Uitgave: maart 2009 (volgens Richtlijn 91/155/eeg)Dovnload 68.92 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte68.92 Kb.


Uitgave: maart 2009

(volgens Richtlijn 91/155/EEG)


Flotec®

Veiligheidsinformatieblad

 1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming

  Handelsnaam

  Flotec® Putzkontakt WIT

  Fabrikant/ Leverancier

  Buker Afbouwproducten BV

  Adres

  Torenlaan 24

  Woonplaats

  7559 PJ Hengelo

  Telefoon

  074-2916447

  Telefax

  074-2916457

  URL

  www.flotec.nl

  E-mail

  info@buker.nl

 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

  Samenstelling

  Wit gepigmenteerd, met speciale kwarts vermengd hechtmiddel op basis van een kunstharsdispersie.

  Gevaarlijke grondstoffen


  Naam

  Gehalte

  CAS nr.

  Symbool

  R-zinnen

  MAC- waarde
 3. Risico's

  Fysische/chemische risico’s
  Gezondheidsrisico’s
  Milieurisico’s
 4. Eerste hulp maatregelen

  Inademing

  Bij ziekteverschijnselen slachtoffer in frisse lucht brengen en zonodig medisch advies inwinnen.

  Oogcontact

  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en zonodig deskundig medisch advies inwinnen.

  Huidcontact

  Wassen met water en zeep.

  Inslikken

  Spoel de mond en geef veel water te drinken. Geen braken opwekken.

 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

  Geschikte blusmiddelen

  Schuim, CO2, zand, water, poeder

  Ongeschikte blusmiddelen

  n.v.t.

  Bijzondere bescherming

  Bij brand kunnen schadelijke gassen/dampen vrijkomen en dient men geschikte ademhalingsapparatuur te dragen.

 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

  Voorzorgsmaatregelen

  Geen bijzondere maatregelen vereist. Grote hoeveelheden uit de buurt van riool, water en bodem houden.

  Reinigingsmaatregelen

  Product zoveel mogelijk (mechanisch) opruimen, absorptiemiddelen gebruiken. Oppervlakken goed naspoelen met water.

 7. Hantering en opslag

  7.1 Hantering

  Niet eten, drinken en roken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt. De handen grondig wassen voor pauzes en na beëindiging van het werk. Het product is niet brandbaar.

  7.2 Opslag

  Koel doch vorstvrij opslaan en transporteren.

 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

  8.1 Maatregelen op de werkplek

  Zorg voor voldoende luchtverversing.

  8.2 Persoonlijke bescherming

  Bescherming van de ademhalingswegen

  n.v.t.

  Handbescherming

  Rubberen handschoenen

  Oogbescherming

  Veiligheidsbril

  Huid- en lichaamsbescherming

  Lichaamsbedekkende kleding

 9. Fysische en chemische eigenschappen

  Uiterlijk

  Visceuze vloeistof

  Kleur

  Wit

  Geur

  Neutraal

  pH

  Ca. 8,5

  Dichtheid (kg/m3)

  Ca. 1200

  Explosiegrenzen

  Onderste: n.v.t. bovenste: n.v.t.

  Ontledingstemperatuur (°C)

  n.v.t.

  Oplosbaarheid in water (g/l)

  Mengbaar in alle verhoudingen  Overige gegevens

  Geen

 10. Stabiliteit en reactiviteit

  Stabiliteit : het product is chemisch stabiel

  Te vermijden omstandigheden :

  Gevaarlijke reacties :

  Gevaarlijke ontledingsproducten :

 11. Toxicologische informatie

  Bij normaal gebruik en het in acht nemen van hetgeen in punt 8 genoemd wordt, zijn er geen gevaren bekend.

 12. Ecologische informatie

  Niet in oppervlaktewater of bodem laten terechtkomen. Bij normaal gebruik zijn geen specifieke gevaren voor het milieu bekend.

 13. Instructies voor verwijdering

  Ingedroogd afval en lege verpakkingen afvoeren volgens de plaatselijk geldende richtlijnen.

 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
  ADR/RID

  ADNR/ADN

  IMDG

  IATA/ICAO

  UN-nummer

  Gevaarnummer

  Gevaarklasse

  Verpakkingsgroep

  Gevarenkaart

  Verzendnaam

  Verdere aanwijzing

  Product is niet aan bijzondere transportvoorschriften onderworpen.

 15. Wettelijk verplichte informatie

Symbool

Geen

R-zinnen
Geen

S-zinnen
GeenVOS- Categorie

Watergedragen primer Categorie A/g WG (vlg. richtlijn 2004-42-EG)

VOS- grenswaarden

30 g/tr (per 1 januari 2010)

VOS- gehalte

11 g/ltr

16- Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Voor informatie over kwaliteit en eigenschappen van het product verwijzen wij u naar de desbetreffende documentatie.

Buker Afbouwproducten BV verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie.

Buker Afbouwproducten BV, Torenlaan 24 7559 PJ Hengelo, Tel.: 074-2916447, Fax.: 074-2916457

info@buker.nl www.flotec.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina