Uitgedaagd tot barmhartigheidDovnload 44.97 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte44.97 Kb.

UITGEDAAGD TOT BARMHARTIGHEID

Woord- en communieviering zaterdag 17 februari 2007

St. Caeciliaparochie, Enschot

LIED

Hier wordt een huis voor God gebouwd

waar mensen samenkomen

en waar Hij zelf aanwezig is

om onder ons te wonen.
Hier wordt een boek opengelegd

en klinken goede woorden

van God die van de mensen houdt

en die naar ons wil horen.


Hier wordt een tafel aangericht

om Jezus te gedenken

die voor ons leven en geluk

zich weg heeft willen schenken.


Hier delen wij het levensbrood

en worden nieuwe mensen:

de aarde wordt een vredeshuis,

vervuld van oude wensen.


WOORD VAN WELKOM


GEBED


Barmhartige Vader, door Jezus hebt Gij ons geleerd geen kwaad met kwaad te vergelden.

Schenk ons uw geest van vergevingsgezindheid;

want met de maat waarmee wij meten, zullen we gemeten worden

en als wij zelf anderen van harte vrijspreken, zullen wij ook bij U vrijspraak vinden.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon.

Amen.
GEBED OM VERGEVING

V Wij zijn mensen met ieder onze eigen fouten. Alleen en als gemeenschap staan wij bij God en onze naaste in de schuld. Bidden wij daarom voor onszelf en voor elkaar om genade en vergeving.A Niet altijd slagen we erin om een echte vriend te zijn voor mensen waarmee wij leven.

V Soms lopen we heen over de gevoelens van anderen.A Soms vergeten we een gulle lach te schenken of een liefdevol woord.

V Soms zijn we eigenzinnig en vinden we onszelf het allerbelangrijkste.A Soms vergeten we een bloem te zijn voor elkaar en doen we juist hen pijn, van wie wij het meeste houden.

V Bekennen wij onze onmacht, ons tekort, onze schuld en vragen wij God en elkaar van harte om vergeving.


VREDESWENS

Heer Jezus Christus, Woord van Vrede voor iedere mens,

schenk ons de durf en de moed om grenzen van het eigen gelijk te overschrijden en ons zorgvol en belangstellend te openen voor de ander.

Maak ons mild en schenk ons Uw vrede,

zodat wij in die vrede naar elkaar kunnen groeien.

Laten we met een open hart elkaar de vrede toewensen

en laten we die vrede uitdragen om ons heen.

De vrede des Heren zij met U.VOORBEDE

Laten we het stil maken in onszelf,

ons hart tot God keren

en Hem onze gebeden voorleggen.

Eeuwige God, in het vertrouwen dat U met ons begaan bent, hoor ons bidden:
Voor mensen die voortdurend tekort komen aan aandacht, liefde en warmte,

voor hen die vergeten zijn hoe medemenselijkheid voelt,

voor hen die de koude van onze samenleving niet kunnen verdragen;

dat zij barmhartigheid ondervinden.

Laat ons bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor mensen die zich elke dag belangeloos inzetten voor anderen,

voor hen die altijd klaar staan voor een medemens,

voor hen die onophoudelijk tranen drogen en wonden helen;

dat zij het volhouden en er niet aan onderdoor gaan.

Laat ons bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor mensen die nadenken over en vormgeven aan een menswaardige samenleving,

voor hen die leiding geven aan kerk en staat, aan mens en maatschappij,

voor hen die anderen oefenen in barmhartigheid;

dat zij geïnspireerd blijven.

Laat ons bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor onszelf die elke dag opnieuw proberen het beste ervan te maken,

die met meer of minder succes daar telkens weer in willen slagen,

die erin willen blijven geloven dat het anders kan: een leefbare wereld voor allen;

dat we de moed niet verliezen.

Laat ons bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
- eigen intenties –
Laat ons bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige God, wees begaan met uw mensen en hoor onze gebeden.

Blijf ons aanmoedigen en uitdagen om het voorbeeld te volgen van Jezus Messias,

Spoor ons aan Hem te volgen, alle dagen van ons leven.

Amen.

EERSTE LEZING


I Samuël 26, 2.7-9, 12-13, 22-23
In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen Israëlieten op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken.

David en Abisai kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen.

Toen zei Abisai tot David: “Nu levert God uw vijand aan u over. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen! Eén stoot en hij is er geweest!”

Maar David zei tot Abisai: “Neen, dood hem niet! Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?”

David nam toen de lans en de waterkruik weg van het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug. Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand werd wakker; iedereen sliep door, want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld.

Toen David aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg op een berg staan, zodat er een grote afstand tussen hen was. Hij riep Saul en zei: “Koning, hier is uw lans, laat een van uw mannen hem maar komen halen. De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden, de Heer had u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.”Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

TUSSENZANG


Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,

wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:

wij zullen rusten in vrede.


Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;

dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,

overal vrede geschapen.


Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.

Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan

vrede de weg voor mijn voeten.EVANGELIE


Lucas 6, 27-38
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Tot u die naar Mij luistert zeg ik: Bemint uw vijanden, doe wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen.

Als iemand u op de ene wang slaat keer hem dan ook de ander toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt belet hem dan niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen. Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook zondaars kunnen beminnen wie hen liefhebben. Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te krijgen.

Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet beoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreek vrij en ge zult vrijgesproken worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.”

Zo spreekt de Heer - Wij danken God.

ACCLAMATIE


U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,

in alle eeuwen der eeuwen.

OVERWEGING
Moment van stilte
GELOOFSBELIJDENIS


Ik geloof in God:

Vader, vergevingsgezind en barmhartig;

open huis voor wie zijn schulden bekent

en tegenstellingen overwint.
Ik geloof in God

die zich aan ons geopenbaard heeft

in Jezus van Nazareth, Zijn Zoon,

die ook Mensenzoon genoemd wordt.

Weg van waarheid en vrede.
Ik geloof in God

die door Zijn Geest mensen inspireert

om bruggenbouwers te zijn

waar verdeeldheid heerst.
Samen met allen die dit geloof uitdragen

wil ik bouwen aan gerechtigheid en vrede

daar waar ik woon en leef en werk.

Amen.
De tafel wordt klaar gemaakt.

Collecte.LIED (Mel. Waar liefde mensen samenvoegt)


Als vrede en gerechtigheid door mensen wordt verstaan,

wanneer wij inderdaad bereid zijn om Gods weg te gaan,

dan breekt de hemel open en begint de nieuwe tijd,

het Rijk waarop wij hopen en dat bestaat in eeuwigheid.


De tijd begint waar ook vandaag ’t goede Woord gesproken wordt.

Als antwoord op de levensvraag door de mensen wordt gehoord.

Waar de woorden waarheid zijn ontstaat het nieuwe Rijk,

dichtbij, heel kwetsbaar en nog klein geeft het van Gods leven blijk.


Het Rijk dat echt niet ver meer is, dat begint in ons bestaan,

waar liefde en vergiffenis en de vrede samengaan.

Waar liefde is en vriendschapskracht de aarde helder kleurt,

daar wordt Gods Rijk tot stand gebracht, ja, ’t is daar, waar God gebeurt.COMMUNIEGEBED

Wij danken U, God, voor mensen


die zich arm hebben gemaakt om anderen te verrijken,

die hun huis openstellen voor iedere vreemdeling.


Wij danken U, God,

voor mensen die stilte en rust brengen,

die oog hebben voor kleine dingen,

die zich verheugen in de grootheid van anderen.
Wij danken U, God,

voor mensen die mild zijn in hun oordeel,

die eerbied hebben voor het geheim van een ander,

die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Voor mensen die geloven in wegen tot vrede,

zwaarden omsmeden tot ploegijzers,

en elkaar dragen, liever dan verdragen.
Wij danken U, God, voor Jezus, Uw Zoon,

die geen mens op een zijspoor zet,

iedereen omarmde

en als bewijs hiervan zijn leven gaf.
Wij bidden U,

geef ons heden de kracht

om voor elkaar goed en gastvrij te zijn,

om geen enkel mens op een zijspoor te zetten,

en om ieder mens van harte te omarmen.
Bidden we samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:
Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde,

zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld, zoals wij

aan anderen hun schuld vergeven.

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in alle eeuwigheid. Amen.

UITNODIGING TOT COMMUNICEREN


In het teken van dit brood is de Heer in ons midden.

Dat dit brood onze hoop op een leefbare wereld mag versterken

en ons verlangen naar gerechtigheid en vrede mag toenemen.

Zie het Brood, zijn leven aan ons geschonken:

Dit is het Lam Gods

dat onze fouten wil vergeven.Heer, ik ben niet waardig,

dat Gij tot mij komt,

maar spreek slechts een woord,

en ik zal gezond worden.

COMMUNICEREN
LIED (Mel. Uit vuur en ijzer)


Een schaal met brood, een beker wijn,

zal dat voor ons voldoende zijn

om alles en om niets te zijn

en steeds opnieuw te leven.

Naar verte die niemand weet,

door vuur dat mensen samensmeedt,

om leven in lief en leed,

een samengaan in vrede.


Ik ben uw brood, uw beker wijn,

de wereld zal gelukkig zijn.

Het brood en wijn voor groot en klein

waarvan Ik u laat delen.

Om avond- en morgenland

om hier te zijn en overkant,

om hand in een and’re hand

gelukkig samen leven.SLOTGEBED


God van mensen,

maak vruchtbaar wat Jezus in ons uitzaait:

woorden van vrede en verzoening,

een boodschap die wegen opent naar een nieuwe wereld.

Blijf ons herinneren aan wat Hij ons voorleefde,

opdat ook wij mensen van vrede worden,

in zijn spoor onderweg in de wereld van morgen.

Amen.

MEDEDELINGEN
ZEGEN


De weg naar de wereld ligt open;

deuren worden ontsloten

en Gods zegen moge met ons meegaan,

opdat wij, uitgezonden tot vrede,

velen in vrede nabij zullen zijn,

+ in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.Amen.

LIED


Uit uw hemel zonder grenzen

komt Gij tastend aan het licht,

met een naam en een gezicht

even weerloos als wij mensen.


Als een kind zijt Gij gekomen,

als een schaduw die verblindt,

onnaspeurbaar als de wind

die voorbijgaat in de bomen.


Als een vuur zijt Gij verschenen,

als een ster gaat Gij ons voor,

in den vreemde wijst uw spoor,

in de dood zijt Gij verdwenen,


Als een bron zijt Gij begraven,

als een mens in de woestijn.Zal er ooit een ander zijn,

ooit nog vrede hier op aarde?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina