Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadDovnload 179.58 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte179.58 Kb.

Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Aankoop en plaatsen van een klimspin.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, artikel 135, § 1, artikel 234, eerste lid, en artikel 239;
Gelet op het decreet van 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, in het bijzonder artikel 10;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1,

§  1, artikel 4, § 1, artikel 5, artikel 6, tweede lid, artikel 13 en artikel 17, § 1 en § 2, 1°, a);


Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 120 en artikel 122;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde niet hoger ligt dan € 62.000; dat tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan;
Overwegende dat door het in voege treden van nieuwe veiligheidsmaatregelen en sleet op andere sommige speeltuigen dienden vervangen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;
BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen.


Artikel 1.- Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp de levering en het plaatsen van een klimspin.
Artikel 2.- De prijs van de opdracht wordt geraamd op € 15.617 inclusief 21 % belasting op de toegevoegde waarde.
Artikel 3.- De opdracht zal worden gegund na onderhandeling zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen kiest de leveranciers die zullen geraadpleegd worden.
Artikel 5.- De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in artikel

761/744- 51 van de buitengewone begroting en de kredieten die zullen voorzien worden in hetzelfde artikel bij de eerstvolgende wijziging van de buitengewone begroting; daarnaast zullen ook het speelplein zelf en de jeugdraad mee financieren.


Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Goedkeuring gemeentelijk reglement voor cultuur.

DE GEMEENTERAAD

Gelet op art. 117 van de gemeentewet;


Gelet op het toezichtsdecreet van 28 april 1993;
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid;
Gelet op het gunstig advies van de Gemeentelijke Raad voor Cultuur van

10 december  2001;


Gelet op het voorliggend gemeentelijk subsidiereglement voor cultuur;

BESLUIT


Met 14 stemmen voor en 7 onthoudingen.
Enig artikel.-  Dit reglement goed te keuren.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Goedkeuring aanpassing van het reglement van de kindergemeenteraad.

DE GEMEENTERAAD

Gelet op art. 117 van de gemeentewet;


Gelet op het toezichtsdecreet van 28 april 1993;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 7 november 1996 houdende goedkeuring van de oprichting en het reglement van de kindergemeenteraad;
Gelet op het nieuwe voorstel;

BESLUIT


Met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel.-  Bijgevoegd reglement goed te keuren.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Goedkeuring werkingsbudget van de Gemeentelijke Raad voor Cultuur.

DE GEMEENTERAAD

Gelet op artikel 117 van de gemeentewet;


Gelet op het toezichtdecreet van 28 april 1993;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van 10 december 2001 waarbij dit voorstel gunstig wordt geadviseerd;

BESLUIT


Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.- Aan de cultuurraad wordt een werkingsbudget toegekend voor 2002 van € 10.000.
Artikel 2.- De uitgaven zullen geboekt worden op art. 762/332/01 dj. 2002.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Toekenning van de subsidies voor de culturele verenigingen.

DE GEMEENTERAAD

Gelet op art. 117 van de gemeentewet;


Gelet op het gunstig advies van de cultuurraad op 10 december 2001;
Gelet op het voorstel van het college;

BESLUIT


Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.- Een toelage van € 15.000 te verlenen aan de culturele verenigingen, te verdelen door de Gemeentelijke Raad voor Cultuur.
Artikel 2.- De uitgaven zullen geboekt worden op art. 762/332/02 dj. 2001.

Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,
Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: PV van kasnazicht van het 4e kwartaal 2001.

DE GEMEENTERAAD

Gelet op art. 117 en art. 131 van de gemeentewet;


Gelet op het voorliggende kasverslag voor het 4e kwartaal 2001;

BESLUIT

Gunstig advies.
Enig artikel.- De gemeenteraad geeft een gunstig advies aan het proces-verbaal van onderzoek van de kas voor het 4e kwartaal 2001 dat een verantwoord saldo betreft van – 29.781.701 BEF.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Goedkeuring onderhoudswerken polder Vliet- en Zielbeek.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op art. 80 van de polderwet;
Gelet op art. 117 van de gemeentewet;
Gelet op de raming der uit te voeren werken opgemaakt door de polder “Vliet- en Zielbeek” d.d. 29 januari 2002 betreffende de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie gelegen binnen de polder Vliet en Zielbeek;
Overwegende dat de kosten hiervoor geraamd zijn op € 2.083,62 (inclusief BTW);

BESLUIT


Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.- De raming der uit te voeren werken opgemaakt door de polder “Vliet- en Zielbeek” op 29 januari 2002 betreffende de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie binnen het poldergebied Vliet en Zielbeek voor het dienstjaar 2002 wordt goedgekeurd.
Artikel 2.- De uitgaven, geraamd op € 2.083,62 zullen geboekt worden op artikel 482/435-01 dj. 2002.
Artikel 3.- Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en aan de provinciale technische dienst, afdeling 32, sectie water, Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Herstellingswerken riolering Vitsstraat.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, artikel 135, § 1, artikel 234, eerste lid, en artikel 239;
Gelet op het decreet van 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, in het bijzonder artikel 10;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1, § 1, artikel 4, § 1, artikel 5, artikel 6, tweede lid, artikel 13 en artikel 17, § 1 en § 2, 1°, a);
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 120 en artikel 122;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het bestek voor herstellingswerken aan de riolering in de Vitsstraat thv woning nr. 61 opgemaakt door de bvba SWBO uit Dendermonde op 18 januari 2002;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde niet hoger ligt dan € 67.000,00; dat tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan;
Overwegende dat deze herstellingswerken van dringende aard zijn gelet op de verzakking van 2 inspectieputten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2002;
Na beraad;
BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen.


Artikel 1.- Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp herstellingswerken riolering Vitsstraat thv de woning nr. 61.
Artikel 2.- De prijs van de opdracht wordt geraamd op € 45.727, 50, inclusief 21 % belasting op de toegevoegde waarde.
Artikel 3.- De opdracht zal worden gegund na onderhandeling zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen kiest de aannemers die zullen geraadpleegd worden.
Artikel 5.- De administratieve en technische bepalingen toepasselijk op de opdracht zijn deze vermeld in het bestek voor herstellingswerken riolering Vitsstraat thv woning nr. 61 opgemaakt door het studiebureau SWBO bvba uit Dendermonde op 18 januari 2002.

Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.


Artikel 6.- De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in

artikel 421/731- 60 van de buitengewone begroting.


Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Aanduiden van een ontwerper voor de aanleg van de site Collegestraat.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, artikel 135, § 1, artikel 234, eerste lid, en artikel 239;
Gelet op het decreet van 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, in het bijzonder artikel 10;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1,

§  1, artikel 4, § 1, artikel 5, artikel 6, tweede lid, artikel 13 en artikel 17, § 1 en § 2, 1°, a);


Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 120 en artikel 122;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 5 februari 2002 om een beslissing te nemen inzake de aanleg van de site Collegestraat;
Overwegende dat hiervoor een opdracht dient te worden gegeven aan een extern ontwerpbureau voor de opmaak van de plannen en het bijzonder bestek;
Overwegende dat de opdracht valt onder de categorie vermeld in bijlage 2 bij de vermelde wet van 24.12.1993;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde niet hoger ligt dan € 67.000,00; dat tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan;
Na beraad;
BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen.


Artikel 1.- Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp “herinrichten van de site Collegestraat bestaande uit de percelen kadastraal gekend als Buggenhout, afdeling I,

sectie  A, nrs. 257k, 257l en 258r”.


Artikel 2.- Het college wordt belast met de aanstelling van een ontwerper.
Artikel 3.- De opdracht tot ontwerpen zal worden gegund na onderhandeling zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen kiest de dienstverleners die zullen geraadpleegd worden.
Artikel 6.- De opdracht voor ontwerpen zal worden gefinancierd voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 424/731-60 van de buitengewone begroting.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Wegenis en rioleringswerken De Pit, fase 3: herinrichten speelplein.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, artikel 135, § 1, artikel 234, eerste lid, en artikel 239;
Gelet op het decreet van 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, in het bijzonder artikel 10;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1,

§  1, artikel 4, § 1, artikel 5, artikel 6, tweede lid, artikel 13 en artikel 17, § 1 en § 2, 1°, a);


Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 120 en artikel 122;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op ontwerpbundel bestaande uit plannen, het bestek en de raming der werken “wegenis- en rioleringswerken bij multifunctioneel centrum fase 3” opgemaakt door Gedas B.I. uit Deurne op 21 januari 2002;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde niet hoger ligt dan € 61.973,25; dat tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2002;
Na beraad;
BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen.


Artikel 1.- Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp “wegenis- en rioleringswerken bij multifunctioneel centrum fase 3” voor de herinrichting van het speelplein.
Artikel 2.- De prijs van de opdracht wordt geraamd op € 74.179,08, inclusief 21 % belasting op de toegevoegde waarde.
Artikel 3.- De opdracht zal worden gegund na onderhandeling zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen kiest de aannemers die zullen geraadpleegd worden.
Artikel 5.- De administratieve en technische bepalingen toepasselijk op de opdracht zijn deze vermeld in het bestek voor wegenis- en omgevingswerken bij het multifunctioneel centrum fase 3 opgemaakt door het studiebureau Gedas B.I. uit Deurne op 21 januari 2002.

Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.


Artikel 6.- De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in artikel

761/723- 54 van de buitengewone begroting.


Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Vernieuwen van het dak van het oud schoolhuis Opdorp.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, artikel 135, § 1, artikel 234, eerste lid, en artikel 239;
Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, in het bijzonder artikel 10;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1,

§  1, artikel 4, § 1, artikel 5, artikel 6, tweede lid, artikel 13 en artikel 17, § 1 en § 2, 1°, a);


Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 120 en artikel 122;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2001 houdende de beslissing tot het vernieuwen van het dak van het oud schoolhuis van Opdorp;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde niet hoger ligt dan € 67.000,00; dat tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan;
Overwegende dat door de coördinator IBO de hoogdringendheid tot het vernieuwen van het dak van het schoolhuis te Opdorp wordt ingeroepen;
Overwegende dat de zolderruimte kan worden ingericht als speelruimte voor het IBO;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05.02.2002;
Na beraad;
BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen.


Artikel 1.- Er zal een opdracht worden gegeven met als voorwerp “vernieuwen van het dak van het oud schoolhuis te Opdorp en inrichten van de ruimte als speelruimte”.
Artikel 2.- De prijs van de opdracht wordt geraamd op € 75.000,00 inclusief 21 % belasting op de toegevoegde waarde.
Artikel 3.- De opdracht zal worden gegund na onderhandeling zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen kiest de aannemers die zullen geraadpleegd worden.
Artikel 6.- De opdracht zal worden gefinancierd voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 844/723-56 van de buitengewone begroting.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, I. Laureys, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Personeelsaangelegenheden: administratie en TD
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Personeelsaangelegenheden: administratie en TD.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Personeelsaangelegenheden: gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Personeelsaangelegenheden: ander personeel.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris
Betreft: Personeelsaangelegenheden: basisschool.
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002

Op last

secretaris burgemeester.Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost- Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2002


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

G. Van Praet, P. Van der Wildt, A. Van den Bergh, D. Stallaert, J. Du Bois, G. Mannaert, B. Van Mulders, G. Hermans, B. Van den Broeck, F. Suys, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretaris

Betreft: bijkomend punt ingediend door gemeenteraadslid Nadine Sertijn van NCD.

1. OPENBARE VERGADERING


Politie – overheveling naar de politiezone van 2 halftijdse gesubsidieerde contractuelen en 1 voltijds contractueel personeelslid met ingang van 1 januari 2002.

2. BESLOTEN VERGADERING


Politie – nominatieve aanduiding van de personeelsleden die in aanmerking komen voor de overheveling naar de politiezone met ingang van 1 januari 2002.

Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2002.

Namens de raad,
Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, vrijdag 1 maart 2002Op last

secretaris burgemeester.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina