeten we wensen dat zij daar vanaf zien. We moeten hen adviseren uit liefde voor hen.

Conclusie

Deze hadith kan op elk niveau, op elke tijd en naar elke moslim uitgevoerd worden. Het kan op verschillende manieren: in de vorm van aanbidding, liefdadigheid, het aanmoedigen van het goede en het verbieden van het kwade. De verschillende aspecten van deze hadith en de met elkaar verbonden concepten, moeten bij het uitvoeren van deze hadith in acht worden genomen. Een begrip kan niet afzonderlijk worden waargenomen, omdat dat kan leiden tot onbegrip en tot een onjuiste toepassing van het concept zelf.Hadith 14: De waarde van het menselijk leven.

Ibn Mas'ūd (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten, behalve in drie gevallen: iemand die getrouwd is en overspel pleegt, een leven voor een leven (moord) en de afvallige die uit de gemeenschap treedt.” (Overgeleverd door Bukhāri en Muslim)Achtergrond

Vóór de komst van de Islam had het menselijk leven geen waarde. Een persoon kon gemakkelijk om verschillende redenen worden gedood, zoals uit wraak of voor het verheerlijken van de eigen stam. Het doden van pasgeboren meisjes was een gewoonte, uit angst dat zij schande voor de familie zou brengen. Met de komst van de Islam kwam de wijsheid dat elk menselijk leven kostbaar is. Elk menselijk leven is heilig en mag niet geschonden worden, tenzij het om een wettige reden is zoals in gevallen waar ernstige schendingen van de Shari’ah zijn. De Islam heeft ook duidelijk gemaakt dat het wegnemen van een menselijk leven de verantwoordelijkheid is van de hoogste autoriteit, d.w.z. de rechter. Dit, om te voorkomen dat de toepassing misbruikt wordt voor persoonlijk belang. De Islam heeft wet- en regelgeving vastgelegd voor de samenleving, die de noodzaak van het uitvoeren van het nemen van een leven minimaliseert, of het nu een man of een vrouw is zoals geoorloofd in de drie gevallen die in deze hadith worden genoemd. De Islam is een vreedzame religie en heeft regels vastgelegd waarin mensen elkaar moeten respecteren en rustig moeten samenleven, zonder dat er levens worden bedreigd. Voor zinā (overspel en ontucht) heeft de Islam regels die relaties in een moslimgemeenschap regelen. Als deze regels en voorschriften in acht worden genomen, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat de wet wordt overtreden. Wat betreft het deserteren van de religie: de moslimgemeenschap is gebaseerd op kennis, waar Ilm (kennis) en da’wah (oproep tot Islam) continu worden verspreid en medegedeeld. Dus de mensen zijn zich bewust van hun religieuze verplichtingen en de geest van de samenleving is goed beschermd tegen manipulatie. Al deze maatregelen zijn door de Islam ingesteld om de gebeurtenissen van deze uitzonderlijke gevallen waarbij het nemen van een menselijk leven is toegestaan, te minimaliseren. Dit zijn echt uitzonderlijke gevallen, omdat er in de tijd van de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) (en later in het tijdperk van de rechtgeleide Kaliefen) een paar gevallen waren, waar zulke schendingen of problemen voorkwamen. Deze hadith moet vanuit een positief standpunt worden gezien en begrepen; het is niet geoorloofd om een moslim te doden, behalve in een van de drie genoemde situaties. Het feit dat deze drie zaken uitzonderlijk zijn, laat zien dat het bloed van een moslim kostbaar en gezegend is door Allah. Tijdens de laatste preek van zijn afscheidshajj (pelgrimage naar Mekka) benadrukte de profeet (sallallāhu ‘alayhi wasallam) het principe van deze hadith d.w.z. de heiligheid van het bloed van een moslim. De Islam raadt moslims aan om elke vorm van geweld of onrecht dat leidt tot schending van dit principe, te voorkomen. Dit alles laat zien hoe belangrijk het is om het bloed van een moslim niet te vergieten.Lessen

Wat gezien wordt als een ernstige of wrede straf is eigenlijk een noodzakelijke maatregel die gebruikt wordt om de moslimgemeenschap te beschermen. De Islam neemt de nodige stappen om ervoor te zorgen dat slechte daden (of het schenden van deze principes) worden geminimaliseerd. M.a.w: de Islam bevordert een hoge moraal en kuisheid; het bevordert het huwelijk als instituut (d.w.z. de wettige relatie tussen man en vrouw) en het ontmoedigt handelingen die kunnen leiden tot de schending van dit principe, bijvoorbeeld zinā. De Islam maakt duidelijk wat de taken en verplichtingen zijn van de moslim als individu en als gemeenschap; hoe we elkaar moeten behandelen en respecteren. De Islam benadrukt het belang van een zorgzame maatschappij waar de mensen –ongeacht rijk of arm- zorgen voor elkaar. Dit reduceert haat en vijandschap naar elkaar en dit resulteert in de vermindering van conflicten en moorden. Het naleven van de leer van de Islam (d.w.z. vasthouden aan de religie) is een ander middel om de uitzonderlijke gevallen die in de hadith genoemd worden, tot een minimum te beperken. Het bewijs is gevestigd en de da‘wah brengt de boodschap, dus de moslimgemeenschap is goed opgeleid en deskundig. Zij kennen en begrijpen de religie en haar verplichtingen. Ze zijn er trots op om moslim te zijn en te leven in een moslimsamenleving en zij waarderen de gaven van Allah. Zij zullen er nooit over denken om hun religie te verlaten. Maar het probleem tegenwoordig is dat de moderne technologie en de media, internet, amusement etc. wordt misbruikt om de drie negatieve zaken-hierboven genoemd- te bevorderen; 1) overspel en ontucht, 2) geweldpleging en moord, 3) afvalligheid. Onder het mom van vermaak wordt zulk gedrag afgeschilderd als ‘normaal’. De wereld van vandaag heeft een slecht, onacceptabel gedrag en negatieve elementen omgezet in iets wat normaal en acceptabel is, terwijl daarentegen goede daden belachelijk worden gemaakt en bespot worden. Dit zijn serieuze uitdagingen voor de moslimsamenleving vandaag de dag. We moeten daar erg voorzichtig mee omgaan, zonder de onderliggende principes van deze hadith te negeren. We moeten besluiten hoe we de moslimsamenleving kunnen beschermen tegen het schenden van deze principes. De leiders en du’at (predikers) van de samenlevingen moeten bepalen hoe we de negatieve invloeden van de media kunnen tegengaan of minimaliseren, vooral op het gebied van amusement. (t.v, bioscoop etc.) We moeten bestuderen waarom het percentage huiselijk geweld, overspel, scheidingen en ontucht binnen de moslimgemeenschap zo hoog is. We moeten de ware functie van ouders, du’at (predikers), onderwijzer en leiders van de gemeenschap die de belangrijkste groepen vormen in de samenleving, doen herleven om hen in staat te stellen dit probleem op te lossen. We moeten vooral bezorgd zijn over de bescherming van het verstand en de akhlaq (waarden) van de jongeren. Er zijn veel onderzoeken en studies verricht die de negatieve invloeden van de media tonen, vooral de invloed van televisie op de samenleving; sociale studies⁷ ( Bijvoorbeeld het boek: “Vier argumenten om de televisie weg te doen,” geschreven door professor Jerry Mander; en “Het opvoeden van positieve kinderen in een negatieve wereld,” geschreven door Zig Ziglar) hebben aangetoond dat televisie kinderen fysiek en mentaal lui maakt. In feite heeft dit ook effect op hun academische vooruitgang en het veranderd hun gedrag. De moslims moeten van deze onderzoeken leren om er voor te zorgen dat onze kinderen niet in dezelfde valkuil vallen. Een ander probleem is het gebrek aan steun en zorg op het gebied van educatie, gezonheidszorg, spirituele begeleiding en financiën binnen de moslimgemeenschappen. Vandaar dat wanneer sommige mensen van bepaalde moslimgemeenschappen dringend hulp nodig hebben, er alleen een paar groepen te hulp komen. In plaats daarvan kunnen er Christelijke missionarissen gaan en misbruik maken van de situatie. Zij bieden zowel financiële als spirituele hulp. Er zijn landen waar moslims hun kinderen naar Christelijke scholen sturen omdat deze scholen meer zorg tonen voor het welzijn van de kinderen. In feite voorzien zij in sommige gevallen in beter onderwijs en een betere toekomst. Dit leidt tot afvalligheid onder de moslims. Om bovengenoemde redenen kunnen we gerust stellen, dat het de moslims zélf zijn die verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het aantal afvalligen, wat het resultaat is van het niet zorgen voor elkaar. Tegenwoordig zijn veel moslims gehersenspoeld door de misverstanden die zijn gecreëerd door de westerse oriëntalisten en andere niet-moslim intellectuelen. Het resultaat hiervan is dat moslims zich minder bezighouden met het beoefenen van hun religie en wel in die mate dat als we naar een moslim kijken, we zullen zeggen dat het een moslim is, maar dan alleen van naam en geboorte. Als we naar haar/hem kijken in de zin van mentaliteit en praktijk, zullen we geen spóór van Islam in een dergelijk persoon zien. Dit leidt tot een ander probleem, n.l. het gebrek van een moslimidentiteit binnen de moslims als individu en als deel van de moslimgemeenschap. Op dit moment zijn er moslims die de niet-moslim identiteit bevorderen of lovend spreken over andere culturen. Dit leidt tot een negatieve impact binnen de Islamitische gemeenschap waarin moslims neerkijken op hun eigen religie. We moeten onze eigen identiteit altijd behouden en aanmoedigen. Uiteraard kunnen we voordeel halen uit de technologische vooruitgang wat het produkt is van de niet-moslims. Desondanks moeten we dat op een positieve manier doen, zonder toe te staan dat het imago en de waarde van de Islam in gevaar wordt gebracht. We moeten deze onderwerpen (die een ware uitdaging zijn voor de moslims tegenwoordig) bespreken. We moeten over zo’n kwestie niet slechts op een theoretische manier praten of zonder dit in verband te brengen met de realiteit. We moeten dieper ingaan op de fundamentele zaken en de uitdagingen en strategieën overwegen die we nodig hebben om de moslimgemeenschap te helpen positiever, tevredener en trotser te laten zijn op de Islamitische identiteit. We moeten bezinning creëren in de moslimgemeenschap, zodat zij zich bewust worden van hun rol en verantwoordelijkheid. We moeten kijken hoe we de originele concepten van de Islamitische waarden en normen kunnen doen herleven, op een manier die werkt en die praktisch is in de wereld van vandaag.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina